Akril sowgat gutusy adaty

Iň oňat akril sowgat gutusy Hususy öndüriji, Hytaýdaky zawod

JAYI ACRYLIC, akril sowgat gutularyny öndüriji we üpjün ediji, biz akril gutulary gönüden-göni dürli kärhanalara satýarys.Zawodymyzdan göni obeer şaryna lomaý satýarys.Bölek satuw displeýiňiz üçin düýbünden bäsdeşlik bahasy bilen ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty ölçegli açyk akril sowgat gutusy bilen üpjün edip bileris.Dürli önümleri görkezmek üçin islenýän ululykda akril sowgat gutularyny ýasap bilersiňiz.Logotipiňizi, önümiň adyny ýa-da isleýän başga talaplaryňyzy goşmak üçin doly erkindiris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaýda ýörite akril sowgat gutusy çözgütleri üpjün ediji

Biz hödürleýärisýörite akril sowgat gutusymarkaňyzyň anyk maksatlaryna we talaplaryna laýyk çözgütler.Iň oňat netijelere ýetmek üçin desgalarymyz iň täze tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Öňdebaryjy hökmündeakril sowgat önümlerini öndürijiler, siziň garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirjekdigimize ynanýarys.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Greenaşyl daşky gurşawy goramak import materiallaryny kabul ediň. Saglyk we howpsuzlyk

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, JAYI ACRYLIC bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

akril sowgat gutusy
akril sowgat gutusy
akril sowgat gutusy

Akril sowgat gutusy adaty

Akril sowgat gutusyaç-açan, güýçli we owadan sowgat gutusydyr.Adatça ýokary aç-açanlygy we täze we tebigy görnüşi bolan ýokary hilli akril materialdan ýasalýar.Akril sowgat gutulary giňden ulanylýar we toýlar, doglan günler, söwda merkezleri, sergiler we ş.m. ýaly sowgat gaplaýyş gutulary, önüm görkeziş gutulary we kolleksiýa görkeziş gutulary we ş.m. ýaly dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: Açyk, ak, gara, gyzyl, gök ýa-da ýöriteleşdirilen

MOQ: 100 sany

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, stiker, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Akril sowgat gutularyňyzy düzüň

JAYI AKRILIKakril sowgat gutularyňyzyň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril önümleriHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril sowgat gutularyny hödürlemäge kömek edýäris.

akril halka sowgat gutusy

Custörite akril halka sowgat gutusy

Akril halka sowgat gutusy, halkalary görkezmek we saklamak üçin köplenç ulanylýan açyk gutydyr.Smoothumşak we açyk görnüşli güýçli akril materialdan ýasalýar.Gutynyň görnüşi adatça altyburç, tegelek ýa-da inedördül bolup, halkany ýerleşdirmek üçin belli bir çuňluga eýe.Spaceeri tygşytlamak üçin olary aýratyn ulanyp ýa-da biri-biriniň üstünde goýup bolýar.Akril halka gutulary ýönekeý we owadan, arassalamak we saklamak aňsat, şaý-sepler ýygnaýjylar üçin iň amatly saýlama bolýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy

Prörite çap akril sowgat gutusy

Islän dizaýnyňyzy (LOGO bolup biler, nagyş bolup biler) akril gutuda çap etmek isleseňiz, ýöriteleşdirilen akril gutyny çap etmek siziň üçin dogry saýlawdyr.Akril sowgat gutyňyzy gaty şahsy görünmek üçin ösen tehnologiýamyzy ulanýarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril toý kartoçkasy

Custörite akril toý kartoçkasy sowgat gutusy

Simpleönekeý, ýöne owadan akril toý kartoçkasy sowgat gutusy, owadan görnüşi we berk gurluşy bilen ýokary hilli arassa akril materialdan ýasaldy.Simpleönekeý dizaýn stilini ulanýar we aç-açan gabyň üsti bilen gutyňyzyň mazmunyny görüp bilersiňiz, toý kartyňyz has owadan görkeziler.Kart gutusy dogry ölçeg, toý sahnasynda ulanmak üçin amatly we toýlaryň dürli mowzuklaryna we stillerine aňsatlyk bilen gabat gelip biler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy

Custörite akril şokolad sowgat gutusy

Simpleönekeý, ýöne owadan akril toý kartoçkasy sowgat gutusy, owadan görnüşi we berk gurluşy bilen ýokary hilli arassa akril materialdan ýasaldy.Simpleönekeý dizaýn stilini ulanýar we aç-açan gabyň üsti bilen gutyňyzyň mazmunyny görüp bilersiňiz, toý kartyňyz has owadan görkeziler.Kart gutusy dogry ölçeg, toý sahnasynda ulanmak üçin amatly we toýlaryň dürli mowzuklaryna we stillerine aňsatlyk bilen gabat gelip biler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/wholesale-clear-acrylic-candy-display-box-with-lid-supplier-jayi-product/

Custörite akril süýji sowgat gutusy

Süýjüligiňiz we beýleki işiňiz üçin köp şekilli we reňkli akril guty gözleýän bolsaňyz, JAYI ACRYLIC-i gözden geçirip bilersiňiz.Süýji we başgalar üçin akril sowgat gutularyny öndürmekde ýöriteleşýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril gül gutusy

Custörite akril gül sowgat gutusy

JAYI ACRYLIC akril gül sowgat gutularynyň giňişleýin görnüşini hödürleýär.Eger işiňiz tegelek, ownuk akril gül sowgat gutularyny üpjün edijä mätäç bolsa, JAYI ACRYLIC-e bil baglap bilersiňiz.Islegleriňize görä dürli akril gül sowgat gutularyny doly öndürip bileris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
gül üçin akril gül gutusy

Ro Christmasdestwo üçin ýörite akril sowgat gutusy

Bu akril Täze ýyl sowgat gutusy, içindäki sowgady görmäge mümkinçilik berýän açyk gabykly.Guty güller, şokoladlar, sagatlar, monjuklar, halkalar we ş.m. ýaly ownuk sowgatlar üçin dogry ölçegdir.Gutynyň gyralary has owadan we ýokaryk görünmek üçin sowgat gutusyny hasam dabaraly etmek üçin seresaplylyk bilen ýuwuldy.Bu akril Ro Christmasdestwo sowgat gutusy, näzik we amaly sowgat bolup, dostlaryňyza we maşgalaňyza ýüregiňizi duýmak üçin berip bilersiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril toý sowgat gutusy

Söýgüliler üçin ýörite akril sowgat gutusy

Bu akril söýgüliler güni sowgat gutusy.Daş görnüşi gaty owadan.Aç-açan akril material sowgat gutusynyň mazmunyny görünýär.Gutynyň ýokarsy gaty ýumşak we gödek däl bolmagy üçin aýazly.Guty, aşyklar gününe şokolad, trinket we ş.m. sowgatlary ýerleşdirmek üçin dogry ölçegdir.Guty şeýle hem ajaýyp gutlag kartasy bilen gelýär, habaryňyzy ýazyp bilersiňiz we ýüregiňizi ýakyn adamyňyza iberip bilersiňiz.Bu akril söýgüliler güni sowgat gutusy, söýgüliňiz ýa-da söýgüliňiz üçin gaty mähirli we aýratyn sowgat.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Şükür güni üçin akril sowgat gutusy

Şükür güni üçin ýörite akril sowgat gutusy

Bu akrilden ýasalan Şükür bagşy sowgat gutusy we daşky görnüşi gaty owadan.Gutynyň özi aç-açan bolup, içindäki sowgady aýdyň görmäge, şeýle hem daş-töweregi ýagtylygy şöhlelendirip, örän ýalpyldawuk edýär.Guty kub görnüşinde, gapagy altyn minnetdarlyk bilen Şükür bagşy mowzugyna laýyklykda çap edilip bilner.Gapak aňsatlyk bilen açylýar we ýapylýar, ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Guty, ähli ululykdaky sowgatlary saklamak üçin dogry ölçeg bolup, ony Şükür bagşy sowgatlarynyň ajaýyp görnüşine öwürýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hususy akril sowgat gutusynyň artykmaçlyklary

Ynamly we uzak möhletli kooperatiw gözleýärsiňizmi?akril guty öndürijileri?Biz iň ulularyň biriýörite akril gutyHytaýda satyjylar, iň gowy lomaý bahany size hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;ýokary hilli önümler.Customörite akril sowgat gutularyny hünär derejesinde ýasamak üçin elimizden gelenini ederis.

Içindäki mazmuny tozandan we zeperden gorap biler

Möhüm zatlaryňyzy durmuşa geçirmek üçin ajaýyp önüm

Ajaýyp ölçegli durnuklylyk bilen doly aç-açanlygy üpjün edýär

Arassalamak aňsat we çydamly

Çydamly, ajaýyp görnüş we ideal täsir güýji

Akril sowgat gutusy agramy ýeňil, hereket etmek we ýük çykdajylaryny tygşytlamak aňsat

Akril sowgat gutusy berk we çydamlydyr

Akril sowgat gutusy güýçli howa garşylygy we UV garşylygy bar

akril sowgat gutusy
akril sowgat gutusy

Akril sowgat gutusyny nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril sowgat gutyňyz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril sowgat gutusynyň ululygy barada sizden sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril sowgat gutusyny näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril sowgat gutusynyň üstünde çap etmek isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Biz Hytaýda akril sowgat gutulary ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril sowgat gutularyny we beýleki ýöriteleşdirilen akril guty önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Käbir müşderilerimiziň harytlaryny özleri üçin barlaýan edara bar.Bahasy bolsa köplenç gaty ýokary.

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, akril sowgat gutularyny size ibermek üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Customörite akril sowgat gutusyny sargyt etmek prosesi bilen bulaşdyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Professional ýörite akril sowgat gutusy önümlerini öndüriji

 Jayi Akril öňdebaryjy öndüriji hökmünde 2004-nji ýylda esaslandyryldyýöriteleşdirilen akril gutyHytaýda elmydama ajaýyp dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen akril önümlerine ygrarly bolduk.

10000 inedördül metrlik zawodymyz bar, 100 hünärli tehnik, 80 sany ösen önümçilik enjamy bar, ähli amallar zawodymyz tarapyndan tamamlanýar.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Omörite ýalpyldawuk akril sowgat gutusy

Bu ýokary hilli akril materialdan ýasalan ajaýyp ýalpyldawuk akril sowgat gutusy.Smoothumşak we aç-açan görnüşe eýe bolup, ýalpyldawuk yzygiderlilik gutujygy goşmaça ajaýyp edýär.

Gutynyň dizaýny ýönekeý we jomart bolup, şaý-sepler, dokumalar, kosmetika we ş.m. ýaly dürli ownuk zatlary saklamak üçin ulanylyp bilner.

Bu ýalpyldawuk akril guty diňe bir owadan we amaly däl, eýsem gaty çydamlydyr.Akril material güýçli we çydamly, döwmek we deformasiýa etmek aňsat däl.

Şeýle hem arassalamak we saklamak aňsat, ýagty görnüşini dikeltmek üçin ony çygly mata bilen süpüriň.Bu ajaýyp ýalpyldawuk akril guty, otaglary, stollary we ş.m. bezemek üçin ajaýyp amaly elementdir.

Heartörite ýürek şekilli akril sowgat gutusy

Bu, dostlar we garyndaşlar üçin ajaýyp sowgat gaplaýyş gutusy bolan ajaýyp ýürek şekilli akril sowgat gutusy.

Highokary hilli akril materialdan ýasalýar, daşky görnüşi ýalpyldawuk we açyk görünýär.

Heartürek şekilli akril sowgat gutusy, sowgadyňyzy has nepis we asylly etmek üçin şaý-sepleri, enjamlary, süýji we beýleki ownuk sowgatlary bezemek üçin ajaýyp.

Gutynyň dizaýny ýönekeý we sahy, içki giňişligi giň, dürli ownuk zatlary ýerleşdirip bilýär.

Akril sowgat gutusy öndürijisinden we zawoddan şahadatnamalar

Biz Hytaýda iň oňat lomaý akril gutulary üpjün ediji, önümlerimiziň hilini kepillendirýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Biziň hemmämizýörite lusit gutusymüşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril ammar gutujy paýlaýjylarymyz we akril displeý stend üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Jayi ISO9001 şahadatnamasy
Sedex-1
CTI

Akril sowgat görkeziş gutusy üpjün edijisinden hyzmatdaşlar

Jaýi akril iň ökde hünärmenleriň biridirýörite pleksiglas gutular& Hytaýda akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijileri.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Akril” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

sah
Kooperatiw müşderi12
Hyzmatdaş müşderi15
Hyzmatdaş müşderi2
Hyzmatdaş müşderi10
Hyzmatdaşlyk müşderisi
Hyzmatdaşlyk müşderisi5
Hyzmatdaş müşderi13
Kooperatiw müşderi6
Hyzmatdaş müşderi9
Hyzmatdaşlyk müşderisi16
Kooperatiw müşderi7
Hyzmatdaş müşderi14
Hyzmatdaşlyk müşderisi17
Hyzmatdaş müşderi8

Akril sowgat gutulary: Ahyrky gollanma

Akril sowgat gutusy näme?

Akril sowgat gutusy aç-açan, çydamly we owadan sowgat gutusydyr.Adatça ýokary aýdyňlygy we düşnükli we tebigy görnüşi bolan ýokary hilli akril materialdan ýasalýar.Akril sowgat gutulary toýlarda, doglan günlerde, söwda merkezlerinde, sergilerde we beýleki çärelerde giňden ulanylýar we sowgat gaplaýyş gutulary, önüm görkeziş gutulary, kolleksiýa görkeziş gutulary we ş.m. ulanylyp bilner Akril sowgat gutulary gurluşy ýönekeý we sökmek aňsat we ýygna, bu olary gaty meşhur edýär.

Akril sowgat gutularynyň haýsy görnüşleri bar?

Akril sowgat gutularyny saýlamagyň köp görnüşi bar, şol sanda:

1. Aç-açan akril sowgat gutusy

2. Reňkli akril sowgat gutusy

3. Custöriteleşdirilen akril sowgat gutusy

4. Gapakly akril sowgat gutusy

5. Köp gatlakly akril sowgat gutusy

6. Çap edilen akril sowgat gutusy

7. Çyra bilen akril sowgat gutusy

8. Magnit akril sowgat gutusy

9. Gulplanyp boljak akril sowgat gutusy

10. Ackapylan akril sowgat gutusy

Bu sowgat gutulary inedördül, gönüburçly, tegelek we hatda ýürek ýaly dürli ululykda we şekillerde bolup biler.

Akril sowgat gutularyny nirede ulanyp bolar?

Akril sowgat gutusy aç-açan, çydamly we owadan sowgat gutusydyr.Programma ssenarileriniň giň toplumy bar we aşakdaky meýdanlarda ulanylyp bilner:

1. Baýram sowgat gutulary: Täze ýyl sowgat gutulary, Söýgüliler güni sowgat gutulary, Şükür bagşy sowgat gutulary we ş.m.

2. Söwda sergisi: Söwda merkezlerinde, supermarketlerde, sergilerde, dükanlarda we beýleki ýagdaýlarda akril sowgat gutulary önümi görkezmek we satmak üçin gaplar hökmünde ulanylyp bilner.

3. Şahsylaşdyrylan özleşdirme: Akril sowgat gutulary berk çydamlylyga we aýdyňlyga eýe we müşderileriň isleglerine görä düzülip bilner.Toýlarda, doglan günlerde, oturylyşyklarda, işewürlik çärelerinde we beýleki wakalarda sowgat gaplamak üçin ulanylýar.

4. Kolleksiýa displeýi: Käbir ownuk kolleksiýalar, senetçilik önümleri, bezegler we beýleki kolleksiýalar üçin akril sowgat gutulary zatlary zaýalanmakdan ýa-da hapalanmakdan goramak bilen kolleksiýa displeýi hökmünde ulanylyp bilner.

Gysgaça aýdylanda, akril sowgat gutulary üçin amaly ssenariýalar köp.Diňe sowgat gaplamak üçin däl, täjirçilik sergisi, ýörite sowgatlar, kolleksiýa displeýi we beýleki maksatlar üçin hem ulanylyp bilner.

Akril sowgat gutulary günüň sarymy?

Akril sowgat gutulary gün şöhlesine ýa-da UV şöhlelenmesiniň beýleki çeşmelerine sezewar bolsa wagtyň geçmegi bilen sary öwüsýär.Bu prosese fotodegradasiýa diýilýär we akril materiallaryň estetiki häsiýetlerine täsir edýär.Şeýle-de bolsa, sarylygyň tizligi we agyrlygy sowgat gutusynda ulanylýan akriliň aýratynlyklaryna we gün şöhlesiniň täsiriniň dowamlylygyna we dowamlylygyna bagly bolar.Käbir öndürijiler gün şöhlesinde sary ýa-da peselmek ähtimallygy ýokary bolan UV çydamly akril ulanýarlar.Akril sowgat gutularyňyzy arassa saklamak isleseňiz, olary gün şöhlesinden we UV şöhleleriniň beýleki çeşmelerinden uzakda saklaň.

Akril sowgat gutusy güýçlimi?

Akril sowgat gutulary gaty güýçli bolup biler, akril aýnadan has güýçli we çydamly ýörite plastmassa materialdyr.Akril sowgat gutulary adatça ýokary aç-açanlyga we owadan görnüşe, şeýle hem çyzmaga çydamly, şokdan goraýan, suw geçirmeýän we beýleki aýratynlyklara eýe.Akril sowgat gutularynyň köpüsi sowgady ygtybarly we gizlin saklamak üçin magnit ýa-da gulplama mehanizmleri bilen gelýär.

Akril sowgat gutusyny gapak bilen nädip saýlamaly?

Gapakly akril sowgat gutusyny saýlanyňyzda, içerde goýmak isleýän sowgadyňyzyň ululygyny we görnüşini, gutynyň umumy dizaýnyny we stilini göz öňünde tutuň.Şeýle hem akril materialyň hilini, içindäki sowgady goramak üçin galyň we çydamlydygyna göz ýetirmeli.Şeýle hem, gutynyň gulpy gulplamak mehanizminiň ýa-da sowgady ygtybarly we gizlin saklamak üçin goşmaça howpsuzlyk aýratynlyklarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutup bilersiňiz.Netijede, gutujyga ýörite tekst ýa-da grafika goşmak ukyby ýaly islendik şahsylaşdyrma opsiýalaryny hem göz öňünde tutup bilersiňiz.

Akril sowgat gutusynyň bahasy näçe?

Akril sowgat gutusynyň bahasy islenýän ululygyna, görnüşine, dizaýnyna we mukdaryna baglydyr.Adatça, gutynyň hiline we aýratynlygyna baglylykda bahasy birnäçe dollardan birnäçe ýüz dollara çenli bolup biler.Gerekli akril sowgat gutusynyň bahasy barada has gowy düşünmek üçin ýerli gaplama üpjün edijilerine ýa-da onlaýn dükanlara ýüz tutup bilersiňiz.

Akril sowgat gutularyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

Akril sowgat gutulary birnäçe artykmaçlygy hödürleýär:

1. Çydamlylygy: Akril täsirlere çydap bilýän we çydamly güýçli we çydamly materialdyr.

2. Açyklygy: Akril hrustal düşnükli, içindäki sowgat üçin ajaýyp wizual displeý berýär.

3. weeňil: Akril aýnadan has ýeňil, daşamagy we işlemegi aňsatlaşdyrýar.

4. Özbaşdaklyk: Akril sowgat gutulary çap, oýma we beýleki bezeg işlerini aňsatlyk bilen düzüp biler.

5. Ekologiýa taýdan arassa: Akril sowgat gaplamasynyň uglerod yzyny azaldýan gaýtadan ulanylýan plastik materialdyr.

6. Çykdajyly: Akril, döwük we gymmat aýna üçin tygşytly alternatiwadyr.

Akril sowgat gutularynyň kemçilikleri barmy?

Akril sowgat gutularynyň käbir kemçilikleri hem bar:

1. Dyrnaklar: Akril dogry işlenmese aňsatlyk bilen çyzylýar, bu onuň daşky görnüşine täsir eder.

2. Saryk: Akril wagtyň geçmegi bilen, esasanam gün şöhlesine ýa-da UV şöhlelerine sezewar bolan ýerlerde aňsatlyk bilen sary reňkde bolup biler.

3. Brittleness: Akril gaty bolsa-da, wagtyň geçmegi bilen döwülip biler, esasanam sowuk temperaturalarda, ýarylmagyna sebäp bolup biler.

4. Statik elektrik: Akril statiki elektrik öndürip, tozany we beýleki bölejikleri özüne çekip biler, bu bolsa arassa bolmagy kynlaşdyrar.

5. Himiki duýgurlyk: Akril erginler ýa-da arassalaýjy maddalar ýaly käbir himiki maddalar tarapyndan zaýalanmagy mümkin, şonuň üçin ony dogry arassalamaly.

Akrilden başga sowgat gutularyny ýasap biljek plastik material barmy?

Hawa, PET, PVC we polikarbonat ýaly sowgat gutularyny ýasamak üçin ulanyp boljak başga plastmassa materiallary bar.

Her materialyň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, şonuň üçin material saýlamak sowgat gutusynyň aýratyn talaplaryna baglydyr.Mysal üçin, PET akril bilen deňeşdirilende ekologiýa taýdan has arassa, PVC bolsa akrilden has çeýe we täsire çydamly.Polikarbonat täsire garşylygy we gowy aýdyňlygy hem hödürleýär, ýöne beýleki wariantlardan has gymmat bolup biler.Netijede, sowgat gutusy üçin iň oňat material çydamlylyk, çykdajy, aýdyňlyk we dowamlylyk ýaly faktorlara bagly bolar.

Akril sowgat gutulary Wirgin ýa-da gaýtadan işlenen materialdan ýasalýarmy?

Akril sowgat gutulary gyz we gaýtadan işlenen materiallardan ýasalyp bilner.Material saýlamak, öndürijiniň islegine we sowgat gutusynyň islenýän aýratynlyklaryna baglydyr.Wirgin akril täze çig maldan, gaýtadan işlenen akril bolsa gaýtadan işlenen we gaýtadan işlenen materiallardan ýasalýar.

Gaýtadan işlenen akril köplenç ekologiýa taýdan arassa hasaplanýar, sebäbi galyndylary azaltmaga we serişdeleri tygşytlamaga kömek edýär.Şeýle-de bolsa, gyz akril bilen deňeşdirilende başgaça ýerine ýetirip biler, şonuň üçin sowgat gutusy aýratyn aýratynlyklary talap etse, öndüriji gyz akril saýlap biler.

Akril sowgat gutulary üçin haýsy görnüş görnüşleri bar?

Akril sowgat gutulary, şol sanda dürli görnüşlerde bargönüburçly, inedördül, tegelek, ýumurtga, ýürek we adaty şekiller.Görnüşi öndürijiniň dizaýnyna we sowgat gutusynyň niýetlenen ulanylyşyna baglydyr.Käbir akril sowgat gutularynda zatlaryň howpsuz bolmagy üçin gapaklary ýa-da süýşýän gapaklary bolup biler.Sowgat gutulary islenýän estetika baglylykda aýdyň ýa-da reňkli bolup biler.Akril köp tarapdan bezelip bilinýän köpugurly materialdyr, şonuň üçin akril sowgat gutularynyň dizaýn mümkinçilikleri çäksizdir.

Akril sowgat gutularynda çap edip bilersiňizmi?

Hawa, akril sowgat gutularyny ekranda çap etmek, sanly çap etmek ýa-da UV çap etmek ýaly professional çap usullary ulanyp çap edip bolýar.Şeýle-de bolsa, çap etmegiň görnüşleri sowgat gutusynyň ululygyna we görnüşine we öndürijiniň ýa-da çap ediş gullugynyň çap etmek mümkinçiliklerine bagly bolup biler.Akril sowgat gutusyny çap etmegiň görnüşleri üçin öndüriji ýa-da çap gullugy bilen maslahatlaşmak maslahat berilýär.

Akril sowgat gutulary ekologiýa taýdan arassa?

Akril sowgat gutulary, adatça, ekologiýa taýdan arassa hasaplanmaýar, sebäbi olar biodürlüp bilinmeýän we daşky gurşawda dargamak üçin ýüzlerçe ýyl alyp bilýän plastmassadan ýasalýar.Şeýle-de bolsa, käbir öndürijiler ekologiýa taýdan has amatly bolan sowgat gutulary üçin gaýtadan işlenen ýa-da dowamly akril ulanyp bilerler.Akril sowgat gutusyny ýasamak üçin ulanylýan materiallar we önümçilik prosesi barada öndüriji ýa-da satyjy bilen hökman barlaň.

Akril sowgat gutularyndaky bellikleri we çyzgylary arassalap bilersiňizmi?

Hawa, akril sowgat gutularyndan birnäçe dürli usullary ulanyp, bellikleri we çyzgylary aýryp bilersiňiz.Ine käbir maslahatlar:

1. surfaceerüsti plastmassa polýa bilen polýak: Bu usul akril ýüzler üçin ýörite işlenip düzülen plastik poli ulanmagy öz içine alýar.Polkany arassa mata çalyň we yzlar we çyzyklar aýrylýança tegelek hereketlerde buf ediň.

2. surfaceer ýüzüni üwemek: Çuňňur çyzmak üçin inçe çäge kagyzy ýa-da ýüzüni ýuwmak üçin ýalpyldawuk pad ulanyp bilersiňiz.Pes gumly kagyzdan başlaň we çyzgylar aýrylýança kem-kemden has ýokary derejä ýetiň.Zemlenmezden ozal we soň ýüzüni gowy arassalaň.

3. heatylylyk ýaragyny ulanyň: Akriliň ýüzüni ýumşatmak üçin ýylylyk ýaragyny ulanyp bilersiňiz, dyrnaklary süpürmegi aňsatlaşdyryp bilersiňiz.Heatylylyk ýaragyny ulananyňyzda seresap boluň we ähli howpsuzlyk görkezmelerini ýerine ýetiriň.

4. Diş pastasy ýa-da çörek bişirilen soda ulanyň: Kiçijik dyrnaklar üçin bellikleri süpürmek üçin diş pastasy ýa-da çörek sodasy ulanyp bilersiňiz.Arassa mata az mukdarda diş pastasy ýa-da çörek sodasy çalyň we bellikler aýrylýança ýüzüni tegelek hereketlerde süpüriň.

Akril sowgat gutulary haýsy goşmaça aýratynlyklar bilen gelýär?

Akril sowgat gutulary, adaty ululyklar we şekiller, çap edilen dizaýnlar ýa-da logotipler, tutawaçlar, ilikler, gulplar ýa-da gysgyçlar ýaly goşmaça aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Käbir akril sowgat gutulary mazmuny goramaga we görkezmäge kömek edip biljek goşmaçalar ýa-da bölümler bilen gelýär.Elýeterli goşmaçalar öndürijä bagly bolup biler, şonuň üçin has giňişleýin maglumat üçin olar bilen habarlaşyň.

Akril sowgat gutularynyň hilini nädip barlaýarsyňyz?

Akril sowgat gutularynyň hilini barlamak üçin aşakdaky barlaglary ýerine ýetirip bilersiňiz:

1. Görünýän kemçilikleri gözläň: Akril sowgat gutusyna hiline täsir edip biljek çyzyklar, çatryklar ýa-da beýleki görünýän kemçilikler barlaň.

2. Galyňlygyny barlaň: Sowgat gutusyny ýasamak üçin ulanylýan akriliň galyňlygy onuň çydamlylygyna we zeper ýetmegine garşylygy täsir edip biler.Göz öňünde tutulan ulanmak üçin galyňlygyň ýeterlikdigine göz ýetiriň.

3. Güýjüni barlaň: Akril sowgat gutulary işlemäge we daşamaga garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçli bolmaly.Akril gutynyň burçlaryna we gyralaryna ýuwaşlyk bilen basyş edip, güýji synap bilersiňiz.

4. Açyklygyny barlaň: Akril sowgat gutulary mazmunyň görünmegine täsir edip biljek bulutly ýa-da howply ýerlerden arassa bolmaly.

5. Himiki garşylygy barlamak: Akril sowgat gutulary arassalaýjy serişdeler ýa-da atyrlar ýaly ulanylanda dürli himiki maddalar bilen gatnaşyga girip biler.Sowgat gutusynyň kiçijik bir ýerini himiki maddalara sezewar edip, zeper ýetmeginiň ýa-da reňkiniň ýüze çykandygyny synlap, himiki garşylygy barlaň.

Akril gutularyň beýleki görnüşleri

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň