Custörite akril sagat ekrany

Watchörite sagat görkeziş stendi

Hytaýda iň oňat akril sagat displeýi bilen üpjün ediji hökmünde Jayi Akril köp ýyllaryň dowamynda dünýäniň köp sanly meşhur sagat markalary bilen hyzmatdaşlyk edip, ýokary hilli akril sagat displeýleri bilen üpjün etdi.Şol bir wagtyň özünde, her kiçi dükan bilen iň oňat bahadan öz işini goldamak üçin işleýäris.Önümleriňizi has gowy görkezmek üçin ýörite dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Jayi Akril 19 ýyldan gowrak wagt bäri owadan ýasalan akril sagat displeýlerini üns bilen gurmaly we dizaýn etmeli kompaniýalar üçin ynamdar öndüriji bolup durýar we biz siziň işiňiz üçin ýörite akril displeý stendini taýýarlamaga şat bolarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril sagat görkeziş stendi - Jaýi akril

Displayöriteleşdirilen displeý stendine tomaşa ediň

Akril sagat stendiniň dizaýny, adatça, birnäçe sagady saklap bilýän bir ýa-da birnäçe gorizontal ýa-da dik stendleri öz içine alýar.Goldaw, displeýdäki obýektleri dürli burçlardan görmegi aňsatlaşdyrmak üçin zerur bolanda aýlanyp ýa-da düzedip bolýar.Akril sagat displeýleri, adatça zergärçilik dükanlarynda, sergilerde, söwda merkezlerinde we müşderileriň ünsüni çekmek we önümleriň ýokary hilli we gözelligini görkezmek üçin penjireleri görkezýär.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: omörite reňk

Gaplamak: omörite gaplama

MOQ: 100sets

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, nagyş

Umumy akril sagat displeýiňizi düzüň

“Jayi Akril” bölek satuw dükanlary we kärhanalary üçin ýörite akril sagat displeýini üpjün ediji.POP sagat displeýiňizi logotip markasyndan we interaktiwliginden önüm edebiýatyna we ýerleşişine çenli köp usullarymyz bar.Mundan başga-da, dürli görnüşli material görnüşlerinden (agaç we akril goşmak bilen), reňkleri, şekilleri we ululyklary saýlap bilersiňiz.Näme gerek bolsa, ajaýyp netijeler üçin Jayi Akriline bil baglap bilersiňiz.

Jayi Akrilakril sagat displeýleriňiziň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeadaty akril stendlerHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril sagat displeýini hödürlemäge kömek edýäris.

Stepdim akril sagat görkeziş stendi - Jaýi akril

Stepdim akril sagat görkeziş stendi

Gulply akril sagat displeýi - Jaýi akril

Customörite tomaşa ekrany

Hytaý akril sagady ekrany - Jaýi akril

Hytaý akril sagat displeýi

Akril sagat displeý öndürijileri - Jaýi akril

Akril sagat displeý öndürijileri

Akril sagat görkeziş stendi - Jaýi akril

Akril sagat displeýiniň aýlanmagy

Akril sagat displeýi üpjün edijiler - Jaýi akril

Akril sagat displeýi üpjün edijiler

Akril sagat displeýi üpjün ediji - Jaýi akril

Akril sagat displeýi

Hytaý akril sagat displeýi - Jaýi akril

Hytaý akril sagat displeýi

Akril sagat displeýi - Jaýi akril

Akril sagat ekrany

Akril sagat görkeziş stendi - Jaýi akril

Akril sagat görkeziş stendi

Custöriteleşdirilen akril sagat displeýi - Jaýi akril

Custöriteleşdirilen akril sagat ekrany

Akril sagat displeýi - Jaýi akril

Akril sagat displeýi

Gözleýän haýsy akril sagat ekrany tapmaýarsyňyz?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Customörite akril sagat displeýimiz size näme getirip biler?

Sagat satanyňyzda, adaty akril displeýler markanyň habardarlygyny ýokarlandyryp biler.Sagatlary saýlamak aňsat zatlar bolansoň, akril displeý bilen dogry görkezmek satuwy artdyryp biler.Dükanlaryňyza gözleýän zadyny tapmaga kömek etmäge mümkinçilik berýär we henizem satyn almaga çagyrýar.Custörite akril bölek satuw displeýlerimarkaňyza bölekleýin gurşawda tapawutlanmaga, gelýänleriň ünsüni özüne çekmäge we alyjylara öwürmäge kömek edip biler.

Çydamlylyk

Akril, çyzuwlara we täsirlere çydap bilýän, sagadyňyzyň ekranynyň has uzak dowam etmegini üpjün edýän güýçli we çydamly materialdyr.

Çeýeligi

Akril, dürli görnüşlere we ululyklara galyp bilýän köpugurly material bolup, aýratyn zerurlyklaryňyza we islegleriňize laýyk gelýän sagat displeýini dizaýn etmäge mümkinçilik berýär.

Görüniş derejesini ýokarlandyrmak

Arassa akril material sagadyňyzy aýdyň görkezýär, olaryň ünsüni çekmäge we has köp satuwy amala aşyrmaga kömek edýär.

Saklamak aňsat

Akril arassalamak we goldamak aňsat, bu bolsa sagat displeýiňiziň hemişe täze we özüne çekiji bolmagyny üpjün edýär.Umuman aýdanyňda, adaty sagat stendi markaňyzy ýokarlandyrmak we has köp satuw sürmek bilen sagatlaryňyzyň görnüşini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Marka mümkinçilikleri

Markanyň tanalmagyny ýokarlandyrmak we marka habardarlygyny ýokarlandyrmak üçin kompaniýanyň nyşany we çeper eserleri bilen sagat displeýlerini sazlap bilersiňiz.

Arza

Customörite akril sagat displeýlerimizi ulanyp bilersiňiz:

Sagat kolleksiýaňyzy şahsy öýüňizde ýa-da ofisiňizde görkeziň

Sagat dükanlary, şaý-sepler dükanlary we optikler ýaly bölek ýerlerde sagatlaryň görkezilmegi

Sowgat kompaniýalary ýa-da çäreleri meýilleşdirýän kompaniýalar akril sagat displeýlerini ýörite sowgat ýa-da baýrak hökmünde ulanýarlar

Onlaýn dükanlarda ýa-da sosial media marketinginde önümleri görkezmek üçin akril sagat displeýini ulanyň

   Söwda merkezleri, supermarketler we sergiler ýaly iri söwda merkezleri sagatlary ýa-da beýleki ownuk önümleri görkezýär

Kubogymyzyň ýörite akril sagat görkezişlerine göz aýlaň

Sagat önümleriňiziň dükanlarda we beýleki belli söwda şertlerinde iň ýokary täsir etmegini isleseňiz, ýörite akril sagat displeýleri hökmanydyr.Beýleki sagat satyjylary bilen bäsleşýärsiňiz we köpçüligiň arasynda tapawutlanmak, potensial müşderileriň ünsüni çekmek we göz aýlamakdan töleglere geçirmek üçin displeýiňiz gerek.Bu maksada ýetmek üçin Jaýi Akriliň tejribeli we zehinli topary gerek.

Jaýi Akril bilen işlemegiň beýleki kompaniýalar bilen işlemekden tapawutlydygy ilkibaşdan belli boldy.Ilki bilen, her bir müşderini dizaýn bilen ahyryna çenli işleýän öz taslama menejeri bilen enjamlaşdyrýarys.Mundan başga-da, ähli taslamany içerde tamamlarys.Bu, bäsdeşlerimiziň köpüsinden tapawutlylykda, akril sagat displeýini öndürmegiň her ädiminiň eseriň bir bölegini başga bir kompaniýa bilen däl-de, zawodymyzyň özi amala aşyrýandygyny aňladýar.Bu, iň pes bahalary we pudakdaky iň çalt öwrüm wagtyny hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Akril sagat displeýini nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 4 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
2. Kesiş materialy

1. Size nämäniň gerekdigini aýdyň

Bize çyzgylary, salgylanma suratlaryny iberip ýa-da isleýän akril sagat displeýi baradaky pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz.Size zerur mukdary we gowşuryş wagtyny aýdyň aýdyň.

1. Taslama

2. Sitirlemäni we çözgüdi gurnaň

Aýratyn talaplaryňyza görä 1 günüň dowamynda önümiň jikme-jik sitatasyny we çözgüdini taýýarlarys.

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

3. Satyn almak we sazlamak

Sitatamyzdan razy bolsaňyz, 3-7 günüň içinde önüm nusgalaryny taýýarlarys.Muny fiziki nusgalar ýa-da suratlar we wideolar bilen tassyklap bilersiňiz.

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

4. Köpçülikleýin önümçiligi we transporty tassyklaň

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, goýumy alanymyzdan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Önümçilik wagty 15-35 gün

 Customörite akril sagat displeýi sargyt etmek prosesi bilen bulaşykmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Professional ýörite akril displeý önümlerini öndüriji

 Jayi Akril öňdebaryjy öndüriji hökmünde 2004-nji ýylda esaslandyryldycustomörite displeýHytaýda elmydama ajaýyp dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen akril önümlerine ygrarly bolduk.

10000 inedördül metr zawodymyz bar, 100 ökde tehnik, 80 toplumlaýyn önümçilik enjamy bar, ähli amallar zawodymyz tarapyndan tamamlandy.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.

Jayi akrilini näme üçin saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.“Jayi Akril” -den öndürilen her bir akril önüm daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Custörite akril sagat görkeziş stendleri: Iň soňky gollanma

Sagadyňyzy tapanda müşderileri nädip has özüne çekiji edip bilersiňiz?Sagadyňyzy görkezmek üçin ýörite displeý gerek bolar!Marka medeniýetiňizi görkezip biljek şeýle önümler bilen üpjün edip bileris.Jayi, önümiň markasynyň habardarlygyny we bölek satuw söwdasyny ýokarlandyrmaga kömek edýän, özüne çekiji POS akril sagat displeýini dizaýn edýär we öndürýär.

Akril sagat displeýi näme?

Akril sagat displeýi, adatça dükanlarda, sergilerde, bazarlarda we beýleki ýerlerde sagat görkezmek üçin ulanylýan akril materialdan ýasalan sagat displeýidir.Akril, owadan görnüşi üpjün edýän we arassalamak we saklamak aňsat bolan aç-açan, güýçli, çydamly, ýeňil materialdyr.Netijede, köp sanly söwda markalary we satyjylar önümlerini görkezmek üçin akril sagat displeýlerini ulanmagy saýlaýarlar.Ekranyň stendleri dürli şekilde, ululykda we dizaýnda bolup biler we dürli zerurlyklara görä düzülip bilner.

Akril sagat displeýi önümlerime zyýan berermi?

Akril sagat displeýleri, adatça aýnadan has ýeňil we has ýokary garşylyga eýe bolan aç-açan plastmassa materialdyr.Beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, akril aýna ýaly döwülmäge we zaýalanmaga meýilli däl.

Şeýle-de bolsa, hatda akril hem käbir ýagdaýlarda döwüklere ýa-da çyzylmalara sebäp bolup biler.Sagadyňyzyň ýiti ýa-da ýiti gyralary ýa-da ýüzleri bar bolsa, ony akril displeýde goýmak çyzylmagyna ýa-da zeper ýetmegine sebäp bolup biler.

Şonuň üçin akril sagat displeýini ulananyňyzda, sagadyň ýüzüniň ýiti bölekleriniň ýokdugyna göz ýetirmek maslahat berilýär, ýüzüni arassalamak üçin ýumşak mata ýa-da arassalaýjy mata ulanyp, öňüni almak üçin ekranyň üstünde ýumşak ýerleşdiriň. islendik zyýan.

Sagady görkezmek üçin iň gowy reňk haýsy?

Sagatlary görkezýän displeý stendleri, ýagtylygyň şöhlelenmegi sebäpli önümiň reňk tapawudy bolmazlygy üçin aç-açan, gara, çal ýa-da ak bolmaly.Akril sagat displeýlerimiz, islegleriňize görä dürli reňklerde düzülip bilner.

Akril sagat displeýini öýde ulanyp bolarmy?

Hawa, akril sagat displeýi öýde ulanmak üçin örän amatly.Akril material ýokary aç-açanlyga, berk we çydamly, arassalamak aňsat we beýleki aýratynlyklara eýedir, dürli displeý ýasamak üçin amatly, şol sanda sagat displeýi.Akril sagat displeýiniň dürli ululyklaryny, şekillerini we reňklerini islegleriňize we islegleriňize görä saýlap bilersiňiz we öýde halaýan sagatlaryňyzy owadan we amaly görnüşde görkezip bilersiňiz.Mundan başga-da, akril sagat displeýiniň bahasy hem birneme elýeterlidir, şahsylaşdyrylan akril sagat displeýini sazlamak zerur bolsa, bize ýüz tutuň

Akril sagat displeýiniň sarylygy bilen nähili iş salyşmaly?

Akril sagat displeýiňiz sary reňkde bolsa, aşakdaky usullary synap bilersiňiz:

Erguwujy serişde bilen arassalaň: Akril displeýiň ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpürmek üçin birneme ýumşak ýuwujy serişdäni (sabynly suw ýa-da gap-gaç ýuwýan suwuklyk) we ýumşak polotensany ulanyň.Suw bilen gowy ýuwuň we ýumşak mata bilen guradyň.

Akarty ulanyň: Akriliň ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpürip, suw bilen ýuwmak üçin biraz akartma (suwuklamagy ýatdan çykarmaň) ulanyp bilersiňiz.

UV çyrasyny ulanyň: Akril displeýi UV çyrasynyň aşagynda goýuň.Bu sary hapany aýyrýar we olaryň aýdyňlygyny dikeldýär.

Abraziw ulanyň: Akriliň ýüzüni degişli abraziw we ýumşak mata bilen ähli hapa we sary maddalar aýrylýança ýuwaşlyk bilen süpüriň.Suw bilen ýuwuň we ýumşak mata bilen guradyň.

Gaty çotgalar ýa-da abraziw kagyz ýaly güýçli könelen ýüzleri ulanmazlyk, alkogol ýa-da aseton ýaly organiki erginler bilen arassalanmakdan saklanmak möhümdir, sebäbi bu akril ýüzüne zeper ýetirip biler.

Akril sagat displeýini nädip gaplarsyňyz?

Akril sagat displeýini örtmek üçin şu ädimleri ýerine ýetirmek maslahat berilýär:

1. Gaplaýyş materiallaryny taýýarlaň: Ekrany goramak üçin köpük ýa-da köpürjikli örtük ulanylyp bilner.Lenta we karton gutular hem zerur.

2. Ekranyň stendini arassalaň: Gaplamazdan ozal, tozan ýa-da hapa bolmazlygy üçin displeý stendini seresaplylyk bilen arassalamaly.

3. Ekranyň stendiniň ýüzüni goraň: Köpük ýa-da köpürjikli filmde ýerleşdireniňizde, stendiň ýüzüni çyzmazlyk ýa-da zaýalanmazlyk üçin seresap bolmaly.

4. Söýgini dakyň: stendiň töwereginde ýeterlik goragyň bardygyna göz ýetirmek üçin köpük ýa-da köpürjikli örtük ulanyň.Tranzit wagtynda stendiň hereket etmezligi üçin gaplaýyş materialyny lenta alyň.

5. Kartona ýerleşdiriň: Stendiň ululygyna laýyk kartony saýlaň we stendi kartonda goýuň.Tranzit wagtynda stendiň gymyldamazlygyny üpjün etmek üçin gapyň içini dolduryň.

6. Gutyny ýapyň: Gutyny lenta bilen ýapyň we "gowşak" ýa-da "Seresaplyk bilen işlediň" diýip belläň.

Aboveokardaky ädimler, daşaýyş wagtynda displeýiň ýeterlik derejede goralmagyny üpjün eder.

Akril sagat displeýiniň dürli görnüşleri haýsylar?

Akril sagat displeýi, sagatlaryň daşky görnüşini we dizaýnyny görkezip we ekranyň täsirini ýokarlandyryp bilýän, açyk akril materialdan ýasalan sagatlary görkezmek üçin giňden ulanylýan guraldyr.Aşakda akril sagat displeýiniň birnäçe umumy görnüşi bar:

1. -eke gatlakly sagat displeýi: Akril listleriň bir gatlagyndan ýasalan iň ýönekeý akril sagat displeýi, bir sagat ýa-da az sanly sagat görkezmek üçin ulanylyp bilner.

2. Köp gatlakly sagat displeýi: Akril listiň iki ýa-da has köp gatlagyndan ýasalan, şol bir wagtyň özünde birnäçe sagady görkezip bilýär we gatlaklaryň sany zerurlyklara görä erkin birleşdirilip bilner.

3. Aýlanýan sagat displeý stendi: Akril sagat displeýi aýlanýan funksiýa, sagat displeýiň aýlanmagy bilen tomaşaçylaryň gözüni özüne çekip, erkin aýlanyp biler.

4. Basgançakly displeý stendi: dürli beýiklikdäki köp sanly akril gatlakdan ýasalan, ekranyň täsirini ýokarlandyrmak üçin sagatlar dürli belentlikdäki ekran tagtalaryna ýerleşdirilip bilner.

5. Diwar asylýan sagat displeýi: akril sagat displeýi diwara asylan, dükanda amatly displeý sagadyna ýasalyp bilner, ýöne ýer tygşytlap biler.

6. Aç-açan guty sagat displeýi: Akril kagyz guty şekilinde ýasalýar we sagat ýerleşdirilýär, bu diňe sagady goraman, eýsem tomaşaçylara sagadyň daşky görnüşini we dizaýnyny ähli tarapdan synlamaga mümkinçilik berýär.

Akril sagat displeýini nädip arassalamaly?

Arassa akril sagat displeýleri aşakdaky nokatlara üns bermelidir:

1. Akril ýüzüni çyzmazlyk üçin, ýumşak ýa-da däneli matany arassalamak üçin ýumşak arassa mata ýa-da gubka ulanyň.

2. Akriliň ýüzüni reňkläp ýa-da sary edip biljek organiki erginler ýa-da alkogol ýaly himiki arassalaýjylardan gaça duruň.

3. Ilki bilen tozany we hapany aýyrmak üçin stol çarçuwasynyň ýüzüni ýyly suw ýa-da ýuwujy serişde bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň.

4. Düwürtik tegmiller bar bolsa, ýörite akril arassalaýjy ulanyp bilersiňiz, ýöne arassalaýjynyň görkezmelerini ýerine ýetiriň we gaty köp ýa-da gaty uzak ulanmaň.

5. Süpürenden soň, suw yzlarynyň galmazlygy üçin arassa gury mata ýa-da kagyz polotensasy bilen stoluň üstündäki ýüzüni ýuwaşlyk bilen guradyň.

Umuman aýdanyňda, akril sagat displeýini arassalamak ýumşak we seresap bolmaly, çyzylmazlygy we reňklenmezligi üçin seresap bolmaly.

Akril sagat displeýiniň sary durmagynyň öňüni nädip almaly?

Akril sagat displeýiniň sarymtyllygy ultramelewşe şöhlelenmesi we howada uzak wagtlap kislorod reaksiýasy sebäpli ýüze çykýar.Akril sagat displeýiniň çarçuwasynyň sary bolmazlygy üçin aşakdaky nokatlary göz öňünde tutup bolar:

Güne uzak wagtlap täsir etmekden gaça duruň: akril ultramelewşe şöhlelerine we sary reňklere ýykgyn edýär, şonuň üçin uzak wagtlap güne, esasanam açyk ýa-da göni gün şöhlesiniň ýapyk gurşawynda sagadyň ekranyndan uzak durmaga synanyşyň.

Yzygiderli arassalamak: akril sagat displeýiniň üstünde tozan, kir, ýag tegmilleriniň toplanmagy akriliň hiline täsir edip biler, şöhle saçmagyny dowam etdirmek üçin yzygiderli arassalanmalydyr.

Hünär ýuwujy serişdäni ulanyň: Akril sagat displeýini arassalanyňyzda, professional ýuwujy serişdäni ulanyň we akril zeper ýetirmezligi üçin alkogol, erginler we beýleki zyýanly himiki maddalary öz içine alýan ýuwujy serişdäni ulanmaň.

Temperatureokary temperaturaly gurşawdan gaça durmaga synanyşyň: akril sagat displeýi hem ýokary temperatura gurşawyna sezewar bolýar, şonuň üçin ýokary temperaturaly ýerde displeý çarçuwasyndan gaça durmaly.

Yzygiderli çalyşmak: akril sagat displeýiniň çarçuwasy sary reňkde bolsa, sagadyň görkeziş täsirine we gözelligine täsir etmezlik üçin ony wagtynda çalyşmaly.

Akril displeýiň beýleki görnüşleri

Konus akril halka ekrany - Jaýi akril

Custörite akril halka görkeziş stendi

Akril bilezik displeýini arassalamak - Jaýi akril

Custörite akril bilezik displeýi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň