Custörite akril pomada ekrany

Omörite pomada ekrany

Hytaýda iň oňat akril pomada displeýi bilen üpjün ediji hökmünde Jayi Akril köp ýyllaryň dowamynda dünýäniň köp meşhur pomada markalary bilen hyzmatdaşlyk edip, ýokary hilli akril pomada displeýleri bilen üpjün edýär.Şol bir wagtyň özünde, her kiçi dükan bilen iň oňat bahadan öz işini goldamak üçin işleýäris.Önümleriňizi has gowy görkezmek üçin ýörite dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Jayi Akril 19 ýyldan gowrak wagt bäri owadan ýasalan akril pomada displeýlerini üns bilen gurmaly we dizaýn etmeli kompaniýalar üçin ynamdar öndüriji bolup durýar we biz siziň işiňiz üçin ýörite akril displeýleri taýýarlamaga şat bolarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý adaty akril pomada displeý çözgütleri üpjün ediji

Müşderilerimiziň maksatlaryna ýetmek üçin höwesimiz we jogapkärçiligimiz, adata öwrüldiakril pomada displeý öndürijisimüşderilerimize amatly býudjet bahasy bilen üpjün ederis.Jayi akril çeýe nyrh syýasaty, oňa mätäçler üçin amatly çözgüt bolmalydygyny görkezýär.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, Jayi Akril bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy
akril sowgat gutusy
Akril pomada stendi - Jaýy akril

Pomada displeýi adaty

Bu akril pomada displeýi ak akril materialdan ýasalýar.Birnäçe öýjüklere bölünýär, olaryň hersi pomada saklap bilýär.Ekranyň tekeriniň dizaýny ýönekeý we jomart, öýde makiýaup stolunda ýa-da dükanyň gapdalynda goýulsa-da, pomada reňkini we stilini gowy görkezip biler.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: omörite reňk

Çap ediş nyşany: küpek ekran, UV çap etmek, oýma

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Umumy akril pomada displeýiňizi düzüň

Pomada iň owadan tebigatyň ynsan söýgüsini görkezip biler.Söwdagär hökmünde müşderileriňizi özüne çekmek we satuwy artdyrmak üçin şaý-sepleriňizi iň oňat we döredijilikli görnüşde görkezmeli.Akril pomada ekrany, iň gowusy, şübhesiz.

“Jayi Acrylic” -iň akril pomada ekrany bar we 100% ynamly.Bizde akril displeý dizaýnlarynyň giň topary bar we dürli ululykda, agramda we dizaýnda dürli pomada görkezip bilýän, kaşaň dodak pomada displeýini alyp bilersiňiz.

JAYI AKRILIKakril pomada displeýleriňiziň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeadaty akril stendHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril pomada displeýini hödürlemäge kömek edýäris.

Akril pomada ekrany

Jaýi Akriliň, size öwrülmegi üçin garşydaşlary we wizual önümleri dizaýn etmek üçin tejribeli hünärmen dizaýn topary barakril önümleri öndüriji.Dükanyň söwda we bölek satuw gurşawyna laýyklykda displeý dizaýnynyň nukdaýnazaryndan, döwrebap, ajaýyp, üýtgeşik we ajaýyp pomada displeýini almagyňyzy üpjün etmek üçin dükan dizaýnynyň jikme-jikliklerine üns berýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril pomada ekrany - Jaýi akril

LOGO bilen akril pomada ekrany

Akril pomada displeýi - Jaýi akril

Akril pomada ekrany

Akril pomada displeýi - Jaýi akril

Akril pomada ekrany

2 gatlak akril pomada ekrany - Jaýi akril

2 gatlak akril pomada ekrany

Ferris tigir akril pomada ekrany - Jaýi akril

Ferris tigir akril pomada ekrany

Köp gatly akril pomada displeýi - Jaýi akril

Köp gatly akril pomada displeýi

Akril aýlanýan pomada ekrany - Jaýi akril

Akril aýlanýan pomada ekrany

Akril pomada displeýi üpjün ediji - Jaýi akril

Akril pomada displeýi üpjün ediji

Akril LED pomada displeýi - Jaýi akril

Akril LED pomada ekrany

Akril bölek pomada ekrany - Jaýi akril

Akril bölek pomada ekrany

Akril pomada ekrany arassalamak - Jaýi akril

Akril pomada displeýini arassalaň

16 deşik akril pomada displeýi - Jaýi akril

16 deşik akril pomada ekrany

Akril pomada gurnaýjy

Ajaýyp hilli, hemişelik gurluşyk we bäsdeşlik bahasy bilen ajaýyp akril pomada gurnaýjy gözleýän bolsaňyz, dogry ýere geldiňiz.“Jayi Akril” -de, ähli kosmetika liniýalaryňyza has köp üns bermäge mümkinçilik berýän ajaýyp kaşaň kosmetiki akril garşydaş gurnaýjysyny hödürleýäris.Customörite pomada saklaýjynyň hünärmen, ygtybarly we tejribeli öndürijisi, displeý dizaýny we wizual önümler bilen üpjün ediji.Önümçilik syýasatynyň berk standartlaryna laýyklykda öndürýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril pomada gurnaýjy - Jaýi akril

Akril pomada gurnaýjy

Custöriteleşdirilen akril pomada gurnaýjy - Jaýi akril

Custöriteleşdirilen akril pomada gurnaýjy

Lomaý akril pomada gurnaýjy - Jaýi akril

Lomaý akril pomada gurnaýjy

Akril pomada gurnaýjy zawody - Jaýi akril

Akril pomada gurnaýjy zawody

Akril pomada eýesi - Jaýi akril

Custöriteleşdirilen akril pomada gurnaýjy

Akril pomada saklaýyş gutusy - Jaýy akril

Akril pomada saklaýyş gutusy

Gözleýän haýsy akril pomada ekrany tapmaýarsyňyz?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Omörite akril pomada ekrany hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

3. Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

4. Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

5. Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da Logotipimizi önüme goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

6. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.Autarym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

7. Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

8. Diňe akril displeý ýasaýarsyňyzmy?

Customörite akril önümleri professional üpjün ediji.Pomada displeýimizi akril materialdan ýasamakdan başga-da, akril + metal, akril + agaç we akril + deri ýaly kombinasiýa materiallaryny hem ulanyp bileris.Müşderileriň isleglerine görä hünär dizaýnyny ýerine ýetirip bileris.

9. iberiş bahasy näçe?

Adatça akril pomada displeýini Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

10. Önümleri ýokary hilli aljakdygymyza nädip göz ýetirip bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary iň çalt iberip biler.

(5) Şeýle hem, zawodymyza islän wagtyňyz baryp görýäris.

Customörite akril pomada ekranymyzyň peýdalary

Pomada aýal-gyzyň keşbine tebigy ajaýyplyk, nepislik we nepislik goşýar, şonuň üçin bu zatlary satyn almak üçin dürli ýaşdaky aýallar her gün dükanlara gelýärler.Emma, ​​önümiňizi saýlaýandyklaryna ýa-da iň bolmanda olar hakda bilýändigine göz ýetirmek üçin akril pomada monitory gerek.Akril gaty owadan we kaşaň görünýändigi sebäpli, dodak önümleriňizi butiklerde, kosmetika dükanlarynda we tematiki dükanlarda görkezmek üçin ajaýyp zat.Akril pomada ulanmagyň peýdalary:

Ekrany aňsatlaşdyryň

Hatda satuw kärdeşiniň kömegi bolmazdan, akril displeý pomada kolleksiýaňyzy görkezmek we potensial müşderileriň ünsüni çekmek üçin ajaýyp guraldyr.Pomada stoluň üstünde ýa-da hasapda goýmakdan tapawutlylykda akril displeýler döredijilik ýerleşdiriş ideýalaryny höweslendirýär we önümleriňizi iň gowy häsiýetleri we özüne çekiji görnüşde tertipleşdirýär.Mundan başga-da, göz aýlaýarka müşderiden pomada önümini göçürmegi ýa-da aýyrmagy talap etmezden, hekaýaňyzy aýtmaga kömek edýärler.

Olar Bakydyr

Dükanyňyzyň içinde müşderileri özüne çekip ýa-da yzyna öwrüp bilersiňiz.Hiç kim köne görünýän we onlarça ýyl bäri täzeden dizaýn edilmedik dükanda söwda etmek islemeýär.Akril pomada ekran stendi dükanyňyza täze, ajaýyp we nusgawy görnüş hödürleýär.Mundan başga-da, ýönekeý tehniki hyzmat we yzygiderli arassalamak bilen akril pomada displeýleri hemişe täze görüner we daşky görnüşini saklar.

Özüne çekiji görnüş beriň

Customörite akril pomada displeýiňizde şahsylaşdyrylan reňk shemasy, yşyklandyryş we aksiýa kombinasiýasy bar bolsa, özüňiz üçin çykyş edýän ýeňiji önüm bolar!Bu displeýler dükanyňyza aýratyn özüne çekijilik we stil getirip, pomada önümlerine müşderileri çekmäge kömek edýär.

Howpsuz ammar beriň

Pomada dükançylaryň esasy nyşanlaryndan biridir.Customershli müşderilere potensial ogry hökmünde garamaly däl bolsaňyz, akril pomada ekrany inçe seresaplylykdyr.Mysal üçin, müşderileriň ekranda önüme degmegini islemeýärsiňiz öýdýän.Bu ýagdaýda, “Jayi Akril” hünärmenleri akril pomada ekranyny dodaklaryňyzy islendik tarapdan görmek üçin düzüp bilerler - çalt akril ekrany ýa-da dört taraply akril pomada ekrany saýlap bilersiňiz.

Önümiňizi parlak ediň

Pomadaňyzyň uly täsir galdyrmagyny isleseňiz, önümiňizi ýönekeý, ýöne bezeg görnüşinde alyp bilýän akril pomada displeý öndürijisi bilen işlemeli bolarsyňyz.Jayi Akril bu pudakda iň tejribeli we ygtybarly hünärmenlere eýe.Akril pomada displeýlerini iş islegleriňizi kanagatlandyrmak, pomada önümleriňizi görkezmek we görkezişiňizi gowulandyrmak üçin size kömek edip bileris.

Pomada ekrany bilen satuwyňyzy artdyryň

Custörite akril displeý stendleri kaşaň ýerleşiş bilen wizual önümlere alternatiwa hödürleýär.Pomada çyzgyly displeý bilen müşderileriň wizual ünsüni özüne çekip biler we dükanyňyzdaky satuwy artdyryp biler.

Pomada ekrany bilen çykdajylaryňyzy kesiň

Lýuks akril pomada ekrany, pomada önümleriňizi ýokary derejeli materiallarda hödürleýän tygşytly bölek satuw görnüşi.

Maksatlaryňyza ýetmek üçin pomada ekrany ulanyň

Akril pomada ekran stendleri ululygyňyza, reňkiňize we stil talaplaryňyza görä düzülip bilner.Önümiňize laýyk gelmeýän pomada ekrany barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Sebäbi akril pomada displeýini dizaýn etmek we size zerur hünär ussat dizaýnerler toparymyz bar

Pomada ekrany bilen wagtyňyzy tygşytlaň

Customörite akril pomada stendini pomada alanyňyzda gurmak aňsat, şonuň üçin gysga wagtda täsirli prezentasiýa berip bilersiňiz.

Akril pomada displeýini nädip sazlamaly?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril displeýiňiz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril pomada displeýiniň ululygy barada sizden sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril pomada displeýini näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril pomada ekran stendiniň üstünde çap etmek isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Hytaýda akril pomada ekrany ýaly ýöriteleşdirilen akril önümleri bilen üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril pomada ekran stendlerini we beýleki ýöriteleşdirilen akril pomada displeý önümlerini öndürip bilendigine buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, akril pomada ekranynyň iberilmegi üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Adaty akril pomada displeýi sargyt etmek prosesi bilen henizem bulaşýarsyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Professional ýörite akril stend öndürijisi

 Jayi Akril öňdebaryjy hökmünde 2004-nji ýylda esaslandyryldyHytaý akril stend zawody, elmydama ygrarly boldukpleksiglas displeýiüýtgeşik dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek önümleri.

10000 inedördül metr zawodymyz bar, 150 hünärli tehnik we 90 sany ösen önümçilik enjamy bar, ähli amallar biziň tarapyndan tamamlanýarakril displeý zawody.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.Bizde dürli ajaýyp modeller barakril displeýöz islegiňiz boýunça önümler.

Jayi akrilini näme üçin saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.JAYI akril önümleriniň her bir adaty akril önümi daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Akril pomada displeý öndürijisinden we zawodyndan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaýýörite akril displeýi üpjün edijiHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Bütin dünýäde akril pomada displeýi paýlaýjylarymyz we akril pomada displeý üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Jayi ISO9001 şahadatnamasy
Sedex-1
CTI

Custörite akril pomada stendleri: Iň soňky gollanma

Akril pomada ekranymy nädip arassalamaly?

Akril pomada stendini arassalamagyň usullary aşakdakylar:

1. warmumşak arassalaýjy ergin döretmek üçin ýyly suwy bitarap arassalaýjy bilen garmaly.

2. Arassalaýjy erginine ýumşak pagta mata batyryň we akril displeýi süpüriň.

3. Akril displeý saklaýjyny ýuwujy galyndylary aýyrmak üçin arassa, çyg mata ýa-da suw bilen arassalaň.

4. Akril displeý saklaýjyny suw belliklerinden ýa-da suw belliklerinden gaça durmak üçin gury, ýumşak mata ýa-da kagyz polotensasy bilen ýuwaşlyk bilen guradyň.

Bellik:

1. Akril ýüzüni çyzmakdan ýa-da zaýalanmazlyk üçin akril displeýleri arassalamak üçin organiki erginleri, çotgalary ýa-da abraziw matalary ulanmakdan gaça duruň.

2. Akril displeý stendini gödek ýa-da gaty mata bilen süpürmekden gaça duruň.

3. Akril displeýini ýokary temperaturada, gün şöhlesinde ýa-da akriliň deformasiýasyndan ýa-da reňklenmezligi üçin ot çeşmesiniň golaýynda saklaň.

Pomada görkezmek üçin iň gowy reňk haýsy?

Pomada görkezýän displeý stendleri, ýagtylygyň şöhlelenmegi sebäpli önümiň reňk tapawudy bolmazlygy üçin aç-açan, gara, çal ýa-da ak bolmaly.Akril pomada displeý raflarymyz, islegleriňize görä dürli reňklerde düzülip bilner.

Akril pomada ekrany näme?

Akril pomada ekrany, pomada ýa-da beýleki kosmetika serişdelerini görkezmek üçin ulanylýan displeý saklaýjydyr, adatça açyk akril materialdan ýasalýar.Markalara ýa-da dükanlara sarp edijilere amatly söwda tejribesini hödürlemek bilen bir hatarda önümlerini sarp edijilere has köp görkezmäge kömek edip biler.

Akril pomada ekran stendleri, köplenç köp pomada ýa-da kosmetika saklap bilýän köp gatlakly ýa-da köp sütün görnüşinde döredilýär.Şeýle hem, dürli markalara ýa-da dükanlara laýyk dürli şekilde we ululykda bolup bilerler.Dükanlarda ýa-da kosmetika hasaplaýjylarynda akril pomada displeýleri displeýi owadanlaşdyryp we tertipläp, müşderileriň ünsüni özüne çekip we satuwy artdyryp biler.

Akril pomada ekrany önümlerime zeper ýetirermi?

Akril pomada ekran stendleri, adatça önümleri görkezmek we satmak üçin gural hökmünde ulanylýar we adatça önüme zyýan bermeýär.Ine, göz öňünde tutulmaly käbir faktorlar:

Akril materiallar adatça gatylygy we çydamlylygy ýokarydyr.Olar ýarylmaga ýa-da bölünmäge ýykgyn etmeýärler we gündelik ulanylanda köplenç çyzylmalara we geýimlere çydamly.Netijede, akril displeý önümleri önümiňize gönüden-göni zeper ýetirip bilmez.

Şeýle-de bolsa, dodaklaryňyz aýratyn gowşak bolsa ýa-da ýük daşamak wagtynda eýýäm zaýalanan bolsa, ekran tekjelerine ýerleşdirilende hasam zaýalanmagy mümkin.Bu ýagdaýda önümiň ekranyna goýmazdan ozal bütewiligini barlamak iň gowusydyr.

Considerene-de göz öňünde tutmaly faktor, displeýiň dizaýny we göwrümi önümiňize laýyk gelýärmi.Ekranyň stendi gaty kiçi bolsa, pomada köp adam bolup, çyzylmagyna we çişmegine sebäp bolup biler.Ekranyň stendi gaty uly bolsa, pomada süýşüp ýa-da ýykylyp, zeper ýetmegine ýa-da gaçmagyna sebäp bolup biler.

Gysgaça aýdanyňda, akril pomada ekrany adatça önüme zeper ýetirmez, ýöne ulanylanda önümiň hiline we bitewiligine, şeýle hem displeýiň dizaýnynyň we göwrüminiň önüme laýyk gelýändigine üns bermelidir.

Akril pomada displeýini nädip gaplamaly?

Akril pomada ekrany bilen örtmek üçin şu ädimleri ýerine ýetirmek maslahat berilýär:

1. Gaplaýyş materiallaryny taýýarlaň: Ekrany goramak üçin köpük ýa-da köpürjikli örtük ulanylyp bilner.Lenta we karton gutular hem zerur.

2. Ekranyň stendini arassalaň: Gaplamazdan ozal, tozan ýa-da hapa bolmazlygy üçin displeý stendini seresaplylyk bilen arassalamaly.

3. Ekranyň stendiniň ýüzüni goraň: Köpük ýa-da köpürjikli filmde ýerleşdireniňizde, stendiň ýüzüni çyzmazlyk ýa-da zaýalanmazlyk üçin seresap bolmaly.

4. Söýgini dakyň: stendiň töwereginde ýeterlik goragyň bardygyna göz ýetirmek üçin köpük ýa-da köpürjikli örtük ulanyň.Tranzit wagtynda stendiň hereket etmezligi üçin gaplaýyş materialyny lenta alyň.

5. Kartona ýerleşdiriň: Stendiň ululygyna laýyk kartony saýlaň we stendi kartonda goýuň.Tranzit wagtynda stendiň gymyldamazlygyny üpjün etmek üçin gapyň içini dolduryň.

6. Gutyny ýapyň: Gutyny lenta bilen ýapyň we "gowşak" ýa-da "Seresaplyk bilen işlediň" diýip belläň.

Aboveokardaky ädimler, daşaýyş wagtynda displeýiň ýeterlik derejede goralmagyny üpjün eder.

Akril Jwerlry displeýi - Jaýi akril

Akril pomada ekran stendlerini öýde ulanyp bolarmy?

Hawa, akril pomada ekran stendini öýde ulanyp bolýar.Bu displeý tekjesi, adatça, pomadaňyzy dükanda ýa-da displeýde görkezmek üçin niýetlenendir, ýöne pomada kolleksiýaňyzy öýüňizde görkezmek ýa-da pomada saklamak üçin tertipli bir usul hödürlemek isleseňiz ajaýyp zat.

Akril pomada ekran stendini ulanmak, pomada kolleksiýaňyzy has aňsat görmäge mümkinçilik berer we pomadaňyzy tertipli saklamaga kömek eder.Mundan başga-da, öý gurşawyňyzy has owadan we döwrebap edip bilerler.

Islegleriňize laýyk gelýän pomada displeýiniň ululygyny we görnüşini saýlamalydygyňyzy unutmaň.Şeýle hem pomada ýykylmazlygy we zaýalanmazlygy üçin ekranyň stendleriniň birkemsiz ýerleşdirilmegini üpjün etmeli.

Akril pomada ekran stendlerini ulananyňyzda haýsy ýalňyşlyklardan gaça durmaly?

Akril pomada ekrany ulanylanda aşakdaky ýalňyşlyklardan gaça duruň:

1. Artykmaç ýüklemek: Ekranyň tekerini göterijilik ukybyndan artyk ýüklemäň, ýogsam tekjäniň deformasiýasyna, çökmegine ýa-da ýykylmagyna sebäp bolar.

2. Nädogry arassalamak: Akril ýeriň çyzylmagyna ýa-da sary öwrülmegine sebäp bolup biljek gaty ýa-da gaty arassalaýjylary ulanmaň.Ekranyň stendini arassalamak üçin ýumşak süýümli mata we ýumşak arassalaýjy ulanmaly.

3. Nädogry ammar: Ekran raflaryny gyzgyn ýa-da göni gün şöhlesine goýmaň, bu akriliň çişmegine ýa-da reňklenmegine sebäp bolup biler.

4. Nädogry gurmak: Ekranyň çarçuwasynyň ygtybarly gurulmagyny üpjün etmek.Ekranyň tekjelerini egilmezlige ýa-da ýykylmagyna sebäp bolup biljek durnuksyz ýüzlere goýmaň.

5. Jikme-jikliklere ähmiýet bermäň: Akril gaty çyzylan material, şonuň üçin aýratyn ideg zerur.Ekranyň tekjesinde gaty zatlary çyzmaň ýa-da urmaň, bu çyzylmagyna ýa-da ýarylmagyna sebäp bolup biler.

Akril pomada ekranynyň dürli görnüşleri bar?

Akril pomada ekran stendleriniň köp görnüşi bar, olaryň käbiri:

Dik pomada ekran stendi: Bu displeý stendi adatça öz-özüne bagly bolup, birnäçe pomada saklap bilýär we girmegi we tanamagy aňsatlaşdyrýar.

Asma pomada displeýi: Bu displeý tekjesi, giňişligi has köp ulanmak üçin diwara ýa-da başga ýüzüne asylýar.Adatça has pomada saklamak üçin olaryň birnäçe tekjesi bar.

Aýlanýan pomada ekrany: Bu displeý stendi, zerur pomada aňsatlyk bilen tapylmagy üçin aýlanýar.Adatça birnäçe pomada saklaýarlar we 360 ​​dereje aýlanyp bilýärler.

Akril displeýiň beýleki görnüşleri

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň