Custörite akril kubogy

Şahsylaşdyrylan akril baýraklary we kuboklary

Ajaýyp akril baýraklary, ussatlyk bilen nagyşlanan we iň oňat hilli

Jeýiniň “Akril” baýraklarynyň giň görnüşi, şahsylaşdyrylan korporatiw sowgatlary, baýrak nyşanlaryny we başga-da köp zatlary hödürleýär.Akril tabaklarymyz ajaýyp we ýokary hilli, akril kubok baýraklarymyz jikme-jiklik we aýdyňlyk bilen deňi-taýy ýok;Uly ýa-da kiçi işgärler üçin ajaýyp sowgat.

Bu akril kuboklar we nyşanlar kubok gaplarynda, tekjelerde, mantellerde we hatda stollarda ajaýyp görünýär.Akril baýraklarymyz, size we kompaniýaňyza näderejede hormat goýýandygyňyzy görkezmek we olara kömek etmek üçin ajaýyp.

Ajaýyp akril baýraklary, habaryňyzy ajaýyplyk bilen gowşuryň.Formany düzmek isleýärsiňizmi?Býudjetiňizi kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli materiallardan çalt dizaýn edip we öndürip bileris.Hususylaşdyryş hünärmenlerimiz kömek etsin.Dünýäniň islendik ýerinde mugt dizaýn we wagtynda eltip bermegi hödürleýäris!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kubok üpjün edijileri - Jaýi akril

Customörite akril kubogynyň güýjüni çykarmak

Akril kubok, akrilden ýasalan kubok, adatça aç-açanlygy, ýokary ýalpyldawuklygy we berkligi görkezýär.Aýna ýa-da hrustal önümler bilen deňeşdirilende akril kuboklar has çydamly, döwülmeýän we ýeňil bolýar, şonuň üçin käbir çärelerde we dabaralarda giňden ulanylýar.Akril kubokyň daşky görnüşi düzülip bilner, mysal üçin, çap edilen tekst ýa-da logotipler we ş.m.

Akril kuboklary dürli görnüşde ýasap bolýarşekilleri, reňkleri we ululyklary.Iň ýaýran stil ýyldyzlar, tegelekler we piramidalardyr.Sowgatlar adatça kompaniýanyň nyşany bilen ýazylýar we alyjynyň adyny göterýär.Şeýle hem, köp guramalar üçin baýrak görkezişlerinde ulanyldy.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Dürli şekiller, ululyklar we reňkler üçin ýörite akril kuboklar

Akril baýraklary, kompaniýalar iň gowy işgärlerini tanamaga we kämillik medeniýetini ösdürmäge çalyşýarka, korporatiw dünýäde has meşhur bolýar.Jayiacrylic.com, korporatiw tanamak wakalaryna, işgärlere baha bermek programmalaryna we beýleki aýratyn wakalara laýyk akril kuboklaryň giň görnüşini hödürleýär.

Akril baýraklary, işgärleriňiziň, hyzmatdaşlaryňyzyň we beýleki gyzyklanýan taraplaryňyzyň gazananlaryny tanamagyň köp taraply we tygşytly usulydyr.Olar dürli görnüşlerde, ululykda we reňklerde bolýar we olary zerurlyklaryňyza görä aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz.Klassiki, ajaýyp dizaýn ýa-da has döwrebap, gözüňi özüne çekiji görnüş gözleýän bolsaňam, akril baýragy ýa-da akril kubok hemmeler üçin bir zat bolar.

Dürli pudaklarda müşderiler üçin ýörite akril kuboklaryň wariantlaryny öwreniň.Haýsy stil isleseňizem, Jayiacrylic.com çözgüdiňizi aýratyn talaplaryňyza laýyklaşdyryp biler.Öňdebaryjy hökmündeýörite akril baýraklary üpjün edijiHytaýda, ýokary hilli üpjün etmäge kömek etmekden hoşaladaty akril kuboklarişiňiz üçin amatly.

akril kubok adaty

Akril kubok adaty

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Arassa akril kubogy - Jaýi akril

Akril kubogyny arassala

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Altyn akril kubogy - Jaýi akril

Altyn akril kubogy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Razylan akril blok kubogy - Jaýi akril

Razylan akril blok kubogy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril futbol kubogy - Jaýi akril

Akril futbol kubogy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custöriteleşdirilen akril kubok baýraklary - Jaýi akril

Custöriteleşdirilen akril kubok baýraklary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril tegelek kubogy - Jaýi akril

Akril tegelek kubogy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Magnit akril kubogy

Magnit akril kubogy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril ýyldyz kubogy - Jaýi akril

Akril ýyldyz kubogy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Altyn akril piramida kubogy - Jaýi akril

Altyn akril piramida kubogy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Custörite akril kubok opsiýalary

Baýraga görä kubok görnüşini saýlaň

Akril kubokyň görnüşini saýlanyňyzda, berilýän baýragyň görnüşini göz öňünde tutmaly.Dürli baýrak görnüşleri dürli kubok şekillerini talap edýär, mysal üçin, sport baýragy sportçynyň keşbi bilen kubok talap edip biler, korporasiýa baýragy bolsa has gysga dizaýny talap edip biler.Umuman, kubokyň görnüşi baýraga laýyk gelmelidir we baýragyň gymmatyny we ähmiýetini görkezip bilmelidir.

Reňkine görä akril sahypasyny saýlaň

Akril kubokyň reňkine dürli reňkli akril listleri saýlamak arkaly ýetip bolýar.Akril listleri saýlanyňyzda, baýragyň mowzugyny we reňkini, medeniýeti we däp-dessurlaryny göz öňünde tutmaly.Mysal üçin, gyzyl adatça Hytaý medeniýetinde bagty we joşguny aňladýar, şonuň üçin baýrak gowşurylanda baýraklaryň mowzugyny we medeni manysyny görkezmek üçin kubok ýasamak üçin gyzyl akril listler saýlanyp bilner.

Baýrak nyşanyna görä kubok bazasyny saýlaň

Kubok bazasy kubokyň möhüm bölegi bolup, baýragyň markasyny we bahasyny görkezmek üçin logo bilen şahsylaşdyrylyp bilner.Kubok bazasyny saýlanyňyzda, baýragyň nyşanyny we dizaýnyny göz öňünde tutmaly we zerur bolanda degişli materiallary we reňkleri saýlamaly.Mysal üçin, dürli reňkli metal esaslar ýa-da akril esaslar saýlanyp bilner, şahsylaşdyrylan bellige we dizaýna ýetmek üçin çap etmek ýa-da oýmak ýaly gaýtadan işlemek amallary ulanylyp bilner.

Custörite akril kubok dizaýnlary

Doly özleşdirilen kubok

Doly özleşdirilen kuboklar, müşderileriň öz isleglerine we pikirlerine laýyklykda talaplaryna doly laýyk gelýän kuboklary dizaýn edip biljekdigini aňladýar.Müşderiler öz dizaýn çyzgylaryny ýa-da düşündirişlerini berip bilerler we dizaýn toparymyz müşderileriň talaplaryna laýyklykda deslapky dizaýn taslamasyny öndürer, müşderiniň tassyklamasyndan soň dizaýn taslamasyna eýereris.Kubogy doly özleşdirmek prosesinde müşderiler kubokyň görnüşini, reňkini, nyşanyny, şriftini we beýleki taraplaryny zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilerler.

Logotip we tekst goşuň

Şekillerden we reňklerden başga-da, logotipler we tekst adaty akril kuboklaryň möhüm bölegi.Müşderiler kubokyň bahasyny we manysyny ýokarlandyrmak üçin kubokda kompaniýanyň nyşany, bäsleşigiň ady, şahsy ady we ş.m. ýaly şahsylaşdyrylan logotipleri we tekstleri goşup bilerler.Müşderiler şahsylaşdyrylan dizaýn effektlerini görkezmek üçin zerurlyklaryna we pikirlerine görä dürli şriftleri, reňkleri, ululyklary we beýleki taraplary saýlap bilerler.

Kubokyň şahsy dizaýny

Kubogy doly özleşdirmekden we logotipleri we tekst goşmakdan başga-da kubogy şahsylaşdyrmagyň başga ýollary bar.Mysal üçin, kubokyň bezegini we gözelligini ýokarlandyrmak üçin kubokyň nagyşlaryny, nagyşlaryny, suratlaryny we beýleki elementlerini goşup bilersiňiz.Şol bir wagtyň özünde, nagyş, pürkmek, çap etmek we ş.m. ýaly dürli gaýtadan işlemek prosesleri arkaly dürli dizaýn effektlerine ýetip bolýar. Müşderiler şahsy kubok dizaýn effektlerine ýetmek üçin dürli dizaýn elementlerini we gaýtadan işlemek proseslerini saýlap bilerler.

Custörite akril kubokyň peýdalary

Hil we çydamlylyk

Akril güýçli, çydamly we ýokary hilli materialdyr we adaty akril baýraklary ajaýyp görnüşe we çydamlylyga eýe.Olary geýmek, deformasiýa etmek ýa-da solmak aňsat däl we uzak wagtlap görkezilip, ýeňijä hormat we gymmatlyk duýgusyny berýän gymmatly baýraga öwrülip biler.

Marka mahabaty

Custörite akril kuboklar ajaýyp marka guralydyr.Markaňyzyň giňelmegi üçin kompaniýaňyzyň ýa-da guramanyňyzyň nyşanyny, şygaryny ýa-da habaryny baýrak dizaýnyna goşup bilersiňiz.Winnereňiji, kubok gowşuranda markaňyza täsir eder.

Ulanylyşyň giň gerimi

Custöriteleşdirilen akril kuboklar, dürli baýraklar dabaralary, sport çäreleri, akademiki ýaryşlar, haýyr-sahawat çäreleri we ş.m. ýaly dürli çärelere we çärelere laýyk gelýär. Baýrak, ýadygärlik ýa-da sowgat hökmünde bolsun, adaty akril kuboklar özboluşly gymmatlygy we ähmiýetini görkezip biler.

Beýleki materiallar bilen deňeşdirmek

Beýleki materiallar bilen deňeşdirilende akril kuboklaryň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

(1) Aýna materiallar bilen deňeşdirilende akril materiallar has ykjam, döwmek aňsat däl we has ýokary howpsuzlyga eýe.

(2) Metr materiallary bilen deňeşdirilende akril materiallary poslamak we okislenmek aňsat däl we reňki has baý we köpdürlidir.

(3) Keramiki materiallar bilen deňeşdirilende akril materiallar has çydamly we täsirlere çydamly, döwmek we döwmek aňsat däl.

Gysgaça aýdylanda, şahsylaşdyrylan, ýokary aç-açanlyk, ýokary berklik, ýokary çydamlylyk we beýleki artykmaçlyklary bolan adaty akril kuboklar ideal kubok materialydyr.

Akril baýraklary barada soraglar

Akril baýraklarymyz barada has giňişleýin maglumat üçin bize e-poçta iberiňsales@jayiacrylic.comýa-da aşakda ýygy-ýygydan berilýän soraglarymyza göz aýlaň.

Akril baýragyny işgärleriň ykrar etmegi üçin ajaýyp saýlama näme edýär?

Akril baýraklary, işgärleriň gazananlaryny tanamak üçin tygşytly we ajaýyp çözgüt hödürleýär.Açyk, kristal görnüşi, ýeňil dizaýny we çydamlylygy bilen tanalýarlar.

Akril baýragyny kompaniýamyň nyşany we şahsy ady bilen sazlap bilerinmi?

Her bir akril baýragy üçin kompaniýanyňyzyň nyşanyny, baýragyň adyny, ýeňijiniň adyny we beýleki degişli maglumatlary goşmak bilen aýratyn hyzmat hödürleýäris.

Akril baýragy aýna ýa-da kristal baýragy bilen deňeşdirilende näderejede çydamly?

Akril baýraklary dargadyjy we çydamlylygy bilen tanalýar.Olar kristallardan has ýeňil, gün şöhlesiniň we daşky gurşaw faktorlarynyň täsirine çydamly we wagtyň geçmegi bilen aýdyňlygyny we ýagtylygyny saklaýar.

Akril baýrak sargytymyň takyk işlenmegine nädip göz ýetirmeli?

Ordershli sargytlary e-poçta bilen ýazmaça tassyklarys.Sargydyňyz iberilenden soň alynýar.

Akril baýragy ýitirilen ýa-da zeper ýeten bolsa, ony nädip alyp bolar ýa-da çalşyp bolar?

If you are not satisfied with your order for any reason, please contact our customer service department at sales@jayiacrylic.com.

Akril kubok baýraklaryny nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 4 aňsat ädim

2. Kesiş materialy

1. Size nämäniň gerekdigini aýdyň

Bize çyzgylary, salgylanma suratlaryny iberip ýa-da isleýän akril kubok üçin pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz.Size zerur mukdary we gowşuryş wagtyny aýdyň aýdyň.

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

3. Satyn almak we sazlamak

Sitatamyzdan razy bolsaňyz, 3-7 günüň içinde önüm nusgalaryny taýýarlarys.Muny fiziki nusgalar ýa-da suratlar we wideolar bilen tassyklap bilersiňiz.

1. Taslama

2. Sitirlemäni we çözgüdi gurnaň

Aýratyn akril kubok dizaýn talaplaryňyza görä, önümiň jikme-jik bahasyny we çözgüdini 1 günüň içinde taýýarlarys.

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

4. Köpçülikleýin önümçiligi we transporty tassyklaň

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, goýumy alanymyzdan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Önümçilik wagty 15-35 gün

 Şeýle-de bolsa, adaty akril kubok baýraklaryny sargyt etmek prosesi bilen bulaşdyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Custörite akril kubok önümçiligi

Amal we proses syn

Akril kubogy öndürmek prosesi esasan aşakdaky ädimleri öz içine alýar: Birinjiden, müşderiniň talaplaryna we dizaýn taslamasyna laýyklykda akril listi gerekli görnüşe we ululyga bölünýär;Soňra akril listi ýumşatmak üçin ojakda ýa-da gyzgyn pressde gyzdyrylýar, soň bolsa kubok görnüşine galypdyr;Ondan soň kubok ýüzüni tekiz, ýylmanak we owadan etmek üçin maşyn ýa-da eli bilen polatlanýar, ýalpyldawuk we kesilýär;Ahyrynda kubok we esas bir ýere jemlenip, barlanýar we gaplanýar.

Önümçilik prosesinde hil gözegçiligi

Akril kuboklary öndürmek prosesinde, kuboklaryň hiliniň durnuklylygyny we yzygiderliligini üpjün etmek üçin her bir baglanyşykda hil gözegçiligini amala aşyrarys.Kubokyň aýdyňlygyny we dowamlylygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli akril listleri ulanýarys.Heatingyladyş we şekillendiriş prosesinde kubokyň görnüşiniň we ululygynyň dizaýn talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin temperaturany we wagty gözegçilik edýäris.Gaýtadan işlemek we ýygnamak işinde her kubok kubogyň ýüzüniň tekiz, tekiz we çyzyklardan we köpürjiklerden we kubok bilen binýadyň berk ýygnalýandygyna göz ýetirilýär.

Önümçilik wagty we gowşuryş wagty

Akril kuboklary ýasamak üçin wagt kuboklaryň sanyna we dizaýn talaplaryna baglydyr.Umuman, kuboklaryň önümçilik wagty 3-7 iş güni alýar, ýöne köpçülikleýin öndürilse has uzaga çeker.Gyssagly sargytlar üçin önümçilik wagtyny gysgaltmak üçin elimizden gelenini edip bileris.Eltip beriş wagtlary sargydyň sanyna we ýerleşýän ýerine hem baglydyr we mümkin boldugyça gysga wagtda eltip bereris we kubokyň müşderä howpsuz we doly ýetmegini üpjün ederis.

Professional ýörite akril kubok öndürijisi

Jaýy kuboklar we baýraklar üçin ilkinji saýla.Akril kubok önümlerimiz daşky görnüşi, berkligi we bahasy boýunça bäsdeşlikden ýokarydyr.2004-nji ýyldan başlap, dünýädäki müşderilerimize tanalýarys.Pespäl başlangyçlardan başlap, durnukly ösüşi başdan geçirdik we häzirki wagtda 10,000 inedördül metrden gowrak zawod, önümçilik we bölek ýerlerini işleýäris.Biziň pikirimiz:Müşderi hyzmaty elmydama birinji ýerde durýar.Aslynda, oňyn müşderi tejribesi üstünliklerimizde hemişe möhüm faktor bolupdy (we hemişe bolar).

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jaýy akril zawody

Deňi-taýy bolmadyk gyra hödürleýäris

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.Jayi Akriliň her bir adaty akril baýragy we kubogy daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

15-20 gün çalt öwrülişik

Mugt dizaýn

24 sagadyň içinde çalt jogap

Hil kepillendirilýär

Bir gezeklik çözgüt

Zawodyň lomaý bahalary

Custörite akril kubok: Iň soňky gollanma

“Jayi Akril” mahabat kuboklary, işiňizde näderejede gowydygyňyzy görkezmegiň iň oňat usulydyr.Şahsylaşdyrylan kuboklarymyz, kompaniýanyň nyşany we habary bilen düzülip, ​​minnetdarlygyňyzy görkezmegiň özboluşly we ýatdan çykmajak usuly bolup biler.Customörite kuboklarymyz ýalpyldawuk bolmagyny üpjün edip, ýokary hilli akrilden ýasalýar.Şonuň üçin öz minnetdarlygyňyzy görkezmegiň ýoluny gözleýän bolsaňyz, mahabat kuboklarymyzy gözden geçiriň!

Akril kubogy nädip etmeli?

Akril kubok ýasamak bilen baglanyşykly umumy ädimler:

1. 3D modelleme programma üpjünçiligini ulanyp kubogy dizaýn ediň.

2. CNC marşrutizatoryny ýa-da lazer kesiji ulanyp, kubok dizaýnynyň bir görnüşini dörediň.

3. Akril listleri galypdan peýdalanyp kubok görnüşine gyzdyryň.

4. aalpyldawuk pellehana ýetmek üçin kubogy polýak we buff.

5. Lazerli oýma ýa-da nagyş maşynyny ulanyp, kubokda islenýän dizaýnlary, logotipleri ýa-da tekstleri ýazyň ýa-da goşuň.

6. Metal plitalar ýa-da esaslar ýaly goşmaça komponentleri dakyň.

7. Taýýar kubogy gowşurmak üçin barlaň we gaplaň.

Akril kuboklar üçin ulanylyp bilnermi?

Hawa, akril kuboklar üçin ulanylyp bilner.

Akril, akril kuboklary döretmek üçin köplenç ulanylýan köpugurly materialdyrislendik görnüşde ýa-da stilde döredilip bilner.Akril, dürli şekillere we ululyklara galyp, çydamly we köpugurly material bolup, kubok döretmek üçin ajaýyp saýlama bolýar.Mundan başga-da, akril islendik reňkde özboluşly we şahsylaşdyrylan kuboklary döretmek üçin dürli reňkler, dizaýnlar we oýma nagyşlary bilen düzülip bilner.

Akril kubok üçin kristaldan gowumy?

Akril ýa-da kristalyň has gowudygy barada aýdylanda bolsa, kubogy tabşyran şahsyýetiň ýa-da guramanyň aýratyn zerurlyklaryna we isleglerine baglydyr.Akril, adatça arzan, ýeňil we kristaldan has az döwülýär.Beýleki tarapdan, Kristal has dykyz we has şöhlelendiriji bolup, käbirleri kubok hökmünde has özüne çekiji we ýerlikli hasaplaýarlar.Beýleki tarapdan, hrustal kubok baýraklary çyzmaga çydamly, akril baýraklary umumy könelişen we ýyrtylanda has täsirli bolup biler, akril çyzylmaga has ýykgyn edýär.

Netijede, akril bilen kristalyň arasyndaky karar býudjet, estetiki islegler we çydamlylyk talaplary ýaly faktorlara geler.

Akril baýraklary arzanmy?

Akril kubok baýraklary galypdan ýasalan plastmassadan ýasalýar.Plastmassa aýna ýa-da kristal ýaly ýagtylygy bermeýändigi sebäpli, hrustal ýaly ýagtylygy ýa-da ýagtylygy görkezmeýär.Kristalyň agramy plastmassadan has köpakril baýragy alanyňyzda arzan “duýulýar”.

Akril kubok baýraklary hili we daşky görnüşi boýunça üýtgäp biler, ýöne umuman alanyňda, özlerini arzan duýmaýarlar.Olar ýeňil we çydamly, gowy dizaýn edilende we ýasalsa, gaty owadan we täsirli bolup biler.

Akril kubok näçe galyň?

Akril kubokyň galyňlygy kubokyň görnüşine we ululygyna baglylykda üýtgäp biler.Adatça akril kuboklar bolýar¼ dýuýmdan 1 dýuým galyňlykda.

Jayi Akril goşmaça agram we kompaniýanyň daşky görnüşi üçin 1 "galyňlygy üpjün edýär. Akril kuboklarymyzyň hemmesi adaty standart inedördül gyralar.

Akril kubok üçin standart ölçeg näme?

Akril kubok üçin standart ölçeg ýok, sebäbi kubokyň dizaýnyna we maksadyna görä üýtgäp biler.Şeýle-de bolsa, umumy ululyklar üýtgeýär6-12 dýuýmbeýiklikde.

Köne akril baýraklary bilen näme edip bilerin?

Köne akril baýraklary bilen edip boljak birnäçe zat:

1. Olary ýerli mekdebe ýa-da jemgyýetçilik guramasyna bagyşlaň.Halas ediş goşuny we hoşniýetlilik ýaly meşhur haýyr-sahawat guramalary ýuwaşlyk bilen ulanylan kuboklaryňyzy alyp bilerler,ýöne ilki ýerli şahamçaňyza jaň ediň, sebäbi olaryň hemmesi birmeňzeş düzgün däl.Käbir täjirçilik däl guramalar ýa-da mekdepler öz işleri üçin (mysal üçin çagalar üçin sport gününde) gaýtadan ulanmak üçin köne kuboklar bilen gyzyklanyp bilerler.

2. Mümkin bolsa akril materialy gaýtadan işläň.

3. Öýüňizde ýa-da ofisiňizde kagyz agramy ýa-da bezeg bölekleri hökmünde ulanyň.

4. Olary ussalar ýa-da açar zynjyrlary ýaly täze zatlara öwüriň.

5. Olary onlaýn ýa-da garaage satuwynda satyň.

Akril kuboklary nädip arassalamaly?

Maslahatym, mümkin boldugyça otagyň temperaturasyny ýa-da ýyly suwy ulanmak.Başga bir zada sürtülmedik arassa mata ýa-da gubka ýumşak nahar sabyny çalyň.Akril kubogynyň ýüzüni bu sabynly mata bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň.Hapa ýa-da tegmilleri aýyryň.Suw bilen gowy ýuwuň we ýumşak polotensa bilen guradyň.Akril ýüzleri çyzyp ýa-da zaýalap bilýän abraziw materiallardan ýa-da gaty himiki maddalardan gaça duruň.

Akril kuboklara hyzmat etmek we ulanmak

Akril kubogyny nädip owadan saklamaly?

Akril kubogynyň gözelligini saklamak üçin aşakdaky taraplara üns bermeli:

(1) Akriliň reňkiniň ýa-da deformasiýasynyň öňüni almak üçin gün şöhlesine ýa-da ýokary temperatura gurşawyna uzak wagtlap täsir etmekden gaça duruň.

(2) Akril kubogynyň ýüzüni arassalamak üçin organiki erginleri, alkogoly ýa-da ammiagy we beýleki himiki serişdeleri ulanmaň, akril materialyna zeper ýetirmez.

(3) Akril kubokyň ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpürmek üçin akril ýüzüni çyzmazlyk üçin çotgalary ýa-da gaty zatlary süpürmek üçin ulanmaň.

(4) Akril kubok saklanylanda, ony gury we şemalladylýan ýerde goýmaly we sürtülme ýa-da beýleki zatlar bilen çaknyşmazlyk gerek.

Akril kubogyny nädip dogry ulanmaly?

Akril kuboklary dogry ulanmak hyzmat möhletini uzaldyp, gözelligini saklap biler.

(1) Akril kuboklary ulananyňyzda zorlukly çaknyşyklardan ýa-da ýykylmalardan gaça duruň.

(2) Akril deformasiýa ýa-da zeper ýetmezligi üçin ýokary temperaturaly ýa-da gaharlandyryjy suwuklyklary ýüklemek üçin akril kuboklary ulanmaň.

(3) Akril kuboklary ulananyňyzda, kubok deňagramly däl ýerde saklanmalydyr, üstesine-de ýykylmaz.

(4) Akril kubogy arassalanyňyzda, ýumşak süpürmek, gaty süpürmekden ýa-da ýüzüni çyzmak üçin çotga ýaly gurallary ulanmak üçin ýumşak gury mata ulanmaly.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň