Custörite akril kosmetiki displeý

Cosörite kosmetiki görkeziş stendi

Kosmetiki displeý stendi, köplenç täze önümleri ýa-da gyzgyn önümleri mahabatlandyrmak üçin ulanylýan meşhur displeý guralydyr.Söwda merkezinde kosmetika stendini açýarsyňyzmy ýa-da kosmetika bölek dükanyny açýarsyňyzmy, ajaýyp önümleriňizi görkezmek üçin ajaýyp displeý gerek.Iň esasy zat, müşderiniň ünsüni çekmek we önümi satyn almak.Meşhur kosmetiki displeý stendlerimiz, aýratyn zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner: ululygy, görnüşi, reňki we Logosy.Indi bazar has meşhur, iň köp ýaýran kosmetika displeýi akril kosmetiki displeýdir.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril kosmetiki displeý stend öndürijileri

Jayi Akril, bölek kosmetiki displeý stendlerini ösdürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplady.Kosmetiki bölek satyjylar, atyr dükanlary, makiýaup dükanlary, dyrnak salonlary we saç salonlary üçin ýokary derejeli displeýleri özleşdirmekde ýöriteleşýäris.Kosmetiki displeý ýa-da derini bejermek stendini gözleýän bolsaňyz, Jayi Akril siziň islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Döwrebap zatlaryňyzy döretmek üçin toparymyz bilen habarlaşyňýörite akril displeýlerykdysady taýdan.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, Jayi Akril bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

akril sowgat gutusy
akril sowgat gutusy
Akril kosmetiki displeý - Jaýi akril

Custöriteleşdirilen kosmetiki görkeziş stendi

Custöriteleşdirilen akril kosmetiki displeý, kosmetika dükanlarynda meşhur displeý enjamydyr.Şeýle hem kosmetiki önümleriň görkeziş stendleri hökmünde bellidir.Cosörite kosmetiki displeýler, adatça önümiň aýratynlyklaryna, marketing zerurlyklaryňyza we aýratyn talaplaryňyza esaslanyp dizaýn edilýär we öndürilýär.Custörite kosmetika makiýa display displeýi üpjün edijiler size has oňat akril kosmetiki displeýleri gurmak üçin hünärli maslahatlar we çözgütler berip bilerler.

Stil: Hasap görkeziji

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: omörite reňk

Programma: aýratyn dükanlar, söwda merkezleri, bölek satuw dükanlary, täze önüm çykaryş ýygnaklary, sergiler we ş.m.

Custörite akril kosmetika displeý stendleriniň gurluşy klassifikasiýasy:

Akril kosmetiki stendlere bölünip bilnerpanjara ekran stendleri, poluň üstünde durmak we diwara gurlan ekran stendlerigurluşyna görä.Mundan başga-da, olary toparlara bölüp bilerisbir taraply ekran stendleri, iki taraplaýyn ekran stendleri, aýlanýan (aýlanyp bolýan) kosmetiki displeýler we aýlanmaýan (aýlanmaýan) kosmetiki displeý stendleri.aýlanýan (aýlanmaýan) kosmetiki displeý.

Custöriteleşdirilen kosmetiki stendleriň / raflaryň gurluşyny nädip saýlamaly?

Gurluşy saýlamak önümiň aýratynlyklaryna we amaly zerurlyklaryna görä göz öňünde tutulmalydyr.

Mysal üçin, stendde köp kosmetiki önümleri görkezmek isleseňiz, kosmetiki displeýiň ululygy uly bolar.Soňra boş ýer tygşytlap bilýän pol stendlerini saýlap bilersiňiz.

Akril kosmetiki displeý

Gyzgyn / täze kosmetika önümleriňizi tanatmak isleseňiz, ýöriteleşdirilen kosmetiki displeýi saýlap bilersiňiz.

Kosmetika serişdeleriňizi islendik tarapa seretmeli bolsaňyz, dört taraply ekran stendini ýa-da aýlanýan ekran stendini saýlap bilersiňiz.

Akril kosmetiki displeýi ýöriteleşdiriň

JAYI AKRILIKakril kosmetiki bölek satuw displeýleriňiziň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeadaty akril displeýHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril kosmetiki displeýi hödürlemäge kömek edýäris.

Akril kosmetiki displeý stendi - Jaýi akril

Akril kosmetiki displeý adaty

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kosmetiki displeý öndürijileri - Jaýi akril

Akril logo kosmetiki görkeziş stendi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kosmetiki displeý zawody - Jaýi akril

4 gat Akril kosmetiki displeý

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kosmetiki displeý zawodlary - Jaýi akril

Akril kosmetiki displeý zawody

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril logo kosmetiki displeý - Jaýi akril

Akril kosmetiki displeý

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril hasaplaýjy iň ýokary kosmetiki displeý - Jaýi akril

Akril kosmetiki displeý üpjün ediji

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custöriteleşdirilen kosmetiki akril displeý - Jaýi akril

Bölek satuw akril kosmetiki displeý

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kosmetiki displeý stendleri bilen üpjün edijiler - Jaýi akril

Akril kosmetiki displeý zawody

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kosmetiki displeý stendleri - Jaýi akril

Akril hasaplaýjy iň ýokary kosmetiki displeý

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kosmetiki displeý üpjün ediji - Jaýi akril

Custöriteleşdirilen kosmetiki akril displeý

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kosmetiki displeý rack zawody - Jaýi akril

Akril kosmetiki displeý öndüriji

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kosmetiki displeý öndüriji - Jaýi akril

OEM kosmetiki akril displeý

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän haýsy akril kosmetiki displeýiňizi tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hususy akril kosmetiki displeýimiziň artykmaçlyklary

Ajaýyp ýa-da owadan bolsun, Jayi Akril kosmetiki displeýleri özüne çekiji we akril kosmetiki displeýlerimiziň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin innowasiýa tehnologiýasyny we ussatlygy ulanýarys.

Kosmetika pudagy gaty bäsdeşlik edýär we oňa girmek üçin göze ilmeli.Marka habardarlygyny we satuwyny ýokarlandyrmak üçin täsirli, iň amatly çözgütleri gazanmaga kömek etjek tejribämiz we zehinimiz bar.Akril kosmetiki displeýlerimizi bäsdeşlikden tapawutlandyrýan öndürýän adaty akril displeýimiziň käbir peýdalary:

Güýçli çydamlylyk

Akril kosmetiki displeýler berk berkligi bolan ýokary hilli akril materiallardan ýasalýar we gündelik ulanylanda agramyna we könelmegine çydap bilýär.

Highokary aýdyňlyk

Akril material, aç-açanlyga eýe bolup, ekranyň tekjesindäki kosmetika serişdeleri doly görkezilip, ekranyň täsirini we özüne çekijiligini ýokarlandyrar.

Arassalamak aňsat

Akril kosmetiki displeýleri arassalamak we saklamak aňsat we çygly mata ýa-da akril arassalaýjy bilen aňsat arassalanyp bilýän tekiz ýüzüne eýe.

Ygtybarly we zäherli däl

Akril material howpsuz we zäherli däl, şonuň üçin akril kosmetiki displeýi aňsatlyk bilen ulanyp bolýar.Beýleki plastik kosmetiki displeýlerden tapawutlylykda akril zyýanly maddalary çykarmaýar.

Bejerişiň pes bahasy

Çydamlylygy we arassalanmagynyň aňsatlygy sebäpli akril kosmetiki displeýler az hyzmat edýär we wagt we çykdajylary tygşytlap biler.

Uzak ömür 

“Jayi Akril” kosmetiki displeýinde ajaýyp gurluş güýji bar.Bu, dükanyňyza zerur berkligi üpjün edýär.Olaryň hyzmat möhleti 5-10 ýyl (agaçdan, metaldan we beýleki materiallardan has uzyn).Mundan başga-da, köp ýyllap ulanylandan soňam sarymtyl ýa-da çalt solmaýar.

Marka mahabat guraly

Customörite akril kosmetiki displeýler, sarp edijileri özüne çekmäge kömek edýän örän täsirli usullar we gurallardyr.Kosmetikanyň wizual täsirlerini has gowy görkezmek, müşderileriň ünsüni çalt çekip, dükanyňyza ugrukdyryp biler.Mundan başga-da, marketing paýyňyzy artdyrmaga kömek edip biljek möhüm marka gurallarydyr.Specialöriteleşdirilen dükanlar, söwda merkezleri, kosmetiki zynjyr dükanlary, paçsyz dükanlar we kosmetiki bölek dükanlary ýöriteleşdirilen kosmetiki displeýleri ulanmak üçin amatly.

Omöriteleşdirilip bilner

Makiýaupyňyzyň aýratynlyklaryna laýyk gelýän “Jayi Akril” adaty displeýi.Şol sebäpli, markaňyzy netijeli görkezip, müşderileriň aňynda ýatdan çykmajak täsir galdyryp biler.Mundan başga-da, “Jayi Acrylic” -de önüm maglumatlaryňyzy we aýratynlyklaryňyzy birleşdirip bileris.Bu, makiýaňyzyň aýratynlyklaryny, aýratynlyklaryny we güýçli taraplaryny görkezer.

Köpdürlüligi

Customörite akril kosmetiki displeýlerimiz, funksiýa, estetika we hil göz öňünde tutulandyr.Şonuň üçin size dürli şekilli, ululykdaky, agramly we dizaýnly kosmetika serişdelerini saklap bilýän köpugurly akril displeýler bilen üpjün ederis.Akril kosmetiki displeýlerimiz, aşakdaky önümleri saklamak üçin amatlydyr:

 Derini bejermek önümleri

 Atyr

 Gün şöhlesi

 Gaznasy

 Gizlin

 Gaş galam

 Ialüz arassalaýjy

 Pomada

 Göz kölegesi

 Poroşok

 Maskara

 Göz gamaýjy

 Kirpik

 Gyzar

 Makiýaup spreýi

Beýleki kosmetika

 

Omörite akril kosmetiki displeý hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Custörite akril kosmetiki displeýiň MOQ näme?

Adatça, MOQ 50 bölekdir.Emma önümiň bahasy sargyt mukdaryna we önümiň ussatlygyna görä üýtgär.Sargyt mukdary köp bolsa, bahasy arzan bolar.Sargyt mukdary az bolsa we amal çylşyrymly bolsa, bahasy has ýokary bolar.Mundan başga-da, nusga bahasy sargyt bahasyndan iki esse köp (bir displeý stendi).

Hilini barlamak üçin bir bölek üçin sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Nusga almak üçin näçe wagt garaşyp bilerin?

Çyzgy dizaýnyny we sitatasyny siziň bilen tassyklap, nusga tölegiňizi alanymyzdan soň, nusga önümçiligine başlarys.Nusga almagyň wagty, ýöriteleşdirilen stendiň gurluşyna, önümçilik prosesine we önümçilik kynçylygyna baglylykda 3-7 gün.

Akril kosmetiki displeýiň ömri nämeden ybarat?

Dogry saklanylsa we saklansa, displeý stendi 5 ýyldan gowrak dowam eder.Uzak wagtlap gün şöhlesiniň täsir etmegi, ýerleşdiriş gurşawynyň pesligi, çyzgylar, çaknyşyklar we ş.m. akril kosmetiki displeýiň ýüzüne we gurluşyna zeper ýetirip biler.Şonuň üçin, ýöriteleşdirilen akril kosmetiki displeýiň ömri diňe bir materialyň hili bilen çäklenmän, eýsem ulanylyşy we tehniki hyzmaty bilen hem baglanyşyklydyr.

Diňe akril material kosmetika displeý stendlerini öndürýärsiňizmi?

Hawa.Esasy önümlerimiz akril materialdan ýasalan stendlerdir.Bizde demir / agaç zawody ýok.Weöne biziň bilen işleýän demir we agaç zawodlary bar.Sargyt mukdary köp bolsa, köp materially ýöriteleşdirilen kosmetiki displeý öndürip bileris.

Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Please send us the details of the item, such as dimensions, quantity, and crafts finishing. We usually quote within 24 hours after w get your inquiry. If you are very urgent to get the price, please call us or tell us your email sales@jayiacrylic.com, so that we will give priority to your inquiry.

Customöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da önümimizi logotipimizi goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM we / ýa-da ODM mähirli garşylanýar.

Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.Autarym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

Söwda şertleriňiz we töleg şertleriňiz näme?

Şu wagta çenli diňe EXW we FOB söwda şertlerini hödürleýäris.Töleg usulymyz sim geçirmekdir (ileri tutulýar) we Paypal-ny hem kabul edýäris.

If there are any other questions about customized acrylic cosmetic display stand product information and our service, welcome to contact sales@jayiacrylic.com.

Eltip bermek bahasy näçe?

Adatça akril kosmetiki displeýi Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

Önümleri ýokary hilli aljakdygymyzy nädip anyklap bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary gysga wagtda size iberip bolar.

(5) Şeýle hem, fabrigimize islän wagtyňyzy mähirli garşylaýarys.

Akril kosmetiki displeýi nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril kosmetiki displeýiňiz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril kosmetiki displeýiň ululygy barada sizden sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril kosmetiki displeýi näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril kosmetiki displeýiň üstünde çap etmek isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Biz Hytaýda akril waza ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

Jayi Akril, akril kosmetiki displeýleri we beýleki ýöriteleşdirilen akril displeý önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, diňe akril kosmetiki displeýleri ibermek üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Customörite akril kosmetiki displeýi sargyt etmek prosesi bilen henizem bulaşdyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Custörite akril kosmetiki displeý üçin iş prosesi

JAYI akrilinden lezzet almak üçin birnäçe ýokary hilli adaty akril önüm öndürmek we timarlaýyş hyzmatlary bar.

1. Taslama

1. Dizaýn

Her önümçilik tapgyrynda ýeterlik görkezme.

2. Kesiş materialy

2. Kesiş materialy

Üýtgeşik talaplary kanagatlandyrmak üçin ýörite ölçegli hyzmatlar.

3. CNC marşrutizasiýasy

3.CNC marşrutizasiýasy

Dürli çydamlylyga laýyk gelýän birinji derejeli CNC marşrut hyzmatlary.

akril sowgat gutusy

4. Lazer kesmek

Müşderiniň göwnünden turmak üçin şekilleri kesmek üçin takyk lazer kesmek tehnologiýasy.

5. UV çap etmek

5.UV Çap etmek

Dürli ýüzlerde has janly reňk üçin çap etmek.

6. Gyzgyn egilmek

6.Hot egilmek

Çäksiz programmalar üçin ýörite döredilen galyplar bilen üznüksiz we üýtgeşik şekillere ýetmek.

akril sowgat gutusy

7. uelimlemek

Çäksiz programmalar üçin ýörite döredilen galyplar bilen üznüksiz we üýtgeşik şekillere ýetmek.

8. Polishing

8.Polishing

Estetiki taýdan ýakymly önümler üçin ýumşak we ýalpyldawuk ýalpyldawuk.

akril

9. Doly barlag

Akril önümleri öndürilenden soň, önümiň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin giňişleýin gözleg geçirmeli.

akril önüm

10.Köp gaplama

Daşarky gaplamany müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzýäris.

Professional ýörite akril kosmetiki displeý stend zawody

 Jayi Akril öňdebaryjy hökmünde 2004-nji ýylda esaslandyryldyakril displeý üpjün edijiHytaýda, özboluşly dizaýn, ösen tehnologiýa we doly gaýtadan işlemek bilen akril önümleri öndürmäge borçlanýarys., elmydama ygrarlydykýörite akril önümleriüýtgeşik dizaýnlar, ösen tehnologiýa we doly gaýtadan işlemek bilen.

10000 inedördül metr zawodymyz bar, 150 hünärli tehnik we 90 sany ösen önümçilik enjamy bar, ähli amallar biziň tarapyndan tamamlanýarakril displeý zawody.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.

Jayi akrilini näme üçin saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.JAYI akril önümleriniň her bir adaty akril önümi daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Akril kosmetiki displeý öndürijisinden we zawodyndan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaýýörite akril kosmetiki displeý zawodyHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril kosmetiki displeý paýlaýjylarymyz we akril kosmetiki displeý stend üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Jayi ISO9001 şahadatnamasy
Sedex-1
CTI

Akril kosmetiki displeý üpjünçisinden hyzmatdaşlar

Jaýi akril iň ökde hünärmenleriň biridirakril displeý öndüriji& Hytaýda akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijileri.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.Jayi Akril bir maksat bilen başlandy: premium gazanmakýörite akril displeýIşleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli önümler.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

Hyzmatdaşlar

Custörite akril kosmetiki displeý: Iň soňky gollanma

Kosmetika bölek satuwymy nädip hödürlemeli?

Kosmetika kompaniýalary beýleki markalardan tapawutlandyrmak üçin gaplama dizaýnyna bil baglaýarlar.Customörite akril kosmetika guramaçylary we görkeziş stansiýalary dürli markalary we özboluşly gaplamalaryny bölekleýin gurşawda görkezmegiň ajaýyp usulydyr.Custörite akril çydamly we arassalamak aňsat, kosmetiki displeýler üçin ideal.

Kosmetika dükanymy nädip tertipleşdirmeli?

Kosmetika dükany gurlanda göz öňünde tutulmaly birnäçe faktor bar.Bir faktor bölek ýer.Potensial girdeji gazanmak üçin mümkin boldugyça köp inedördül metrde makiýaup önümlerini görkezmek isleýärsiňiz.Bölek ýerlerini pol, polotno we diwara gurlan akril kosmetiki displeýler bilen optimizirläň.Bu akril displeýleri iň gowy netijeler üçin makiýa product önümine mahsus göterijiler bilen jübütläň.

Anotherene bir faktor adamlaryň akymy.Kosmetika dükanlary önümlere aňsat girmegi üpjün edýän we müşderileri dükanda aýlanmaga höweslendirýän hemişelik desgalary gurmalydyr.Impuls satyn almagy ýokarlandyrmak üçin poldan-potol belgilerini gözlemek we poldan üçege bölek satuw displeýleri ulanmagy göz öňünde tutuň.

Näme üçin akril kosmetiki displeý Rack ulanmaly?

Akril kosmetika displeý rafynyň ulanylmagy aşakdaky artykmaçlyklara eýedir:

1. transpokary aç-açanlyk: akril material ýokary aç-açanlyk aýratynlyklaryna eýedir, ekranyň tekjesindäki kosmetika serişdelerini has görnükli, has owadan we jomart edip biler, sarp edijileriň ünsüni özüne çekip biler

2. Güýçli çydamlylyk: akril materialyň gatylygy we berkligi bar, geýmek, deformasiýa we solmak aňsat däl we displeýiň uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edip biler.

3. safetyokary howpsuzlyk: akril material gowy howpsuzlyga eýedir, adam bedenini döwmek we çyzmak aňsat däl, sarp edijileriň arzalaryndan we tekjäniň howpsuzlygy sebäpli ýüze çykan howpsuzlyk hadysalaryndan gaça durup biler.

4. Gowy gaýtadan işlemek öndürijiligi: akril materialy gaýtadan işlemek we şekillendirmek aňsat, dürli kärhanalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kosmetiki displeýiň dürli görnüşlerini, ululyklaryny, reňklerini ýasap biler.

5. Daşky gurşawy gowy goramak: akril material daşky gurşawy has gowy goraýar, zyýanly maddalary öz içine almaýar, gaýtadan ulanylyp we gaýtadan işlenip bilner.

Şonuň üçin akril kosmetiki displeý tekjesini ulanmak kosmetiki displeýiň täsirini we hilini ýokarlandyryp, kärhanalara satuwy we girdejini artdyryp biler, şeýle hem sarp edijilere has gowy söwda tejribesi we howpsuzlygy üpjün edip biler.

Akril kosmetiki displeýi nädip gaplamaly?

Akril kosmetiki displeý gaplamalaryny gaplamagyň aýratyn usuly öndürijä, transport usulyna we barjak ýerine baglylykda üýtgäp biler.Ine, gaplamagyň käbir usullary:

Köpük tagtalary we sumkalary ulanyň: Akril kosmetiki displeýleri köpük tagtalaryna ýerleşdiriň, köpük haltalaryna örtüň we lenta bilen berkidiň.Gaplamagyň bu usuly, akril displeý tekeriniň daşalýan mahaly täsir etmeginiň we zaýalanmagynyň öňüni alyp biler.

Köpürjikli örtük ulanyň: Akril kosmetiki displeýi köpürjik bilen örtüň we lenta bilen berkidiň.Köpürjikli örtük goşmaça goragy üpjün edýär we tranzitde displeýiň zaýalanmazlygyny üpjün edýär.

Agaç gutulary ýa-da kartonlary ulanyň: Akril kosmetiki displeýi agaç gutuda ýa-da kartonda goýuň, ýük daşaýarka displeýiň hereket etmeginiň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almak üçin gapagy köpük ýa-da başga zatlar bilen dolduryň.

Haýsy gaplama usuly ulanylýandygyna garamazdan, daşarda ulag işgärlerine bukjany seresaplylyk bilen dolandyrmagy ýatlatmak üçin "näzik", "Seresaplylyk bilen işlediň" ýa-da şuňa meňzeş beýleki alamatlar bolmaly.

akril saklaýyş gutusy gaplamak

Akril kosmetiki displeý çydamlymy?

Akril gaty çydamly we güýçli material, aýna garanyňda täsirine we könelmegine çydamly, döwmek aňsat däl.Netijede, akril kosmetiki displeý stendleri, beýleki materiallardan ýasalanlara garanyňda has çydamlydyr.

Mundan başga-da, akril displeý stendi owadan görnüşe we aç-açanlyga eýe bolup, kosmetiki displeýi has özüne çekiji we dürli söwda we söwda ýerleri üçin amatly edýär.

Akril kosmetiki displeý raflarynyň gaty güýçli bolandygyna garamazdan, hyzmat möhletini uzaltmak üçin henizem degişli ideg we ideg talap edilýändigini bellemelidiris.Mysal üçin, alkogol we beýleki himiki maddalary öz içine alýan arassalaýjylardan akril ýüzüne zeper ýetmezlik üçin saklanmalydyr.

Akril kosmetiki displeýi arassalamak we saklamak aňsatmy?

Akril (polimetil metakrilat diýlip hem atlandyrylýar) düşnükli, güýçli we arassalamak üçin plastmassa materialdyr, şonuň üçin akril kosmetiki displeýleri arassalamak we saklamak aňsat.

Akril kosmetiki displeýleri arassalamak we saklamak aňsatlygynyň käbir sebäpleri:

1. Akril, arassalanmagy aňsatlaşdyrýan, çyzylan ýa-da çukur galdyrmaýan tekiz ýüzüne eýe.

2. Akrilika kosmetika ýa-da beýleki arassalaýyş önümleriniň ulanylmagy bilen zaýalanmaýar ýa-da reňklenmeýär, bu hem tehniki hyzmatyň çykdajylaryny azaldýar.

3. Akrilika gaty çydamly we aňsat geýmeýär ýa-da döwülmeýär, bu ýygy-ýygydan çalşylmazdan uzak wagtlap ulanylyp bilner.

4. Akril ýeňil we displeý stendlerini üýtgetmek we üýtgetmek aňsat.

Şonuň üçin akril kosmetiki displeý raflary aňsat arassalanmak we saklamak mümkinçiligidir.Şeýle-de bolsa, dogry arassalanmagy we tehniki hyzmat etmegi üpjün ediň we akril ýüzüni çyzmazlyk ýa-da zaýalamazlyk üçin gödek mata ýa-da çotga ýaly gaty agressiw önümleri we gurallary ulanmaň.

Akril kosmetiki displeýiň yşyklandyryş funksiýasy barmy?

Hawa, akril kosmetiki displeýleriň köpüsinde yşyklandyryş aýratynlyklary bar.Bu yşyklandyryş aýratynlyklary, adatça ekranda kosmetikany yşyklandyrmak üçin ýeterlik yşyk bermek üçin LED çyralaryny ýa-da beýleki lampalary ulanýar, şeýlelik bilen olaryň daşky görnüşini we aýratynlyklaryny görkezýär.Bu yşyklar, şeýle hem, dükan gurşawynda has görnükli edip, tutuş displeýiň wizual täsirini güýçlendirip biler.Käbir akril kosmetiki displeý eýeleri, ekrany has şahsylaşdyrmak we hünärli etmek üçin hatda sazlanylýan yşyklandyryş aýratynlyklaryna eýe.

Akril kosmetika displeýi näçe önüm goýup biler?

Akril kosmetiki displeýiň göwrümi onuň ululygyna we dizaýnyna baglydyr.Umuman, displeý stendleriniň ululygyny dürli markalaryň mukdaryna we ululygyna laýyklaşdyryp bolýar.

Käbir kiçi displeý stendleri onlarça önüm saklap bilýär, ululary bolsa ýüzlerçe saklap bilýär.Mundan başga-da, käbir displeý stendleri köp gatlakly ýa-da aýlanjak bolup, giňişligi has netijeli ulanmaga we ekranda önümleriň sanyny köpeltmäge mümkinçilik berýär.

Şonuň üçin akril kosmetika displeýi, saýlan displeýiň ululygyna we dizaýnyna baglylykda köp önüm goýup biler.

Akril displeýiň beýleki görnüşleri

Konus akril halka ekrany - Jaýi akril

Custörite akril halka görkeziş stendi

Akril bilezik displeýini arassalamak - Jaýi akril

Custörite akril bilezik displeýi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň