Näme üçin bizi saýlamaly?

Bazar paýlanyşy

Custöriteleşdirilen önümler

Şaý-sepler kompaniýasy, kosmetika, elektron önümleri, sowgatlar, her dürli iri marka kompaniýalary medal we sergi görkezýärler.

Garaşsyz ösen önümler

1. Ak ýakaly aýallar üçin akril saklaýyş gutusy.

2. Akril oýunlar ene-atanyň işi, çagalar, ulular, kompaniýanyň işgärleri we ş.m.

Bazar: Global

ABŞ, Kanada, Angliýa, Germaniýa, Fransiýa, Awstraliýa, Saud Arabystany, birleşen arap emirlikleri, Ysraýyl, Katar, Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Singapur

Ösüş ýoly:

2004 - Zawod, Huizhou şäheriniň Şandong şäherinde, 1000 inedördül metr meýdany bolan, esasan akril bölekleri gaýtadan işlemek üçin içerki bazara gönükdirilen zawod meýdanynda döredildi.

2008 -Zawod Huizhou şäheriniň Lengşuikeng şäherine göçürildi we zawodyň göwrümi 2600 inedördül metre çenli giňeldildi.Önümleri özbaşdak ösdürip, taýýar önümleri satyp başlady.

2009 - Içerki sergilere we Gonkong sergilerine gatnaşyp başlady;OMGA zawodynyň gözleginden geçdi.

2012 -Gonkong kompaniýasyny döretdi, daşary söwda toparyny döretdi, özbaşdak eksport edip başlady, halkara bazarlaryna ýüz tutdy we SONY markasy bilen hyzmatdaşlyk etdi.

2015 -“Victoria's Secret” markasy bilen hyzmatdaşlyk etdi we UL barlagyndan geçdi.

2018 -Zawodyň göwrümi 6000 inedördül metre çenli giňeldildi.Agaç zawody we akril zawody bar.Işgärleriň sany 100-e ýetýär. Olaryň arasynda in engineeringenerçilik, dizaýn, QC, iş we iş toparlary doly.BSCI we TUV zawody gözden geçirildi.Macy's, TJX we Dior markalary bilen degişlilikde hyzmatdaşlyk ediň.

2019 -UK Boots markasy bilen hyzmatdaşlyk

2021 -Kompaniýanyň 9 önüm patenti bar, iş topary 30 adama çenli giňeldi we 500 inedördül metrlik özi satyn aldy.

2022 -Kompaniýanyň 10,000 inedördül metrlik özbaşdak ussahanasy bar

Bazar paýlanyşy

Hyzmatdaşlyk markasy

Hyzmat edýän kompaniýalarymyz esasan daşary söwda kompaniýalary, sowgat kompaniýalary we daşary ýurt elektron söwda platformasynyň müşderileri we ş.m. Terminal müşderileri, adatça, uly zynjyrly supermarketler we dükanlar, dürli pudaklaryň tanymal marka müşderileri we elektron söwda müşderileri. Amazon.

Bütewilik, jogapkärçilik, minnetdarlyk gymmatlyklaryny goldaýarys we müşderilerimiz ajaýyp döretmek üçin bilelikde işleýärler!

Hyzmatdaş müşderi9
Hyzmatdaş müşderi8
Kooperatiw müşderi7
Kooperatiw müşderi6
Hyzmatdaşlyk müşderisi5
Hyzmatdaş müşderi2
Hyzmatdaş müşderi4
Hyzmatdaş müşderi3
Hyzmatdaş müşderi14
Hyzmatdaş müşderi1
Kooperatiw müşderi12
Hyzmatdaşlyk müşderisi
Hyzmatdaş müşderi13
Hyzmatdaş müşderi10
Hyzmatdaş müşderi15

Bilelikdäki önümler

Kubok seriýasy

Kubok seriýasy

P & G / Ping Hytaý / UPS / Alcon

Surat çarçuwasy gutusy seriýasy

Surat çarçuwasy / guty seriýasy

Porsche / Ping Hytaý / Fuji / Wentang / Swaro

Rack seriýasyny görkeziň

Rack seriýasyny görkeziň

Wiktoriýanyň syry / Hytaý temmäki / Moutai / zippo / izod

Oýunlar mebel öý haýwanlary seriýasy

Oýunlar / mebel / öý haýwanlary seriýasy

TJX / IKEA / Ruters

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. 20 ýyl hünärmenakril ýöriteleşdirilen çözgüt hyzmat öndürijisi

2. Diagrammany mugt düzüň

3. Mugt nusgalary alyň

4. 400ylda 400-den gowrak täze önümi mahabatlandyryň

5. qualityokary hilli material, sary ýok, 95% ýeňil geçiriji

6. 90-dan gowrak enjam toplumy, kämilleşdirilen, tamamlanjak ähli amallar

7. Satuwdan soň 100% abatlamak we çalyşmak, wagtynda iberilen harytlary 100% doly gözden geçirmek

8. 24 sagat gyzgyn telefon hyzmaty

9. Üçünji tarap zawod barlagyny goldaň

10. 20 ýyldan gowrak akril subut edýän önümçilik tehniki işgärleri

11, 10 000 inedördül metr özbaşdak gurlan zawod bilen, uly göwrümli

Hil kepilnamasy

ISO9001, SGS, BSCI, SEDEX kepilnamasy we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileri tarapyndan her ýyl üçünji tarap zawodynyň barlagy (TUV, UL, OMGA, ITS)

ISO9001
SEDEX şahadatnamasy
TUV şahadatnamasy
BSCI şahadatnamasy
UL şahadatnamasy

Daşky gurşaw görkezijisi

Geçen ROHS daşky gurşawy goramak indeksi;Iýmit derejesini barlamak;Kaliforniýa 65 synag

Çalt jogap bermek ukyby

Derňew alandan soň bir sagadyň dowamynda amala aşyrylar

Effekt çyzgysyny düzmek üçin 3 gün

Nusga öndürmek üçin 7 gün

15-30 gün gowşuryş wagty

Taslama we ösüş ukyby

Taslama we ösüş ukyby

Önümçilik maşynynyň gözleg we ösüş

Önümçilik maşynynyň gözleg we ösüş

Önümleri has owadan, has çalt öndürmek üçin tegelek ýaýyň awtomatiki egilme galypynyň ösüşi

Önümçilik maşynynyň gözleg we ösüş-

Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin oýlap tapyş, magnit maşynyny 3 gezek awtomatiki oýnaýar

Dizaýn gap sergisi (Patentlenen önümler)

Aýrylýan agzy ýuwmak kubogy

Aýrylýan agzy ýuwmak kubogy

“Ferris” tigirli stend

“Ferris” tigirli stend

Yzky görnüş

Yzky görnüş

Silindr saklaýyş gutusyny dolandyryň

Silindr saklaýyş gutusyny dolandyryň

Makiýaup saklaýyş gutusy

Makiýaup saklaýyş gutusy

Kanselýariýa ammary

Kanselýariýa ammary

Dizaýn hadysasynyň ekrany 1 (Custöriteleşdirilen)

Dizaýn hadysasynyň ekrany 1 (Custöriteleşdirilen)

Dizaýn kase ekrany 2 (Custöriteleşdirilen)

Akril önüm - JAYI AKRYLIK

Önümçilik enjamlarymyz:

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Akril önüm çyzygy

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Akril önümleri ussahanasy

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Akril önümleri ussahanasy

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Geýim tigirleri ýuwýan maşyn

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Kesiji maşyn

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Göwher ýalpyldawuk maşyn

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Buraw maşyny

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Nagyş maşyny (CNC)

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Gyzgyn egirme maşyn

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Lazer kesiji

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Marking maşyny

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Material ussahanasy

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Peç

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Kesmek üçin maşyn

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

UV çap ediji maşyn

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Ammar

Sergi

Hytaý sowgat sergisi

Serhetara elektron söwda sergisi

HongKong söwda ýarmarkasy

Las Wegas ASD Show

Biz Hytaýda iň oňat lomaý akril displeý önümlerini öndüriji, önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril ammar gutujy paýlaýjylarymyz we dünýädäki akril displeý stend üpjün edijilerimiz üçin SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň