Custörite akril mebel

Akril mebel

-

Her bir element, elmydama çylşyrymlylygy we stili hödürlemek bilen, islendik sazlamalara laýyklaşdyrylyp bilner.

Akril mebellerimiz öý sazlamalarynda, hünär iş ýerlerinde ýa-da islendik ýagdaýda hyzmat edip biler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaýda akril mebel enjamlaryny üpjün ediji

JAYI AKRILIK SANATÇYLYK Çäkli

Arhitektura we dizaýn (A&D) hünärmenleri üçin ajaýyp akril mebel.Öz şahsylaşdyrylan mebelleriňizi döretmek üçin akril önümçilik hünärmenlerimiz bilen hyzmatdaşlyk ediň.Şkaflardan, oturgyçlardan başlap, oturgyçlara we stollara çenli, akril mebel bilen öýüňize bir synp goşuň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril kitap bukjasy - Jaýi akril

Custörite akril kitap bukjasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril oturgyç - Jaýi akril

Custörite akril oturgyç

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril geýimçi - Jaýi akril

Custörite akril geýim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril divan aýagy - Jaýi akril

Custörite akril divan aýagy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril çaga düşegi - Jaýi akril

Custörite akril çaga düşegi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril kitap tekjesi - Jaýi akril

Custörite akril kitap tekjesi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril stol - Jaýi akril

Custörite akril stol

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril eplenýän basgançak - Jaýi akril

Custörite akril eplenýän basgançak

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril magistral - Jaýi akril

Custörite akril magistral

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril skameýkasy - Jaýi akril

Custörite akril skameýkasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril araba - Jaýi akril

Custörite akril araba

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril nahar toplumy - Jaýi akril

Custörite akril nahar toplumy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril eplenýän gap - Jaýi akril

Custörite akril eplenýän gap

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril telewizion stendi - Jaýi akril

Custörite akril telewizion stendi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Livingaşaýyş meýdanyňyzy doly özleşdirmek

Has gowy wizual effekt we ýaşaýyş tejribesini döretmek üçin arassa akril mebelleri öýüňizdäki islendik ýere ýerleşdiriň.Akril mebellerimiz diňe bir owadan görünmän, häzirki zaman estetikasyna hem laýyk gelýär.Akril mebelleriň dizaýnynda amaly we rahatlyga has köp üns berýäris we durmuşyň hilini we öý saglygyny ýokarlandyrmak üçin talaplaryňyza we garaşýanlaryňyza laýyk bolup bileris.Mundan başga-da, adaty akril mebellerimiz uýgunlaşdyrylan we gabat gelýär.Aç-açan görnüşi ajaýyp wizual effekt döretmek üçin köp sanly öý goş-golamlaryna laýyk gelýär.Özboluşly we takyk görşüňizi durmuşa geçirýänçäňiz hiç bir ýer ajaýyp däl.Önümçilik hünärmenlerimiz dizaýnyňyzy gaýtadan işlemäge we hakykaty ýerine ýetirenimizde boş ýerleriňizi hyýallaryňyz bilen doldurmaga kömek etsin.

Hususlaşdyrmak barada iň köp soralýan iň gowy 5 sorag:

1. Maňa diňe bir aýratyn displeý gerek.Meniň üçin döredersiňizmi?

Gynansagam ýok, ýöne akril mebelleri sazlamak üçin iň pes mukdarymyz 100 birlik talap edýän beýleki akril öndürijilerden tapawutlylykda 50 bölek.Kiçijik sargytlary öndürýän önümçilik netijeliligine ýetip bilmeýändigimize düşünersiňiz diýip umyt edýäris, mysal üçin 1, 5 ýa-da 25 displeý.

2. Sargyt goýmazdan ozal prototipi görüp bilerinmi?

Hawa, elbetde!Haýsydyr bir düşnükli mebel zakazy önümçilige başlamazdan ozal akril mebelleri görmegiňizi we tassyklamagyňyzy talap edýäris.Biziň hemmämiz rahatlyk islemeýärismi?

3. Maňa bu akril mebel çalt gerek!Bu adaty işiň ýerine ýetirilmegi üçin näçe wagt gerek bolar?

Adatça, öňdebaryjy wagtymyz bolýarNusgalar üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 günmukdaryna baglylykda, ýöne sargydyňyzyň berk möhleti bar bolsa, möhletiňizi ýerine ýetirmek üçin elimizden gelenini ederis.Hilimiz, ygtybarlylygymyz we tizligimiz bilen buýsanýarys we sizi bäsdeşlerimiz bilen deňeşdirmegiňizi maslahat berýäris, sebäbi edýän zatlarymyzy gowy görjekdigiňizi bilýäris!

4. Custüpek ekran nyşany, ýöriteleşdirilen akril mebelde tekst we nagyş?

Jogap ýönekeý, hawa.Muny etmegi gowy görýäris, biz oňa ajaýyp we buýsanýan zadymyz.Bu hyzmatlar barada has giňişleýin öwrenmek, çap edilýän sahypamyzdaky maglumatlary gözden geçirmek ýa-da bize jaň etmek isleseňiz, size bu işden ugur almakdan has hoşal bolarys.

5. Hususy bölümlerim nähili gaplanar?

Customörite bölümleriň köpüsine “köp” gaplanan diýilýär, ýöne ýörite gaplamalar bar we adaty bahalar bilen sitata getirilip bilner."Köp gaplanan" önümi uly gutuda taşlamagymyzy aňlatmaýar.Muňa derek, akril mebelleriň barmaly ýerine howpsuz gitmegini üpjün etmek üçin gazet, köpürjik we karton ulanyp, her önümi dyrnaklardan goramak we UPS ippingükleme gutusyna gaplamak üçin aýratyn poli ýasaýarys.Lusit mebelleri gaplamakdaky tejribämiz, müşderilerimize garaşyp biljek rahatlyk berip, örän täsirli we bilimli etdi.

Lýusit we akril mebelleri nädip sazlamaly?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 4 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
2. Kesiş materialy

1. Size nämäniň gerekdigini aýdyň

Bize çyzgylary, salgylanma suratlaryny iberip ýa-da isleýän akril güýmenje hakda pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz.Size zerur mukdary we gowşuryş wagtyny aýdyň aýdyň.

1. Taslama

2. Sitirlemäni we çözgüdi gurnaň

Aýratyn talaplaryňyza görä 1 günüň dowamynda önümiň jikme-jik sitatasyny we çözgüdini taýýarlarys.

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

3. Satyn almak we sazlamak

Sitatamyzdan razy bolsaňyz, 3-7 günüň içinde önüm nusgalaryny taýýarlarys.Muny fiziki nusgalar ýa-da suratlar we wideolar bilen tassyklap bilersiňiz.

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

4. Köpçülikleýin önümçiligi we transporty tassyklaň

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, goýumy alanymyzdan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Önümçilik wagty 15-35 gün

Hususy zerurlyklaryňyz üçin bize ýüz tutuň!

Saýlamak mümkinçiligimiz, özleşdiriş amallarymyz arkaly ýol görkeziji bolsun.Öýüňiz, durmuşyňyzdaky beýleki zatlar ýaly aç-açan bolmaly.

Customöriteleşdirilen eseriňiz üçin habarlaşma maglumatlaryňyz we görüş maglumatlaryňyz bilen bu formany dolduryp, özleşdiriş işimize başlaň.Toparymyz aşakdaky ädimler bilen bu maglumatlary alanymyzdan soň size ýüz tutar.

Göni söhbetdeşlik

Müşderi hyzmady

E-poçta iberiň

sales@jayiacrylic.com

Telefon goldawy

+8615016036940

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Zawodymyzda aşakdaky 6 artykmaçlyk bar

20 ýyllyk önümçilik tejribesi

100 ussat tehnik

10,000 inedördül metr

Mugt dizaýn hyzmaty

Önümçilik enjamlarynyň 80 toplumy

Zawodyň bahasy

Lýusit we akril mebel üpjün edijisinden hyzmatdaşlar

sah
Hyzmatdaş müşderi9
Kooperatiw müşderi12
Hyzmatdaşlyk müşderisi5
Hyzmatdaş müşderi14
Hyzmatdaş müşderi8
Hyzmatdaş müşderi13
Kooperatiw müşderi6
Hyzmatdaş müşderi2
Hyzmatdaş müşderi15

25,000-den gowrak kanagatlanan müşderä hyzmat etdi

Custörite lýusit we akril mebel: Iň soňky gollanma

Jayi Akril öňdebaryjy hökmünde 2004-nji ýylda esaslandyryldyakril mebel öndürijileriHytaýda elmydama ajaýyp dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen akril önümlerine ygrarly bolduk.

Adaty agaç mebellerinden tapawutlylykda akril ak ýagtylygyň 92 göterimini geçirýän aşa aç-açan.Bu iň oňat optiki aýnanyň aýdyňlygyna deňdir.Şeýle hem, döwülmäge çydamly we ýapyk mebel bölegi hökmünde ulanyjylara has amatlydygyny we aýna üçin ajaýyp alternatiwa edýändigini subut edýär.

Akril mebel üçin gowymy?

Çydamly

Akril köplenç mebellerde ulanylýar, sebäbi ol çydamly we köp taraply materialdyr.Döwrebap we ajaýyp görnüşe eýe bolup, dürli reňklerde we bezeglerde bolýar.Akril hem ýeňil bolup, mebelleri herekete getirmegi we tertipleşdirmegi aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem çyzylmalara, ýarylmalara we reňklere çydamlydyr.Olaryň çeýeligini we UV garşylygyny göz öňünde tutanyňyzda, akril mebel beýleki görnüşli mebelleriň edip bilmejek berkligini hödürleýär.Emma akril mebelleriň beýleki materiallardan has gymmatdygyny we barmak yzlary ýaly tegmillere ýykgyn edýändigini bellemelidiris, şonuň üçin daşky görnüşini saklamak üçin yzygiderli arassalanmalydyr.

Akril mebelleri arassalamak usuly aşakdakylardyr:

1. Az mukdarda bitarap ýuwujy serişdäni suw bilen garmaly, garyndynyň içine ýumşak mata batyryň we akril mebeliň ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpüriň, soňra arassa polotensa bilen guradyň.

2. Akril mebelleriň üstünde aýyrmak kyn bolan tegmiller bar bolsa, käbir ýörite arassalaýjy serişdeleri ulanyp bilersiňiz, ýöne zeper ýetmezligi üçin seresaplylyk bilen ulanyň.

3. Alkogol, ammiak ýa-da abraziw serişdeleri bolan arassalaýjy serişdeleri ulanmaň, sebäbi bu maddalar akril mebellere zeper ýetirer.

4. Islendik arassalaýjy serişdäni ulanmazdan ozal, arassalaýjy serişdäniň akril mebellere hiç hili zeper ýetirmezligi üçin göze ilmeýän ýerde kiçijik synag geçirmeli.

5. Akril mebelleri arassalanyňyzda, çotgalar bilen gurallary ulanmaň, sebäbi bu ýeriň çyzylmagyna sebäp bolup biler.

Akril mebel, adatça çyzmaga çydamly, ýöne doly çyzmaga çydamly däl.

Akril gatylygy alýumin bilen meňzeýär, şonuň üçin polat ýa-da göwher ýaly has kyn materiallar bilen çyzyp bolýar.Şeýle-de bolsa, gündelik könelmek we ýyrtylmak akril mebelleriň çyzylmagyna sebäp bolup bilmez.Dyrnaklaryň öňüni almak üçin, akril ýüzlere ýiti ýa-da agyr zatlary goýmazlyk we planşetiň ýylylygyndan we çyglylygyndan goramak üçin ussalary we üçburçluklary ulanmak maslahat berilýär.Dyrnaklar bar bolsa, olary aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz.Adatça plastmassa ýalpyldawuk ýa-da professional akril çyzuw aýyryjy bilen sürtülip bilner.

Akril mebel wagtyň geçmegi bilen sary reňkde bolup biler,esasanam gün şöhlesine ýa-da UV şöhlelerine sezewar bolsa.Bu sarylyk, UV ýagtylygy akril materialyň molekulýar gurluşyny bozanda ýüze çykýan fotodegradasiýa diýlip atlandyrylýan himiki reaksiýa sebäpli ýüze çykýar.Saryk bir gijede bolup geçmez we onuň gödek bolmagy üçin birnäçe ýyl gerek bolup biler, ýöne gutulgysyz.Sarylygyň öňüni almak üçin akril mebelleri gün şöhlesinden uzakda saklamak ýa-da UV çydamly örtükleri ýa-da filmleri ulanmak maslahat berilýär.Yzygiderli arassalamak we tehniki hyzmat etmek, ýumşak sabyn we suw ýa-da ýöriteleşdirilen akril arassalaýjy, sarylygyň öňüni alyp biler.

Akril mebel haýsy döwür?

Akril mebel ilkinji gezek 20-nji asyryň ortalarynda, esasanam 1960-70-nji ýyllarda häzirki zaman we futuristik dizaýnlar meşhur bolanda meşhur boldy.Öýüň içine arassa akril mebelleri goşmak häzirki zaman ýaly duýulsa-da, köklerinden gözbaş alyp bolar1930-njy ýyllaryň başy, ilkinji gezek aýna çydamly we ýeňil alternatiwa hökmünde hödürlenende.Şondan bäri akril mebel dürli dizaýn tendensiýalaryny we stillerini başdan geçirdi we häzirki zaman we häzirki zaman içerki dizaýnynda meşhur bolmagyny dowam etdirýär.Propilen oýlap tapylandan bäri onýyllyklarda has giňden ýaýrady.

Akril mebel stildenmi?

Kämahal pleksiglas / lýusit mebel diýlip atlandyrylýan akril mebel 70-nji ýyllardan bäri dowam edip gelýär.Akril mebel,stilden çykmady.Aslynda, akril mebel häzirki zaman we häzirki zaman içerki dizaýny üçin henizem meşhur.Aç-açan tebigat we ýumşak döwrebap estetika ony dürli dizaýn stilleri üçin köp taraply saýlamaga öwürýär.Mundan başga-da, onuň çydamlylygy we zaýalanmagyna we könelmegine garşylygy ony ýygy-ýygydan ulanylýan mebel üçin amaly saýlamaga öwürýär.Bu aýdyň akril material wagt synagyndan geçer.

Umuman aýdanyňda, akril mebel ýaşaýyş we täjirçilik ýerleri üçin ajaýyp we amaly saýlawdyr.

Akril mebel gazdan çykýarmy?

Hawa, akril mebel gazdan daşda bolup biler.

Plhli plastmassalar ýaly wagtyň geçmegi bilen howada zyýanly himiki maddalary çykaryp biler.Gazdan çykarmak prosesi, mebel täze bolanda has aýdyň bolýar, ýöne öýüňizde ýerleşdirilenden soň birnäçe hepde ýa-da birnäçe aý dowam edip biler.Şeýle-de bolsa, plastmassa mebelleriniň köp görnüşi bilen deňeşdirilende, akril mebel gazlar az we öýde ulanmak üçin howpsuz hasaplanýar.Täze mebelleri öýüňize getirmezden ozal gowy şemalladylýan ýerde gazdan çykarmaga rugsat bermek we gazdan daşgary töwekgelçiligi azaltmak üçin öndüriji tarapyndan berlen islendik arassalaýyş we ideg görkezmelerini ýerine ýetirmek gowy zat.

Akril mebel kynmy?

Akril mebel dizaýnyna we ulanylyşyna baglylykda çylşyrymly ýa-da ajaýyp bolup biler.Akril dürli şekillere we reňklere galyp bilýän köpugurly materialdyr.Mebellerde ulanylanda, köp adamyň özüne çekýän ajaýyp we döwrebap görnüşini döredip biler.Şeýle-de bolsa, dizaýn reňk saýlamasynyň ýokarsynda bolsa we gaty batyrgaý bolsa, çylşyrymly bolup biler.Netijede, akril mebelleriň özüne çekijiligi subýektiw bolup, şahsy tagamyna we islegine baglydyr.Akril mebelleri göz öňünde tutýan bolsaňyz, bar bolan bezegiňizi we şahsy stiliňizi doldurýan dizaýny saýlamak iň gowusydyr.

Emma, ​​umuman aýdanyňda, indi akril mebel kem-kemden tendensiýa öwrülýär.Spaceeri göterip bilýän, ýalpyldawuk, wizual gyzykly material hökmünde görülýär.

Akril mebelleri nädip saklamaly?

Akril mebelleri saklamak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Tozany ýa-da galyndylary aýyrmak üçin mebelleri ýumşak, gury mata bilen süpüriň.Gaty arassalaýjy serişdeleri ýa-da abraziw gubkalary ulanmaň, sebäbi olar materiallara zeper ýetirip biler.

2. Düwürtik tegmiller üçin ýumşak sabynyň we ýyly suwuň erginini garmaly we degen ýeri ýuwaşlyk bilen süpürmek üçin ýumşak mata ýa-da gubka ulanyň.Arassa suw bilen gowy ýuwuň we ýumşak, gury mata bilen guradyň.

3. Alkogolly önümleri ulanmakdan gaça duruň, sebäbi olar reňklenmegine ýa-da ýer ýüzüne zeper ýetirip biler.

4. Akril mebelleri göni gün şöhlesinden daşda saklaň, sebäbi uzak wagtlap täsir etmek materialyň sary bolmagyna ýa-da zeperlenmegine sebäp bolup biler.

5. Hapanyň ýygnanmagynyň öňüni almak üçin mebelleri yzygiderli tozan we arassalaň, sebäbi bu wagtyň geçmegi bilen sarylyga ýa-da reňklenmegine sebäp bolup biler.Bu ýönekeý ädimleri ýerine ýetirip, akril mebelleriňizi ýakyn ýyllarda ajaýyp görnüşde saklap bilersiňiz.

Akril mebel üçin başga söz näme?

Plexiglass

Akril mebelleriň ilkinji bölegini satyn almaga gitmezden ozal, akril bilimiň bu bölegi gerek:Akril, Lýusit we Plexiglassşol bir zat üçin diňe başga sözler.

Akril mebel haçan meşhur boldy?

Akril mebel, girdejili mebel diýlip hem atlandyrylýar, 1950-nji ýyllarda ýokary derejeli mebellerde döräp başlady, ýöne ýaşaýyş bazarynda isleg artdy1960-70-nji ýyllar.1970-nji ýyllarda adamlar döwrebaplyk bilen gyzyklandylar.Bu, täze we innowasion materiallara we dizaýnlara meýilli bir döwürdi.Akril mebelleriň aç-açan we ýumşak görnüşi döwrebap we üýtgeşik görnüşde göründi, bu häzirki zaman içerki dizaýnerleri we täze keşbi gözleýän öý eýeleri üçin meşhur saýlandy.Akril mebeller häzirem meşhur, sebäbi düşnükli we şöhlelendiriji tebigaty sebäpli islendik giňişlige çylşyrymlylyk we nepislik goşup biler.

Akril mebel daşky gurşaw üçin erbetmi?

Şeýle hem, beýleki BPA-dan başga önümlerden tapawutlylykda,akril daşky gurşaw üçin howpsuzdyr.Beýleki önümlerde köplenç atmosfera çykýan beýleki zyýanly himiki maddalar bar.Akril mebel diňe zäherli däl tebigatdan ýasalýar.Islendik ýerde diýen ýaly ulanmak howpsuz.

Akril mebel näme üçin gymmat?

Akril mebelleriň bahasy, esasan, aşakdaky sebäplere görä adaty agaçdan ýa-da metal mebellerden has ýokary:

1. Çig malyň ýokary bahasy: Akril materiallaryň bahasy birneme ýokary.Qualityokary hilli akril mebel ýokary hilli çig mal ulanmalydyr, şonuň üçin bahasy has ýokary bolar.

2. manufacturingokary önümçilik prosesi: Akril mebel agaç ýa-da metal mebellerden has ýokary önümçilik proseslerini we tehnologiýalary talap edýär, sebäbi akril materiallar adaty materiallardan has kyn we şekilleri kesmek kyn, şonuň üçin önümçilik has kyn we gymmat.

3. Marka täsiri: Käbir ýokary derejeli mebel markalary akril materiallary dizaýnynyň bir bölegi hökmünde ulanýarlar we şular ýaly markalar adatça akril mebel üçin has ýokary bahalary alýarlar.

Jemläp aýtsak, akril mebelleriň ýokary bahasy özboluşly material we önümçilik prosesi, şeýle hem marka täsiri bilen baglanyşyklydyr.

Akril mebel erärmi?

Akril mebeller adatça eremeýär, polimetil metakrilatdan (PMMA) ýasalan açyk plastmassa, eriş nokady 160 ° C töweregi, agaç otlamak nokadyndan has ýokary.Adaty ýagdaýlarda akril mebel otag temperaturasy ýa-da ýokary temperatura sebäpli eremez.

Şeýle-de bolsa, akril mebelleri ýokary gyzgynlyk çeşmesi bilen göni aragatnaşyk ýaly ýokary temperatura gurşawyna ýerleşdirseňiz, onuň deformasiýasyna, ýumşamagyna ýa-da eremegine sebäp bolar.Mundan başga-da, akril mebel benzol, alkogol, sirke kislotasy we ş.m. ýaly himiki maddalara aňsatlyk bilen täsir edýär, şonuň üçin arassalananda bu himiki serişdeleri göni ulanmazlyk maslahat berilýär.

Akril mebel ýa-da aýna mebel, haýsysy gowy?

Akril we aýna mebelleriň ikisiniň hem oňaýly taraplary bar we haýsysynyň has gowudygyny saýlamak aýratyn zerurlyklaryňyza baglydyr.

Akril mebeliň artykmaçlyklary:

1. weeňil, hereket etmek we ýerleşdirmek aňsat.

2. abokary aşgazan garşylygy we UV garşylygy.

3. Işlemek we kesmek aňsat we dürli şekilli we galyňlykdaky mebel ýasap biler.

4. breakokary döwmek güýji, döwmek aňsat däl.

Akril mebeliň kemçilikleri:

1. Himiki maddalara aňsatlyk bilen täsir edýär we alkogol we boýag inçe ýaly erginleri ulanyp bolmaýar.

2. Ansatlyk bilen çyzylýar we bejermek kyn.

3. Statiki elektrik toguny aňsat, tozany we hapany siňdirýär.

Aýna mebeliň artykmaçlyklary:

1. Arassalamak, ideg etmek we saklamak aňsat.

2. embygnamak aňsat, owadan görnüş, ýokary aç-açanlyk, kölegäniň pesligi.

3. heatokary ýylylyga garşylyk we poslama garşylyk.

Aýna mebeliň kemçilikleri:

1. Ulanyş we hereket wagtynda gowşak, aýratyn ideg zerur.

2. Agyr we götermek kyn.

3. makeasamak we gaýtadan işlemek kyn, görnüşine we galyňlygyna bolan talaplar birneme ýokary, bahasy bolsa gaty ýokary.

Şonuň üçin hereket etmek, gaýtadan işlemek we kesmek has aňsat mebel gerek bolsa, akril mebelleri saýlap bilersiňiz;arassalamak aňsat we çydamly mebel gerek bolsa, aýna mebelleri saýlap bilersiňiz.

Akril mebel göni gün şöhlesinden gaça durmalymy?

Hawa, akril mebellerde gün şöhlesiniň uzak wagtlap täsir etmegi netijesinde sarymtyllyk, döwülmek ýa-da deformasiýa ýaly kynçylyklar bolup biler, şonuň üçin göni gün şöhlesinden gaça durmak iň gowusydyr.Akril mebelleri yzygiderli arassalamaly we ýüzüne zeper ýetmezlik üçin alkogol ýa-da ýuwujy serişdeleri bolan eşikleri ýa-da gubkalary ulanmazlyga synanyşyň.Mundan başga-da, mebeliň gözelligini we hyzmat ediş möhletini saklamak üçin ýiti zatlar ýa-da himiki maddalar bilen akril mebel bilen aragatnaşykdan gaça durmaly.

Akril mebel suw geçirmeýärmi?

Akril suw geçirmeýän öndürijiligi bar, ýöne doly suw geçirmeýär.Akriliň özi gowy suwa çydamlylygy we çyglylyga garşylygy bar.Akril mebelleriňiziň ýüzüni arassa we gurak saklamak, çyglylykdan goramaga we ömrüni uzaltmaga kömek eder.Akril mebel suw bilen gurşalan bolsa, mebeliň ýaramazlaşmagynyň, çişmeginiň we deformasiýasynyň öňüni almak üçin wagtynda guradylmaly we şemalladylmaly.Has köp suwa garşylyk islenýän bolsa, örtük ýa-da gidroizolýasiýa bejergileri göz öňünde tutulyp bilner, ýöne ulanmazdan ozal hünärmen bilen maslahatlaşmak iň gowusydyr.

Akril mebeliň ýiti gyralary bolup bilermi?

Akril mebeller, tekiz we burunsyz gutarmagyny üpjün etmek üçin adatça ýumşadylýar we ýuwulýar.Şeýle-de bolsa, ýasama ýa-da daşalanda dogry işlenilmese, mebeliň ýiti gyralaryna ýa-da çişmegine sebäp bolup biler.Bu ulanyja şikes ýetirip biler ýa-da mebeliň özüne zeper ýetirip biler.

Şonuň üçin akril mebel satyn alanyňyzda, hünär taýdan gaýtadan işlenen we bejerilen Jayi akril öndürijisini saýlamak maslahat berilýär.Şol bir wagtyň özünde, akril mebel ulanylanda, mebeliň gyrasyna zeper ýetmegini we zeperlenmegini azaltmak üçin täsirden ýa-da aşa güýç ulanmakdan saklanmalydyr.

Gysgaça aýdanyňda, akril mebelleriň ýiti gyralary bolmaly däl, ýöne tekiz we burunsyz ýüzüni üpjün etmek üçin tekizlenmeli we ýalpyldawuk bolmaly.Mesele bar bolsa, işlemek üçin hünärmen tehniki işgärlerimize ýüz tutmak maslahat berilýär.

Akril mebelleriň dürli reňkleri barmy?

Akril mebel aç-açan plastmassa mebelleriniň bir görnüşidir, ýöne dürli reňklere eýe bolmak üçin boýap bolýar.Akrilika açykdan aç-açan, ýalpyldawukdan mata çenli dürli reňkleri kabul edip biler.Şonuň üçin akril mebeller dürli reňklere eýe bolup biler, meselem, açyk, ak, gara, gyzyl, gök we ş.m.

Akril mebelleriň hili we berkligi gaty gowy.

Akril ýokary güýçli, aç-açan plastik material bolup, ajaýyp täsir garşylygy we könelişme garşylygydyr.Aýnadan has ýeňil, ýöne has çydamly, döwülmek ähtimallygy az we döwülmek ähtimallygy az.Akril mebel, adatça, öý giňişligine ajaýyp bezeg effektlerini getirip biljek häzirki zaman manysyna we ajaýyp görnüşine eýe.

Akril mebelleriň bahasy has ýokary bolsa-da, adatça wagt synagyna çydap bilýän gaty ýokary hilli we çydamlylygy bar.Mundan başga-da, akril gaty ýumşak we ýönekeý oturgyçlardan, stollardan başlap has çylşyrymly divanlara we bezeglere çenli köp dürli mebel şekillerinde ýasalyp bilner.

Chineseörite hytaý zawodynyň akril mebelleri jikme-jik dizaýn çyzgylaryny ýa-da nusgalaryny üpjün etmeli, materialy we reňkini, ululygyny we aýratynlyklaryny, gurluşyny we birikdiriş tertibini kesgitlemeli we baha we önümçilik siklini kesgitlemeli.Önümçilikden ozal, nusganyň talaplaryňyza we zerurlyklaryňyza laýykdygyny tassyklaň.

Custörite akril mebel köp dizaýn jikme-jikliklerine, şol sanda ululygyna, materialyň galyňlygyna, gurluşyna we baglanyşygyna, reňkine we aýdyňlygyna, dizaýn jikme-jikliklerine we bezeglerine üns berilmegini talap edýär.Bu jikme-jiklikleri bilmek, ýokary hilli, owadan we çydamly akril mebelleri almagyňyzy üpjün edýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň