Custörite akril displeý stendleri

Iň oňat akril displeýi Hytaýda öndürýän zawod

Hytaýda iň oňat akril displeýi üpjün ediji hökmünde Jayi Akril köp ýyllaryň dowamynda dünýäniň köp sanly meşhur displeý rack markalary bilen hyzmatdaşlyk edip, ýokary hilli akril displeý tekerleri bilen üpjün etdi.Şol bir wagtyň özünde, her kiçi dükan bilen iň oňat bahadan öz işini goldamak üçin işleýäris.Önümleriňizi has gowy görkezmek üçin ýörite dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.“Jayi Acrylic” 20 ýyldan gowrak wagt bäri owadan ýasalan akril displeý stendlerini üns bilen gurmaly we dizaýn etmeli kompaniýalar üçin ynamdar akril displeý öndürijisi bolup durýar we biz siziň işiňiz üçin ýörite displeýleri taýýarlamaga şat bolarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Custörite akril displeý

Akril displeý stendleri, POP gurnamalary diýlip hem atlandyrylýar, hemmesi uzak dowam edýän ýokary hilli akril materiallardan ýasalýar.Akril stendler, markalaryň önümlerini we hyzmatlaryny görkeziş usulyny özgertdi.Bu köptaraply, çydamly we göze dürtülip duran displeý çözgütleri, müşderilere özüne çekýän we satuwy artdyrýan özboluşly we özüne çekiji eksponatlary döretmäge mümkinçilik berýän çäksiz dizaýn mümkinçiliklerini hödürleýär.

Akril displeý stendi dizaýnda köp derejeli gurluşa eýe bolup, eksponatlaryňyz üçin has köp ýer we has gowy görkeziş effekti berýär.Söwda merkezlerinde, muzeýlerde, çeperçilik galereýalarynda ýa-da ofislerde bolsun, adaty akril stend eksponatlaryňyza reňk goşup, köp adamyň ünsüni özüne çekip biler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril görkeziş stendi - Jaýi akril

Mümkinçilikleri öwreniň: Dürli ulanylyş üçin ýörite akril displeý

Dürli pudaklarda müşderilerimiz üçin ýörite pleksiglas stendlerini saýlaň.Görkezmek isleýän önümiňize garamazdan, biz siziň aýratyn talaplaryňyza doly laýyk gelýän çözgütleri taýýarlamak üçin geldik.

Jayi Akrilakril displeýiňiziň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril önümleriHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril displeýleri hödürlemäge kömek edýäris.

Custörite akril LED displeý - Jaýi akril

Custörite akril LED displeý

Custörite akril pyçak ekrany - Jaýi akril

Custörite akril pyçak görkeziş stendi

Custörite akril çakyr displeýi

Custörite akril çakyr displeýi

Custörite akril USB ýadyň taýajyk stendi

Custörite akril USB ýadyň taýagy ekrany

Planşet akril monjuk displeýi - Jaýi akril

Boýnuň ekrany üçin akril stendini arassalaň

Custörite akril güneşli displeý - Jaýi akril

Custörite akril günlük aýna stendi

Custörite akril aýakgap ekrany - Jaýi akril

Custörite akril aýakgap görkeziş stendi

Custörite akril telefon ekrany - Jaýi akril

Custörite akril telefon görkeziş stendi

Custörite akril elektron çilim görkeziş stendi

Custörite akril elektron çilim görkeziş stendi

Custörite akril ýag displeýi

Custörite akril ýag displeýi

Akril gaplar üçin dur

Aýnalar üçin ýörite akril stendler

Akril kosmetiki displeý öndüriji - Jaýi akril

Custörite akril atyr displeýi

Custörite akril ruçka ekrany - Jaýi akril

Custörite akril ruçka görkeziş stendi

Custörite 3 derejeli akril displeý - Jaýi akril

Custörite 3 derejeli akril displeý

Custörite akril saç guradyjy displeý

Custörite akril saç guradyjy displeý

Custörite akril dodaklaryň ýalpyldawuk displeýi

Custörite akril dodaklaryň ýalpyldawuk displeýi

Hususy akril displeýiň artykmaçlyklary, markaňyz üçin dur

Jaýi Akril bilen işleşip başlamak üçin şu gün bize ýüz tutuň.Size zerur bolan akril displeý stendini we nädip kömek edip boljakdygymyzy ara alyp maslahatlaşmakdan hoşal bolardyk.Dünýädäki rack satyjylaryny, lomaý satyjylaryny we marketologlaryny görkezmek üçin iň professional hyzmaty hödürleýäris.

Satuwy köpeltmek: Akril displeýler önümleriňizi iň oňat ýagdaýda ýerleşdirip, tapmagy aňsatlaşdyryp, satuwy artdyryp biler.

Omörite çeýeligi: Akril plastik material bolany üçin, önümiňize talaplaryňyza görä düzülip bilner.

Aňsat hyzmat: Custöriteleşdirilen akril stendleri arassalamak we goldamak aňsat, önümleriňiziň hemişe gowy bolmagyny üpjün edip, poslamaz ýa-da poslamaz.

Marka suratyny güýçlendiriň:Akril displeý stendleri gaty döwrebap we ýokary derejeli görünýär we marka keşbiňizi ýokarlandyrmaga we önümleriňizi has özüne çekiji edip biler.

Wizual gyzyklanma dörediň:Akril displeý stendiniň dizaýnynda dürli şekilleriň we ululyklaryň ulanylmagy dinamiki wizual täsir galdyrýar, ekrany has özüne çekiji we müşderileri önümleriňizi öwrenmäge höweslendirýär.

Müşderi tejribesini ýokarlandyrmak:Korporatiw markalaryň gol reňkleriniň, nyşanlarynyň we mowzuklarynyň uly akril displeý stendlerine birleşdirilmegi yzygiderli marka şahsyýetini üpjün edýär we tanalýan we bitewi müşderi tejribesini döredýär.

Mysal üçin okuw: Pomada markasy üçin ýörite akril displeý

Talaplar

Müşderi bu akril pomada ekran eýesini web sahypamyzda gördi we isleýän stilini sazlamaly.

Ilki bilen yzky tabak.Pomada önümlerini görkezmek üçin öz dizaýnlaryny we sözlerini akril listlere çap etmek isledi.

Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň reňkde gaty berk talaplary bar, ekranda öz marka elementleriniň goşulmagyny talap edýär, displeýde supermarketde adamlaryň gözüni özüne çekip biler ýaly önümiň aýratynlyklaryny görkezmeli.

Çözgüt

Custörite akril pomada ekrany - Jaýi akril
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custörite akril pomada ekrany - Jaýi akril
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Müşderileriň isleglerine görä ulanýarysUV printerleriakril arkada nagyşlary, teksti we reňk elementlerini çap etmek.Täsirden soň şeýle çap etmek gaty gowy, akril plastinka çap etmegiň mazmunyny pozmak aňsat däl, uzak wagtlap saklanyp bilner.Netijede ahyrsoňy müşderini waý eder!

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Professional ýörite akril displeý stend öndürijileri

 Jayi Akril öňdebaryjy hökmünde 2004-nji ýylda esaslandyryldyakril displeý zawodyHytaýda elmydama ajaýyp dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen akril önümlerine ygrarly bolduk.

Bizde 10000 inedördül metrlik zawod bar, 150 hünärli tehnik we 90 sany ösen önümçilik enjamy bar, ähli amallar displeý zawodymyz tarapyndan tamamlanýar.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Bizi bäsdeşden saýlamagyň 5 sebäbi bar

Tejribe

Dürli ugurlarymyzdaky uly we kiçi müşderilere ýörite hyzmatlary hödürleýän 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan premium adaty akril displeýleri öndüriji.

Bahasy

Önümiň sitatasy önüm önümçiligimiziň möhüm tarapy, sebäbi biz adaty öndüriji, önüm ätiýaçda däl, şonuň üçin önümiň islegine görä sitata bermeli.Alsoöne önüm öndürijilerimiz bolany üçin, size iň gymmat baha bermek üçin size bäsdeşlige ukyply lomaý bahalary hödürläp bileris.

Goşulan baha hödürleýäris

Customöriteleşdirilen çözgüt hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýän öndüriji hökmünde, hödürlemegi dowam etdirýäris: ýörite dizaýn, önümçilik hyzmatlary we size sargytlaryň hemmesini wagtynda yzarlamak.

Hytaýda öndürildi

Akril displeýlerimiziň hemmesi Guangdong welaýatynyň Huizhou şäherindäki esasy zawodymyzda öndürilýär.Şol bir wagtyň özünde önümleriň ähli amallary zawodymyzda hem amala aşyrylýar.

Çalt eltip bermek

Toparymyz ýük kompaniýalary bilen ençeme ýyl bäri işledi we önümiň hiline zyýan bermezden zawoddan daşary ýurtlara iň çalt iberiş wagtyna ýetmek üçin başarnyk we tejribä eýe.

Customörite akril displeý stendleri barada iň köp ýaýran 5 sorag:

1. Maňa diňe adaty displeý gerek.Sen meniň üçin ýasaýarsyňmy?

Gynansagam ýok, ýöne adaty displeýler üçin iň az mukdarymyz100 bölekazyndan 500 bölek talap edýän beýleki akril öndürijilerden tapawutlylykda.1, 5 ýa-da 25 displeý ýaly kiçi sargytlary öndürmek üçin önümçilik netijeliligini gazanyp bilmejekdigimize düşünersiňiz diýip umyt edýäris.

2. Sargyt goýmazdan ozal displeý stendiniň nusgalaryny görüp bilerinmi?

Hawa, elbetde!Islendik ýörite görkezme sargyt köpçülikleýin önümçilige goýulmazdan ozal, nusgany görmegiňizi haýyş edýäris.Nusga bilen kanagatlanmasaňyz, meseläni tapmak üçin siziň bilen habarlaşarys we kanagatlandyrýançaňyz tassyklama üçin nusgany täzeden taýýarlarys.

3. Maňa bu displeý çalt gerek!Bu adaty işiň ýerine ýetirilmegi üçin näçe wagt gerek bolar?

Umuman aýdanyňda, nusgalyk önümçilik wagtymyz takmynan 3-7 iş güni, köp mukdarda önümçilik wagty bolsa mukdaryna baglylykda 15-30 iş güni, ýöne sargydyňyzyň möhleti berk bolsa, möhletiňizi ýerine ýetirmek üçin elimizden gelenini ederis.Hilimiz, ygtybarlylygymyz we tizligimiz bilen buýsanýarys we sizi bäsdeşlerimiz bilen deňeşdirmegiňizi maslahat berýäris, sebäbi edýän zatlarymyzy halajakdygyňyzy bilýäris!

4. customörite önüm displeýinde çap ýa-da UV çap edip bilersiňizmi?

Jogap ýönekeý, hawa.Muny etmegi gowy görýäris, başarnykly we buýsanýan zadymyz.Bu hyzmatlar barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, “Biziň bilen habarlaşmak” sahypasyndaky maglumatlary gözden geçiriň ýa-da bize e-poçta iberiň, bu işiň dowamynda size ýol görkezmekden has hoşal bolarys.

5. customörite bölümlerim nähili gaplanar?

Customörite bölümleriň köpüsi "köp" gaplamada getirilýär, ýöne ýörite gaplamalar hem bar we adaty işleýän sitata görä sitata getirilip bilner."Bularyň köpüsi" bir uly gutuda mümkin boldugyça köp önüm guýýandygymyzy aňlatmaýar.Muňa derek, her bir elementi dyrmaşmazlyk üçin plastik paketlere aýratyn gapladyk we eksponatlaryň barmaly ýerlerine howpsuz baryp ýetmegini üpjün etmek üçin gazet, köpük we karton UPS-e iberilýän gutulara gapladyk.Customörite displeý gaplaryny gaplamak boýunça baý tejribämiz bizi örän netijeli edýär we müşderilerimize aladalanma döredýär.

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

“Jayi Akril Industry Limited” -de biziň hünärmenlik ugrumyz.Aýratyn talaplaryňyza laýyk gelmek üçin ululygy, reňki, stili, logotipi we başga-da köp sanly özleşdirme opsiýalaryny hödürleýäris.Akril çig malyň ýeterlik mukdary, islän akril displeý rack önümlerini çalt öndürmäge mümkinçilik berýär.

Skilledokary hünärli hünärmenler we ussat hünärmenler toparymyz, aýratynlyklaryňyza, wagtynda we býudjetiňize görä ýokary hilli akril displeý rack önümlerini bermäge borçlanýar.Içerki we halkara adaty akril önümi görkezýän stend taslamalaryny islendik ululykdaky we göwrümli işlemäge ukyply.

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

Dizaýn düşünjäňizi göz öňünde tutýan bolsaňyz, tejribeli dizaýn we in engineeringenerçilik toparymyz, ony hakykata öwürmäge kömek eder.Diňe pikirleriňiz, CAD çyzgylaryňyz, eskizleriňiz ýa-da suratlaryňyz bilen habarlaşyň, adaty hünärmenlerimiz ajaýyp çözgüdi taýýarlamak we döretmek üçin siziň bilen işleşer.

“Jayi Akril Industry Limited” -de mümkin bolan iň oňat müşderi tejribesini bermäge çalyşýarys we gözýetimiňize ýetmäge kömek etmäge taýýardyrys.Şu gün hünärmenler toparymyz bilen habarlaşyň we taslamaňyza başlalyň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Custörite akril displeý stendi: Iň soňky gollanma

Her bölek söwda kärhanasy, önümiňizi görmek mümkinçiligini ýokarlandyrmagyň iň gowusyny görkezmekden has gowy usulyň ýokdugyny bilýär.“Jayi Acrylics” -de adaty akril stendlerimiz önümleriňiziň tapawutlanmagyna kömek etmek üçin niýetlenendir.Bu displeýler satuw meýdançasyndaky köp ulagly ýerlerde ýerleşdirilip bilner.Bu meňzeş önümleriň ýa-da önümleriň ýanyndaky geçelgelerde ýa-da gözegçilik meýdançasynda.Dogry ulanylanda, müşderileriň ünsüni çekmäge we marka habardarlygyny ýokarlandyrmaga kömek edip bilerler.

Akril displeý näme?

Akril displeý önümleri, çeper eserleri, edebiýaty ýa-da beýleki materiallary görkezmek we görkezmek üçin ulanylýan aç-açan, plastmassa stenddir.Bu stendler güýçli, çydamly we ýeňil akril listlerden ýasalýar.Custöriteleşdirilen displeý stendleri dürli ölçeglerde we şekillerde, şol sanda podýezdler, taýaklar, tutawaçlar we korpuslar bilen gelýär.Dükandaky displeýler, söwda sergileri, sergiler, muzeýler we galereýalar ýaly dürli maksatlar üçin ulanylyp bilner.Lomaý akril ekran stendleri ekranda görkezilen zatlary aýdyň görkezýär we aňsat arassalanyp we saklanyp bilner.

Akril displeý berkmi?

Akril displeý stendleri, dizaýnyna we ulanylýan akriliň galyňlygyna baglylykda gaty güýçli bolup biler.Akril, çydamly we täsire çydamly plastmassa, döwülmezden ýa-da döwülmezden ýeterlik mukdarda güýç çydap biler.

Şeýle-de bolsa, akril displeýiň berkligine, saklaýan zadynyň agramy, daş-töweregiň temperaturasy we çyglylygy, wagtyň geçmegi bilen könelmek derejesi ýaly dürli faktorlar täsir edip biler.

Akril displeýiň berkligini we berkligini üpjün etmek üçin ýokary hilli akril materialy we görkeziljek zatlaryň agramyny goldap biljek berk dizaýny saýlamak möhümdir.Şeýle hem, displeý stendini aşa gyzgynlyga ýa-da çyglylyga sezewar etmezlik we dyrnaklaryň ýa-da beýleki zeperleriň öňüni almak üçin seresaplylyk bilen işlemek gowy pikirdir.

Akril displeý üçin gowymy?

Hawa, akril displeý stendleri üçin ajaýyp materialdyr.Optokary optiki aýdyňlyga eýe bolan aç-açan plastmassa, bu iň ýokary görünmäge mümkinçilik berýär we görkezilen zatlary aýdyň we özüne çekiji görnüşde görkezip bilýär.

Akril hem ýeňil bolup, aýlanmagy we zerur bolanda ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem, çydamly we täsirlere çydamly, şonuň üçin tötänleýin bökmeklere ýa-da döwülmezden çydap bilýär.

Akril bu häsiýetlerden başga-da köptaraply bolup, dürli zerurlyklara we isleglere laýyk gelýän ýöriteleşdirilen stendlere mümkinçilik döredip, dürli dizaýnlara we konfigurasiýalara aňsatlyk bilen şekillendirilip we şekillendirilip bilner.

Umuman aýdanyňda, akril bölek satuw dükanlary, muzeýler, söwda sergileri we başgalar ýaly köp sanly displeý stendleri üçin meşhur saýlawdyr.

Akril displeý sary bolýarmy?

Akril displeýler UV ýagtylygy, ýylylyk ýa-da himiki maddalar ýaly käbir daşky gurşaw faktorlaryna sezewar bolsa, wagtyň geçmegi bilen sary reňkde bolup biler.Bu akril ýaly köp sanly plastmassa materiallarynda ýüze çykyp bilýän "sary" diýilýän tebigy prosesdir.

Sarylygyň derejesi we tizligi akril materialyň hiline we ýüze çykýan aýratyn şertlerine baglylykda üýtgäp biler.Has pes hilli ýa-da ýokary derejeli UV ýagtylygyna, ýylylyga ýa-da himiki maddalara sezewar bolan akril has çalt we agyr sary bolup biler.

Customöriteleşdirilen displeýiň sarymtyllygynyň öňüni almak üçin käbir çäreleri görmek möhümdir.Mysal üçin, ekrany gün şöhlesinden ýa-da UV ýagtylygynyň beýleki çeşmelerinden daşda saklaň, ýokary temperatura ýa-da gaty himiki maddalara sezewar etmäň we ýumşak sabyn we suw ergini bilen yzygiderli arassalaň.

Mundan başga-da, sarylygyň öňüni almak we ömrüni uzaltmak üçin akril displeý stendlerine ulanyp boljak ýörite UV çydamly örtükler we bejergiler bar.

Akril ekranda Windex ulanyp bilersiňizmi?

Akril displeýlerde Windex ýa-da ammiak esasly arassalaýjylary ulanmak maslahat berilmeýär.Ammiak akriliň döwülmegine ýa-da wagtyň geçmegi bilen bulutly bolup, displeýiň zaýalanmagyna sebäp bolup biler.

Munuň ýerine akril displeýleri arassalamak üçin ýumşak sabyn we suw erginini ýa-da ýöriteleşdirilen akril arassalaýjyny ulanmak iň gowusydyr.Birnäçe damja ýumşak saçak sabyny ýa-da ýöriteleşdirilen akril arassalaýjyny ýyly suw bilen garmaly, soňra akril ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpürmek üçin ýumşak, abraziw däl mata ýa-da gubka ulanyň.Surfaceer ýüzüni arassa suw bilen gowy ýuwuň, soňra bolsa arassa, ýumşak mata bilen guradyň.

Şeýle hem akril ýüzüni çyzyp bilýänligi sebäpli, kagyz polotensalary ýa-da ýuwulýan ýassyklar ýaly gödek ýa-da abraziw materiallary ulanmazlyk möhümdir.Düwürtik tegmilleri ýa-da bellikleri aýyrmaly bolsaňyz, enjamlaryň köpüsinde ýa-da öýi abadanlaşdyryş dükanlarynda tapyp boljak ýöriteleşdirilen akril poli ýa-da bufer birleşmesini ulanyp görüň.

Akril displeý aňsatlyk bilen çyzylýarmy?

Bespoke akril displeýleri, esasanam dogry işlenmese ýa-da arassalanmasa, has aňsat çyzyp biler.Akril polikarbonat ýa-da aýna ýaly käbir beýleki plastmassalar bilen deňeşdirilende has ýumşak plastmassa, şonuň üçin çyzylmalara we aşgazanlara has sezewar bolup biler.

Dyrnaklaryň döremek howpuny azaltmak üçin, ýöriteleşdirilen displeýi seresaplylyk bilen dolandyrmak we arassalanyňyzda gödek ýa-da abraziw materiallary ulanmazlyk möhümdir.Akril ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpürmek üçin ýumşak, abraziw däl mata ýa-da gubka ulanyň we kagyz polotensalaryny, ýuwulýan ýassyklary ýa-da beýleki gödek materiallary ulanmaň.

Mundan başga-da, akril önümiň displeýine ýiti ýa-da abraziw zatlary goýmazlyga synanyşyň, sebäbi olar ýüzüni çyzyp ýa-da zaýalap biler.Mümkin bolsa, çyzuwlaryň ýa-da beýleki zeperleriň öňüni almak üçin gorag örtüklerini ýa-da örtükleri ulanyň.

Şeýle hem akril stendiň dyrnaklarynyň ýa-da zeper ýetmeginiň alamatlaryny yzygiderli barlamak we mundan beýläk zeper ýetmeginiň ýa-da ýaramazlaşmagynyň öňüni almak üçin haýsydyr bir meseläni derrew çözmek gowy pikirdir.Dyrnaklar ýüze çyksa, ýüzüni öňki ýagdaýyna getirmäge kömek edip biljek ýöriteleşdirilen akril polishing birleşmeleri ýa-da dyrmaşdyryjy enjamlar bar.

Akril displeý stendini nädip gaplamaly?

Akril displeýi dogry gaplamak, ulag ýa-da saklanyş wagtynda zeperlerden goramak üçin möhümdir.Akril displeýi gaplamak üçin birnäçe ädim:

  1. Ekrany ýumşak sabyn we suw ergini bilen gowy arassalaň we doly guradyň.

  2. Mümkin bolsa, displeýi aýratyn böleklere bölüň.Bu gaplamak we daşamak wagtynda zeper ýetmek howpuny azaltmaga kömek eder.

  3. Ekranyň her bir aýratyn bölegini köpürjikli ýa-da köpükli örtük bilen örtüň.Hereketiň öňüni almak we ýassygy üpjün etmek üçin her bir komponenti berk ýapyň.

  4. Ekranyň her bir gaplanan bölegini berk karton gutyda goýuň.Goşmaça ýassygy üpjün etmek we ulag wagtynda bölekleriň üýtgemezligi üçin gutydaky boş ýerleri nohut ýa-da döwülen kagyz bilen dolduryň.

  5. Gutyny gaplaýyş lentasy bilen möhürläň we mazmuny we işleýiş görkezmeleri bilen anyk belläň.

Akril Jwerlry displeýi - Jaýi akril

6. Mümkin bolsa, akril displeýi öz içine alýan gutyny has uly ýük gutusyna goýuň we goşmaça goragy üpjün etmek üçin boş ýeri gaplaýyş materiallary bilen dolduryň.

7. Daşarky ýük gutusyna degişli iberiş bellikleri we işleýiş görkezmeleri bilen bellik ediň.

Bu ädimleri ýerine ýetirmek bilen, akril displeýiňiziň barmaly ýerine howpsuz we gowy ýagdaýda gelmegini üpjün edip bilersiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň