Akril basketbol displeýi ýöriteleşdirilen lomaý satuw - JAYI

Gysga düşündiriş:

Halaýan we gymmatly kollektiwleriňizi (awtografly we gymmatly basketbol, ​​woleýbol, futbol we beýleki sport toplaryny saklaň) güýçli güýçlerimiz bilen dyrnaklardan, tozanlardan we beýleki zyýanlardan goraň.akril ekrany arassalamak.

Biziň hemmämizakril basketbol displeýiadaty, Daş görnüşi we gurluşy talaplaryňyza görä dizaýn edilip bilner, Dizaýnerimiz amaly amaly göz öňünde tutar we size iň oňat we hünärli maslahat berer.Iň bärkisi, her element üçin MOQ bar100PCSululygyna / reňkine / elementine.

JAYI AKRILIK2004-nji ýylda esaslandyryldy we öňdebaryjylardan biridirakril adaty displeýHytaýda öndürijiler, zawodlar we üpjün edijiler, OEM, ODM we SKD sargytlaryny kabul edýärler.Dürli üçin önümçilik we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz barakril önümgörnüşleri.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris. 


 • NOOK element:JY-AC04
 • Material:Akril
 • Ölçegi:11,75 "W x 11,25" H x 11,75 '' D.
 • Reňk:Arassala
 • MOQ:100 bölek
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Akril basketbol displeýi öndüriji

  Buakril displeýbasketbol üçinl uly, kiçi, kiçi, inedördül ýa-da gönüburçly edilip bilner.Goralýan gapda kollektiwleri, ýatlamalary we başgalary görkezmek üçin ajaýyp.Buadaty model görkeziş halatlarytäze akril materialdan ýasalýar (gaýtadan işlenmedik materialdygyna üns bermegiňizi haýyş edýäris. Zawodymyzdaky ähli önümler ýokary hilli akril materialdan ýasalýar), elýeterli bahadan çydamly displeýi görkezýär, islendik tarapdan görkezilen zatlary doly görkezýär. .

  Çalt sitata, iň gowy bahalar, Hytaýda öndürildi

  Customörite akril displeýi öndüriji we üpjün ediji

  Saýlamak üçin giň akril displeýimiz bar.

  https://www.jayiacrylic.com/custom-clear-acrylic-basketball-display-case-wholesale-factory-jayi-product/

  Thekorpusgyralary ýalpyldawuk, eliňiz bilen degeniňizde, onuň gyrasynyň gaty tekizdigine göz ýetirersiňiz we eliňizi çyzmak aňsat däl.Biziňkiadaty görkeziş halatlarysuw geçirmeýän we tozan geçirmeýän ýokary kesgitli aç-açan örtük bar.Hil taýdan arassa akril displeý gutusy, Gymmat we möhüm basketbollaryňyzy we beýleki ýadygärlik sowgatlaryny doly ölçegli basketbol üçin ajaýyp görnüşde görkeziň.Aýakly ýa-da regbi topy ýaly tegelek elementi görkezmek isleýän bolsak, diametri 60 mm bolan 5 mm galyňlykdaky akril stendi goşýarys, tegelek zatlaryň aýlanmagynyň öňüni alýar.

   

  Adat hakdalomaý arassa akril gutular

  Eger anyk talaplaryňyz ýok bolsaadaty akril displeý halatlary, önümleriňizi bize bermegiňizi haýyş edýäris, hünärmen dizaýnerlerimiz size dürli döredijilikli çözgütler hödürlär we iň gowusyny saýlap bilersiňiz, biz OEM we ODM hyzmatlaryny hem hödürleýäris.

  Bu akril displeý bilen halaýan basketbol ýa-da futbol oýnuny ýada salyň.Hazynalaryňyzy ygtybarly saklamak üçin pleksiglas berkidilen.Kollektiwiňizi görkezmek üçin hatda aýnaly arka bar.Bu halaýan basketbolyňyzy ýa-da futbol topuňyzy görkezmegiň iň amatly usulydyr.

  NBA, NCAA ýa-da başga bir topardan basketbol ýatlamalaryňyz bar bolsa, basketbol gutusy, JAYI ACRYLIC-den duruň ýa-da duruň!Simpleönekeý akril basketbol displeýinden başlap, doly göwrümli basketbol displeýine çenli dürli görnüşleri hödürleýäris.Monitoryňyza ahyrky täsirleri goýmak isleýärsiňizmi?Şeýle hem diwar diwarlary, göterijiler we esaslar bar.JAYI ACRYLIC-den häzir basketbol görkeziş ýagdaýlaryny satyn alyň!JAYI ACRYLIC hünärmenakril basketbol ýasaýjyHytaýda, islegleriňize görä düzüp bileris we mugt dizaýn edip bileris.

  https://www.jayiacrylic.com/custom-clear-acrylic-basketball-display-case-wholesale-factory-jayi-product/

  Önüm aýratynlygy

  Akril material

  Kolleksiýaňyza ajaýyp görnüş bermek we ýadygärlik sowgatlaryňyzy ýa-da basketbolyňyzy tozandan we yslardan goramak üçin ajaýyp.Akril üstünde iki gat gorag filmini ýyrtmak üçin aç-açan plastinka ulanyň.

  Buýsanç bilen görkez

  Diňe siziň üçin aýratyn ähmiýete eýe bolan basketbol bolsun, NBA meýdançalarynda hakykatdanam çaýylan basketbol bolsun ýa-da beýik basketbolçynyň goly bolan gymmat bahaly eser bolsun, akril basketbol displeýi bilen basketbolyňyzy buýsanç bilen görkezip bilersiňiz.

  Köp wezipeli

  Ekranyň gapagy, heýkeljikler, modeller we başgalar ýaly halaýan kolleksiýalaryňyzy gorap we görkezip biler.Heýkeljikleri, şaý-sepleri, kollektiwleri, aýna gap-gaçlaryny we ş.m. görkezmek üçin amatlydyr.

  Ajaýyp sowgat

  Dostuňyza, ogluňyza, ejäňize, kakaňyza, doganyňyza ýa-da basketbol muşdagy bolanlara üýtgeşik we üýtgeşik sowgat satyn almak isleseňiz, bu basketbol işi siziň üçin.

  Ölçegleri

  Basketbol displeýiniň daşky ölçegleriniň doly ölçegleri, 11,75 "W x 11.25" H x 11,75 '' D Basketbol displeýi, buýsanç bilen gol çekilen basketbol, ​​Futbol, ​​Woleýbol, sowgat - baýraklar we ýatlamalar.

  Elmydama sargyt etmek üçin ýasaldy

  Akril basketbol displeýiňiz sargyt üçin ýasalandygy sebäpli, ony isleýşiňiz ýaly edip düzüp bilersiňiz.Collectionygyndyňyzy ýakyn ýyllarda bagly bolup biljek displeý bilen paýlaşmagyň wagty geldi.

  Iň oňat displeýiňizi tapyň

  JAYI ACRYLIC-da söwda edeniňizde awtografiki ýatlamalaryňyzy ýerleşdirmegiň birnäçe usuly bar.

  Platforma displeýleri üçin, saýlamak üçin sekizburç we gönüburçly mysallar bar.Beýannama berýän bir zat isleýärsiňizmi?Uly gidiň ýa-da diwara dakyňpleksiglas displeý gutusymyhmanlaryňyz haýran galyp bilerler.Şeýle hem, akril basketbol displeýiňizi ýörite nagyşly plastinka we surat goýmak bilen doly ýörite korpus dizaýnymyz bilen düzüp bilersiňiz.

  Näme karar berseňiz, ajaýyp ýagdaýlar we çarçuwalar önümiňiziň öýüňizde buýsanç ornuny almagyny üpjün eder.

  Sen tarapyndan döredilen, Biz tarapyndan ýasalan

  “Plexiglass” basketbol displeý korpusyňyzy hasam şahsylaşdyrmak isleseňiz, ýörite görkezmeler goşmakdan çekinmäň.Customhli adaty görkeziş haýyşlary gurmak we ibermek üçin 3-5 iş güni az bolýar.

  Düzeltmegi goldaň: biz düzüp bilerisululygy, reňki, stilitalaplaryňyza görä zerur.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen Huizhou Jayi Akril Products Co., Ltd. dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşdirilen akril öndüriji.10,000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdanyndan we 100-den gowrak hünärmen tehnikden başga.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyşlary, degirmen, polishing, bökdençsiz termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, üflemek we ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 80-den gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  Şahadatnama

  JAYI ISO9001, SGS, BSCI, Sedex şahadatnamasyny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz, Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly meşhur markalardyr.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

  Müşderiler

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Basketbol akril displeýiniň ölçegleri

  26.5 x 26.5 x 30 sm

  Basketbol displeýiniň häsiýeti gysgaça:

  ýagdaý ölçegleri26.5 x 26.5 x 30 sm(içerki ölçegler) basketbol üçin niýetlenen.basketbol üçin aýrylýan akril stend bilen.

  Ekranda görkezilende basketbol näderejede çişmeli?

  inedördül dýuým üçin 7.5 bilen 8,5 funt aralygynda

  NBA düzgünleri basketbollaryň çişirilmegini talap edýärinedördül dýuým üçin 7.5 bilen 8,5 funt aralygynda.Basketbol şu derejeden pes bolsa, dogry bökmez.Bu derejeden ýokary bolsa, basketbol zaýalanmagy ýa-da ýarylmagy mümkin.