Custörite akril oýunlary

Şahsy oýun toplumlary |Stol çyzgylary

Jaýide, iň gowy şahsylaşdyrylan planşet akril oýun toplumlaryny we islendik doglan gününi, baýramçylygyny ýa-da ýubileýini aýratyn bellemek üçin sowgatlary hödürleýäris.Customörite oýulan küşt oýun toplumlarymyzy, gyzykly dolulygyna ýykylan diň oýunlaryny, 4-nji we takt barmak bilen bezelen we gyzykly oýun, ajaýyp oýun gutusy sowgatlary we adaty zatlary satyn alyp, dostlaryňyza, kärdeşleriňize ýa-da ýakynlaryňyza ajaýyp sowgat tapyň. tagta oýun sowgat ýygyndylary.Bular hödürleýän köp sanly özboluşly oýun toplumynyň, bulgurlaryň we planşet esbaplarynyň sowgat görnüşleriniň diňe käbiri.Her gezek şol aýratyn adama nä derejede gyzyklanýandygyňyzy görkezmäge mümkinçilik berýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Jaýy akril zawody

Akril oýun seriýasy wideo

Hytaý Professional Akril Tagta oýunlaryny üpjün ediji we öndüriji

 

“Jayi Akril Industry Limite” Hytaýda ýerli akril önüm öndürijisidir.Size bir nokatly akril oýun ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýäris.Düzülip bilinýän tagta oýunlarynda 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

Hytaýda iň ynamdar akril oýun öndürijisi hökmünde, akril oýunlarynyň köpüsine goşant goşýarys.Jayi, adaty akril oýunlary we başgalar ýaly ajaýyp akril oýun paketini hödürleýär.Dabaranyň zerurlyklaryna görä aýratyn sowgatlar hem berilip bilner.

Jayi, iş islegleriňize baglylykda dürli görnüşli girdejili oýunlary hödürleýär.

Häzir bize sorag ýazmagyňyzy haýyş edýäris we mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Markaňyzy Skyrocket etmek üçin ýörite akril tagta oýny

Öýdäki oýun gijelerinden başlap, ýol saparlarynda güýmenje çenli, girdejili tagta oýunlary eliňizde bolmak gyzykly we aňsat wariantydyr.Şahsylaşdyrylan tagta oýunlary ýygyndysy, birnäçe klassikleri öz içine alýan birnäçe ýokary hilli akril oýunlardan ybarat.Ine, saýlamaly dürli oýunlaryňyza gysgaça serediň.

Tumbling diň oýny

Islendik adamyň oýnap bilýän ululy-kiçili akril çökýän bloklar oýunlary bilen ýörite reňkli tagta oýny bilen islendik ýygnanyşykda tolgunmany artdyryň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Küşt oýun toplumy

Bu ýumşak küşt toplumy, görkezmek üçin ajaýyp ajaýyp oýun döretmek üçin ajaýyp usullar bilen ýagtylygy özüne çekýär.Maşgala we dostlaryňyz bilen oýun gijeleri üçin ajaýyp sowgat.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Yzky oýun

Adaty halaýan döwrebap görnüş, häzirki zaman toplumlarymyz açyk we altyn dizaýnda ýa-da stiliňiz bilen gitmek üçin reňkli dizaýnda bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Dört oýun birikdiriň

LýuksAkril dört oýunhäzirki zaman oýun toplumlarynda iň esasydyr.Bu maşgala gyzykly lucite 4-nji oýun bilen oýnuňyzy dowam etdiriň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

“Tic Tac Toe” oýun toplumy

Tutuş maşgala üçin ajaýyp oýun, akril Tic Tac Toe toplumlarymyz aç-açan we açyk neon dizaýnlarynda bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Domino oýun toplumy

Bu gözüňi özüne çekiji domino toplumy bilen oýun gyzykly sowgadyny ber.Islendik otagda reňkli sözler aýtmak üçin akril dizaýn bilen bu maşgalany halaýardyk.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Jigsaw enigma oýny

Bu enigma has ýokary we çydamly duýgy üçin akrilden ýasaldy.Bulaşyklarymyz, adatça, iki görnüşde görkezilýär, biri stoluň bezegi, beýlekisi diwar asylýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Küşt we şaşka oýunlary toplumy

Owadan üýtgeşik, häzirki zaman küşt toplumy geň galdyrmak we begendirmek üçin sowgat.Toplumda küşt we barlaýjy bölekleri bolan açyk akril oýun tagtasy bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Poker çip oýun toplumy

Ak reňkdäki Lýuks Poker Çip toplumy 100 sany poker çipi bilen üpjün edilýär.Chhli çipler kazino derejesidir we olar üçin gowy agramy bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Kribbage oýny

Anotherene bir nusgawy tagta oýny, akril çüýşe toplumlarymyz has kiçi göwrümli we syýahat etmegi aňsatlaşdyrýan ýeňil dizaýn bilen häzirki zaman akrilden ýasaldy. 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Stol hokkeýiniň ýeňiji oýny

Hokkeý ýeňiji oýun

Fjord Capture - mowzukly slingback / slingshot Akril bukulýan we göçme tagta oýny. Hakyky Jarl boluň - öz düzgünleriňizi düzüň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý barlagçylary oýun toplumy

Görkezmek üçin owadan.Halaýan oýnuňyza gaty gowy görünýän ýumşak akril reňkli täzelenme berdik, oýnanyňyzdan soň goýmak islemersiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
ba9f8bf8-44be-46d4-9443-ad8a31837f1f

Custöriteleşdirilen poker kartoçkasy we zar toplumlary

Seretmek üçin owadan we oýnamak üçin has gyzykly, halaýan tagta oýunlaryňyzyň hemmesini reňkli akril bilen täzeledik, dowam etdirip bilersiňizoýun gijesi.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
rummy oýun

Rummy kafel oýun toplumy

Her kim elde ýasalan, akril toplumda Rummy oýnamagy gowy görýär we dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen wagt geçirmek üçin ajaýyp usul.Gümürtik toplumymyz ajaýyp sowgat edýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril arka oýun oýny

“Backgammon Lucite” oýun stoly

Bu aç-açan galyň lýuks adaty lýusit arkammon akril oýun stoly, gaty köp ýer tutman, oýun otagyňyzda ýa-da maşgala otagyňyzda rahat oturýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Custöriteleşdirilen akril ping pong toplumy

Aumşak we döwrebap nusgawy oýun oýnaýar.Bu premium toplumda reňkli akril padler we top bar, bu bolsa ping-pong oýunlaryňyza owadanlyk goşýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril tagt oýunlarynyň haýsy görnüşlerini sazlap bileris?

1. Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň oýunlary

Hyzmatdaşlyk tagtasynyň oýunlary täzelikçi we döredijilikli, ýöne ähli maksatlaryňyzy ýerine ýetirmek isleseňiz, toparlaýyn işlemegi hem talap edýär.Bu hyzmatdaş tagt oýunlary özüne çekiji, gyzykly we ajaýyp pikirlerden doly.

Customörite kooperatiw tagtasynyň oýnuny döretmek isleseňiz, şu gün synap görüň.Tagtanyň oýun dünýäsine özboluşly perspektiwany getirmek üçin geldik, şol bir wagtyň özünde-de stil we hyzmatdaşlyk nukdaýnazaryndan konweri basýarys.

2. Bilim geňeşiniň oýunlary

Bu oýunlarda hemişe öwrenmeli täze bir zat bar.Biologiýadan himiýa, ykdysadyýet, matematika we başgalar ýaly dürli mowzuklar bilen bilim tagtasynyň oýunlaryny oýnap bilersiňiz.

Islegiňize görä ýörite okuw tagtasynyň oýunlaryny döretmäge kömek edip bileris.Küşt tagtalaryny, zarlary, kartoçkalary, sagat aýna taýmerlerini we dürli elementleri aňsatlyk bilen goşup bileris.

3. Maşgala tagtasynyň oýunlary

Maşgala tagtasy oýunlary tutuş maşgala hyzmatdaşlyga we bilelikde işlemäge mümkinçilik berýär.Has bäsdeş adamlar üçin bu ýönekeý hyzmatdaş tejribe bolup biler.

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/
https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Özüňizi döretmek isleseňizadaty maşgala tagtasy oýny, biz size kömek etmek üçin geldik.Araçäkleri yzygiderli basyp, täze pikirleri kesgitlemek bilen giň esasly ösüş we täzelik getirip bileris.

Akril tagtanyň oýny üçin näme düzüp bileris?

1. Dizaýn tassyklamasy

Customörite tagta oýunlary ideýasyny ýa-da resminamany alanymyzdan soň, size iň amatly çözgüt hödürlemegi maslahatlaşarys.

2. Prototip

Akril lýusit tagtanyň oýnuny prototip ederis we nusga gözden geçirmek üçin size ibereris.

3. Köpçülikleýin önümçilik

Synag tagtanyňyzyň oýny tassyklanan bolsa, köpçülikleýin önümçiligi gurarys.

Specialörite talap barmy?

Umuman, akril önümlerimiz we çig mallarymyz bar.Specialörite islegiňiz üçin size özleşdiriş hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly:

Spesifikasiýa

Kusom üçin talaplary bize aýdyň;uzynlyk, ini we beýikligi, reňkleri ýa-da galyňlygy we ş.m. ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa.

Mukdar

MOQ çägi ýok.Emma iň köp mukdarda arzan bahany almaga kömek eder.Näçe köp sargyt edilse, şonça-da arzan bahany alyp bilersiňiz.

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril önümleri öndürijiden we zawoddan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaýýörite akril oýun önümlerini üpjün edijiHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril ammar gutujy paýlaýjylarymyz we akril displeý stend üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Şahadatnamalar
BSCI
SEDEX
CTI
Dior ynanç haty

Size hödürläp biljek zatlarymyz…

Iň gowy hil

Akril önümlerini öndürmekde, dizaýn etmekde we ulanmakda baý tejribämiz bar we dünýädäki 100-den gowrak müşderä hyzmat etdik.

Bäsdeşlik bahasy

çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Satuwdan soň

3-5 ýyl kepillik syýasaty berýäris.Kepillik möhletinde bizde ýüze çykan hil meselesi bar bolsa, näsaz akril gutular üçin ähli çykdajylar hasabymyzda bolar.

Çalt eltiş wagty.

“Air Express”, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin iň oňat iberiji ekspeditorymyz bar.

Omörite akril oýunlary hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Akril tagtanyň oýun toplumy üçin zawodmy?

Hawa, 6000 inedördül metrlik zawod bilen, 2004-nji ýyldan bäri 19 ýyl bäri akril tagta oýunlaryny öndürmekde ýöriteleşdik. Gümrük önümçiliginde baý tejribämiz bar.

Oýunyň ölçegi düzülip bilnermi?

Hawa, bu akril tagta oýun toplumy islegleriňize görä ýasalyp bilner.ODM & OEM teklip edildi.

Hilini barlamak üçin mugt nusga hödürlenip bilermi?

Nusga we iberiş bahasy alynar.Emma köpçülikleýin önümçilik sargydyny goýanyňyzda nusga bahasy yzyna gaýtarylýar.

OEM gaplamak teklip edilýärmi?

Hawa, teklip edildi.Bize talaplaryňyzy we çap dizaýnlaryňyzy hödürläp bilersiňiz.

Önümçilik we ahyrky önümlerdäki önümleri barlamak üçin gözleg toparyňyz barmy?

Hawa, QA & QC bu işi ýerine ýetirer we size ýokary derejeli akril tagta oýun toplumyny hödürlär.

Bu akril tagtanyň oýun toplumyny nädip sargyt edip bilerin we harytlary wagtynda alyp bilerin?

1-nji ädim: Send us an inquiry via our website or send us an email directly to service@jayiacrylic.com

Haýsy modelleri we mukdary sargyt etjekdigiňizi aýdyň.

2-nji ädim:24 sagadyň dowamynda bizden sitata alarsyňyz.

3-nji ädim:Detailshli jikme-jiklikler we soňky bahalar tassyklanandan soň, bizden goýum töleg fakturasyny alarsyňyz.

4-nji ädim:Goýum tölegini öz tarapyňyzda düzýärsiňiz we töleg kagyzyny bize hödürleýärsiňiz.

5-nji ädim:Önüm, goýum tölegimiz bank hasabymyza girenden soň düzüler.Önümçilik wagtynda surata düşeris we harytlar gutarýança size habar bereris.

6-njy ädim:Sizden balans töleg fakturasyny alarsyňyz we tölegi bize geçirersiňiz.

7-nji ädim:Balans tölegini alanymyzdan soň, iberiş tertibi bilen iberiş tertibini belläris.

8-nji ädim:Harytlary 5-7 günüň içinde (howa arkaly) ýa-da 20-35 günüň içinde alarsyňyz (deňizde bolsa, barmaly porta baglydyr.)

9-njy ädim:“Akril” tagtasynyň oýun bukjasynyň bukjasyny alanyňyzdan soň, e-poçta habarlarymyzy we satuw hyzmatyndan soň alarsyňyz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň