Akril sowgat gutusyny arassalaň China Custom - JAYI

Gysga düşündiriş:

Biz köp üpjün edýärisadat akril gutularçap edilen, toý, lenta ýalyakril sowgat gutusy.Ölçegi, reňki, görnüşi, nyşany çap etmek aýratynlaşdyrylyp bilner.2004-nji ýylda esaslandyrylan, biz hünärmenakril gutyHytaýda özleşdirme zawody, kabul edýärisOEM, ODMsargytlar.Dürli dokuma guty görnüşlerini öndürmekde we gözlegde uly tejribämiz bar.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimlerine we ýokary hilli gözegçilik ulgamyna üns berýäris.


 • NOOK element:JY-AG05
 • Material:Akril
 • Ölçegi:8,75 "wx 4.75" dx 1,75 "sag
 • Reňk:Arassalaň (düzülip bilner)
 • MOQ:100 bölek
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Özüňizi begendirmek üçin JAYI ýokary hilli akril sowgat gutusyny alyň

  Müşderiler

  JAYI siziň hemmäňiz üçin aýratyn tejribeli dizaýnerleri hödürleýärýörite akril guty.Öňdebaryjy hökmündeakril önüm öndürijilerHytaýda, işiňiz üçin ýokary hilli akril sowgat gutusyny hödürlemäge kömek edýäris. 

  akril sowgat gutusy toý

  Akril sowgat gutusyny arassala

  JAYI ACRYLIC-de açyk akril sowgat gutusy gaty ýakymly we aýratyn ýagdaýlar üçin ajaýyp.JAYI ACRYLIC, aýratyn birine ýa-da ýakynlaryňyza akril sowgat gutularyny hödürleýär.Akril sowgat gutularynyň ähli görnüşlerini, esasanam akril işiňiz üçin akril gutulary hödürleýäris.

  akril sowgat gutusy adaty çap edildi

  Akril süýji sowgat gutusy

  Eger gözleýän bolsaňyzýörite akril gutySüýji we beýleki işiňiz üçin köp görnüşde we reňkde JAYI ACRYLIC-i gözden geçirip bilersiňiz.Süýji we başgalar üçin akril sowgat gutularyny öndürmekde ýöriteleşýäris.

  akril sowgat gutusy

  Çap edilen akril sowgat gutusy

  Islän dizaýnyňyzy (LOGO bolup biler, nagyş bolup biler) akril gutuda çap etmek isleseňiz, ýöriteleşdirilen akril gutyny çap etmek siziň üçin dogry saýlawdyr.Akril sowgat gutyňyzy gaty şahsy görünmek üçin ösen tehnologiýamyzy ulanýarys.

  akril sowgat gutusy açyk

  Akril gül sowgat gutusy

  JAYI ACRYLIC giňişleýin saýlamany hödürleýärakril gül sowgat gutulary.Eger işiňiz tegelek, ownuk akril gül sowgat gutularyny üpjün edijä mätäç bolsa, JAYI ACRYLIC-e bil baglap bilersiňiz.Islegleriňize görä dürli akril gül sowgat gutularyny doly öndürip bileris.

  Akril sowgat gutusy

  Toý akril sowgat gutusy

  JAYI ACRYLIC-de, ähli ýagdaýlar üçin, esasanam durmuşda toý ýaly iň möhüm wakalar üçin iň oňat akril sowgat gutularyny düzýäris.Akril toý sowgat gutusyňyzy sazlamak isleseňiz, JAYI ACRYLIC müşderileriňiz üçin isleýän sowgat gutyňyzy gazanmak üçin iň oňat çözgüt hödürläp biler.

  akril sowgat gutusy

  Lenta akril sowgat gutusy

  Düzülip bilinjek akril sowgat gutusy gerek bolsa, JAYI ACRYLIC-a baryp bilersiňiz.Her dürli akril sowgat gutularyny hünärmen öndürijilerden biri, size saýlamak üçin dürli akril sowgat gutularyny hödürleýäris.

  JAYI ACRYLIC: Öňdebaryjy akril aýratyn sowgat gutusy öndürijisi

  JAYI ACRYLIC Hytaýyň başyndaakril adaty önümöndüriji.Akril sowgat gutusy öndürmek üçin size bir bitewi çözgüt hödürleýäris.

  Hytaýda iň ynamdar akril öndüriji hökmünde dürli akril sowgat gutularyny hödürlemäge üns berýäris.JAYI ACRYLIC-de ajaýyp akril sowgat gutulary, adaty akril sowgat gutulary we ş.m.Wagtyň talap edişi ýaly aýratyn sowgatlary hödürläň.

  JAYI ACRYLIC, iş islegleriňize görä dürli akril sowgat gutularyny berip biler.

  Häzir bize sorag iberiň, derrew size jogap bereris!

  Näme üçin JAYI ACRYLIC akril sowgat gutusyny saýlaň

  JAYI ACRYLIC akril sowgat gutulary, bermek isleýän gymmatly zatlaryňyzy goramak üçin niýetlenendir.

  Önümçiligiň köpüsi, aýdyňlygy we howa garşylygy sebäpli akril ulanýar.

  JAYI ACRYLIC dünýä derejesinde ýöriteleşýärakril sowgat gutusy.

  Akril sowgat gutulary owadan görnüşi we ajaýyp görnüşi sebäpli dünýä bazarynda has meşhurdyr.

  JAYI ACRYLIC akril sowgat gutusy çydamly we çeýe materialdan ýasaldy.

  Deşikleri, möhüri, boýagy we ş.m. ursaňyzam, aňsatlyk bilen döwülmez we ekranda hiç hili yz görmersiňiz.

  Akril sowgat gutularymyzyň hemmesiniň ýelme tizligi gaty gowy we ýelim we syýa bilen birleşdirilýär.

  JAYI ACRYLIC, Hytaýda meşhur akril sowgat gutusy öndürijilerinden biridir.

  Akril sowgat gutusy önümlerimizi öndürmek üçin 100% arassa akril we berk material ulanýarys.

  Her bezeg we baýramçylyk üçin ajaýyp bezeg özüne çekijiligi bilen dürli görnüşli akril sowgat guty önümlerini döredýäris.

  Akril sowgat gutusy önümlerimizde iň gowusy haýsy?

  Önümlerimiz deňi-taýy bolmadyk hil hödürleýär we bazarda ünsi özüne çekýän ajaýyp we ajaýyp dizaýna eýe.

  Aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän, ýöne ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin elmydama elimizden gelenini edýäris.

  JAYI ACRYLIC-de müşderilerimizi kanagatlandyrmaga çalyşýarys.

  Müşderilerimiziň ynamyny gazanmak üçin önümimiziň hil standartlaryny täzelemegi we gowulandyrmagy dowam etdirýäris.

  Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagy ýatdan çykarmaň, size kömek etmäge şat bolarys.

  Custörite akril sowgat gutusy

  JAYI ACRYLIC akril sowgat gutularyny öndürýän meşhur kompaniýa.Çap etmek, toý we lenta akril sowgat gutulary ýaly köp akril sowgat gutularyny hödürleýäris, hatda akril sowgat gutularyny hem düzýäris.JAYI ACRYLIC akril sowgat gutusynyň ähli zerurlyklaryny üpjün edip biler.Gözlegiňizi bize iberiň!

  Custörite akril sowgat gutulary barada has giňişleýin öwreniň

  Akril sowgat gutularyny nädip dolamalydygy barada käbir pikirler bereris.Bu pikirler, sowgat görkezişiňizi haýran galdyryjy we oýlanyşykly etmek üçin döredijilik ýollaryny berer.

  Köp ölçegli lenta

  Lovedakynlaryňyza sowgat bermek hiç wagt içgysgynç bolmaly däldir.Sowgadyňyza azajyk goşup, zatlary yslandyryp bilersiňiz.Dürli lentaly gatlakly akril sowgat gutulary.Iň gowusy, lentany belli bir habary bermek üçin düzüp bolýar.

  Şeýle hem, belli bir keýpiňizi kesgitlemek üçin reňkleri ulanyp bilersiňiz.Reňk, markaňyzy güýçlendirip, mahabatyň bir görnüşine öwrülip biler.

  Gar ýagýan galstuk

  Sowgadyňyzyň döredijilik we joşgunly pursat görkezmegini isleýärsiňizmi?Soňra gar ýagýan galstuk iň oňat çözgütdir.Bu ýönekeý prosedura bolsa-da, oýlanyşygyňyzy görkezýär.Şeýle hem, kartoçkany adaty kagyzdan has çydamly we güýçli bolany üçin ulanyp bilersiňiz.

  Kartoşkany akril sowgat gutusynyň üstünde goýuň we daňyň.Adatça, akril sowgat gutulary süýjüler, naharlar ýa-da ownuk sowgatlar bilen doldurylyp, dabara baglylykda gowy gaplanyp bilner.

  Boýag ulanyň

  Akril sowgat gutularyny gaplamak dürli ululykda bolup biler, krujka ulanmak şolaryň biridir.Sowgady owadan görkezýär we goşmaça aýratyn duýýar.Üýtgeşik görnüş üçin utgaşdyryjy lenta goşup bilersiňiz ýa-da şaý-sepler bilen bezelen kagyzy dantelli ulanyp bilersiňiz.

  Hemişe gök öwüsýän agaç

  Bahar agaçlary aňsat bolýar we özboluşly gaplama ideýalaryny hödürleýär.Olary kompaniýanyň golaýynda ýa-da milli seýilgählerde gözläp bilersiňiz.Soňra, Ro Christmasdestwo agajyny meňzetmek üçin ajaýyp ýyldyz şekilli stiker bilen hemişe gök öwüsýän spreý goýuň.

  Mundan başga-da, owadan, arzan, ýöne ajaýyp görnüş üçin arzan kagyz kagyzy goşup bilersiňiz.

  Akril senet boýagy

  “Craft Paints” size dürli bezeg paketlerini hödürleýär.Mysal üçin, geometrik şekilleri, nagyşlary we gödek urgylary edip bilersiňiz.Alyjynyň adyny gutujyga ýa-da ýörite habar ýazmak üçin boýag ulanyp bilersiňiz.Şahsy duýgy berýär we ýakyn adamyňy gadyrly duýýar.

  Sosna konuslary

  Sosna konusyny örtmek ideýasyny saýlap, sowgatlary gaplanyňyzda ajaýyp netijeleri alyň.Ak ýüplük bilen daňyň we hemişe gök öwüsýän pürs bilen birleşdiriň.

  JAYI AKRILIK Akril sowgat gutusy bazardaky iň gowusydyr

  Ygtybarly, çydamly we elýeterli akril sowgat gutularyny tapmak gaty gorkunç bolup biler.Emma biz işiňizi aňsatlaşdyrmak üçin geldik!JAYI ACRYLIC, abraýly akril sowgat gutulary üçin bir dükan.Önümlerimiz dürli ululykda we şekilde bolýar we biz olary özboluşly zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrýarys.

  Bu günki jaňyňyz mugt nyrh we kynçylyksyz sargyt amalyny gazanar!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen “Jayi Acrylic Industry Limited” hünärmenýörite ölçegli akril gutydizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmekde ýöriteleşen öndüriji.10,000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdanyndan we 150-den gowrak hünärmen tehnikden başga.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyş, degirmen, ýalpyldawuk, termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 90-dan gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  zawod

  Şahadatnama

  JAYI SGS, BSCI we Sedex şahadatnamasyny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

  akril displeý kepilnamasy

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly dünýä belli markalardyr.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we başga ýurtlara eksport edilýär.Müşderiler30 ýurt we sebit.

   

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Akril sowgat gutusy näme?

  Dürli sowgatlary saklamak üçin ýörite döredilen akril materialdan ýasalan çarçuwasyz konteýner degişlidir.

  Dürli faktorlara baglylykda dürli dizaýnlarda, şekillerde we ululykda bolýar.

  Köplenç sowgat gutusynyň bu görnüşi elmydama aç-açan bolýar.

  Sowgat götermek üçin ýörite ulanylýar.

  Bu guty esasan sowgatlary saklamak üçin, şeýle hem has ýokary görünmek üçin ulanylýar.

  Akril sowgat gutusy näçe?

  Akril sowgat gutusynyň bahasy birnäçe elementlere baglydyr.

  Bu taslamanyň bahasyny kesgitleýän käbir faktorlar, gutyny dizaýn etmek üçin ulanylýan akriliň göwrümini, görnüşini, dizaýnyny we akril derejesini kesgitleýär.

  Mundan başga-da, bezeg görnüşi belli bir akril gutyny satyn almak üçin çykdajylary hem kesgitleýär.

  Mundan başga-da, akril sowgat gutularynyň bahasyny ugratmak we nyrhlar kesgitleýär.

  Elbetde, akril sowgat gutulary üçin kesgitli çykdajylar ýok.

  Aç-açan akril sowgat gutusy reňkli akril sowgat gutusy bilen nädip deňeşdirilýär?

  Reňkli ýa-da aýdyň sowgat gutularyny gözleýärsiňizmi, akril materialdan ýasalýar.

  Şeýle-de bolsa, käbir üýtgeşmeleriň bardygyny hem bellemelidiris:

  Ilki bilen, akril sowgat gutusy adatdan daşary güýç we çydamlylyk bilen ýokary optiki önüm ýaly bolup görünýär.

  Bu nukdaýnazardan, çykdajylaryňyzy tygşytlamaga kömek edýär.

  Şeýle hem, akril sowgat gutusynyň gurluş bitewiligini bozmaz.

  Bu akril sowgat gutusy uzak wagtlap göni gün şöhlesinde-de sary bolmaz.

  Beýleki tarapdan, reňkli akril sowgat gutulary dürli öwüşginlere eýe.

  Rainlemgoşar görnüşlerini halaýan ulanyjylar üçin ajaýyp.

  Açyk akril sowgat gutusy ýaly, bu hem ajaýyp çydamlylygy we güýji hödürleýär.

  Inçe film örtügi bilen örtülen ýaly, pese gaçýar.

  Reňkler himiki taýdan gaýtadan işlenýär.

  Bu, esasanam gymmat bahaly zatlar üçin uly goragy üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

  Şeýle hem, sowgat alyja berilenden soň hem ideal görnüşini saklaýar.

  Iň esasy zat, reňkli sowgat gutusynyň ajaýyp UV garşylygy bar.

  Sowgatlary goramak nukdaýnazaryndan möhümdir.

  Akril sowgat gutularynyň haýsy görnüşleri bar?

  Akril sowgat gutularynyň köp görnüşi bar, ine, iň köp ýaýran görnüşler:

  Aç-açan akril sowgat gutusy

  Specialörite ýagdaýlar üçin amatly.Olar üýtgeşik we şonuň üçin esasanam alyja oňyn täsir edýär.Uzak dowam edip bilmekleri üçinem gaty kyn.

  Akril süýji sowgat gutusy

  Bu süýji bermek üçin ýörite ulanylýan sowgat gutusy.Köp görnüşde we ululykda bar.Olary başga-da köp sowgat bermek maksatlary üçin ulanyp bolýar.

  Çap edilen akril sowgat gutusy

  Adyndan görnüşi ýaly, bu görnüş akril üstünde aýratyn we üýtgeşik bolmagy üçin käbir şahsylaşdyrylan logotipleri we nagyşlary çap edýär.

  Lenta akril sowgat gutusy

  Bu lenta bilen bezelen görnüş.Bu üýtgeşik we ýörite sowgat bermek dabaralary üçin amatly.Şeýle hem, umumy sowgat bermek maksady bilen ulanyp bilersiňiz.

  Toý akril sowgat gutusy

  Adyndan görnüşi ýaly, toýlarda sowgat bermek üçin niýetlenendir.

  Gönüburçly sowgat gutusy

  Şeýle hem, dürli sowgat bermek zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek umumy maksatly akril sowgat gutusy.Dürli ululykda bar, şeýlelik bilen ideal sowgat çözgüdi üpjün edilýär.

  Akril sowgat gutusy güne sary bolýarmy?

  Akril sowgat gutulary dürli derejeli listlerden düzülendir.

  Akril listiň derejesine baglylykda UV şöhlelenmesi çynlakaý ýa-da az zeper ýetirip biler.

  Elbetde, sary reňk akril listiň zaýalanmagynyň alamatydyr.

  Hakykat, gowy hilli akril sowgat gutusy güne sary bolmaz.

  Akril sowgat gutularyna täsir çydamlymy?

  Elbetde!Akril sowgat gutularynyň aýratynlyklaryndan biri, tebigy taýdan berk bolmagy we şonuň üçin islendik fiziki zarba çydap bilmekidir.

  Şonuň üçin size täsir etse, ähli sowgatlar howpsuz galar.

  Aslynda akril gutular hiç haçan aňsat döwülmez.

  Akril sowgat gutusy üçin haýsy görnüş görnüşleri bar?

  Akril sowgat gutusy dizaýnlary üçin saýlamaly köp şekil bar.

  Käbir ýaýranlar aşakdakylary öz içine alýar;

  1. Heartürek şekilli akril sowgat gutusy
  2. Gönüburçly akril sowgat gutusy
  3. Kub şekilli akril sowgat gutusy
  4. Kwadrat akril sowgat gutusy
  5. Piramida akril sowgat gutusy
  6. Altyburçly akril sowgat gutusy

  Akril sowgat gutularynda kemçilikler barmy?

  Akril sowgat gutularynyň esasy kemçiligi, çyzylmalara ýa-da ownuk aşgazanlara gaty duýgur bolmagydyr.

  Aslynda, bu material aýna materialdan has aňsat çyzylýar.

  Bu, elbetde, kemçilik, sebäbi sowgat gutusynyň hiline zyýan ýetirýär.

  Dyrnaklar akril sowgat gutularynyň daşky görnüşine täsir edýär.

  Şol sebäpden, üstünde çyzgylar has köp görünse, esasan görüş ukybyny ýitirýär.

  Akril sowgat gutularynyň ýene bir kemçiligi, käbir akril material derejeleriniň ýaş bilen gün şöhlesinde sary reňkde bolmagydyr.

  Bu, esasan, ýokary UV täsir edýän ýerlerde ýa-da doly spektrli lampalar bilen ulanylanda adaty bolup biler.

  Netijede, bu gutynyň aýdyňlygyna täsir edýär, esasanam açyk akril sowgat gutusy ulanylsa.

  Akril displeý gutusy bilen akril sowgat gutusynyň arasynda tapawut barmy?

  Adatça, akril displeý gutusy pleksiglasdan ýa-da pleksiglasdan ýasalan bir ýa-da birnäçe ýüzden ybarat gap ýa-da berkitme bolup durýar.

  Adyndan görnüşi ýaly, esasy maksady dürli zatlary ýönekeý, amatly we düşnükli görnüşde hödürlemek.

  Akril displeý gutulary köp halatlarda sergi merkezlerinde, ofislerde, muzeýlerde, ýaşaýyş jaýlarynda we ofislerde köp bolýar.

  Beýleki tarapdan, akril sowgat gutusy sowgatlary saklamak we ýapmak üçin ýörite işlenip düzülen görnüşe degişlidir.

  Elbetde, sowgadyň görnüşi üýtgäp biler, bu bolsa akril sowgat gutularynyň ululygyna görä üýtgeýär.

  Iň gowusy, akril displeý gutulary akril sowgat gutulary bilen deňeşdirilende adatça uludyr.

  Şeýlelik bilen, bir wagtyň özünde köp meňzeş ýa-da dürli zatlary saklamak üçin ulanyp bilersiňiz.

  Beýleki tarapdan, akril sowgat gutulary diňe bir ýa-da birnäçe dürli zatlary dolandyryp biler.

  Bu iki gutynyň arasyndaky başga bir tapawut, akril displeýi marketingiňizde we mahabatlaryňyzda aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz.

  Başgaça aýdylanda, köp sanly ýapyk we açyk täjirçilik goşundylary üçin amatly.

  Beýleki tarapdan, akril sowgat gutulary diňe içerde ulanmak üçin amatly ýa-da niýetlenendir.

  Akril sowgat gutusyny nirede ulanyp bilerin?

  Akril sowgat gutularynyň köp sanly programmasy bar, esasylary aşakdakylar:

  Doglan günüňi bellemek

  Akril sowgat gutularyny ulanmak ýer ýüzünde agdyklyk edýän iň köp ýaýran ýer.Köp adamlar, esasanam dostlar we maşgala agzalary köplenç şeýle aýratyn günleri gowy görýärler.

  Size baha berýändiklerini görkezmegiň usullaryndan biri, adatça gutynyň bu görnüşinde gelýän birnäçe doglan gün sowgatlaryny bermekdir.

  Toý dabarasy

  Şeýle hem bu, köpleriň gadyryny bilýän durmuşda gazanylan başga bir waka.Şol sebäpli myhmanlar we beýleki gatnaşyjylar gymmatly sowgatlary bu görnüşli sowgat gutusyna goşmagy aňsatlaşdyrýarlar.

  Işgärler ýylyň ahyrynda oturylyşyk

  Korporatiw dünýäsinde akril sowgat gutulary, kompaniýanyň dürli kategoriýalarynda tapawutlanýan dürli işgärler üçin gymmatly sowgatlary saklamak üçin ulanylýar.

  Lenta akril sowgat gutulary, köplenç birmeňzeşligi sebäpli köplenç halanýar.

  Baýram baýramçylygy

  Iň bezegli baýramçylyk dabaralary, sowgat alyşmak köpler üçin adaty bir zat ýaly bolup görünýär.

  Saklamak

  Köplenç bu elementi öwrüp, gymmat bahaly şaý-sepleriňizi we beýleki moda esbaplaryňyzy saklamak üçin ulanyp bilersiňiz.

  Siziň edip biljek zadyňyz, garnituralary aňsatlyk bilen tertipläp bilersiňiz, guty üçin bölüji ýasamak.

  Öý bezegi

  Şeýle hem sowgat alandan soň öýüňizi zyňmagyň ýerine bezemek üçin bu görnüşli gutyny ulanyp bilersiňiz.Çeperçilik taýdan şuňa meňzeş gutular ajaýyp maşgala bezegini döredýär.

  Saklama gutusy

  Bu akril sowgat gutulary ulanylýan başga bir adaty ýer.Öýde ýa-da işde dürli zatlary tertiplemek üçin ony guramaçy edip bilersiňiz.

  Akril sowgat gutularyndan bellikleri we çyzgylary aýryp bilersiňizmi?

  Jogap hawa.Bu sowgat gutusynyň üstündäki bellikleri we çyzgylary aýyrmak üçin ulanyp boljak birnäçe usul bar.Şeýle-de bolsa, köp zat bellikleriň we geýimleriň derejesine baglydyr.

  Usullaryň biri, elementi buflamak we süpürmek üçin maslahat berilýän akril dyrmaşdyryjy serişdäni ulanmakdyr.Şeýle-de bolsa, bu ownuk çyzgylar üçin zerurdyr.

  Çuňňur çyzmak üçin dürli çyzykly sandal kagyzlaryny yzygiderli ulanmagy saýlap bilersiňiz.Bar etmeli zadyňyz, gury çäge kagyzy bilen çygly çäge kagyzy bilen üç minutlap çalmaly.

  Akril sowgat gutulary ekologiýa taýdan arassamy?

  Hawa, akril sowgat gutusy ekologiýa taýdan arassa.Aslynda, mümkin boldugyça akril gaýtadan işläp bilersiňiz.

  Akril sowgat gutusynyň goşmaça aýratynlyklary haýsylar?

  Gulply gapak

  Bu gutynyň mazmunyny, esasanam çozýanlar tarapyndan ýykylmakdan ýa-da girmekden goramaga kömek edýär.

  Guramaçy

  Ulanyjylara akril sowgat gutusynyň bu dürli bölümlerinde sowgatlary tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär.

  Lenta

  Gutularyň we sowgatlaryň umumy görnüşini ösdürýärler.Mundan başga-da, käbir ýagdaýlarda dabaranyň mowzugyny gowulaşdyrmaga ýa-da üstüni ýetirmäge kömek edýärler.

  Çeňňek

  Bular köplenç hemişelik birikdirilen gapakly akril sowgat gutularynda bolýar.

  Çap et

  Alyjynyň doly baglanyşdyryp biljek sowgadynyň şahsylaşdyryş derejesini habarlaşmagyň usuly hökmünde ulanylýar.Suratlar ýa-da tekst görnüşinde bolup biler we ş.m.

  Akril sowgat gutusynyň hilini nädip barlamaly?

  Akril sowgat gutularynyň hil derejesini kesgitlemek üçin köplenç birnäçe ýörite synaglary ulanýarys.Bu synaglaryň köpüsi, dürli şertlerde sowgat gutularynyň aýratynlyklaryna esaslanýar.

  Bu synaglaryň käbiri aşakdakylary öz içine alýar: temperatura çydamlylygy, freonyň sazlaşyklylygy, çygly we gury akril sowgat gutusynyň özüni alyp barşy we beýlekiler bilen basyşa çydamlylygy.

  Akril sowgat gutularyny ulanmagyň peýdalary näme?

  1. Sowgady has ýokary derejä çykarýarlar, bu önümiň bahasyny ýokarlandyrýar.
  2. Sowgatlary gysmagyň, titremegiň, UV şöhlelenmesiniň, suwuň we beýleki baglanyşykly elementleriň öňüni alýar.
  3. Önümleriňiziň marketingini we mahabatyny, esasanam korporatiw pudakda ösdürýärler.
  4. customöriteleşdirilen akril sowgat gutusy yhlasy görkezýär we döredijiligi hem güýçlendirýär.