Custörite akril önümleri

Custörite akril önümleri öndüriji

Önümiňiziň we markaňyzyň tapawutlanmagyna kömek etmek üçin innowasion akril çözgütleri alyň.JAYI Akriliň gowy adat hödürleýärakril önümleridürli programmalar üçin.Customörite çin akril önüm dizaýnlarymyz iň oňat wizual tejribe hödürlemek üçin döredijilikli, işleýişli we tygşytlydyr.100% hilini üpjün edip, düşünjeleriňizi akril hakykata öwürýäris.

Iň täze we döredijilik önümleriniň dizaýnlary

Professional önümçilik tejribesi

Bir gezeklik çözgüt

Kesiş gyrasy tehnologiýasy

Supplyeterlik üpjünçilik kuwwaty

Gaty hil gözegçilik ulgamy

akril sowgat gutusy
Akril önüm zawody - Jaýy akril
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jaýy akril zawody

Hyzmatdaş müşderi1
Hyzmatdaş müşderi3
Hyzmatdaş müşderi2
Hyzmatdaş müşderi14
Hyzmatdaşlyk müşderisi17
Hyzmatdaş müşderi15
Hyzmatdaşlyk müşderisi16
Hyzmatdaş müşderi13
Kooperatiw müşderi12
Hyzmatdaş müşderi10
Hyzmatdaşlyk müşderisi
sah

Custörite akril önümleri

Jayi, ýokary hilli akril önümlerini taslamaga we öndürmäge gönükdirilen öňdebaryjy öndüriji.Customöriteleşdirilen displeý önümleri, täjirçilik maksatly bellik ýa-da öý bezegi gerek bolsa-da, size çözgütleriň doly toplumyny hödürläp bileris.

Diňe iň oňat hilli akril önümlerini eltmek üçin iň häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanyp, akril önüm öndürmekde ýöriteleşýäris.

Custörite akril önümleri öndürmek hyzmatlary

JAYI Custom Akril öndürijilerinden lezzet almak üçin birnäçe ýokary hilli akril önüm öndürmek we timarlamak hyzmatlary bar.

1. Taslama

1. Dizaýn

Her önümçilik tapgyrynda ýeterlik görkezme.

2. Kesiş materialy

2. Kesiş materialy

Üýtgeşik talaplary kanagatlandyrmak üçin ýörite ölçegli hyzmatlar.

3. CNC marşrutizasiýasy

3.CNC marşrutizasiýasy

Dürli çydamlylyga laýyk gelýän birinji derejeli CNC marşrut hyzmatlary.

akril sowgat gutusy

4. Lazer kesmek

Müşderiniň göwnünden turmak üçin şekilleri kesmek üçin takyk lazer kesmek tehnologiýasy.

5. UV çap etmek

5.UV Çap etmek

Dürli ýüzlerde has janly reňk üçin çap etmek.

6. Gyzgyn egilmek

6.Hot egilmek

Çäksiz programmalar üçin ýörite döredilen galyplar bilen üznüksiz we üýtgeşik şekillere ýetmek.

akril sowgat gutusy

7. uelimlemek

Çäksiz programmalar üçin ýörite döredilen galyplar bilen üznüksiz we üýtgeşik şekillere ýetmek.

8. Polishing

8.Polishing

Estetiki taýdan ýakymly önümler üçin ýumşak we ýalpyldawuk ýalpyldawuk.

Customörite akril önümler taslamasyna başlalyň!

2004-nji ýylda döredilen, ýokary hilli tehnologiýa we tejribeli hünärmenler bilen 19 ýyldan gowrak önümçilik bilen buýsanýarys.Biz hünärmenakril önümleri öndürijilerweakril önümleri üpjün edijilerHytaýda.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin JAYI akrilini saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.JAYI akril önümleriniň her bir adaty akril önümi daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Hususy akril önümleriňizi almak üçin 9 ädim

JAYI akril böleklerini sargyt etmek ýönekeý we çalt.Bu aňsat ädimlerden soň islän akril önümleriňizi alyp bilersiňiz:

1-nji ädim: Ara alyp maslahatlaşyň

Birinji ädim gaty ýönekeý, ýöne müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin örän möhümdir we bularyň hemmesi müşderi bilen aragatnaşykdan başlaýar.Müşderi kotirovka haýyşyny onlaýn ýa-da telefon arkaly tabşyranda, müşderiniň taslamasyny yzarlamak üçin tejribeli satyjy gurarys.Bu döwürde satyjymyz köplenç aşakdaky soraglary berýär:

Näme görkezmek isleýärsiňiz?

Harydyň ölçegleri nähili?

Kazyýetde ýörite nyşan gerekmi?

Gorag haýsy derejä dyrmaşmaga mätäç?

Baza gerekmi?

Akril listler haýsy reňk we gurluş gerek?

Satyn almak üçin býudjet näme?

2-nji ädim: Dizaýn

Aragatnaşygyň ilkinji ädimi arkaly müşderiniň ýöriteleşdirilen maksatlaryny, zerurlyklaryny we gözýetimini kesgitledik.Soňra bu maglumatlary adaty, göwrümli görnüşde düzýän tejribeli dizaýn toparymyza berýäris.Şol bir wagtyň özünde, nusganyň bahasyny hasaplarys.Taslama çyzgylaryny sitata bilen bilelikde tassyklamak we zerur düzedişler üçin müşderä iberýäris.

Müşderi hiç hili problemanyň ýokdugyny tassyklasa, nusga tölegini töläp bilerler (ýörite bellik: uly sargyt goýanyňyzda nusga tölegimiz yzyna gaýtarylyp bilner), elbetde, müşderiniň bardygyna bagly mugt subutnamany hem goldaýarys. güýç.

3-nji ädim: Nusgalary öndürmek

Müşderi nusga tölegini tölänsoň, hünärmenlerimiz başlar.Akril displeý ýasamagyň prosesi we tizligi önümiň görnüşine we saýlanan esasy dizaýnyna baglydyr.Nusga ýasamak üçin wagtymyz, adatça, 3-7 gün bolup, her displeý korpusy el bilen ýasalýar, bu müşderileriň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin uly usuldyr.

4-nji ädim: Müşderi nusgany tassyklaýar

Ekranyň nusgasy taýýarlanylandan soň, nusgany tassyklamak ýa-da wideo arkaly tassyklamak üçin müşderä ibereris.Müşderi nusgany görenden soň kanagatlanmasa, müşderiniň talaplara laýyk gelýändigini tassyklamak üçin ýene bir gezek subut edip bileris.

5-nji ädim: Resmi şertnama gol çekiň

Müşderi talaplaryň ýerine ýetirilendigini tassyklandan soň, biziň bilen resmi şertnama baglaşyp bilerler.Bu wagt ilki bilen 30% goýum tölenmeli, galan 70% köpçülikleýin önümçilik gutarandan soň tölenmeli.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

Zawod önümçiligi gurnaýar we hil gözegçileri prosesiň dowamynda hilini barlaýarlar we her prosese gözegçilik edýärler.Şol bir wagtyň özünde, satyjymyz önümçiligiň gidişini müşderä işjeň we wagtynda habar berer.Thehli önümler öndürilende önümleriň hili gaýtadan barlanýar we hiç hili kynçylyksyz seresaplylyk bilen gaplanýar.

7-nji ädim: Balansy töläň

Gaplanan önümleriň suratlaryny alýarys we tassyklamak üçin müşderä iberýäris, soňra bolsa balansy tölemegi müşderä habar berýäris.

8-nji ädim: Logistika tertibi

Zawoddaky harytlary ýüklemek we daşamak we harytlary ygtybarly we wagtynda size ýetirmek üçin bellenen logistika kompaniýasy bilen habarlaşarys.

9-njy ädim: Satuwdan soň hyzmat

Müşderi nusga alanda, müşderiniň soragy çözmegine kömek etmek üçin müşderi bilen habarlaşarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň