Custörite akril senenama

Iň oňat akril senenama ýörite öndüriji, Hytaýdaky zawod

Hytaýda iň oňat akril senenama üpjünçisi hökmünde Jaýi Akril köp ýyllaryň dowamynda dünýäniň köp meşhur markalary bilen hyzmatdaşlyk edip, ýokary hilli akril senenamasy bilen üpjün etdi.Şol bir wagtyň özünde, her kiçi dükan bilen iň oňat bahadan öz işini goldamak üçin işleýäris.Önümleriňizi has gowy görkezmek üçin ýörite dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Jayi Akril 20 ýyldan gowrak wagt bäri owadan ýasalan akril senenamalaryny üns bilen gurmaly we dizaýn etmeli kompaniýalar üçin ynamdar öndüriji bolup durýar we biz siziň işiňiz üçin ýörite akril senenamalary taýýarlamaga şat bolarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý adaty akril senenama çözgütleri üpjün ediji

“Jayi Akril” -de, müşderilerimize akril önüm önümleriniň çözgütlerini hödürlemek bilen buýsanýarys, bu bolsa takyk aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän akril senenama almagyňyza bil baglap bilersiňiz.Kiçijik göçme akril senenama ýa-da uly we näzik akril senenama gerek bolsa, biz oňa ýetip bileris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, Jayi Akril bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy

Jaýy akril zawody

akril sowgat gutusy
Akril senenama stendi - Jaýi akril

Akril senenama adaty

Akril senenamalarda köplenç minimalist, ýöne häzirki zaman dizaýn stili bar, onda ulanyjylara seneleri çalt görmek we çäreleri meýilleşdirmek üçin her sene we aý aýdyň görünýär.Öý, ofis we iş üçin ulanmak üçin amatly.Şeýle hem, örän amaly we estetiki taýdan ýakymly sowgat saýlamasydyr.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: omörite reňk

Gaplamak: omörite gaplama

MOQ: 100 bölek

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Umumy akril senenamaňyzy düzüň

Jayi Akrilakril senenamaňyzyň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril önümleriHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril senenama bermäge kömek edýäris.

Stol üçin akril senenama

Akril stoluň senenamasy ajaýyp we amaly önüm.Highokary hilli akril materialdan, çydamly we arassalamak aňsat.Simpleönekeý we ajaýyp dizaýny, ofisiňiz ýa-da jaýyňyz üçin özboluşly we döwrebap stili üpjün edip, islendik iş stoly bezeg stili bilen jübütlenip bilner.

Stol akril senenamasynyň senesi bölümi, ýokary hilli sanly çaphana tehnologiýasy bilen ýasalýar we düşnükli we okamak aňsat, sizi gün we hepde bilen tanyşdyrýar.Mundan başga-da, bellikleri, wizitkalary, ýatlamalary we beýleki ownuk kagyzlary aňsatlyk bilen saklamak üçin kiçijik klip bilen, möhüm meseleleri we pikirleri islän wagtyňyz ýazga almaga mümkinçilik berýär.

Bu akril stol senenamasy stendi aňsat götermek we iş stoluna ýerleşdirmek üçin dogry ölçegdir.Diňe wagtyňyzy dolandyrmaga kömek etmän, iş stoluňyza döwrebap we çeper täsir galdyrýar.Amaly we ajaýyp iş stoly senenamasyny gözleýän bolsaňyz, akril iş stoly senenamasyny öndürýäris, elbetde, iň gowy saýlawyňyz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
stol akril senenama eýesi

Stol akril senenama eýesi

https://www.jayiacrylic.com/acrylic-calendar/

Galam eýesi bilen akril senenama

akril senenama

Akril stoluň senenamasy

Custörite akril senenama stendi - Jaýi akril

Custörite akril senenama stendi

Stol akril senenama stendi - Jaýi akril

Stol akril senenama stendi

https://www.jayiacrylic.com/acrylic-calendar/

Custörite akril hemişelik senenama

senenama eýesi

Akril stoluň senenamasy eýeleri

Logotipli ýörite akril senenama - Jayi akril

Logotip bilen ýörite akril senenama

Agaç stendi bilen akril stol senenamasy - Jaýi akril

Agaç stendi bilen akril stol senenamasy

Telefon eýesi bilen akril senenama - Jaýi akril

Telefon eýesi bilen akril senenama

Iş stoly akril surat senenamasy - Jaýi akril

Iş stoly akril surat senenamasy

Diý akril senenama - Jaýi akril

Akril senenama

Diwar üçin akril senenama

Bu diwar akril gury öçürmek senenamasy, meýilnamaňyzy aňsatlyk bilen tertipleşdirmäge we meýilleşdirmäge kömek edýän döwrebap, moda wagt dolandyryş guralydyr.Senenamanyň üstü ýokary hilli akril materialdan ýasalyp, çyzuwlara çydamly, abraziw we anti-reflektor bolup, meýilnamaňyz üýtgän mahaly täzelenmek üçin senenamanyň ýüzüni aňsatlyk bilen süpürmäge mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, senenamada uly şrift we her günüň senesini aňsatlyk bilen okamaga mümkinçilik berýän açyk tertip bar, şeýle hem meýilnamaňyzy has gowy tertipleşdirmek üçin dynç alyş we möhüm günler bilen bellik edilen bellikler bar.

Senenamada ýörite meseleleri ýa-da wakalary ýazga alyp boljak ýat ýatagy ýaly aýratynlyklar bar;Dürli meseleleri toparlamaga mümkinçilik berýän bellikli ýerler;Hatda maşgala ýa-da kärdeşler bilenem paýlaşyp bolýar.

Umuman aýdanyňda, diwar üçin bu akril gury öçürmek senenamasy öý, ofis we mekdep üçin ajaýyp wagt dolandyryş guraly bolup, meýilnamaňyzy has gowy tertipleşdirmäge we durmuşyňyzy has netijeli we amatly etmäge kömek edýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril diwar dag senenamasy - Jaýi akril

Diwar üçin akril gury pozma senenamasy

Akril diwar senenamasy - Jaýi akril

Akril diwar senenamasyny arassala

Diwar üçin akril senenama - Jaýi akril

Şahsylaşdyrylan akril diwar senenamasy

Sowadyjy üçin akril senenama

Akril holodilnik senenamasy we hepdelik bellikler toplumy, gündelik durmuşyňyzy meýilleşdirmek üçin döredilen önümdir.Ajaýyp aç-açan akril magnit senenama paneli we ýatlama toplumy has köp ýazmaga mümkinçilik berýär.Gündelik durmuşyňyzy we maşgalaňyzy magnit akril meýilnama tagtasy bilen tertipläň.Hepdelik we aýlyk meýilnamalary düzüp bilersiňiz.

Sowadyjy seriýaly akril magnit gury pozma tagtasy, 4 sany güýçli magnit ulanyp senenama, holodilnik ýa-da dürli metal ýüzüne berk birikdirilip bilner, tutawaç gaty güýçli, gurnamagyň zerurlygy ýok.Diňe tekiz holodilnikde ýa-da metal üstünde goýuň, ýer tutmaýar, aňsatlyk bilen aýrylyp bilner, örän amatly we amaly.

Magnit akril holodilnik senenamasy we ýatlama toplumy gündelik meýilnamalaryňyzy tertipli saklaýar we durmuşyňyzy tertipli, bulaşyk we ýatdan çykarmak aňsat.Hepdelik meýilleşdirijiňizi, aýlyk meýilleşdirijiňizi, söwda sanawyňyzy we möhüm maglumatlary, ajaýyp durmuşyňyzy ajaýyp tertipleşdirmek üçin akril holodilnik senenamasynyň gury pozma tagtasyny ulanyp bilersiňiz!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Sowadyjy üçin akril tagtany arassalaň - Jaýi akril

Akril gury pozma tagtasyny arassalaň

Sowadyjy üçin akril senenama - Jaýi akril

Sowadyjy üçin magnit akril hepdelik senenama

Sowadyjy üçin magnit akril senenama - Jaýi akril

Akril gury pozma tagtasynyň senenamasy

Gözleýän akril senenamaňyzy tapmadyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hususy akril senenamamyzyň artykmaçlyklary

Custörite akril senenama, müşderiniň isleglerine we dizaýn talaplaryna laýyklykda düzülip bilinýän şahsy senenama önümlerinden ýasalan akril materiallaryň ulanylmagyny aňladýar.Aşakdakylar, akril kalendarlaryň artykmaçlyklary we ulanylyşy:

Üstünlikleri

Arassalamak aňsat: Akril materialyň üstü tekiz we tozany we hapany siňdirmeýär, ulanmak gaty amatly, arassalamak üçin diňe çygly mata bilen ýuwaşja süpürmeli.

Güýçli çydamlylyk:Akril materialyň ýokary güýji we könelişme garşylygy bar, deformasiýa aňsat däl, zeper ýetirmek aňsat däl, uzak ömri.

Transokary aç-açanlyk:Akril materialyň aýdyňlygy ýokary, bu senenamanyň mazmunyny we nagşyny aýdyň görkezip biler we görüş effekti gaty gowy.

Güýçli özboluşlylyk:Akril materiallardan ýasalan senenama önümleri, müşderiniň isleglerine we dizaýn talaplaryna laýyklykda düzülip bilner we täsin önümler öndürilip bilner.

Arza

Ofis:Akril senenama, edara has tertipli we tertipli edip, döwrebap we ýokary derejeli many getirip biler.

Maşgala:Akril senenama öý bezegi hökmünde, otagda ýa-da okuwda we amaly we owadan beýleki ýerlerde ulanylyp bilner.

Söwda ýerleri:Akril senenama täjirçilik ýerlerinde displeý hökmünde ulanylyp bilner we korporatiw logotipleri we önüm maglumatlaryny çap etmek bilen marka edilip bilner.

Custörite akril senenama dizaýny

Customörite akril senenamanyň dizaýny, senenamanyň maksadyny, marka keşbini, amalylygyny, reňkine laýyklygy we ş.m. göz öňünde tutmalydyr.Ine, käbir dizaýn teklipleri:

Custörite akril senenama dizaýn ýörelgeleri

Maksady:Ilki bilen, dizaýn ugruny kesgitlemek üçin senenamanyň maksadyny, marketing guraly, sowgat ýa-da şahsy ulanyş hökmünde ulanylýandygyna anyklamak zerur.

Marka yzygiderliligi: Dizaýn, markanyň tanalmagyny ýokarlandyrmak üçin reňk, şrift, logo we ş.m. kompaniýanyň marka keşbine laýyk bolmalydyr.

Gysga we düşnükli:Senenama dizaýny gysga we düşnükli bolmaly, gaty çylşyrymly dizaýndan gaça durmaly, ulanyjylara görmek we ulanmak üçin amatly.

Reňk gabat gelişi:Senenamanyň reňk gabat gelmegi ulanyjynyň estetiki endiklerini we medeni durmuşyny göz öňünde tutmalydyr we kompaniýanyň marka keşbine laýyk gelmelidir.

Amaly: Senenamanyň dizaýny, ulanyjylary görmäge we ulanmagy aňsatlaşdyrmak üçin senenamanyň ululygyny, şriftiň ululygyny we ş.m. amaly göz öňünde tutmalydyr.

Custörite akril senenama dizaýn ädimleri

1-nji ädim:Senenamanyň maksadyny we dizaýn ugruny kesgitläň.

2-nji ädim:Kompaniýanyň marka keşbi, önüm aýratynlyklary we ş.m. degişli maglumatlary ýygnaň.

3-nji ädim: Senenamanyň umumy stili, reňk gabat gelişi, görnüşleri düzmek we ş.m. goşmak bilen dizaýn meýilnamasyny düzüň.

4-nji ädim:Ilkinji taslamany düzüň, täzeden gözden geçiriň we kämilleşdiriň.

5-nji ädim:Dizaýn taslamasynyň we önümçiliginiň gutarnykly tassyklamasy.

Custörite akril senenama üçin dizaýn bellikleri

1. Gaty çylşyrymly dizaýnlardan gaça duruň we olary ýönekeý we düşnükli saklaň.

2. Şriftiň ululygyny, ýerleşişini we ş.m. senenamanyň amalydygyny göz öňünde tutuň.

3. Kompaniýanyň marka keşbine laýyklyga üns beriň.

4. Senenamanyň ulanylyş ssenarisini we maksatly ulanyjylary göz öňünde tutup, dizaýn shemasy nyşana alynmalydyr.

5. Reňk gapma-garşylyklaryndan gaça durmak üçin reňkleriň gabat gelmegine we sazlaşygyna üns beriň.

6. Senenamanyň önümçilik prosesini we önümçilik çykdajylaryny doly göz öňünde tutmak üçin, önümçilik kynçylygynyň we bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan aşa çylşyrymly dizaýnlardan gaça duruň.

Professional ýörite akril kalendarlary öndüriji

Biziň kompaniýamyz, akril kalendarlarymyzyň daşky görnüşi we hili boýunça ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin iň ýokary hilli materiallary we iň ösen önümçilik enjamlaryny ulanmagy maksat edinýär.Önümlerimiz diňe bir owadan bolman, eýsem çydamly, arassalamak we saklamak aňsat, meýilnamaňyzy has amatly edýär.

Toparymyz akril senenama önümçiligine çuňňur düşünýän tejribeli hünärmenlerden durýar.Önümçilik amallarymyz, her bir senenamanyň we müşderilerimiziň ýokary standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hiline berk gözegçilik edýär.Şeýle hem, senenamaňyzy özboluşly sowgat ýa-da marketing guraly etmek üçin şahsylaşdyrylan hyzmatlar hödürleýäris.

Näme üçin JAYI akrilini saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.JAYI akril önümleriniň her bir adaty akril önümi daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Custörite akril senenama: Iň soňky gollanma

Akril senenama aýratyn zawodyna hoş geldiňiz!Öýüňiz, ofisiňiz ýa-da aýratyn bir dabaraňyz üçin özboluşly we şahsylaşdyrylan senenama bezeglerini üpjün edýän ýokary hilli, ajaýyp we amaly akril senenamalary öndürmekde ýöriteleşýäris.

Akril senenama näme?

Akril senenama, adatça açyk akril materialdan ýasalan bezeg senenamasydyr.Köplenç kiçi we amatly bolmak üçin döredilen we adamlara günüň senesini we möhüm wakalary ýatlatmak üçin stol ýa-da kitap tekjesine ýerleşdirilip bilner.

Akril senenamalarda adatça senäni aňsatlyk bilen üýtgedip boljak çalyşýan sene plitalary bar.Şeýle hem, amalylygyny ýokarlandyrmak üçin ruçka saklaýjy, pad ýa-da bukja ýaly beýleki elementleri öz içine alyp biler.

Döwrebap görnüşi we amalylygy sebäpli akril senenamalar ofisde we öý bezeginde iň meşhur seçimdir.

Akril senenamalaryň haýsy ululygy bar?

Akril senenamalar üçin ölçeg saýlawlary adatça öndürijiden öndürijä üýtgeýär, ýöne käbir umumy ululyklar:

4 x 6 dýuým

5 x 7 dýuým

8 x 10 dýuým

11 x 14 dýuým

A4 (210 x 297 mm)

A5 (148 x 210mm)

A6 (105 x 148 mm)

Elbetde, bular diňe bir umumy ululyklar, “Jayi Akril” öndürijisi başga ölçeg görnüşlerini hem hödürläp biler, akril senenamasynyň belli bir ululygyny satyn almazdan ozal bize ýüz tutup bilersiňiz.

Akril senenamasy çydamlymy?

Akril senenamalar, adatça ýokary çydamlylygy we garramaga garşy häsiýetleri bolan ýokary hilli Plexiglass materiallaryndan ýasalýar, şonuň üçin akril kalendarlar adaty plastik senenamalara garanyňda has çydamlydyr.

Akril adaty aýnadan has täsirli we döwülmäge has çydamly, şonuň üçin köp ulanylmaly we köp aýlanmaly senenamalar üçin has gowudyr.Mundan başga-da, akril senenamada UV goragy we dyrmaşma garşylygy bar, ony has çydamly edýär.

Umuman aýdanyňda, akril senenamalar has çydamlydyr we adatça döwülmezden ýa-da deformasiýa bolmazdan birnäçe ýyllap dowam edip biler.Şeýle-de bolsa, ulanmak we hyzmat etmek usuly hem möhümdir, seresaplylyk bilen ulanylmasa ýa-da nädogry saklamak we arassalamak, hyzmat ediş möhletine hem täsir edip biler.

Akril senenamany arassalamak aňsatmy?

Akril senenamany adatça arassalamak has aňsat, sebäbi akril materialyň üstü tekiz we tozany we hapany siňdirmeýär, şonuň üçin arassalamak üçin diňe çygly mata bilen ýuwaşja süpürmeli.Düwürtik tegmiller üçin çygly mata az mukdarda bitarap ýuwujy serişdäni goşuň, ýöne akril ýüzüni çyzyp bilýän gaty arassalaýjy ýa-da çotga ulanmaň.

Mundan başga-da, akril materialyň çyzylmagynyň aňsatdygyny bellemelidiris, şonuň üçin arassalananda abraziw bölejikleri öz içine alýan ýuwujy serişdäni ýa-da çotgany ulanmazlyga we ýumşak mata bilen süpürmäge synanyşmaly.Akril senenamany saklamaly bolsaňyz, ýüzüni çyzmazlyk üçin beýleki gaty zatlar ýa-da metallar bilen sürtmekden saklanmalysyňyz.

Akril senenamasyny nädip gaplamaly?

Akril senenamany gaplamak aşakdaky ädimleri edip biler:

1. Akril senenamanyň üstüniň gurak we arassa, tozansyz ýa-da tegmilsizdigine göz ýetiriň.

2. transporthli akril senenamany saklamak üçin ýeterlik uly gaplama gutusyny saýlaň we daşaýyş wagtynda zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin ýeterlik padding bar.

3. Akril senenamany çaknyşyklardan we yrgyldylardan goramak üçin gutynyň aşagyna köpürjikli örtük ýa-da styrofoam ýaly padding goşuň.

4. Akril senenamany merkezde we daş-töwereginde köp sanlydygyna göz ýetirip, gutujyga ýuwaşlyk bilen ýerleşdiriň.

5. akril senenamanyň üstünde we daşalýan mahaly has köp padding goşuň.

6. Gutyny ýapyň we skotç lentasy bilen berkidiň.

7. Gutynyň daşynda ulag işgärlerine seresaplylyk bilen işlemegi ýatlatmak üçin "näzik harytlar" we beýleki duýduryş belgileri bellendi.

8. Ahyrynda, gutyny professional Courier kompaniýasyna ýa-da ugratmak üçin poçta hyzmatyna beriň.

Akril senenamanyň bu gaplanyşy, daşalýan mahaly zeper ýetmek howpuny azaldyp biler.

akril saklaýyş gutusy gaplamak

Gündelik akril senenamasyny nädip saklamaly?

Akril senenama ajaýyp we amaly ofis üpjünçiligi, oňa hyzmat etmek we tehniki hyzmat etmek hem gaty ýönekeý.Akril senenamany saklamagyň käbir umumy usullary:

1. Arassa: softumşak, arassa pagta mata ýa-da gubka ulanyp, akriliň ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpüriň.Surfaceer ýüzünde tozan ýa-da kir bar bolsa, ony çyg mata bilen ýuwaşlyk bilen süpürip, gury mata bilen guradyp bilersiňiz.

2. Organiki erginler bilen aragatnaşykdan gaça duruň: Akril senenamany arassalamak üçin alkogol, keton, aseton we ammiak ýaly organiki erginleri öz içine alýan arassalaýjylary ýa-da himiki serişdeleri ulanmakdan gaça duruň.Bu himiki maddalar akril ýüzünde kemçiliklere ýa-da reňklere sebäp bolup biler.

3. temperatureokary temperaturadan gaça duruň: Akril senenama ýokary temperatura çydamly däldir, güne ýa-da gyzdyryjynyň golaýynda ýokary temperatura gurşawynda goýmaň.

4. Dyzamakdan gaça duruň: Akril senenamanyň üstü ýumşak we çyzylmak aňsat.Akril ýeriň ýiti ýa-da gaty zatlar bilen çaknyşmagyndan ýa-da çyzylmagyndan gaça duruň.

5. Saklamak: Akril senenama ulanmasaňyz, göni gün şöhlesinden uzakda gurak, şemalladylýan ýerde saklanmalydyr.

Aboveokardaky tehniki hyzmat usullary arkaly akril senenamasyny hyzmat möhletini uzaltmak bilen owadan, arassa saklap bilersiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň