Lockörite arassa akril ellik dispenser gutusy saklaýjysy - JAYI

Gysga düşündiriş:

Häzirki wagtda gorag lateksini, nitril ýa-da beýleki ellikleri ulanmak diňe bir laboratoriýada däl, durmuşymyzyň bir bölegine öwrüldi.Adamlaryň öýlerinde, gündelik ideg merkezlerinde, garaageslarda ellikleri görersiňiz (hawa, mehanikler olary barmaklaryny hereketlendirijiniň kirleri bilen gara öwrülmezligi üçin ulanýarlar), restoranlarda we mekdeplerde diňe bir näçesini bellemeli.Ellik geýmegiň nähili möhümdigini görkezýär.


 • NOOK element:JY-AB03
 • Material:Akril
 • Ölçegi:250 * 112 * 525MM
 • Reňk:Arassala
 • Galyňlygy:5MM
 • MOQ:100 bölek
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Akril ellik guty öndürijisi

  Ellikleri ýygy-ýygydan ulanmaly bolanymyz üçin, aakril gutyellikleri saklamak üçin.Bir tarapdan, ellikleriň hapalanmagynyň öňüni alýar, beýleki tarapdan ellikleri has amatly ulanmaga mümkinçilik berýär.Zawodymyz tarapyndan öndürilen bu akril guty gaty amatly, aýdyňlygy 95% -e ýetýär.Bu aýratyn eýeler funksiýa bilen gowy görünýär.Bu ellik gutusynyň dizaýny gaty ýönekeý we amaly, bir guty bolup biler ýa-da dört setden ybarat bolup biler.Şeýle hem gulp bilen ýa-da gulpsyz ýasap bilersiňiz, bu aýratyn zerurlyklara bagly.

  Çalt sitata, iň gowy bahalar, Hytaýda öndürildi

  Öndüriji we üpjün edijiakril guty adaty ýasaldy

  Siziň saýlamagyňyz üçin giň akril guty bar.

  akril ellik gutusy
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Buýasalan akril displeý gutusyIslendik tarapa dakyň we köp ýagdaýlarda ulanmak üçin köp taraply we çeýe edip, ýokary ýa-da gapdal ýükli bolup biler.Öndürýän ellik gutymyz, 5 mm galyňlykdaky akril listden ýasalýar, köp ýyllap hyzmat etmek üçin berk we çydamly.Olary "täze" ýaly köp öwüşginli gaýdyp getirmek üçin ýyly sabynly suwda aňsatlyk bilen ýuwýarlar.

  akril ellik gutusy

  Önüm aýratynlygy

  Güýçli gorag

  Özüňizi ýa-da başgalary mikroblardan ýa-da kirlerden goraýarsyňyzmy, zerur ellikleri we ululyklary tapyp bilseňiz has aňsat bolar.

  Ulanmak aňsat

  Akril gapdal ýükli ellik guty eýeleri, ellikleriň ähli ululyklaryny we görnüşlerini tertipleşdirer we saklar.Sag ýa-da çep doldurmak bolup biler.

  Dürli konfigurasiýalar

  Bu ellik guty eýeleri guramaçylykly laboratoriýa we iş stansiýasy üçin ajaýyp.Dürli konfigurasiýalarda bar.Bölümler ellik gutularynyň köpüsine laýyk gelýär.

  Occagdaý

  Aşhana, laboratoriýa, otag, synag otagy, stomatologiýa, klinika we ş.m. üçin ajaýyp ...

  Kanagatlandyrmagyň kepili

  Toparymyz iň gowy hyzmaty, akriliň iň oňat ulanylmagyny üpjün edýär, eger hil we Ulag zeperleri çalyşmagy ýa-da yzyna gaýtaryp bermegi saýlap alsa, kynçylyk ýok, size kanagatlanarly çözgüt hödürläris.

  Düzeltmegi goldaň: biz düzüp bilerisululygy, reňki, stilitalaplaryňyza görä zerur.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen Huizhou Jayi Akril Products Co., Ltd. dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşdirilen akril öndüriji.6000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdany we 100-den gowrak hünärmen tehnik.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyşlary, degirmen, polishing, bökdençsiz termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, üflemek we ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 80-den gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  akril displeý zawody

  Şahadatnama

  JAYI SGS, BSCI, Sedex şahadatnamasyny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

  akril displeý kepilnamasy

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz, Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly meşhur markalardyr.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

  Müşderiler

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.


 • Öňki:
 • Indiki: