Custörite akril tablisa

Iň oňat akril stoly ýörite öndüriji, Hytaýda üpjün ediji

Arhitektura we dizaýn hünärmenleri üçin ýörite döredilen ýörite akril stollar üçin niýetlenen ýeriňiz bolan Jaýi Akriline hoş geldiňiz.Wagtyň geçmegi bilen sarymtyl öwrülmeýän, düşnükli stoluňyzyň elmydama janly we owadan bolmagyny üpjün edýän iň açyk we ýokary hilli akril (Plexiglass, Lucite, Perspex) hödürlemek bilen buýsanýarys.Tejribeli senetçiler toparymyz, hatda iň kyn meseleleri ýerine ýetirmek üçin garaşýan gurallaryňyz we tejribäňiz bar, garaşýanlaryňyzdan has köp tablisa döredip bileris.

Custörite akril stol öndürijisi

Hytaýda 20 ýyldan gowrak wagt bäri elde ýasalan

Akril stol - Jaýi öndüriji

Akril C şekilli gapdal stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril U şekilli gapdal tablisasy

Akril U şekilli gapdal tablisasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril konsol stoly

Akril konsol stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
pleksiglas kofe stoly

Plexiglass kofe stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
perspex kofe stoly

Perspex kofe stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Tegelek akril kofe stoly

Tegelek akril kofe stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril nahar toplumy - Jaýi akril

Akril nahar stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
düşnükli gapdal stoly

Lýusit gapdal stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril ahyrky tablisa

Akril ahyrky tablisa

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril bar stoly

Akril bar stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
lucite ahyrky tablisa

Lýusit ahyrky tablisasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril telewizion stendi - Jayi akril öndüriji

Akril telewizor

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
pleksiglas gapdal stoly

Plexiglass gapdal stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril düşek stoly

Akril ýatak stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril aksent tablisasy

Akril Accent tablisasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril gapdal stoly

Akril gapdal stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril eplenýän tablisa

Akril eplenýän tablisa

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
perspeks gapdal stoly

Perspex gapdal tablisasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
düşnüksiz kofe stoly

Lýusit kofe stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
tegelek lýusit kofe stoly

Tegelek Lýusit kofe stoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Custörite akril stoluň aýratynlyklary

Custöriteleşdirilen pleksiglas stoly akril materialdan ýasalan ýokary açyk, ýeňil we çydamly stol.Müşderiniň zerurlyklaryna, şol sanda stoluň ululygyna, görnüşine, reňkine we egrisine görä ýasalyp bilner, şonuň üçin müşderiniň şahsy isleglerini kanagatlandyryp biler.

Akril tablisalarda ýokary aç-açanlyk, ýeňil, çydamlylyk we howpsuzlyk ýaly önüm aýratynlyklary bar.

Akril material, aýnadan has aýdyňdyr, 92% -den ýokary bolup biler, akril stollara has köp ýagtylyk bermäge we giňişligi has aýdyň we ýagty etmäge mümkinçilik berýär.Aýna stol ýa-da agaç stol bilen deňeşdirilende, akril stol has ýeňil we hereket etmek we götermek aňsat, şol bir wagtyň özünde ýokary aşgazana we täsire garşylygy bar, çyzmak ýa-da döwmek aňsat däl, şonuň üçin akril stoluň uzynlygy bar hyzmat ömri.Akril materialy döwmek aňsat däl, şonuň üçin akril stollar has ygtybarly we ulanylanda has ygtybarlydyr.

Customörite akril tablisalary saýlamagyň sebäplerine aýratyn zerurlyklar, ýokary hilli materiallar, hyzmat etmek we arassalamak aňsatlygy degişlidir.

• Customörite akril tablisalar müşderileriň şahsylaşdyrylan isleglerine görä ýasalyp bilner we şonuň üçin reňk, görnüş we ululyk boýunça aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

• Akril material ýokary aç-açanlyk, ýeňil we çydamlylyk bilen häsiýetlendirilýär, şonuň üçin akril stollar has ýokary hilli.

• Akril materiallary beýleki materiallar bilen deňeşdirilende arassalamak we saklamak has aňsat, şonuň üçin akril stollar has amatly we amalydyr.

Gysgaça aýdylanda, adaty akril tablisalary saýlamak has şahsylaşdyrylan, ýokary hilli we amatly we amaly önümleri alyp biler, bu bolsa köp adamyň adaty akril stollaryny saýlamagynyň sebäbi.

Lýusit we akril stoly nädip düzmeli?

Custörite akril stol, müşderiler stoluň ululygy, görnüşi, reňki we egrisi boýunça zerurlyklaryna görä düzüp bilýän şahsylaşdyrylan hyzmatdyr.Düzeltmek hyzmatynyň amallary we ädimleri aşakdakylar:

2. Kesiş materialy

1. Hususylaşdyrma talaplaryny tabşyryň

Müşderiler özleşdirmek talaplaryny web sahypasy, telefon, e-poçta ýa-da göni dükana iberip bilerler.Müşderiler önüm öndürijileriniň ýasamagy üçin stoluň üstki we aýaklarynyň göwrümi, görnüşi, reňki we materialy ýaly jikme-jiklikleri bermeli.

2. Jikme-jiklikleri habarlaşyň

Müşderi özleşdirmek talaplaryny tabşyrandan soň, özleşdirme hyzmat topary, müşderiniň aýratyn zerurlyklaryna we talaplaryna düşünmek üçin müşderi bilen habarlaşmagy gurar.Aragatnaşyk prosesinde müşderiler öz pikirlerini we tekliplerini öňe sürüp bilerler, önümçilik topary hem hünärli maslahatlar we pikirler berer.

1. Taslama
https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

3. Sargyt tassyklamasy

Jikme-jiklikler bilen habarlaşandan soň, ýöriteleşdirilen hyzmat topary müşderiniň talaplaryna laýyklykda jikme-jik sitata we sargyt tassyklamasy bilen üpjün eder.Müşderiler buýrugy tassyklamaly we töleg tölemeli.

4. Önümçilik prosesi

Sargyt tassyklanandan soň önümçilik topary akril stol ýasap başlar.Önümçilik wagty tablisanyň ululygyna we çylşyrymlylygyna bagly, adatça nusgalar üçin 5-7 gün, köp önümler üçin 15-30 gün gerek.

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/
akril

5. Tamamlamak we kabul etmek

Önümçilik tamamlanandan soň, özleşdiriş hyzmat topary müşderi bilen habarlaşmagy kabul eder.Müşderi kabul etmegi ýerine ýetirmeli we akril stoluň talaplaryna we garaşýanlaryna laýyk gelýändigini tassyklamaly.

6. Harydyň eltilmegi

Kabul ediş barlagy tamamlanandan soň, Hususylaşdyryş hyzmatlary topary öýe eltip bermegi ýa-da müşderini alyp gitmegi gurar.Müşderiler stoluň gowydygyny iki gezek barlamaly we oňa gol çekmeli.

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Hususy zerurlyklaryňyz üçin bize ýüz tutuň!

Saýlamak mümkinçiligimiz, özleşdiriş amallarymyz arkaly ýol görkeziji bolsun.Öýüňiz, durmuşyňyzdaky beýleki zatlar ýaly aç-açan bolmaly.

Customöriteleşdirilen eseriňiz üçin habarlaşma maglumatlaryňyz we görüş maglumatlaryňyz bilen bu formany dolduryp, özleşdiriş işimize başlaň.Toparymyz aşakdaky ädimler bilen bu maglumatlary alanymyzdan soň size ýüz tutar.

Göni söhbetdeşlik

Müşderi hyzmady

E-poçta iberiň

sales@jayiacrylic.com

Telefon goldawy

+8615016036940

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Lýusit we akril stol üpjün edijisinden hyzmatdaşlar

sah
Hyzmatdaş müşderi9
Kooperatiw müşderi12
Hyzmatdaşlyk müşderisi5
Hyzmatdaş müşderi14
Hyzmatdaş müşderi8
Hyzmatdaş müşderi13
Kooperatiw müşderi6
Hyzmatdaş müşderi2
Hyzmatdaş müşderi15

25,000-den gowrak kanagatlanan müşderä hyzmat etdi

Custörite Lýusit we Akril Tablisa: Iň soňky gollanma

Jayi Akril öňdebaryjy hökmünde 2004-nji ýylda esaslandyryldyakril mebel öndürijileriHytaýda biz hemişe ygrarlydykýörite akril önümleriüýtgeşik dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen.

Akril nahar saçagy üçin gowymy?

Akril stoluň üstleri dürli mebel üçin ulanylyp bilner.Olar kofe, eýwan we naharhana stollary üçin amatly.Şeýle hem daşarda ulanmak üçin niýetlenen akril stoluň üstlerini tapyp bilersiňiz.Mebeliň bu görnüşi eýwanlar, palubalar we howuz kenarlary üçin gowy saýlawdyr.

Akril stollar aňsatlyk bilen çyzylýarmy?

Akril aňsatlyk bilen çyzyp bilýär, şonuň üçin ýiti ýa-da abraziw zatlar bilen aragatnaşykdan gaça duruň.Akril stoluň ýa-da tarelkanyň üstünde demir ýa-da şuňa meňzeş gaty gyrasy bir zat ýerleşdirmek isleseňiz, Won Furstenberg näzik ýeriň üstünden gaçmazlygy üçin, duýulýan ýassyklary eseriň aşagyna ýapmagy maslahat berýär.

Akril stoluň başy üçin gowymy?

Akril stoluň üstleri islendik mebel önümlerine goşmaça gorag gatlagyny hödürläp biler.Açyk we dürli reňkli materiallarda bar bolan akril (perspeks) aýna alternatiwa bolup biler ýa-da size täze görnüş berer!

Akril stoly nädip goramaly?

Akril we Lýusit mebelleriňizi ajaýyp görmek üçin maslahatlar

Akrilleri arassalamak üçin hiç wagt ammiak önümlerini ulanmaň.Planşetleriň çyzylmagynyň öňüni almak üçin metal zatlaryň aşagyndaky gorag ýassyklaryny ulanyň.Akril ýeriň üstünden zatlary süýräň we süýşürmäň.Gereksiz çyzyklaryň öňüni almak üçin zatlary üns bilen galdyryň we ýerleşdiriň.

Akril stoluň ýokarsyny nädip arassalamaly?

Akril ýüzleri arassalanyňyzda diňe gaty ýumşak mata ulanyň.

Akril çyzyp bolýar, şonuň üçin Windex ýa-da beýleki aýna arassalaýjylar (ekologiýa taýdan arassa, organiki ýa-da ysly bolmasa-da) hiç hili arassalaýjy birleşmeleri ýa-da himiki arassalaýjylary ulanmaň.

Akril tablisalar daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýärmi?

Hawa, akril tablisalar daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýär.

Akril organiki birleşmelerden ýasalan plastmassa materialdyr we önümçilik prosesi adaty aýna materiallary bilen deňeşdirilende daşky gurşawa az täsir edýär.Akril stollar gaty çydamly we gaýtadan ulanylýan bu materialdan ýasalýar.Taşlanan akril önümleri gaýtadan sarp edilip, serişde sarp edilişini azaldar.Mundan başga-da, akril stollar ýeňil we daşamak aňsat, energiýa sarp edilişini azaldýar.Şeýle-de bolsa, daşky gurşawyň arassalygyny üpjün etmek üçin has berk daşky gurşaw talaplarynyň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin akril materiallary yzygiderli üpjün edýän üpjün edijini saýlaň.

Akril stollaryň dürli görnüşlerini, şol sanda kofe stollaryny, nahar saçaklaryny, gapdal stollary, konsol stollaryny we başgalary düzüp bilersiňiz.

Hawa, akril stoluň reňkini we dänesini sazlap bilersiňiz.

Akril, dürli reňklerde we bezeglerde öndürilip bilinýän köpugurly materialdyr.Akril stoly zakaz edeniňizde ýa-da satyn alanyňyzda köplenç düşnükli, düşnükli, aç-açan ýa-da adaty reňkler ýaly dürli reňk wariantlaryny saýlap bilersiňiz.Mundan başga-da, tekiz däneli ýa-da nagyşly bolup bilýän islenýän dänäni ýa-da dokumany saýlap bilersiňiz.Bu özleşdirme opsiýalary, akril tablisany islegleriňize laýyklaşdyrmaga we estetiki dizaýn etmäge mümkinçilik berýär.

Customörite akril stoluň bahasyny hasaplamak, adatça birnäçe faktorlara esaslanýar: ululygy, material bahasy, gaýtadan işlemegiň çylşyrymlylygy we özleşdirme talaplary.Uly göwrümli tablisalar we ýörite şekiller has köp materiallary we işleýiş proseslerini talap edip biler we şonuň üçin has köp çykdajy edip biler.Akril materialyň bahasy hem göz öňünde tutulýar.Specialörite dizaýnlar, dokumalar ýa-da harplar ýaly aýratyn talaplar çykdajylary artdyryp biler.

Akril stoluň adaty prosesi, adatça, aşakdaky ädimleri öz içine alýar: talaplary tassyklamak we müşderi aragatnaşygy, deslapky dizaýn shemasy üçin dizaýn tapgyry, akril materialy kesgitlemek üçin material saýlamak, kesmek, üwemek, polatlamak we ýygnamak üçin material saýlamak, ýörite jikme-jiklikleri goşmak, önümiň hilini üpjün etmek üçin hil barlagy we ahyrynda eltip bermek we gurnamak talaplaryna laýyklykda özleşdirmek jikme-jiklikleri.Bu ädimleri aýratyn zerurlyklara görä düzedip we üýtgedip bolýar.

Hawa, adatça akril stoluň ululygyny we görnüşini islegleriňize görä düzüp bilersiňiz.Akril, aňsatlyk bilen galyp we dürli görnüşlere öwrülip bilýän köpugurly materialdyr.Köp öndürijiler we dizaýnerler akril mebel üçin stollary goşmak bilen özleşdirme wariantlaryny hödürleýärler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň