Custörite akril Domino oýun toplumyny öndüriji - JAYI

Gysga düşündiriş:

Bu häzirki zamanakril domino oýun toplumyoýny şeýle ajaýyp edýär!Bu elde ýasalan kaşaňlykadaty akrildomino oýun toplumlary görkezilmeli we oýnalmaly.Şol ajaýyp sowgat üçin olary şahsylaşdyryň.JAYI ACRYLIC önümçilikde 19 ýyl tejribesi bolan öndürijiýörite akril önümleri, biz hünärmenlerakril tagta oýunlaryönümleri.


 • NOOK element:JY-AG05
 • Material:Akril
 • Ölçegi:8,75 "wx 4.75" dx 1,75 "sag
 • Reňk:Arassalaň (düzülip bilner)
 • MOQ:100sets
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Katalog ýüklemek

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Iň oňat kärhana sowgady, mahabat önümi, minnetdarlyk sowgady, dynç alyş sowgady ýa-da ýönekeý köne gadget näme?Jogap ýönekeý, markaňyza, müşderileriňize, maşgalaňyza ýa-da dostlaryňyza gymmatlyk goşup biler.Custörite akril domino oýun toplumlary, islendik işe ýa-da çärä diýen ýaly köp ýyllyk lezzet we marka ýatlamalaryny getirip biler.Customörite domino oýunlar toplumlarymyz, garaşýanlaryňyza ýa-da marka standartlaryňyza laýyklaşdyrylyp, marka edilip we düzülip bilner.JAYI ACRYLIC hünärmenHytaýyň domoslary akril öndürijiler, islegleriňize görä düzüp bileris we mugt dizaýn edip bileris.

  Custörite akril Dominoes oýun toplumy

  Customörite akril domino toplumy üçin bazarda bolsaňyz, JAYI ACRYLIC web sahypasy, domino toplumlary üçin bir nokatly ýerdir.Customörite domino toplumlarymyzda akril saklaýyş gutusyndan ýörite mazmun sorap bilersiňiz, hatda dominolary ýörite nyşan ýa-da nagyş bilen sazlap bilersiňiz.

  Customörite akril domino toplumymyz bilen 28 sany ýokary hilli goşa alty domino alarsyňyz.Customörite akril domino toplumlarymyzda has görnükli we tekiz tegelek burçlar bar.Adaty domino toplumlarymyz döwülen ýa-da ýitirilen dominolara garşy ömürlik kepillik bilen gelýär.Customörite akril domino toplumyny ýa-da diňe öýüňiz we ofisiňiz üçin toplum gözleýän bolsaňyz, iň ýokary önümler bar.

  Custörite akril Domino toplumy

  Customörite akril goşa alty domino toplumymyzy oýnamagyň dürli usullary bar.Adaty domino toplumymyz 28 domino bilen gelýär.Customörite domino toplumlary we bu oýunlaryň köp dürli görnüşleri bar.Lýuks akril dominolarymyz bilen tükeniksiz oýundan lezzet alyp bilersiňiz.Adaty domino oýunlaryny ýa-da adaty domino toplumlaryny oýnamak üçin ýörite domino gözleýän bolsaňyz, gerekli ýere geldiňiz.

  Customörite akril Domino toplumlarymyz bilen 100% kanagatlandyrma kepillendirilýär.Adaty akril dominolarymyzyň arkasynda durýarys we önümlerimize buýsanýarys.Customörite domino satyn alanyňyzda iň oňat onlaýn satyn alyş tejribesi we müşderi hyzmaty bilen üpjün etmek isleýäris.Customörite akril goşa alty domino toplumymyzy dostlaryňyza, maşgalaňyza ýa-da işewür ýoldaşlaryňyza iberýän bolsaňyz, akril gutusynda isleýän tekstiňizi düzüp bilersiňiz, şonuň üçin ýatda galar we ömürboýy sowgat berersiňiz.

  domino oýny

  Qualityokary hilli ussatlyk

  Endokary derejeli toplumlar - Akril domino toplumyňyzy özleşdiriň.Gapakdaky lazer nagyşlaryny ýazmak isleýän adyňyzy ýa-da baş harplaryňyzy saýlaň.

  adaty domino

  Jübüt 6 Domino

  Toplum 28 goşa 6 akril domino bilen gelýär.Her domino islän tekstiňiz bilen ekranda çap edilýär.

  adaty akril domino

  Akril guty

  Akril domino takmynan 1 "x 2", akril guty 8,75 "wx 4.75" dx 1,75 "sag.

  domino oýun toplumy

  Ajaýyp sowgat

  Aakyn adamyň doglan güni, öý hojalygy, hatda iş sowgady üçin iň gowy sowgat!Şeýle hem stoluň üstünde goýmak ajaýyp bezegdir.

  Biziň borçnamamyz

  - Hünärmen hökmündeakril oýun üpjün ediji19 ýyldan gowrak wagt bäri, oýun önümlerimiz çagalar üçin howpsuz we zäherli däl ýokary hilli akril çig mal ulanýar.

  - Iberilmezden ozal 100% hil barlagy.Köpçülikleýin önümçiligiň hilini önümçilikden öňki nusgalar ýaly saklaň.

  - Bäsdeşlik bahalaryny, ýokary hilli we wagtynda eltip bermäge borçlanýarys.Eltip beriş takyklygymyz soňky 19 ýylda 98% -den ýokary bolup galdy.Indi biziň bilen habarlaşyň, 24 sagadyň dowamynda jogap bermegi wada berýäris.

  - Ownuk sargytlara hoş geldiňiz we uzak möhletli işewür gatnaşyk gurmak isleýärsiňiz

  - Custörite dizaýnlar / pikirler hoş geldiňiz.Omörite dizaýnlar, ýörite logotipler we OEM sargytlary hemmesi elýeterli we hoş geldiňiz.

  - Düzeltmek isleýän önümleriňize bagyşlanan güýçli gözleg toparymyz bar

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen Huizhou Jayi Akril Products Co., Ltd. dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen hünärmen akril öndüriji.6000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdany we 100-den gowrak hünärmen tehnik.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyşlary, degirmen, polishing, bökdençsiz termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, üflemek we ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 80-den gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  zawod

   

  Şahadatnama

  JAYI SGS, BSCI, Sedex şahadatnamasyny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

  akril displeý kepilnamasy

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly dünýä belli markalardyr.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we beýleki 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

   

   Müşderiler

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 微 信 图片 _20220616165724

  Akril tagtanyň oýun toplumy katalogy

  domino oýuny kim oýlap tapdy?

  Dominoesmüsürliniň oýlap tapan bolmagy ähtimals, ýöne XII asyrda has aňsat Hytaýa degişlidir.Dominoes adatça süňkden, agaçdan ýa-da pil süňkünden ýasalypdyr - şol döwürde elýeterli materiallar.

  hdomino oýnunda köp bölek barmy?

  28 bölek

  Adaty Günbatar toplumy28 bölekdegişlilikde 6-6 bellendi (“goşa alty”), 6-5, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-0, 5-5, 5-4, 5-3, 5 -2, 5-1, 5-0, 4-4, 4-3, 4-2, 4-1, 4-0, 3-3, 3-2, 3-1, 3-0, 2-2 , 2-1, 2-0, 1-1, 1-0, 0-0.9-9 (58 bölek) çenli işleýän has uly toplumlar, hatda 12-12 (91 bölek) hem ulanylýar.

  domino oýny gulplananda düzgünler?

  Bu petiklenen oýun diýilýär we oýun petiklenen we hiç kim başga oýun oýnap bilmeýän ýagdaýynda,oýun gutarardy.Domino tötänleýin başga bir oýnaýja duçar bolsa, onda oýunçylaryň hemmesine duçar bolmaly.

  domino oýun bölekleri näme diýilýär?

  Dominoes agaç, süňk ýa-da plastmassa ýaly gaty materialdan ýasalýar we dürli diýilýär

  akril,süňkler, bölekler, erkekler, daşlar ýa-da kartoçkalar.