Custörite akril gaplar

Iň oňat akril gaplar, Hytaýda zawod

Jayi, Hytaýda adaty lomaý akril lýubo öndüriji.Zawodyň bahalarynda islege görä hyzmat edilýän lýubkany şahsylaşdyrylan akril sazlap bileris.Müşderilere bir bitewi çözgütler we ajaýyp satyn alyş tejribeleri hödürleýäris.Customöriteleşdirilen akril gap-gaçlarymyz ýokary hilli akril böleklerinden ýasalýar we dowamly gurulýar.Giňeldilen stil üçin burçlarda açyk ýerleri görkezýär we kiçi we uly, gara, ak, düşnükli we reňkli bolýar.Şeýle hem, işlemegi üpjün etmek üçin tutawaçly akril gaplary hödürleýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaýda iň oňat akril lomaý lomaý zawod, öndüriji we üpjün ediji

Jayi Akril Hytaýda ýokary hilli önümlerimiz bilen tanalýar.Biz Hytaýyň köp sanly kärhanasyna satylýan aç-açan akril gaplary öndüriji we üpjün ediji.Dünýädäki zawodlarymyzdan gönüden-göni lomaý satýarys we size ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty ölçegli açyk akril gaplar bilen üpjün edip bileris.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, Jayi bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy
Jayi Akril
Akril hyzmat ediş gapagy - Jaýy akril

Jayi akril gap-gaçlaryň lomaý satuwy

Aç-açan perspeks lýuboý üçin giňden ulanylýan hajathana guramasy, iş stoluny guramak ýa-da diňe otagy guramak.Şeýle hem, bölek satuw üçin ajaýyp.Akril gaplar egin-eşik esbaplaryny, sowgatlary, süýjüleri ýa-da satyjynyň dükanyndan islendik ownuk önümi saklamak üçin ajaýyp.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: Açyk, ak, gara, gyzyl, gök ýa-da ýöriteleşdirilen

Gaplamak: omörite gaplama

MOQ: 100 sany

Çap etmek: küpek ekran, UV çap etmek, sanly çap etmek, stiker, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Umumy akril gap-gaçlaryňyzy sazlaň

Jayi Akrilähli akril gap-gaçlaryňyz üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril önümleriHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril gap-gaçlary hödürlemäge kömek edýäris.

Akril kokteýl lýuboý arkasy - Jaýi akril

Akril kokteýl gapagy

Akril şaý-sepler üçin gap - Jaýi akril

Akril şaý-sepleri görkezmek üçin gap

Akril gül çüýşesi

Akril gül çüýşesi

Akril miweli gap

Akril miweli gap

Mermer Lýusi Traý

Mermer Lýusi Traý

Iridescent akril lýuboý - Jaýi akril

Iridescent akril lýubo

Ak akril gaplar

Ak akril gaplar

Akril makiýa Traýy - Jaýy akril

Akril makiýa Traý

Akril iýmit gapagy

Akril iýmit displeýi

Akril hammam çüýşesi

Akril hammam çüýşesi

Kiçijik Aý akril tarelkasy

Kiçijik Aý akril tarelkasy

Gara akril gap - Jaýi akril

Gara akril gap

Akril resminama gapagy - Jaýi akril

Akril resminama gapagy

Akril harp gapagy - Jaýy akril

Akril harp kagyzy

Akril Remezan tarelkasy - Jaýy akril

Akril Remezan tarelkasy

Tegelek akril tarelka

Tegelek akril tarelka

Monogram Lýusit gaplary

Monogram Lýusit Traý

Neon akril lýuboý - Jaýi akril

Neon akril gap

Akril düşek lýubkasyny arassalaň

Akril düşek lýubkasyny arassalaň

Akril tarelka stoly - Jaýi akril

Akril kofe stolunyň gapagy

Aýakly aýna akril gap - Jaýi akril

Aýakly akril tarelka

Bezeg üçin akril gap

Akril bezeg displeýleri

Akril gap-gaçlaryňyzy düzüň!Customörite ululygy, görnüşi, reňki, çap we oýma görnüşlerinden saýlaň.

Indiki taslamaňyz we Jaýiniň müşderilerimiziň isleglerinden has ýokarydygy barada şu gün bize ýüz tutuň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril gaplar lomaý

Akril gap-gaçlary üýtgeşik ediň!

Akril gaplary arassalaň

Ölçegi we görnüşi

Hakyky ulanylyşyna we elýeterli giňişligine baglylykda, Jayi adaty akril lýuboý üçin iň laýyk ululygy we görnüşini saýlaýar.

Reňkli akril tarelka

Reňk saýlamak

Dürli reňklerden açyk we aç-açan, galyň we aç-açan saýlap bilersiňiz.Customörite doly reňkli dizaýn hyzmatlaryny goldaýarys.

Custörite akril gaplar

Çap / oýma goş

Akril lýubkany şahsylaşdyrmak we hakykatdanam özboluşly etmek üçin ýörite nagyşlar, çap edilen nagyşlar ýa-da logotipler goşuň.

Tutuş görnüşleri bilen akril gaplar

Akril ýörite gap

Kesmek üçin tutawaçlar

Metal tutawaçly akril gap

Metal tutawaçlar

Akril stol tarelkasy

El bilen işlemeýänler

Metal + deri tutawaçly akril tarelka

Metal + deri tutawaçlar

Akril iýmit gapagy

Altyn tutawaçlar

Akril tarel metal + agaç tutawaç

Metal + agaç tutawaçlar

Deri tutawaçly akril gap

Deri tutawaçlar

Akril lýubo

Hususy tutawaçlar

Akril tarelkalary ulanmak

Akril gap-gaçlaryň ulanylyşy barada aýdylanda, birnäçe umumy tarap bar:

Şaý-sepler

Akril gaplar şaý-sepleri we şaý-sepleri görkezmek üçin amatlydyr.Olarda köplenç şaý-sepleriň gözelligini we jikme-jigini görkezýän aç-açan görnüş bolýar.Akril tarelkany has özüne çekiji etmek üçin dürli gatlaklar we ýerler arkaly tertipläp we görkezip bolýar.

Bölek satuw displeýleri

Bölek satuw gurşawynda akril gaplar harytlary görkezmek we müşderileriň ünsüni çekmek üçin köplenç ulanylýar.Kosmetika, atyrlar, esbaplar we ş.m. ýaly dürli önümleri görkezmek üçin ulanylyp bilner, akril lýubkanyň aç-açanlygy we döwrebaplygy ýokary hilli we moda görkeziş usulyny getirýär.

Bezeg

Akril gaplar, otaga ýa-da edara estetiki öwüşgin goşmak üçin bezeg zatlary hökmünde ulanylyp bilner.Olary pyçaklary, suratlary ýa-da beýleki bezegleri görkezmek üçin stoluň üstünde, gijeki düşekde ýa-da şkafda ýerleşdirip bolýar.Akril gaplar aýdyň, döwrebap görnüşe eýe bolany üçin, dürli bezeg stilleri bilen jübütlenip bilner.

Öý ulanylyşy

Akril gaplar öý şertlerinde dürli ulanylýar.Sabyn, kosmetika we ysly şem ýaly hammam önümlerini tertiplemek we görkezmek üçin ulanylyp bilner.Roomaşaýyş otagynda ýa-da otagda akril lýubo uzaklygy tertipli we tertipli etmek üçin uzakdan dolandyryş, magazinesurnal, kitap we beýleki zatlary ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner.

Guramaçy ulanýar

Akril gaplar zatlary guramak we tertiplemek üçin amaly guraldyr.Kosmetika, esbaplar, ofis esbaplary, aşhana enjamlary we ş.m. tertiplemek üçin ulanyp bilersiňiz, akril tarelkäniň aç-açanlygy size zerur zatlary aňsatlyk bilen tapmaga we iş ýeriňizi ýa-da şkafyňyzy tertipli saklamaga mümkinçilik berýär.

Iýmit hyzmat ediş gaplary

Akril gaplar azyk hyzmaty üçin hem ulanylyp bilner.Olary nahar hödürlemek we banketlerde, oturylyşyklarda ýa-da restoranlarda paýlamak üçin ulanyp bolýar.Akril tarelka çydamly we arassalanmak aňsat, iýmitleri, miweleri, içgileri we beýleki iýmitleri ýerleşdirmek üçin amatly.

Ajaýyp we köp görnüşli akril gaplar

Krowatda ertirlik we kofe hödürlemekden başlap, içgileri we işdäaçarlary ajaýyp görnüşde hödürlemekden başlap, bu akril gap-gaçlar iýmit üçin ajaýyp çözgüt berýär, cajaýyp fonlary üpjün edýän krujkalar, şaý-sepler, ofis esbaplary we ş.m.

Olaryň ýumşak ýüzleri we ajaýyp dizaýny bilen, haýran galdyryjy we haýran galdyryjy displeý üçin islendik elementi görkezmek üçin ulanyp bilersiňiz.

Goşmaça gurama gatlagyny goşmak isleýärsiňizmi, ony iýmit bilen üpjün etmek üçin ulanyň ýa-da diňe bir zeriksiz aşhana otagyny bdogry, bu uly akril hyzmat ediş gaplary öý bezegine ajaýyp goşundy.

Öý bezegiňizi indiki derejä çykarmak üçin akril inedördül tarelka ulanyň!

Hususy akril gap-gaçlarymyzyň artykmaçlyklary

Ygtybarly we uzak möhletli kooperatiw akril ajaýyp lýubo adaty lomaý üpjün edijini gözleýärsiňizmi?Biz iň ulularyň biriýörite akril tarelkaHytaýda satyjylar, iň gowy lomaý bahany size hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;we iň ýokary hilli önümler.Customörite pleksiglas gap-gaçlary zerur ölçegde hünär taýdan ýasamak üçin elimizden gelenini ederis.

Lightagty we göçme

Akril ýeňil materialdyr, şonuň üçin akril lýubo gaty ýeňil we götermek aňsat.Bu olary açyk howada, piknikde, kempingde we ş.m.

Çydamly

Akril lýubo gaty güýçli we ajaýyp berklige eýe.Olar ýarylmaz, deformasiýa edilmez, solmaz ýa-da çyg bolmaz.Akril gap-gaçlar aýna gap-gaçlara garanyňda has çydamly, sebäbi olar has zarba çydamly we ýarylmak ähtimallygy az.

Arassalamak aňsat

Akril gaplary arassalamak aňsat, sebäbi iýmit ýa-da içgi bilen poslamaýar.Diňe ýyly suw we sabyn bilen ýuwuň.Şol bir wagtyň özünde akril material antibakterial häsiýetlere eýedir we bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni alyp biler.

Owadan görnüş

Akril tarelkanyň ýokary açyklygy bar, ony gaty owadan görkezýär.Mundan başga-da, girdejili hyzmat ediş lýubkasy dürli reňklerde hem bolýar we şahsy tagamyna görä saýlanyp bilner.

Ygtybarly we zäherli däl

Akril material howpsuz we zäherli däl, şonuň üçin açyk uly perspeks lýubkasyny aňsatlyk bilen ulanyp bolýar.Beýleki plastmassa gaplardan tapawutlylykda akril zyýanly maddalary çykarmaýar.

Köpdürlüligi

Akril gaplar köp dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner.Adaty öý ulanylyşy, işewürlik, myhmanhanalar, restoranlar we beýleki ýagdaýlar üçin amatly.

Omöriteleşdirilip bilner

Akril gap-gaçlar dürli ýagdaýlarda, ululykda we reňklerde aýratyn ýagdaýlaryň isleglerine laýyklaşdyrylyp bilner.

Ykdysady we amaly

akril tarelkanyň bahasy beýleki ýokary derejeli gap-gaçlardan we gap-gaçlardan has pesdir, çydamlylygy we uzak ömri sebäpli bu hem ykdysady we amaly saýlawdyr.

Akril gaplary nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril gap-gaçlaryňyz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril gaplaryň ululygy barada sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril gaplary näçe wagtdan almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril gaplaryň üstünde çap etmek isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Hytaýda akril gaplar ýaly ýöriteleşdirilen akril önümleri bilen üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril gaplary we beýleki ýöriteleşdirilen akril gap-gaç önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, diňe akril gap-gaçlary dolandyrmak üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

Haýsy akril gaplary gözleýärsiňiz?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Customörite akril gaplar hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

3. Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

4. Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

5. Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da Logotipimizi önüme goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

6. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.Autarym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

7. Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

8. iberiş bahasy näçe?

Adatça, pleksiglas lagasyny Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

9. Önümleri ýokary hilli aljakdygymyza nädip göz ýetirip bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary iň çalt iberip biler.

(5) Şeýle hem, zawodymyza islän wagtyňyz baryp görýäris.

Akril gaplar öndürijisinden we zawoddan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaýýörite akril lýubka üpjün edijiHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril läheň paýlaýjylarymyz we akril lýuboý üpjün edijilerimiz üçin SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Jayi ISO9001 şahadatnamasy
Dior ynanç haty
SEDEX
BSCI
CTI

Akril gaplar üpjün edijisinden hyzmatdaşlar

Jayi akril, Hytaýda iň ökde “Plexiglass” önümlerini üpjün edijiler we akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijilerinden biridir.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Akril” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

Hyzmatdaşlar

Custörite akril gaplar: Iň soňky gollanma

Akril lýubkamy nädip arassalamaly?

Akril gap-gaçlary arassalamagyň usuly, arassalaýjy we ulanylýan gurallara bagly, ine, esasy arassalaýyş ädimleri:

Ilki bilen, gapagyň üstündäki galyndylary plastik gyryjy ýa-da çotga bilen süpüriň ýa-da çotganyň üstüniň mümkin boldugyça arassa bolandygyna göz ýetiriň.

Soňra, gapagyň ýüzüni ýyly suw we bitarap arassalaýjy bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň.Gatnaşyk ýeriniň çyzylmagynyň ýa-da çişmeginiň öňüni almak üçin gaty arassalaýjylary ýa-da gurallary ulanmakdan gaça duruň.

Gatnaşykda boýag ýa-da ýag bar bolsa, arassalamak üçin aseton ýa-da spirt ulanyň.Arassa eşiklere degişli mukdarda aseton ýa-da spirt guýuň we lýubkanyň ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpüriň.

Ahyrynda, legeniň ýüzüni suw bilen ýuwuň we arassa polotensa bilen guradyň.

Akril gap-gaçlaryň ýokary temperatura çydamly däldigini bellemelidiris, şonuň üçin bug arassalaýjylary ulanmaň ýa-da arassalamak üçin gyzgyn ýerde goýmaň.Mundan başga-da, arassaçylygy we hyzmat ediş möhletini saklamak üçin gap-gaçlary yzygiderli arassalamaly.

Akril tarelka näme üçin ulanylýar?

Akril tarelka, aç-açanlyk, ýokary güýç we aňsat arassalamak ýaly aýratynlyklara eýe bolan akril (plastmassa görnüşi) bilen ýasalan açyk gap.Köplenç şaý-sepler, atyr çüýşeleri, kosmetika, süýji, ownuk oýunjaklar we ş.m. ýaly dürli zatlary görkezmek we goramak üçin ulanylýar.

Akril tarelkanyň owadan görnüşi bar, eksponatlaryň özüne çekijiligini ýokarlandyryp biler we arassalamak aňsat, geýmek aňsat däl we uzak möhletli ulanmak üçin amatly.Mundan başga-da, akril lýubo eksponatlaryň howpsuzlygyny we bitewiligini, degilmeginiň ýa-da gymyldamagynyň öňüni alýar.

Gysgaça aýdylanda, akril tarelka, dükanlar, sergiler, muzeýler we öýler ýaly dürli ýagdaýlar üçin amatly, ýokary aç-açanlygy, ýokary güýji we aňsat arassalaýyş aýratynlyklary bolan zatlary görkezmek we goramak üçin umumy guraldyr.

Iýmit saklamak üçin akril tarelkany ulanyp bolarmy?

Hawa, akril gaplar iýmit saklamak üçin ulanylyp bilner.Aslynda, köp restoranlarda we kafelerde akril gap-gaçlary iýmit we içgi üçin gap hökmünde ulanýarlar.Akrilikleri adatça arassalamak, çydamly we aç-açan etmek aňsat, şonuň üçin iýmit we içgi görkezmek üçin ajaýyp.Şeýle-de bolsa, arassaçylyk meselelerinden gaça durmak üçin akril gap-gaçlary ulananyňyzda arassaçylyk we arassalyk barada alada ediň.

Akril tarelka näçe wagt dowam eder?

Akril gap-gaçlaryň hyzmat ediş möhleti, ulanylyş ýygylygy, tehniki hyzmat, daşky gurşaw şertleri we ş.m. ýaly dürli faktorlara baglydyr. Umuman, dogry ulanylsa we saklansa, akril lýubkanyň ömri birnäçe ýyldan on ýyla çenli dowam edip biler. .

Akril gaplaryň ömrüni uzaltmak üçin käbir teklipler:

1. Artykmaç ulanmakdan gaça duruň: Akril gaplara zeper ýetirip biljek gap-gaçlary ýokary temperatura, çyglylyga, zyýanly himiki serişdelere we beýleki gurşawlara sezewar etmezlige synanyşyň.

2. Arassalamak: Akril tarelkany yzygiderli arassalaň, belki ýumşak çygly mata ýa-da gubka ulanyp, gabygy ýa-da çotgany ulanmaň, sebäbi bularyň üstüni çyzyp biler.Akril zeper ýetirip biljek himiki arassalaýjylardan gaça duruň.

3. Agyr agramdan gaça duruň: deformasiýa ýa-da ýarylmazlyk üçin agyr zatlary akril tarelka goýmazlyga synanyşyň.

4. Saklamak: Ulanylmaýan mahaly akril gaplar, gün şöhlesinden we çyglylygyndan uzak, salkyn we gurak ýerde saklanyp bilner.

Gysgaça aýdanyňda, akril tarelkanyň hyzmat möhleti köp faktorlara bagly, ýöne dogry ulanmak we hyzmat etmek onuň ömrüni uzaldyp biler.

Akril gaplary nädip gaplarsyňyz?

Umuman aýdanyňda, akril gaplary gaplamak aşakdaky nokatlara üns bermeli:

1. surfaceer ýüzüni goraň: Gatnawyň ýüzüni dyrnaklardan ýa-da zeperlerden goramak üçin degişli gorag materiallaryny (köpük ýa-da köpük kagyzy) ulanyň.

2. Kesgitlenen pozisiýa: Daşaýyş wagtynda hereket etmezligi ýa-da zaýalanmazlygy üçin gapagyň gaplamada berk ýerleşendigine göz ýetiriň.

3. Bellik bellikleri: Ulag işgärleriniň gaplamanyň näzikdigini bilmek we degişli çäreleri görmek üçin gaplamalara "näzik zatlary" ýa-da "Seresaplylyk bilen serediň" belläň.

4. Degişli gaplama materiallaryny ulanyň: gapagyň ululygyna laýyk gaplama materiallaryny ulanyň.

5. Ulag usulyna serediň: Gatnaşyklary howa bilen daşamak zerur bolsa, awiakompaniýanyň gaplama talaplaryna üns beriň.

Bu çäreler, akril gap-gaçlaryň daşalýan wagtynda howpsuz bolmagyny üpjün edip biler.

Akril gaplama gaplamasy

Köpçülik üçin ýekeje paket we ygtybarly paket

Akril tarelkany nirede ulanmaly?

Akril gaplar köp ýagdaýlar we maksatlar üçin örän amatlydyr.Akril gap-gaçlary ulanmak üçin käbir adaty ýagdaýlar we ulanyşlar:

1. Maşgala agşamlyk nahary: Agşamlyk naharynda akril tarelkalary ulanyp, naharhanaňyza gabat gelip, saçaga nahar getirip bilersiňiz.

2. Barlar we restoranlar: Akril gaplar içgileriň, konditer önümleriniň ýa-da naharlaryň myhmanlaryň stollaryna getirilmegi üçin ulanylyp bilner.Adatça ýeňil, götermek aňsat we arassa, şeýle hem häzirki zaman we ajaýyp duýgy berip biler.

3. Hyzmat pudagy: Myhmanhanalar, syýahatçylyk we çalt nahar restoranlary ýaly hyzmat ediş pudaklarynyň köpüsi azyk we içgi hyzmatlaryna ýoldaş bolmak üçin akril gaplary ulanýarlar.

4. Görkezişler we sergiler: Akril gaplar sergiler we sergiler üçin hem ulanylyp bilner.Mysal üçin, muzeýlerde we çeperçilik galereýalarynda gymmatly zatlary ýa-da çeper eserleri görkezmek üçin akril gaplar ulanylyp bilner.

Gysgaça aýdanyňda, akril tarel köp gezek ulanylýan we ulanylýan örän köpugurly guraldyr.

Akril tarelkasy üçin haýsy görnüşi ulanyp bilerin?

Akril tarelka üçin tutawaçlaryň köp görnüşi bar, ine, käbir umumy görnüşler:

1. Metal tutawaçlar: Metal tutawaçlar adatça poslamaýan polatdan, misden, hromdan we beýleki materiallardan ýokary güýç we çydamlylyk bilen ýasalýar.Bu tutawaç, adatça agyr ýükleri has gowy goldamak üçin has uly gaplarda ulanylýar.

2. Akril tutawaç: Tarelka bilen birmeňzeş material bilen tutawaç, Bu tutawaç we lýubkanyň reňki we materialy birmeňzeş, görüş effekti has birleşýär, ýöne berkligi we berkligi birneme pes.

3. Deri tutawaçlar: Deri tutawaçlar ýumşak we el degirmek üçin amatly, lagada kaşaň duýgy goşýar.Deri tutawaçlar, ähli gap-gaç görnüşleri üçin amatly däl.

Handleokardaky tutawaç görnüşleri diňe birnäçe adaty görnüşdir, aslynda, lýubkanyň anyk maksadyna we zerurlyklaryna görä saýlap boljak başga-da köp tutawaç görnüşleri bar.

Akril gaplar üçin elýeterli reňk näme?

Bezeg üçin akril tarel, öndüriji we üpjün ediji tarapyndan hödürlenýän wariantlara baglylykda dürli reňklerde bolýar.Umuman aýdanyňda, umumy reňklere aç-açan, ak, gara, gyzyl, gök, ýaşyl we ş.m.Mundan başga-da, käbir üpjün edijiler müşderileriň talaplaryna laýyklykda edilip bilinýän reňk hyzmatlaryny hem hödürleýärler.Akril gap-gaçlary satyn almaly bolsaňyz, elýeterli reňkler barada has giňişleýin maglumat üçin üpjün ediji bilen habarlaşyň.

Akril lýubo vs. Plastiki gap

Akril we plastmassa gaplar, zatlary daşamak we saklamak üçin ulanylýan umumy materiallardyr.Köp tarapdan meňzeş bolsa-da, käbir tapawutlar hem bar.

Akril gaplar, adatça, plastmassa gaplardan has güýçli, has çydamly we has görnüklidir, sebäbi akril boýag ýa-da nagyşlar bilen çap edilip bilner.Şeýle hem suwuklyklary we bakteriýalary siňdirmeýändigi üçin plastik gap-gaçlardan arassalamak we dezinfeksiýa etmek has aňsat.Şeýle hem, akril gaplar, adatça, plastik gaplardan has agyr we gymmat.

Plastiki gaplarda saýlamak üçin dürli materiallar we dizaýnlar bar, islegleriňize görä iň laýyk materiallary we dizaýnlary saýlap bilersiňiz.Adatça akril tarelkalara garanyňda has ýeňil, arzan we götermek we saklamak aňsat, olary ýeňil ýükli programmalarda ulanmak üçin has amatly edýär.

Umuman aýdanyňda, haýsy gap-gaçlary saýlaýandygyňyz, ulanylyş ssenariýiňize we talaplaryňyza baglydyr.Has çydamly we wizual tarelka zerur bolsa, akril bezeg displeýleri has amatly bolup biler;Has ýeňil, tygşytly we aňsat işlemek üçin gaplar zerur bolsa, plastmassa gaplar has amatly bolup biler.

Akril lýubo vs. metal gap

Akril gaplar bilen metal gaplaryň ikisiniň hem öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, saýlamak üçin niýetlenen gaplar belli bir amaly ssenariýa we şahsy islegiňize bagly.

Akril tarelkanyň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:

1. Lightagtylyk: Metal gaplar bilen deňeşdirilende akril tarelka has ýeňil we işlemek we işlemek aňsat.

2. transpokary aç-açanlyk: akril material lýuboý, harytlaryň ýagdaýlaryny barlamak üçin zerur zatlar üçin lýubo arkaly görünýär.

3. Çydamly: Akril material könelmäge çydamly, gysyjy, döwmek aňsat däl, uzak wagtlap ulanmak deformasiýa aňsat däl.

4. Saglyk: Akril materialy arassalamak we dezinfeksiýa etmek aňsat, bakteriýalary köpeltmek aňsat däl we has ýokary saglyk talaplary bolan ýagdaýlarda ulanmak üçin amatly.

Metal gaplaryň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:

1. Güýçli gurluşy: Demir lýubo gurluşy gaty, ýokary göterijilik ukybyna eýe, agyr götermek üçin amatly.

2. Güýçli çydamlylyk: Metal materiallaryň poslama garşylygy we berkligi bar, poslama deformasiýa üçin uzak wagtlap ulanmak aňsat däl.

3. Gaýtadan ulanylýan: metal gaplar gaýta-gaýta ulanylyp bilner we agaç gaplar ýaly könelmez.

4. fireangyna gowy garşylyk: metal gapagy ýakmak aňsat däl, ýangyn howpsuzlygy ýagdaýlaryny göz öňünde tutmak üçin amatly.

Umuman alanyňda, akril gaplar ýeňil harytlary dolandyrmak we görkezmek üçin amatly, demir gaplar agyr harytlary dolandyrmak üçin amatly we howpsuzlyk we ýangyndan goramak meselesini göz öňünde tutmak zerurlygy.

Akril lýubo vs. Agaç gap

Akril gaplar we agaç gaplar hersiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, aýratyn saýlaw ulanylyş ssenarisine we şahsy islegiňize bagly.

Akril tarelkanyň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:

1. weeňil: Akril agaçdan has ýeňil we götermek we daşamak aňsat.

2. Arassalamak aňsat: akril materialy reňklemek aňsat däl, ýöne arassalamak we dezinfeksiýa etmek aňsat.

3. Çydamlylygy: Akril materialyň berkligi gowy, deformasiýa geýmek aňsat däl we çygly bolmak aňsat däl.

4. Owadan: Aç-açanlyk we ýalpyldawuk akril material, gözelligiň görkezilmegini artdyryp biler.

Şeýle-de bolsa, akril tarelkanyň käbir kemçilikleri hem bar:

1. Gymmat: agaç gaplar bilen deňeşdirilende, girdejili gaplar has gymmat.

2. temperatureokary temperatura garşylyk: Akril material ýokary temperatura çydamly däl we mikrotolkunda ýa-da peçde ulanylyp bilinmez.

3. Dyzamak aňsat: Akril çyzmak aňsat we seresaply ulanmak we tehniki hyzmat etmek zerur.

Agaç gaplaryň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:

1. Aýratynlyklary: Agaç materialy belli bir derejede bezeg bilen tebigy gurluşy we gurluşy bar.

2. temperatureokary temperatura garşylyk: Agaç ýokary temperatura çydamly we mikrotolkunda ýa-da peçde ulanylyp bilner.

3. Ykdysadyýet: Şahsylaşdyrylan lýusit tarelka bilen deňeşdirilende, agaç gaplar has amatly.

4. Howpsuzlyk: Agaç gapda zyýanly maddalar ýok we adam bedeni üçin zyýansyzdyr.

Akril gaplarda boýap bilersiňizmi?

Hawa, kiçijik akril tarelka boýap bilersiňiz.Akril gaplar tekiz we ýokary açyklyga eýe, boýamak we bezemek üçin amatly.Üýtgeşik nagyşlary we dizaýnlary döretmek üçin ýöriteleşdirilen akril ýa-da suratkeş derejeli akril bilen boýap bilersiňiz.Reňklemezden ozal, gapagyň ýüzüniň arassa we tozansyzdygyna göz ýetiriň we reňklemek üçin laýyk çotga ýa-da çotga ulanyň.Gutarandan soň, boýagy gorap, akril lak bilen ulanyp bilersiňiz, reňk doýgunlygyny ýokarlandyrmak we suraty zeperlerden goramak üçin.Şahsy döredijilik, ýörite sowgatlar ýa-da täjirçilik maksatly ulanmak üçin pleksiglas hyzmat edýän gaplar özboluşly we owadan kanwany üpjün edýär.

Akril tarelkany özleşdirmek prosesi nähili?

Akril gaplar üçin gümrük prosesi adatça aşakdaky ädimleri öz içine alýar: talaplaryň derňewi, material saýlamak, dizaýn we taýýarlamak, list kesmek, termoforming, ýerüsti bejermek, gurnama barlagy, soňky hil barlagy, gowşuryş we ulanmak.

Custörite akril hyzmat gap-gaçlarynyň artykmaçlyklary näme?

Custörite akril hyzmat ediş gaplarynyň birnäçe artykmaçlygy bar.Ilki bilen akril materialyň ýokary aýdyňlygy we optiki hili önümi has aýdyň we özüne çekiji edýär.Onuň ýeňilligi we işleýiş aňsatlygy işi has netijeli we amatly edýär.Dizaýn çeýeligi we adaty ululykdaky tarelkanyň şahsylaşdyrylmagy dürli müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyryp biler, marka görkezmek we mahabatlandyrmak üçin ajaýyp mümkinçilik döreder.Önümçilik prosesiniň ýokary takyklygy we hiline gözegçilik önümleriň ygtybarlylygyny we berkligini üpjün edýär.

Custörite akril gaplar üçin çykdajy faktorlary haýsylar?

Customörite akril gap-gaçlaryň bahasy ululygy, galyňlygy, dizaýn çylşyrymlylygy, mukdary, ýerüsti bejergisi, daşamak we gaplamak we goşmaça talaplar ýaly faktorlara täsir edýär.

Akril gap-gaçlary nädip saklamaly we arassalamaly?

Uly akril tarelkany saklamagyň we arassalamagyň açary, ýyly suwy we bitarap ýuwujy serişdäni, ýerüsti arassalamak we gödek materiallardan ýa-da gaharlandyryjy arassalaýjylardan peýdalanmakdan ybaratdyr.Gap-gaçlaryň gurluş bitewiligini yzygiderli barlaň, agyr zatlary saklamazlyk we olary dogry saklamak we dolandyrmak.Güne uzak wagtlap täsir etmeginiň öňüni almak üçin UV garşy örtük ulanyň.Bu ädimleriň üsti bilen, düşnükli lýusit lýubkasynyň gözelligi we berkligi saklanyp, hyzmat möhleti uzaldylyp bilner.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň