Custörite akril guty

Custörite akril guty

“Jayi Akril” adaty akril gutulary öndüriji we üpjün ediji, biz köp sanly kärhana satýarys.Bütin dünýäde lomaý satuwy gönüden-göni zawodymyzdan satýarys we bölekleýin displeý zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp bäsdeşlik bahalarynda ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty ululykdaky akril guty bilen üpjün edip bileris.Dürli önümleri görkezmek isleýän ululygyňyza görä akril gutular ýasap bilersiňiz.Logotipiňizi, önümiň adyny ýa-da prezentasiýa zerur bolan başga zatlary goşup bileris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaýda iň oňat akril guty zawody, öndüriji we üpjün ediji

JAYI iň gowusyakril guty öndürijileri, 2004-nji ýyldan bäri Hytaýda zawod we üpjün ediji, kesmek, egilmek, CNC Machining, ýerüsti bezeg, termoforming, çap we ýelimlemek ýaly toplumlaýyn işleýiş çözgütleri bilen üpjün edýäris.Şol aralykda, JAYI dizaýn etjek tejribeli inersenerler barakrilgutyCAD we Solidworks tarapyndan müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümler.Şonuň üçin JAYI ony tygşytly işleýiş çözgüdi bilen dizaýn edip we öndürip bilýän kompaniýalaryň biridir.

OEM / ODM elýeterli, lýusit guty üçin dizaýny mugt edýär.

Bölek satyjylar, lomaý satyjylar, paýlaýjylar ýa-da in engineeringenerçilik kompaniýalary üçin MOQ çäkleri ýok.

Özbaşdaklaşdyrma elýeterli.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Jayi kompaniýasy
Akril önüm zawody - Jaýy akril

Jaýy akril zawody

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/
https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Jayi akril önümleri ussahanasy

Custörite akril guty görnüşleri

Customörite öndürilen akril gutularymyz, tejribeli dizaýn toparymyz we senetçiler topary tarapyndan Hytaý zawodymyzda öndürilýär.Akril zawodymyz 2004-nji ýylda döredildi we häzirki wagtda 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bar.Hytaýda akril gutydan ýasalan önümleri iň oňat lomaý satyjylardan we üpjün edijilerden biri, öz-özünden gurlan ussahanamyz bar - 10,000 inedördül metr we 150-den gowrak işgär.

Omörite ululyklar, reňkler, çap etmek, UV çap etmek we oýmak

Omörite reňkler: açyk, gara, ak we älemgoşaryň reňkleri

Ölçegler: Akril displeý gutusynyň ölçegleri +/- 1/8 dýuým çydamlylygy bilen daşarky ölçeglerdir.Uzynlygy, ini we beýikligi 2 dýuýmdan 36 dýuýma çenli üýtgeýär.

Galyňlygy: Galyňlyk nominal ölçeg bolup, 10% üýtgäp biler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril gutularyňyzy düzüň

Pleörite pleksiglas guty öndürijisi hökmünde, islegleriňize görä ýörite öndürilen akril gaplary we has gowy akril gutulary ýasap bileris.Öndürýän adaty akril kublarymyz gaty köptaraply, esasanam gaplar, legenler, bazalar, göterijiler ýa-da gapaklar hökmünde ulanmak üçin amatly, bizde saýlamaly 5 taraply akril gaplar bar.

Gapakly ýöriteleşdirilen açyk displeý gutularymyzyň hemmesi täze akrilden ýasalýar (gaýtadan işlenen materiallar zawodymyzda ret edilýär), her akril guty tejribeli işçiler tarapyndan seresaplylyk bilen gurulýar we bazaryň iň meşhur reňklerinde bolýar: düşnükli, gara, ak we älemgoşaryň reňkleri.Açyk akril guty, iň meşhur saýlawymyz, sebäbi aç-açan guty içindäki zatlary gaty açyk görkezip biler.

Özümizi professional öndüriji we üpjün ediji hasaplaýarysýörite perspeks gutusy.Bütin dünýäde lomaý satuwlary gönüden-göni zawodlarymyzdan hödürleýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Akril pomada saklaýyş gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Custörite akril pul gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Custörite akril surat gutulary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Custörite akril halka gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Custörite akril faýl gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Kiçijik arassa akril gutular

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Aýazly akril prezentasiýa gutulary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Gulp bilen ýörite aýna akril guty

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Guş iýmitlendirijisi üçin akril gutyny arassalaň

Guş iýmitlendirijisi üçin akril gutyny arassalaň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Gapakly ýörite ak akril guty

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Colorörite reňkli akril gutular

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Kwadrat akril dokuma gutusy
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Şaý-sepler üçin ýörite akril uzyn guty

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Custörite akril displeý gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/acrylic-box/

Omörite neon reňkli akril guty

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Perspex diwar çarçuwasy

Custörite arassa akril kölege gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Custörite akril çaý gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril gulp gutusyny arassala
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril çilim çyglylygy gutusy

Akril çilim çyglylygy gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril çokundyryş gutusy

Custörite arassa akril çokundyryş gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Persörite Perspex diwar çarçuwasy

Persörite Perspex diwar çarçuwasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril saklaýyş gutusy

Custörite arassa akril saklaýyş gutusy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Isleýän akril gutyňyzy tapyp bilmeýärsiňizmi?

Hytaýda öndürilen akril guty adaty öndüriji we satyjy.Size zerur ölçegde ýörite perspeks gutularyny ussatlyk bilen taýýarlamagy maksat edinýäris.Customörite gutularymyz “Plexiglass” -yň umumy ady hakyky akrilden ýasalýar we her akril guty seresaplylyk bilen gurulýar we meşhur reňklerde: açyk, gara, ak we reňkli.Aç-açan akril guty müşderilerimiz üçin iň meşhur saýlawdyr, sebäbi aç-açan akril guty içindäki zatlaryň dürli ulanylyşyny görkezip biler.

Customörite akril gutularyňyzy öndüriji we üpjün ediji hasaplaýarys.Dünýäde lomaý satuw üçin gönüden-göni zawodlarymyzdan haryt iberýäris.Şahsy kömek we sargyt bermek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz ýa-da anyk talaplaryňyzy ibermek üçin aşakdaky baglanyşykdan peýdalanyň.

Müşderiler

Akril gutyny we zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryň

Customörite ululykdaky akril displeý gutusy we kolleksiýamyzdaky ýagdaýlar, çykyşyňyz üçin tükeniksiz mümkinçilikleri döredýär.Gapakly ýa-da açyk akril gutyny saýlap bilersiňiz.Şeýle hem, birneme howpsuzlygy üpjün etmek bilen bir hatarda has görnükli bolmagy üçin doly açyk akril gapagy döretmek ukybymyz bar - eger akril gapagy gapak bilen saýlasaňyz, elbetde.

Haçan-da ýokary hilli akril guty öndürijisi gerek bolsa, JAYI ACRYLIC gowy saýlawdyr.Dürli ululykda, reňkde bar bolan iň soňky akril gutular üçin JAYI ACRYLIC-ä hakykatdanam bil baglap bilersiňiz.Akril guty paýlaýjy, lomaý satyjy ýa-da satyjy bolsaňyzam, JAYI ACRYLIC ajaýyp çözgüt üpjün edijiňiz we elmydama ajaýyp işewür hyzmatdaşyňyzdyr.Markaňyzy tanatmak üçin köp dizaýn tejribämiz bar.

 

Akril gutynyň artykmaçlyklary

Ygtybarly we uzak möhletli akril guty lomaý üpjün edijini gözleýärsiňizmi?Biz Hytaýda iň uly akril guty satyjylaryndan biri, size iň gowy lomaý bahany hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;ýokary hilli önümler.Customörite plexi gutulary hünär taýdan zerur ölçegde ýasamak üçin elimizden gelenini ederis.

Içindäki mazmuny tozandan we zeperden gorap biler

Möhüm zatlaryňyzy durmuşa geçirmek üçin ajaýyp önüm

Ajaýyp ölçegli durnuklylyk bilen doly aç-açanlygy üpjün edýär

Arassalamak aňsat we çydamly

Çydamly, ajaýyp görnüş we ideal täsir güýji

Gapakly adaty akril guty ýeňil, hereket etmek we ýük çykdajylaryny tygşytlamak aňsat

Customöriteleşdirilen açyk akril kwadrat gutular berk we çydamlydyr

Printedörite çap edilen akril gutular güýçli howa garşylygy we UV garşylygy bar

https://www.jayiacrylic.com/
Serhetara elektron söwda Show-jiayi akril önümleri1

Akril guty Custom & OEM prosesi

Güller üçin akril guty, akril aýakgap gutusy, akril sowgat gutusy, akril süýji gutusy, akril dokma gutusy, akril ammar gutusy we Jayi akril önümlerinden beýleki adaty plexi gutular önümleri bizden sargyt edip satyn almak çykdajylaryny azaltmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, aňsat.Akril önümlerini eksporta gönükdirilen we bu pudakda 19 ýyldan gowrak wagt bäri işleýänligimiz sebäpli, aladalaryňyza gaty gowy düşünýäris.

Aşakda sargyt we import prosesini anyk düşündirýäris.Üns bilen okasaňyz, sargyt proseduralarynyň gyzyklanmalaryňyzyň gowy goralmagyny üpjün etmek üçin gowy düzülendigini görersiňiz.Customöriteleşdirilen akril gutynyň hili siziň talaplaryňyza doly laýyk gelýär.

1-nji ädim: Akril gutyňyz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

JAYI AKRILIKakril halka gutusy, akril pul gutusy, akril toý kartoçkasy gutusy, akril şaý-sepleri gutusy, akril makiýaup gutulary we beýleki akril gutulary öndürijiler we üpjün edijiler.Gerekli akril gutynyň ululygyny, reňkini, görnüşini, çap edilmegini we dizaýnyny düzüp bilersiňiz.

Ölçegi:Heartürek akril gutusynyň, Aýna akril gutusynyň, akril çaý gutusynyň, akril pomada saklaýyş gutusynyň we beýleki ýöriteleşdirilen akril önümleriniň göwrümi barada sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril gutyny näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril gutynyň üstünde çap edilmegini isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Biz tegelek akril guty, gulply akril guty, akril ellik gutusy we Hytaýda akril şlýapa gutusy ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC, akril faýl gutularyny, akril tort gutularyny, akril surat gutularyny we beýleki ýöriteleşdirilen akril guty önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Käbir müşderilerimiziň harytlaryny özleri üçin barlaýan edara bar.Bahasy bolsa köplenç gaty ýokary.

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, diňe akril gutulary ibermek üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugyndan ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

Customörite akril guty zakaz etmek prosesi bilen henizem bulaşýarsyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Custörite akril gutular wideo

Custörite arassa akril guty

Omörite ýalpyldawuk akril sowgat gutusy

Akörite akril aýakgap saklaýyş gutusy

Custörite akril dokma gutusy

Custörite gönüburçly akril gül gutusy

Custörite akril süýji gutusy

Iörite Iridescent akril guty

Heartörite ýürek şekilli akril guty

Akril guty öndürijisinden we zawoddan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaýýörite akril guty üpjün edijiHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril ammar gutujy paýlaýjylarymyz we akril displeý gutujy üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Jayi ISO9001 şahadatnamasy
Sedex-1
CTI

Specialörite talap barmy?

Umuman, akril guty önümleri we ätiýaçda çig mal bar.Specialörite islegiňiz üçin size özleşdiriş hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly:

Spesifikasiýa

Adat üçin talaplary aýdyň;we uzynlygy, ini we beýikligi, reňkleri, galyňlygy we ş.m. ýaly goşmaça funksiýalary goşmaly bolsaňyz.

Mukdar

MOQ çägi ýok.Emma iň köp mukdarda arzan bahany almaga kömek eder.Näçe köp sargyt edilse, alyp boljak baha şonça-da pes bolar.

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Size hödürläp biljek zatlarymyz…

Iň gowy hil

Akril gutulary öndürmekde, dizaýn etmekde we ulanmakda baý tejribämiz bar we dünýädäki 100-den gowrak müşderä hyzmat etdik.

Bäsdeşlik bahasy

çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Satuwdan soň

3-5 ýyl kepillik syýasaty berýäris.Kepillik möhletinde bizde ýüze çykan hil meselesi bar bolsa, näsaz akril gutular üçin ähli çykdajylar hasabymyzda bolar.

Çalt eltiş wagty.

“Air Express”, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin iň oňat iberiji ekspeditorymyz bar.

Custörite akril guty

Omörite akril guty hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Akril gutular çyzmaga çydamlymy?

Elbetde, akril gutular aýna ýaly beýleki materiallara garanyňda has çyzylanlara has ýykgyn edýär.

Sebäbi onuň has ýumşak ýeri bar.

Şeýle-de bolsa, elmydama çyzylmaga garşy örtük bilen örtülen materialdan ýasalan akril gutulara baryp bilersiňiz.

Mundan başga-da, bu konteýneriň çyzylmagynyň öňüni almagyň iň amatly usuly, ony hemişe seresaplylyk bilen dolandyrmagyňyzy üpjün etmekdir.

Mundan başga-da, arassalanyňyzda, abraziw däl mata bölejigini we ýörite arassalaýjy serişdeleri ulanýandygyňyza göz ýetirmeli.

Akril guty döwülip bilermi?

Edil özi!Akril gutynyň berk bolmagy we düýpden bozulmazdan ep-esli täsir edip biljekdigi ýüze çykýar.

Muňa garamazdan, bu gutynyň döwülmejekdigini görkezmeýär.

Köp halatlarda akril gutynyň laminirlenmändigini ýa-da gyzgyn däldigini görersiňiz.

Şonuň üçin bu, has tebigy görnüşde bolmasa-da, ony döwýär.

Akril guty ýanýarmy?

Hawa.

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan seredeniňde, gaty ýangyjy bolup görünýär.

Bu gutyny ýasamak üçin ulanylýan akril material, ýangyjy B2 synpda baha berilýär.

Günüň üstünde sary görkezmek üçin akril guty?

Hakykat, akril gutulary öndürmek üçin ulanylýan akril listleriň dürli derejeleri bar.

Aýdyşyňyz ýaly, akril material düýbünden inert tebigy gazdan gelýär, esasanam gaty ýagdaýda.

Elbetde, ultramelewşe şöhlelenmesi plastmassa zyýanly täsir edýär.

Şeýle-de bolsa, amerikan akril materialynyň gün şöhlesine näçe wagt täsir edýändigine garamazdan hiç haçan güne sarymaýar.

Emma akril materiallaryň käbir görnüşleri güne sary bolýar, ýöne birnäçe ýyl gerek bolup biler.

Akril gutuda bezeg aýratynlyklaryny goşup bilersiňizmi?

Hawa.

Aslynda akril material, aňsatlyk bilen bezäp boljak iň amatly plastmassa görnüşlerinden biridir.

Şeýlelik bilen, akril gutulara bezeg aýratynlyklaryny goşup bilersiňiz, eger şeýle aýratynlyklar konteýneriň aýdyňlygyna zyýan bermeýän bolsa.

Akril gutynyň bahasy näçe?

Akril guty üçin standart çykdajy ýok.

Bahasy, ululygy, dizaýny, öndürijisi we gutyny ýasamak üçin ulanylýan hakyky akril materialyň görnüşi ýaly köp faktorlara baglydyr.

Mundan başga-da, akril displeý korpusyňyzyň bolmagyny isleýän derejäňiziň bahasyny kesgitleýän başga bir faktor.

Şol sebäpli akril gutynyň belli bir görnüşiniň bahasynyň bir dükandan beýlekisine üýtgäp biljekdigine göz ýetirersiňiz, sebäbi birnäçe element çykdajylary kesgitleýär.

Akril gutuda çap edip bilersiňizmi?

Hawa.

Aslynda, bu akril gutyňyza wizual gyzyklanmalary goşmagyň amatly usullaryndan biridir.

Fotosurat şekillerini öýüňizdäki “Lucite” gutusyna çap etmek has aňsat.

Bu amal has aňsat we etmeli zadyňyz, belli bir suraty saýlamak ýa-da akril gutyňyzda çap etmek.

Lazer printeriňiz bar bolsa, şonça gowy.

Akril gutuda çap etmek himiki prosesdir.

Şonuň üçin elmydama ýeterlik howa çalşygynyň bolmagyny üpjün etmek, esasanam blender ruçkalary bilen işleýän wagtyňyz möhümdir.

Mundan başga-da, akril gutynyň daşky görnüşini ýok etmek mümkinçiligini azaltmak üçin bu ugurda hünärmen bolmaly.

Akril gutularyňyz suw geçirmeýärmi?

Akril gutularymyz suw geçirmeýär, ýöne suw geçirmeýär.Suw geçirmeýän, suwuň belli bir derejede aralaşmagyna garşy durup biljekdigini aňladýar, ýöne doly däl.Suw geçirmeýän, suwda näçe wagt bolandygyna we basyşyň nämedigine garamazdan, suwa zyýan bermeýändigini aňladýar.

Akril gutynyň ulanylyşy näme?

Akril gutularyň köp ulanylyşy bar.Käbir ulanyşlar:

Ekran hadysasy - Baýdaklar, kollektiwler we çeper eserler ýaly gymmatly zatlary goramak we görkezmek üçin

Saýlaw gutusy - söwda sergilerinde, mekdeplerde we ybadat ýerlerinde rafler we sadakalar

Gulply akril guty - Bölek satuw nokatlarynda zatlary ygtybarly görkeziň

Dumpster - Görünmegi saklamak bilen ownuk zatlary tertipläň

Pýesaly görkezmek - heýkeltaraşlygyň we sungat eserleriniň görkezilmegine ünsi çekýär

Ekrany göterijiler - önümiň displeýlerine beýiklik we ölçeg goşmak bilen wizual gyzyklanmany artdyryň

Akril guty: Iň soňky gollanma

Muzeýlerde, şaý-sepler dükanlarynda ýa-da sergi otaglarynda şol açyk plastik gutulary gören bolsaňyz gerek.Thoseöne şol plastmassa näme?Has möhümi, näme üçin bu ýerde gutular hakda gürleşýäris?

Dogrusy, bu akril gutular we görnüşleri we goýmalary hakda hemme zady öwrenersiňiz.

Munuň bilen gürleşmegiň wagty geldi:

Akril gutynyň artykmaçlyklary

Seresaplyk bilen syn etmek, her tarapdan akril aýnadan has gowudyr.Akril materiallar ýa-da akril listler köp artykmaçlyklary sebäpli meşhurdyr.Aşakdaky artykmaçlyklary bar:

Akril aýnadan has güýçli materialdyr

Akril döwülmez we aýna panellerden has uly göterijilik ukybyna eýedir.Aýna paneller aňsatlyk bilen döwülýär, ýöne akril paneller aýna panellerden has berkdir.

Akril aýnadan has ýeňil

Bu akriliň esasy özüne çekiji ýerlerinden biridir.Has dogrusy, akril önümleri aýna önümlerine garanyňda has ýeňil, berkligi we göterijilik ukyby ýokary bolsa-da.

Akril aýnadan has gymmat

Islendik akril şol bir maksat üçin aýnadan arzan bolar.Uly göwrümde ulanylanda, bu materiallaryň arasyndaky baha tapawudy barada düşünje alyp bilersiňiz.

Bu artykmaçlyklardan başga-da, akrillere bolan islegi artdyrýan has köp peýdasy bar.Bu artykmaçlyklar häzirki zaman senagatynda akril has möhüm orny eýeleýär.Hatda käbir ulaglaryň pudagyň täze akril ok geçmeýän tehnologiýasy bilen goralýandygyna ynanyp bilersiňiz.

Akril gutynyň peýdalary

Saklamak

Akril gutular aşa howa däl howa şertleri üçin amatlydyr.Akril ýa-da Plexiglass daşky gurşawa täsir etmezden saklanyp bilinýän hem bolsa, ep-esli zyýan ýetirmezden has köp peýdalanmak üçin dürli çäreleri görmeli.

Bu akril gutulary aşa gyzgynlykda saklamaň: akril plastmassa ýokary temperatura çydamly önümdir.Zawod akril egmek üçin ýokary temperaturany ulanýar.Emma bu barada alada etmeli däl.Biz ýokary hilli akril guty we 100 gradusa çenli ýokary temperatura garşy durup bilýän dürli akril önümleri bilen üpjün edýän Hytaýda akril gutyny iň gowy üpjün ediji.

Arassa

Akril gutyny arassalamak kyn iş däl.Plastmassa ýaly, ony öýde aňsatlyk bilen arassalap bolýar.Munuň üçin belli bir arassalaýjy satyn almaga zerurlyk ýok.Akril gutularymyzy saklamak üçin islendik umumy jaý arassalaýjysyny ulanyp bilersiňiz.

Akril gutynyň görnüşleri

Görnüşleri barada aýdanymyzda, çägi çäksizdir.Sebäbi bu plastmassalar gaty düzülip bilinýän materiallar.Öndürijiler ýa-da DIY-ler hemişe akril bilen üýtgeşik önümler we şekiller ýasaýarlar.

Şeýle-de bolsa, bu gün käbir umumy akril guty görnüşlerini görmekçi.

5 taraply gutular

5 gapdal guty gap-gaçlar, sungat esbaplary, örtük we şaý-sepler dükanlary üçin gutular üçin giňden ulanylýar.Muny şaý-sepler dükanlarynda, muzeýlerde we moda öýlerinde-de gördüňiz.Munuň başga bir ajaýyp mysaly balyk akwariumlarydyr.

Bu gutulary talaplaryňyza we ululyklaryňyza görä reňkli ýa-da aýdyň tapyp bilersiňiz.

6 gapdal guty (Esasy bilen)

Bu gutular stendde sungat we gymmatly şaý-sepleri görkezmek üçin aýratyn amatlydyr.5 taraply gutulardan tapawutlylykda bu gutularyň açyk tarapy ýok.Has dogrusy, olaryň düýbünde esas bar.Adatça esaslaryň üç görnüşi ulanylýar - ak, gara we agaç.

Capyk gutular / gapakly gutular

Coverapyk gutular adaty gutulara meňzeýär.Haçan-da zatlary saklamaly bolanymyzda, bular siziň üçin iň oňat gutular.Coveredapyk gutularyň köpüsinde gulplar we tutawaçlar bar, bu size adaty äheňli bolmak bilen adaty gutyny ulanmak duýgusyny döreder.

Kwadrat görkeziş hadysalary

Bu gutular köplenç diwarlaryň aç-açan we meňzeş galyňlygy bolan muzeýlerde ýa-da sergi otaglarynda şaý-sepleri ýa-da gadymy bölekleri görkezmek üçin ulanylýar.

Saýlaw gutulary

Bu gutular örtülen gutulara gaty meňzeýär we ses beriş býulletenleri, teklip gutulary ýa-da haýyr-sahawat pul ýygnamak üçin ulanmaga mümkinçilik berýär.Esasanam, aç-açan ses beriş býulletenlerine isleg gaty ýokary we munuň üçin iň oňat çözgüt bolup biler.

https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Akril gutynyň arassalaýyş maslahatlary

1 Uly akril gutyny arassalanyňyzda bellemeli ilkinji we iň möhüm ädimiňiz, üstündäki tozan bölejiklerini aýyrmak üçin çotga ýa-da saç guradyjyny ulanmagyňyzdyr, ýogsam akril çygly bolanda bölejikler bulaşyp biler.

2 Akril gutyňyzy arassalamak üçin haýsydyr bir himiki aýna arassalaýjy tapmasaňyz, akriliňizi arassalamak üçin suw we mikrofiber mata ýa-da arassa mata ulanyp bilersiňiz.

3. Akril gutyňyzy ýalpyldawuk we täze görünmek üçin köp poliş bar.Synlary we pikirleri göz öňünde tutup, has gowy tejribe üçin iň gowusyny ulanmaga synanyşyň.

4 Arassalaýyş materiallaryňyzda ammiak ýa-da akril reňkini ýitirip biljek zyýanly himiki maddalaryň ýokdugyna göz ýetirmeli.

Statik tölegler

Bu deriniň gutusyndan her akril önümde bar bolan tebigy fiziki hadysadyr.Bu töleg, esasan, akriliňize tozan önümlerini çekmek üçin jogapkärdir.Birnäçe gezek degeniňizden soň, saçyňyzyň plastmassa ýaly akril önümlere tarap çekilýändigini duýup bilersiňiz.

Akril üçin statiki elektrik energiýasyny çykarýan we akril gutyňyzy arassa saklaýan spreýler ýa-da himiki maddalar bar.Bu antistatiki spreýleri onlaýn bahadan satyn alyp bilersiňiz.

Çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin akril gutularda ulanyp boljak dürli tehniki hyzmat we tehniki usullar.

Custörite akril displeý gutularynyň artykmaçlyklary näme?

Collectionygyndyňyzy açyk, adaty akril displeýlerde we gutularda saklamagyň köp peýdasy bar.

Şeýle hem ajaýyp görnüş we düşnükli prezentasiýa bermek bilen goragy teklip edýärler.Önümiňizi müşderiler tarapyndan ähli tarapdan aňsatlyk bilen görüp bolýar.

Pleksiglas gutularymyz mazmuny tozansyz saklamaga kömek edýär.

Akril guty, zatlary aç-açan bolany üçin ýokary ulagly gurşawda howpsuz saklamakda hem örän peýdalydyr.

Customörite aç-açan akril displeý ýa-da guty islendik bezeg stiline we giňişligine hem girizilip bilner.

Sözümizi jemläliň

Adaty akril gutulardan başga-da, Jayi Hytaýda ýokary hilli akril öndürýär.Markamyzyň her akril önümine hyzmat etmek gaty ýönekeý, sebäbi toparymyz size sagdyn goldaw berýär.Akril önümlerimizi amatly bolar ýaly ulanyp, durmuşyňyzy aňsatlaşdyryp bilersiňiz diýip umyt edýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň