Gapak üpjün ediji bilen lomaý arassa akril süýji displeýi - JAYI

Gysga düşündiriş:

Lomaý süýjiakril displeý gutusyykjam we islendik stolda gaty oňat gabat gelýär.Stoluňyzyň arassa we arassa bolmagy üçin aýratyn bir ýere mätäç her dürli ownuk zatlar bar.Gutuda dört sany kiçi bölüm bar, gaty gowygörkezme gutusydoldurmak we arassalamak aňsat.Süýji, guradylan iýmitler, kofe noýbasy, monjuklar, hatda ownuk ýakymly paketler üçin ajaýyp.Şeýle hem ätiýaçlyk çalşygy, halkalary, makiýaupy, barrettleri ýa-da pagta toplaryny we ş.m. saklamak üçin gutyny ulanyp bilersiňiz.

JAYIPlexiglass önümlerikärhanalara sargyt etmegi ýönekeýleşdirýärýörite akril gutularwe elýeterli gaplama.Alýokary hilli akril süýji gutulary, we zerur bolan zerurlyklar üçin has köp.Çalt öwrüm we pes minimallyklar bilen, bir sebäbe görä öňdebaryjy lomaý akril guty öndürijisidiris. Biz ähli müşderilerimiz üçin mugt öl we plitalary, ýörite dizaýny, dürli ululyklary we çalt öwrümleri hödürleýäris.

 


 • NOOK element:JY-AB07
 • Material:Akril
 • Ölçegi:250 * 250 * 100MM
 • Reňk:Arassala
 • Torlaryň sany: 4
 • MOQ:100 bölek
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  OEM arassa akril süýji gutusy öndürijisi

  Bu özleşdirilen has uly aýratynlyklardan biriakril guty süýjigapagydyr.Bu örtügiň iň uly wezipesi suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän, iýmitiň ýa-da içindäki zatlaryň hapalanmagynyň öňüni almagyň gowy usulydyr.Soňra başga bir rol bezeg roluny ýerine ýetirmekdir, gapagy, teksti ýa-da nagyşlary we ş.m. isleýän mazmunyňyzy düzüp bilersiňizakril sowgat gutusygapagy bilen şahsylaşdyrylan we üýtgeşik görünip biler.Kimde-kim ýörite baýramçylykda gapagy bolan şeýle kiçijik tegelek akril gutyny alsa, onuň üçin ýatdan çykmajak garaşylmadyk zatlardan doly boljakdygyna ynanýaryn.

  Çalt sitata, iň gowy bahalar, Hytaýda öndürildi

  Öndüriji we üpjün edijiakril ýörite guty

  Siziň saýlamagyňyz üçin giň akril guty bar.

  https://www.jayiacrylic.com/wholesale-clear-acrylic-candy-display-box-with-lid-supplier-jayi-product/
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Bu ultra aýdyň bilen iň ajaýyp partiýa sowgatlaryny dörediňadaty akril süýji gutusy.Ordinaryönekeý plastmassa gutularyna garanyňda has aýdyňlygy bilen bu ajaýyp kublar süýjüleriňizi we naharlaryňyzy hödürlemegiň iň gowy usulyny hödürleýär.Indiki şüweleňde myhmanlara täsir etjek ajaýyp süýji sowgadyny hödürläň!Etiketler, lentalar we ýaýlar bilen özleşdirmek üçin ajaýyp, akril gutular, wakanyň reňklerine we mowzugyna laýyk gelýän özboluşly we özboluşly dizaýnlary düzmäge mümkinçilik berýär.Süýji üçin şahsylaşdyrylan akril gaplar, şahsyýetiňizi görkezmegiň we islendik aýratyn pursatda myhmanlaryňyzy özüne çekmegiň ajaýyp usulydyr.

  https://www.jayiacrylic.com/wholesale-clear-acrylic-candy-display-box-with-lid-supplier-jayi-product/

  Önüm aýratynlygy

  Ekologiýa taýdan arassa material

  Kristal super arassa akril materialdan ýasalan akril gutular, ýokary aç-açanlyk, himiki durnuklylyk we howa ukyplylygy.Plastiki gutulardan has güýçli we çydamly, has gowy görünýär we zäherli we hapa däl.

  Iň gowy guramaçy

  Bu akril gutular süýji, toý funksiýasy, naharlar, sowgatlar we ş.m. üçin ajaýyp, kosmetika önümleriňizi tertiplemek üçin hem ulanyp bilersiňiz, bu hem aýal, ýetginjek ýa-da gyz üçin ajaýyp sowgat bolar.

  Akril sowgat gutusy

  Akril arassa gutularyň her gaplanan toplumy bilen;sanawyňyzdakylaryň hemmesine ajaýyp sowgat berjekdigiňize ynanýarsyňyz, şeýle hem ony ulanmagyň başga-da köp hyýaly usullary bar.

  Köp ulanylyş

  Bu ammar gutularyny jaýyň islendik otagynda ulanyp bolýar;kiçi oýunjaklary saklamak üçin, şeýle hem ýatylýan otagda, hammamda, kir ýuwulýan / peýdaly otagda, aşhanada, senetçilik otagynda, çagalar otaglarynda, oýun otagynda, garaageda we başgalarda ulanyň.Bu köptaraply akril gutular senetleri, kitap ýazgylaryny, geýimleri, esbaplary we beýleki bezeg önümlerini saklamak üçin hem ajaýyp.

  Iş stoluňyzy arassalaň

  Stol gurnaýjysy ýa-da geýim stolundaky ýa-da aşhana taýagyndaky bulaşyk tarelka ýaly ajaýyp görünýär.Islendik giňişligi tertipli we tertipli edýär.Islendik ownuk zatlary saklap bilýär.Olary täzeden gözlemek üçin köp wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok.

  Akril guty hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

  Achli akril displeý gutularymyz /akril süýji gutusy toý sowgadyözleşdirilen, daşky görnüşi we gurluşy zerurlyklaryňyza görä şahsylaşdyrylyp bilner, dizaýnerimiz hem gaty ökde, önümiň hakyky ulanylyşyna görä sereder we size iň oňat hünär maslahatyny berer.Şol bir wagtyň özünde, akril gümrük önümleriniň lomaý öndürijisi bolanymyz üçin, her bir element üçin MOQ talaby bar, iň bolmanda100 bölekululygyna / reňkine.

  Akril gutynyň peýdalary

  Önümleriňizi saklamak üçin açyk akril gutulary ulanmagyň köp peýdasy bar we bölek satuw dükanlarynda önümleriňizi howpsuz, ygtybarly we owadan görkezmek üçin displeý gutusy ýaly idealdyr.Garnituralar, gaplanan süýjüler, gözellik önümleri, şaý-sepler we bezegler ýaly zatlar açyk akril gutularda ajaýyp görkezilýär.

  Akril displeý gutulary, önümleriňizi tozandan, galyndylardan, tozandan we suwdan gorap, hilini saklamaga kömek edýär.Şol bir wagtyň özünde, hammamda ýa-da aşhanada pagta toplaryny, sabyny, aşhana enjamlaryny we beýleki öý hajathanalaryny saklamak üçin ulanyň.Hereket etmek we tertipleşdirmek aňsat, akril gutular zatlary tertipli saklaýar we yzygiderli üýtgeýän dinamiki wizual displeýler üçin pozisiýalaryny aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar.

  Akril gutynyň artykmaçlyklary

  1. Akril ýokary aç-açanlyk aýratynlyklaryna eýedir we aýdyňlygy 92% -e ýetýär.Şol bir wagtyň özünde, akril material gaty, döwmek aňsat däl we dürli özleşdirme zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän açyk reňkde bolýar.

  2. Akril guty dürli ýörite şekilleri özleşdirmegi goldaýar, lazer kesýän maşynyň üsti bilen akril islän görnüşiňize nagyşlanyp bilner, bu bolsa akril displeý gutusynyň görnüşini has şahsylaşdyryp we arassalap we başgaça görünip biler.

  3. Aç-açan akril gutynyň egri gyrasy tekiz we ýokary takyklykly lazer kesiji maşyn, eliňize zyýan bermezden akril gyrasyny tekiz we tegelek edip biler.

  Akril gutynyň özleşdirilmegi barada

  Akril displeý gutulary üçin anyk talaplaryňyz ýok bolsa, önümleriňizi bize bermegiňizi haýyş edýäris, hünärmen dizaýnerlerimiz size dürli döredijilik çözgütleri hödürlär, iň gowusyny saýlap bilersiňiz, biz hem üpjün edýärisOEM we ODMhyzmatlary.

  Düzeltmegi goldaň: biz düzüp bilerisululygy, reňki, stilitalaplaryňyza görä zerur.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen “Jayi Acrylic Industry Limited” hünärmenperspex guty öndürijileridizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmekde ýöriteleşendir.10,000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdanyndan we 100-den gowrak hünärmen tehnikden başga.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyş, degirmen, polat, bökdençsiz termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, üflemek, ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 80-den gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  Şahadatnama

  JAYI ISO9001, SGS, BSCI we Sedex şahadatnamalaryny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly dünýäde meşhur markalar.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we beýleki 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.


 • Öňki:
 • Indiki: