Custörite akril podiumlar

Iň oňat akril podium stendini öndüriji, Hytaýdaky zawod

Podiumlar, leksiýalar we münberler!Wah, meniň!“Jayi Akril” -iň diňe önüm önümlerinde öňdebaryjy bolman, eýsem satuw üçin ýörite podiumlarda we minaralarda iň gowularyny göterýändigimize göz ýetireniňizde aýdarsyňyz!Ybadathana münberinde, akril münberinde ýa-da göçme podiumlarymyzda bolsun, indiki köpçüligiň öňünde çykyş etjek çäräňizi üstünlikli geçirmek üçin size zerur zatlaryň bardygyny bilýäris.Hytaýda iň oňat akril podium bilen üpjün ediji - 20 ýyldan gowrak wagt bäri pudagyň lideri hökmünde Jaýi Akril ajaýyp döredilen akril leksiýa podiumlaryny üns bilen gurmaly we dizaýn etmeli kompaniýalar üçin ynamdar öndüriji bolup durýar we biz akril podiumlary taýýarlamaga begeneris! seniň işiň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý adaty akril lektor podium çözgütleri bilen üpjün ediji

Jayi Akril Hytaýda ýokary hilli önümlerimiz bilen tanalýar.Biz Hytaýyň dürli kärhanalaryna satylýan aç-açan akril münber podiumlaryny öndüriji we üpjün ediji.Dünýädäki zawodlarymyzdan gönüden-göni lomaý satýarys we size ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty akril podium stendini hödürläp bileris.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, Jayi Akril bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy
Akril önüm zawody - Jaýy akril
Akril podium öndürijisi - Jaýi akril

Custörite akril podium stendi

Döwrebap dizaýn akril podiumyň bu aç-açan gurluşy ybadathanalar we beýleki ybadat ýerleri, ýygnak ýa-da söwda desgalary üçin ajaýyp.Her guralda zerur bolanda prezentasiýa materiallaryny, şahsy zatlary ýa-da esbaplary saklap bilýän içki tekjesi bar.Bu münberleriň üsti bilen sesiňizi we pikirleriňizi sizi tapawutlandyrýan täze görnüşde beýan edip bilersiňiz.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: omörite reňk

Gaplamak: omörite gaplama

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Umumy akril leksiýa podiumyny düzüň

Jayi Akrilakril leksiýa podiumlaryňyzyň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeadaty akril podiumlarHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril podiumyny hödürlemäge kömek edýäris.

Akril podiumymyz gözelligi we işleýşi ajaýyp birleşdirýär.Öndürýän akril podium, aýnanyň daş görnüşini we duýgusyny berýän, ýöne has çydamly we uzak dowam edýän 100% açyk akrilden ýasalýar.Bizde dürli akril leksiýalary bar, lektorlary, göçme lektorlary ýa-da islendik umumy spiker leksiýalaryny öwrediň, we bellikleriňizi goýjak, pikirleriňizi çalt ýygnaýan we bularyň hemmesini professional görnüşli eseriň öňünde duranyňyzda ýerine ýetirýän ýerimiz bar. mebel diňe köpçüligiň öňünde çykyş etmegine kömek edip biler.

Logo bilen doňan akril podium - Jaýi akril

Logo bilen doňan akril podium

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril lektor podiumy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril lektany arassalamak - Jaýi akril

Akril lektor stendini arassalaň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril buthana münber dizaýnlary

Poslamaýan bazasy bolan akril buthana münberi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril podium stendi - Jaýi akril

Akril buthana podiumy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Gat üçin akril podium - Jaýi akril

Gat üçin akril podium

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril podiumyny arassalamak - Jaýi akril

Akril podium münberini arassalaň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril podium lektor münber stendi

Akril podium lektor münber stendi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril podium - Jaýi akril

Custörite akril podium

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril ýeke tekjeli podium lektor - Jaýi akril

Akril ýeke tekjeli podium lektor

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Z şekilli akril podium - Jaýi akril

Z şekilli akril podium

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril leksiýa

Buthanalar üçin akril münberler

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän haýsy akril podiumlary we münberleri tapmaýarsyňyz?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Akril podiumdan we münberden sizi kanagatlandyrarys!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Arassa häzirki zaman podiumy okamak, çykyşlar ýa-da wagyzlar üçin häzirki zaman stilini hödürleýär

Islän zadyňa jaň et:akril podium, lýusit podium, pleksiglas podium, perspex podium- hemmesi bir zat.

Akril podium häzirki zaman ähmiýetini özünde jemleýär we pleksiglas materialdan ýasalýar.Olarda arassa çyzyklar we islendik dini ýa-da dünýewi şertlerde häzirki zaman duýgusyny döredýän minimalistik dizaýnlar bar.Adaty agaç leksiýalary bilen deňeşdirilende, akril leksiýalar güýçli we aýdyň material aýratynlyklary sebäpli has ýeňil bolýar.

Biziň podium kolleksiýamyz ak ýa-da gara, aç-açan ýa-da aýazly görnüşleri öz içine alýan dürli görnüşleri hödürleýär.Arassa akril materialdan we akril, agaç ýa-da metal kombinasiýa görnüşlerinden taýýarlanan leksiýalary hödürleýäris.Akril podium öndüriji hökmünde diňe ýokary hilli önümleri satýarys we jikme-jikliklere uly üns berýäris.Iň oňat materiallar bilen podium gurlanda bu aýratyn möhümdir.

Akril podiumyň aýdyňlygy gürleýjä ýa-da gürleýjä diňleýjiler bilen has göni wizual baglanyşyk gurmaga mümkinçilik berýär.Tomaşaçylara gürleýjiniň duruşyny we aňlatmasyny anyk görmäge mümkinçilik berýän açyk prezentasiýa platformasy bilen üpjün edýär.Şol bir wagtyň özünde akril podiumyň häzirki zaman dizaýny dürli ýerlere we bezeg stillerine-de laýyk gelýär.

Gysgaça aýdanyňda, häzirki zaman stili, okamak, leksiýa ýa-da wagyz etmek ýaly çärelere döwrebaplygy we gözelligi üpjün edýär.Akriliň ulanylmagy ony has ýeňil we aç-açan edýär, gürleýji we diňleýjiler üçin has gowy wizual tejribe döredýär.Dini ýa-da dünýewi şertlerde bolsun, akril podium iň oňat saýlawdyr.

Plexiglass bilen önümçiligiň kesgitleýji aýratynlyklary haýsylar?

Akril bilen ýörite baglanan akril podiumlar iň oňat görnüşi üpjün edýär.Görünýän mehaniki berkidijiler ýok, diňe arassa çyzyklar.Beýleki önümçilik amallary bilen deňeşdirilende, baglanyşyk prosesi özleşdirmegiň iň kyn usulydyr, ýöne gutarandan soň galan zat forma we funksiýanyň ajaýyp utgaşmasydyr.Şonuň üçin birleşdirilen platforma daşamak üçin doly ýygnalmalydyr, ýöne bu ýygnanan akril podium goşmaça ýük çykdajylaryny çeker.

Mehaniki berkidijiler bilen leksiýalar maslahat berýän görnüşlerimiziň biridir.Bu podiumlar ahyrky ulanyjylaryň özlerini ýygnamaklary üçin iň az çykdajy bilen yzygiderli poçta bilen iberilýär.Agaç ýa-da alýumin bilen jübütlenen ähli plastmassa dizaýnlary ýa-da akril bar we berkitmek usuly birmeňzeş.Panelleri nurbatlar bilen bilelikde saklamak üçin ýylylyk ýa-da ultrases sesini ulanyp, ýüplükli içerki akril içerde goýulýar.Bu ýygnanyşygy şemal edýär, ýöne nurbatlar we pluginler akril arkaly görünýär.

Arassa akril bilen üpjün edilen başga bir aýratynlyk, ýalpyldawuk gyralardyr.Akril listi kesiji maşyn bilen kesilende, gödek gyralary öndürilýär, soň bu gödek jikme-jiklikler materialyň üsti bilen aýdyň görnüşi üpjün edip, ýalpyldadylýar.Ameangyny ýuwmak bir usul, ýöne netijeler biri-birine gabat gelmeýär.Her gezek has-da has doly görünýän bu gyralary süpürmek üçin göwher polýak ýaly enjam ulanmagy makul bildik.

Baglanan akril podium

Baglanan stil - Akril podiumy arassalaň

Akril podium

Embygnalan stil - Aýazly akril podium

Düşnüksiz, pes hilli akril podium bilen aldanmaň.Jayi siziň üçin iň ýokary hilli aýdyň akril materiallary taýýarlady.Islendik gurşawda ýumşak we hünärli görnüş berjekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz.

Akril podiumlar we münberler şu aýratynlyklara eýedir:

1. sharpiti gyralary ýok.Howpsuzlyk töwekgelçiliginiň bolmazlygy üçin burçlar howpsuz bejerilýär

2. Açyk akril

3. Güýçli gurluşy bar

4. Islendik ýerde ulanyp bolýar

5. Uzak möhletli.Qualityokary hilli materiallar uzak ömri kepillendirýär

6. Yzygiderli goldaw beriň ýa-daýöriteleşdirilen dizaýnlaradyňyzy, logotip tekstiňizi we / ýa-da islän suratlaryňyzy şahsylaşdyryp biler.

Oturylyşygy saýlamagyň dogry usuly, zerurlyklaryňyza we dabaralaryňyza görä tapawutlandyrmakdyr.Ine käbir teklipler:

Resmi däl sazlamalar: Çalt çykyşlar, ýygnaklar ýa-da mekdep okaýyşlary ýaly resmi däl sazlamalar üçin podium gerek bolsa, demir çybyk dizaýny bolan podium iň tygşytly we ýönekeý wariant bolup biler.Podiumyň bu görnüşi, esasy goldaw we görkeziş funksiýalaryny üpjün edip, ýönekeý çykyşlar we düşündirişler üçin amatlydyr.

Resmi ýagdaýlar: Ybadathananyň wagzynda ýa-da zalda we beýleki resmi hadysalarda tutuş beden akril münberini saýlamak maslahat berilýär.Bu podiumlar has köp wariant hödürleýär we has köp aýratynlyga eýe.Mysal üçin, has giň gerimler dürli okamak üçin materiallary saklap biler, içerki tekjelerde agyz suwy ýa-da beýleki enjamlar saklanyp biler.Bütin beden akril podium resmi ýagdaýlarda has professional we tapawutly keşbi görkezýär.

Arassa ýa-da aýazly öň tarap: Anotherene bir pikir, açyk ýa-da aýazly öň tarapy saýlamakdyr.Oturylyşygyň aýdyň öň tarapy, gürleýjini has görnükli edip, ýagtylyga girmäge mümkinçilik berýär.Aýazly öň has abraýly we owadan.Islegleriňize we pursat zerurlyklaryňyza baglylykda açyk ýa-da aýazly öň tarapy saýlaň.

Custörite leksiýa: Eger bir okuw jaýy üçin ýörite akril leksiýa satyn almagy meýilleşdirýän bolsaňyz, hünär islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin özleşdirmegiň köp görnüşini hödürleýäris.Customörite mugallymlarymyz iň ökde akril önümçilik proseslerini we tehnologiýalaryny ulanýarlar we talaplaryňyza görä dizaýn edilip we öndürilip bilner.

Jemläp aýtsak, münber saýlamagyň dogry usuly resmi däl ýa-da resmi bir hadysanyň zerurlyklaryna esaslanýar we aç-açan ýa-da matly fronta ileri tutulýar.Oturylyşygy sazlamak zerur bolsa, hünär ussatlygyny saýlap bilersiňiz.

Akril podiumlary, leksiýalary we münberleri nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril podiumyňyz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril leksiýa podiumynyň ululygy barada sizden sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril leksiýa podiumyny näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril leksiýa podiumynyň üstünde çap etmek isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Biz Hytaýda stol kanselýariýa guramaçylary ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC, akril leksiýa podiumlaryny we beýleki ýöriteleşdirilen münber önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, diňe akril leksiýa podiumyny ibermek üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Customörite akril leksiýa podium zakaz etmek prosesi bilen bulaşykmy?Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Jaýi Akril bilen işleşip başlamak üçin şu gün bize ýüz tutuň.Size zerur bolan akril leksiýa podiumyny we nädip kömek edip boljakdygymyzy ara alyp maslahatlaşmakdan hoşal bolardyk.Dünýädäki podium stendiniň satyjylaryna, lomaý satyjylaryna we marketologlaryna iň professional hyzmaty hödürleýäris.

Omörite akril podiumlar, leksiýalar we münberler hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

3. Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

4. Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

5. Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da Logotipimizi önüme goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

6. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.Autarym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

7. Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

8. Diňe akril leksiýa podiumyny ýasaýarsyňyzmy?

Customörite akril önümleri professional üpjün ediji.Akril materialdan akril leksiýa podiumymyzy ýasamakdan başga-da, akril + metal we akril + deri ýaly kombinasiýa materiallaryny hem ulanyp bileris.Müşderileriň isleglerine görä hünär dizaýnyny ýerine ýetirip bileris.

9. iberiş bahasy näçe?

Adatça akril leksiýa podiumyny Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

10. Önümleri ýokary hilli aljakdygymyza nädip göz ýetirip bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary iň çalt iberip biler.

(5) Şeýle hem, zawodymyza islän wagtyňyz baryp görýäris.

Jaýy ýokary hilli, özleşdirilen, gürleýän leksiýalar üçin ygtybarly çeşme hökmünde saýlaň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Professional ýörite akril podium öndürijileri

“Jayi Akril Industry Limited” akril buthana mebellerini, buthana üçin akril podiumyny, ybadathana minaralaryny we leksiýalary öndüriji.20 ýyl iş alyp baranymyzda, akril podiumlary we ýokary hilli leksiýalary arzan bahadan hödürlemegi wada berip bileris.Önüm stilleriniň we görnüşleriniň bir toparyny hödürleýäris we önümlerimiziň hemmesi Hytaýda elde öndürilýär.Öz münberiňize öz ýygnagyňyzy ýa-da kompaniýanyň nyşanyny oýuň.Iň oňat minarany döretmek üçin siziň bilen işleşeris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin JAYI akrilini saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.JAYI akril önümleriniň her bir adaty akril önümi daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Akril lektor podium öndürijisinden we zawodyndan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaý däpakril leksiýa podium zawodyHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Bütin dünýäde akril leksiýa paýlaýjylarymyz we akril podium üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Dior ynanç haty
SEDEX
Jayi ISO9001 şahadatnamasy
BSCI
CTI

Akril lektor podium üpjün edijisinden hyzmatdaşlar

Jayi akril, Hytaýda iň ökde “Plexiglass” önümlerini üpjün edijiler we akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijilerinden biridir.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Akril” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

Hyzmatdaşlar

Custörite akril lektor podium: Iň soňky gollanma

Custörite akril podiumlar, leksiýalar we münberler- Döwrebap görnüşli dizaýnlary, kemsiz açyk akril we islendik ýere gabat gelmek ukybyny öz içine alýan bu akril köpçüligiň dykgatyna ýetirilýän eserler köp söwdadyr we islendik ýerde ulanylyp bilner.Ofisler, mekdepler, auditoriýalar - tapawudy ýok.Diňleýjileriňize täsir etmek isleseňiz, bu akril podiumlar bu işi edip biler we elýeterli edip biler.

Gat akril podiumlar, leksiýalar we münberler- Kiçijik, göçme we syýahatçylar üçin ajaýyp, bu stoluň üstündäki podiumlar giňişlik ýokary bolanda ajaýyp.Diňe olary stoluň ýa-da stoluň üstünde goýuň we birden bellikleriňizi we adamlaryň ünsüni özüne çekjek ýeriňiz bar.

Akril lektor podium näme?

Akril leksiýa podiumy, esasan akril materialdan ýasalan leksiýanyň ýa-da köpçüligiň öňünde çykyş etmek ýa-da çykyş etmek üçin ulanylýan platforma görnüşidir.Pleksiglas ýa-da lusit diýlip hem atlandyrylýan akril, ýeňil, çydamly we aýdyň plastmassa görnüşidir.

Akril leksiýa podiumlary konferensiýa otaglary, leksiýa zallary, ybadat ýerleri we çäreler meýdançalary ýaly dürli sazlamalarda meşhurdyr.Olary gürleýjiler tarapyndan bellikleri, noutbuklary ýa-da beýleki görkeziş materiallaryny saklamak üçin ulanyp bolýar, şol bir wagtyň özünde gürleýjiniň ýüzi we beden dili barada aýdyň düşünje berýär.

Amaly funksiýalaryndan başga-da, akril leksiýa podiumlary bir giňişlige döwrebap we ýumşak estetiki goşup biler.Dürli dizaýn we ululykda bar we bir guramanyň ýa-da wakanyň aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän logotipler ýa-da beýleki marka elementleri bilen düzülip bilner.

Akril leksiýa podiumy üçin gowymy?

Hawa, akril leksiýa podiumy üçin gowy materialdyr.Akril, ýeňil, çydamly we aç-açan plastmassa görnüşidir, ony leksiýa podiumy üçin ideal material edýär.

Akril leksiýa podiumlarynyň agaç ýa-da metal ýaly beýleki materiallardan birnäçe artykmaçlygy bar.Olar ýeňil we hereket etmek aňsat, bu çäreleri ýygy-ýygydan üýtgetmeli bolup biljek çärelere ýa-da konferensiýa otaglaryna amatly edýär.Şeýle hem, köp ulanylandan soňam ajaýyp görünmegini üpjün edýän çydamly we çyzmaga çydamly.

Akril leksiýa podiumlarynyň ýene bir artykmaçlygy, gürleýjini diňleýjiler tarapyndan aýdyň görmäge mümkinçilik berýän aç-açan bolmagydyr.Bu, gürleýjiniň ýüz keşbini we beden dilini has aýdyň görüp bilýänligi sebäpli, gürleýji bilen diňleýjileriň arasynda has gowy baglanyşyk gurmaga kömek edip biler.

Akril leksiýa podiumlary dürli dizaýnlarda we ululykda hem bar we guramanyň ýa-da wakanyň aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän logotipler ýa-da beýleki marka elementleri bilen düzülip bilner.Umuman aýdanyňda, akril leksiýa münberinde köpugurly we amaly materialdyr.

Akril lektor podiumy güýçlimi?

Akril leksiýa podiumlary adatça güýçli we çydamly, sebäbi akril güýçli we gaty materialdyr.Akril metal ýa-da agaç ýaly materiallar ýaly güýçli bolmasa-da, kadaly könelmek bilen adaty könelmegine we ýyrtylmagyna çydap bilýär.

Akril, täsire çydamly we aňsatlyk bilen döwülmeýän plastmassa görnüşidir, bu bolsa leksiýa münberinde gowy saýlanýar.Şeýle-de bolsa, akril abraziw ýüzler bilen gatnaşyga girse, aňsatlyk bilen çyzyp biljekdigini bellemelidiris, şonuň üçin çyzuwdan gaça durmak üçin leksiýany seresaplylyk bilen arassalamak möhümdir.

Akril leksiýa podiumyny satyn alanyňyzda, galyň we berk akril listler bilen öndürilen ýokary hilli önümi saýlamak möhümdir.Bu leksiýanyň güýçli bolmagyny we ulanylyş wagtynda ýerleşdirilen görkeziş materiallarynyň, noutbuklaryň ýa-da beýleki zatlaryň agramyny goldap biljekdigini üpjün eder.

Umuman aýdanyňda, akril leksiýa podiumlary köpçüligiň öňünde çykyş etmek we çykyş etmek üçin güýçli we çydamly görnüş bolup, islendik çärä ýa-da konferensiýa otagyna döwrebap we ýumşak görnüş berip biler.

Akril lektor podium sarymy?

Akril lektor podiumlary wagtyň geçmegi bilen sary reňkde bolup biler, esasanam gün şöhlesine ýa-da ultramelewşe (UV) ýagtylygynyň beýleki çeşmelerine sezewar bolsa.Bu amal "sary" diýlip atlandyrylýar we UV ýagtylygy akril materialda himiki reaksiýa döredende ýüze çykýar, bu bolsa sary reňkiň döremegine sebäp bolýar.

Şeýle-de bolsa, akril materiallaryň hemmesi deň derejede döredilenok we käbir akril leksiýa podiumlary sarylyga garşy durmak üçin ýörite döredilen.Bu leksiýalar UV ýagtylygyna we sarylyga sebäp bolup biljek beýleki daşky gurşaw faktorlaryna has çydamly bolmagy üçin düzülen akril görnüşi bilen ýasalyp bilner.

Akril leksiýa podiumynda sarylygy azaltmak üçin ony uzak gün şöhlesine ýa-da UV çyralarynyň aşagyna uzak wagtlap goýmazlyk möhümdir.Saryklyga sebäp bolup biljek hapalary ýa-da tozanlary aýyrmak üçin leksiýany ýumşak, abraziw däl mata we ýumşak sabyn ýa-da arassalaýjy bilen yzygiderli arassalamak möhümdir.

Umuman aýdanyňda, akril lektor podiumlary wagtyň geçmegi bilen sary reňkde bolup bilse-de, dogry ideg we tehniki hyzmat bilen, sarylyga garşy durmak üçin döredilen ýokary hilli önümi saýlap, öňüni alyp ýa-da azaldyp bolar.

Akril lektor podiumynda Windex ulanyp bilersiňizmi?

Adatça akril leksiýa podiumynda Windex ýa-da ammiak esasly arassalaýjylary ulanmak maslahat berilmeýär, sebäbi bu arassalaýjylar wagtyň geçmegi bilen akriliň bulutly ýa-da reňklenmegine sebäp bolup biler.

Munuň ýerine akril leksiýa podiumlaryny ýumşak sabyn ýa-da arassalaýjy we ýumşak, abraziw däl mata ýa-da gubka bilen arassalamak maslahat berilýär.Şeýle hem akril sabynlaryň we suwuň erginini ýa-da akril ýüzlerde ulanmak üçin düzülen ýöriteleşdirilen akril arassalaýjyny ulanyp bilersiňiz.

Akril leksiýa podiumyny arassalanyňyzda, kagyz polotensalary ýa-da süpürgiç çotgalary ýaly abraziw materiallary ulanmazlyk möhümdir, sebäbi akriliň ýüzüni çyzyp bilýär.Şeýle hem gaty himiki serişdeleri ýa-da erginleri ulanmazlyk möhümdir, sebäbi akril materialy zaýalap biler.

Umuman aýdanyňda, Windex käbir ýüzleri arassalamak üçin täsirli bolup bilse-de, akril leksiýa podiumlarynda ulanmak maslahat berilmeýär.Munuň ýerine, leksiýaňyzyň ýakyn ýyllarda ajaýyp görünmegini üpjün etmek üçin ýumşak sabyn ýa-da ýöriteleşdirilen akril arassalaýjy ulanyň.

Akril lektor podiumy aňsatlyk bilen çyzýarmy?

Akril leksiýa podiumlary abraziw ýüzler ýa-da materiallar bilen gatnaşyga girse, aňsatlyk bilen çyzyp biler.Akril çydamly material bolsa-da, aýna, metal ýa-da daş ýaly beýleki materiallar ýaly gaty kyn däl we has aňsat çyzyp bilýär.

Dyrnak töwekgelçiligini azaltmak üçin akril leksiýa podiumlaryny seresaplylyk bilen dolandyrmak we abraziw materiallary ýer ýüzüne ýerleşdirmekden ýa-da süýremekden saklanmak möhümdir.Bu ruçkalar, kagyz gysgyçlar ýa-da beýleki ýiti ýa-da gödek zatlar ýaly zatlary öz içine alýar.Şeýle hem akriliň ýüzüni çyzyp bilýän abraziw arassalaýjylary ýa-da gödek arassalaýjy matalary ulanmazlyk möhümdir.

Akril leksiýa podiumynda bir çyzgy ýüze çyksa, ony ýöriteleşdirilen akril çyzuw aýyryjy ýa-da polat bilen bejermek mümkin.Bu önümler ýeňil çyzgylary öçürmek we akriliň ýüzüni öňki ýagdaýyna getirmek üçin ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, has çuňňur çyzgylary bejermek has kyn bolup biler we hünär kömegini talap edip biler.

Umuman aýdanyňda, akril leksiýa podiumlary käbir beýleki materiallara garanyňda has aňsat çyzyp bilse-de, köpçüligiň öňünde çykyş etmek we çykyş etmek üçin henizem çydamly we amaly saýlawdyr.Dogry ideg we tehniki hyzmat bilen akril leksiýa podiumy köp ýyllap ulanyp biler we islendik şertde ajaýyp görüner.

Akril leksiýa podiumyny arassalamak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. softumşak, gury mata ýa-da ýumşak çotga ulanyp, leksiýanyň üstündäki boş tozany ýa-da galyndylary aýyryň.

2. Çelekde ýa-da legeniň içine birnäçe damja ýumşak saçak sabyny ýyly suw bilen garmaly.

3. abumşak, abraziw däl mata ýa-da gubkany sabynly suwa batyryň we artykmaç çyglylygy süpüriň.

4. Artykmaç basyş ýa-da gaty süpürmezlik üçin seresap boluň, leksiýanyň ýüzüni çygly mata bilen süpüriň.Leksiýanyň ähli ýerlerini, şol sanda islendik burçlary ýa-da çatryklary arassalamagy unutmaň.

5. Matany ýa-da gubkany arassa suwda gowy ýuwuň, soňra sabyn galyndylaryny aýyrmak üçin lektory süpürmek üçin ulanyň.

6. Lektory arassa, gury mata bilen guradyň ýa-da howanyň guramagyna ýol beriň.

Akril leksiýa podiumyny arassalanyňyzda abraziw materiallary ýa-da gaty himiki serişdeleri ulanmazlyk möhümdir, sebäbi bular materialyň ýüzüni çyzyp ýa-da zaýalap biler.Mundan başga-da, Windex ýaly ammiak esasly arassalaýjylary ulanmakdan gaça duruň, sebäbi wagtyň geçmegi bilen akriliň bulutly ýa-da reňklenmegine sebäp bolup biler.

Yzygiderli arassalamak we dogry ideg etmek bilen akril leksiýa podiumy köp ýyllap ulanylmagyny üpjün edip biler we islendik şertde ajaýyp görüner.

Akril lektor podiumyny nädip gaplamaly?

Saklamak ýa-da daşamak üçin akril leksiýa podiumyny gaplanyňyzda, münberiň zeperlenmeginden goranmak möhümdir.Akril leksiýa podiumyny gaplanyňyzda birnäçe ädim ätmeli:

1. aumşak, abraziw däl mata we ýumşak sabyn we suw ulanyp, podiumy gowy arassalaň.Gaplamazdan ozal doly guramagyna rugsat beriň.

2. Podiumyň esasy ýa-da esbaplar ýaly aňsatlyk bilen aýrylyp bilinjek böleklerini aýryň.

3. Oturylyşygyň her bir bölegini köpürjikli ýa-da köpük bilen örtüň.Tranzit wagtynda zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin ähli gyralary we burçlary ýapyň.

4. Oturylyşygyň her bir örtülen bölegini komponentden birneme uly bolan berk gutuda goýuň.Gutujykdaky boş ýerleri doldurmak we hereketiň öňüni almak üçin köpük nohut ýa-da howa ýassyklary ýaly goşmaça gaplar goşuň.

5. Gutyny gaplaýyş lentasy bilen pugta möhürläň.

6. Gutyny mazmuny we "gowşak" ýa-da "bu gutar" ýaly islendik görkezmeler bilen bellik ediň.

7. Eger münbere münmek ýa-da daşamak bolsa, abraýly göterijini saýlaň we üstaşyr geçiş döwründe bolup biljek zyýanyň ýa-da ýitginiň öwezini dolmak üçin ätiýaçlandyryş satyn almagy göz öňünde tutuň.

Umuman aýdanyňda, akril leksiýa podiumyny gaplanyňyzda, münberiň zeperlenmeginden goramak we üstaşyr geçiş wagtynda hereketiň ýa-da üýtgemeginiň öňüni almak üçin ygtybarly gaplanandygyny üpjün etmek möhümdir.Dogry gaplamak we işlemek bilen akril leksiýa podiumyny howpsuz daşap ýa-da geljekde ulanmak üçin saklap bolýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň