Akril ammar gutusy

Iň oňat akril ammar gutusy Hususy öndüriji, Hytaýdaky zawod

10 ýyldan gowrak wagt bäri Jayi Akril Hytaýda ýetişen akril saklaýyş gutusy öndürijisine öwrüldi.Akril saklaýyş gutularymyz kompaniýamyzyň nyşanydyr.Islegleriňize, islegleriňize we islegleriňize laýyk bir zat almagyňyzy üpjün etmek üçin ýokary hilli akril saklaýyş gutularyna eýedigimize buýsanýarys.Akril önümçiliginde innowasiýa güýjüni çykarýan köp ugurly kompaniýa.Müşderilerimize iň arzan bahadan iň oňat hilli akril önümleri bilen üpjün etmegi dowam etdirmäge çalyşýarys.Biziň döreden akril saklaýyş gutularymyz gaty näzik we zatlary tertipli saklamak üçin dürli bezeg stillerine aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bilýär. 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý adaty akril saklaýyş gutusy çözgütleri üpjün ediji

Jayi Akril Hytaýda ýokary hilli önümlerimiz bilen tanalýar.Biz Hytaýdaky köp sanly kärhanalara satylýan aç-açan akril saklaýyş gutularyny öndüriji we üpjün ediji.Dünýädäki zawodlarymyzdan gönüden-göni lomaý satýarys we size ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty ölçeg bilen üpjün edip bilerisakril gutyny arassala.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, JAYI ACRYLIC bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy
Akril önüm zawody - Jaýy akril

Jaýy akril zawody

https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-box/

Akril ammar gutusy

Gapakly bu açyk akril ammar köp taraply bolup, kanselýariýa, kosmetika, şaý-sepler, şaý-sepler, aşhana tagamlary we ş.m. ýaly dürli zatlary saklamak üçin ulanylyp bilner. Bu gündelik amaly önüm.Onuň galyňlygy ortaça, çydamly we deformasiýa, geýmek we ýaş aňsat däl.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: Açyk, ak, gara, gyzyl, gök ýa-da ýöriteleşdirilen

Gaplamak: omörite gaplama

MOQ: 100 sany

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, stiker, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Umumy akril saklaýyş gutularyňyzy düzüň

JAYI AKRILIKakril saklaýyş gutyňyzyň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril önümleriHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril saklaýyş gutularyny üpjün etmäge kömek edýäris.

Akril aýakgap saklaýyş gutulary, adatça berk akril materialdan ýasalýar, çydamly we könelmegine çydamly.Gutynyň ululygy we görnüşi, ähli aýakgaplaryň içerde ýerleşmegini üpjün etmek üçin aýakgaplaryň ululygyna we sanyna görä sazlanyp bilner.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Eliňiziň ululygynda ortaça akril süýji saklaýan guty.Gutynyň gyralary tekiz we tekiz, gödek gyralary ýa-da böwetleri ýok.Gutynyň ýokarky bölegi, aňsatlyk bilen açylyp ýa-da ýapylyp bilinýän tersine gapak bolup, süýjülere aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kanselýariýa ammary

Custörite akril kanselýariýa ammary

Bu akril kanselýariýa saklaýyş gutusy, aç-açan akril materialdan, ýönekeý we sahy görnüşden ýasalýar.Gutynyň içinde ruçkalar, galamlar, gaýçy, ýelim, kartoçkalar we ş.m. ýaly dürli ölçegdäki kanselýariýalary saklap bolýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril şaý-sepleri saklamak gutusy

Custörite akril şaý-sepleri saklamak gutusy

Bu ajaýyp akril şaý-sepleri saklaýan guty, ululygy ortaça we götermek aňsat.Saklaýyş gutusynyň içindäki şaý-sepleri aç-açan görkezip bilýän we zerur şaý-sepleri tapmagy aňsatlaşdyryp bilýän aç-açan akril materialdan ýasalýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril çaý halta gutusy

Custörite akril çaý haltasyny saklamak gutusy

Akril çaý haltasyny saklaýan guty, adatça berk çydamly akril materialdan ýasalan açyk gutydyr.Ol gönüburçly we köp sanly kiçijik öýjük bar, olaryň hersi bir çaý saklap bilýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril ruçka saklaýyş gutusy

Custörite akril ruçka saklaýyş gutusy

Bu ortaça ululykdaky akril ruçka saklaýyş gutusy.Daş görnüşi gaty ýönekeý, aç-açan akril material ammar gutusynyň mazmunyny bir göz bilen edýär.Gutynyň ýokarky böleginde ruçka zatlaryny goýmak ýa-da çykarmak üçin gysgyç açylýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kitap saklaýyş gutusy

Custörite akril kitap saklaýyş gutusy

Bu ýönekeý we amaly akril kitap saklaýyş gutusy, gutujykdaky kitaplary we resminamalary görmek üçin zerur zatlary çalt tapmak üçin aç-açan akril materialdan ýasalýar.Guty ortaça ululykda we dürli ululykdaky kitaplary we resminamalary saklap bilýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril iýmit saklaýyş gutusy

Acörite akril iýmit saklaýyş gutusy

Akril iýmit saklaýyş gutusy aç-açan pleksiglas saklaýyş gutusy, adatça dürli iýmit we aşhana enjamlaryny saklamak we tertiplemek üçin ulanylýar.Guty akril materialdan ýasalan, gaty güýçli we çydamly, ýöne arassalamak we saklamak gaty aňsat.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril makiýaup saklaýyş gutularyňyzy düzüň

Customörite akril makiýaup saklaýyş gutusy amaly we gözellik saklaýyş gutularynyň utgaşmasydyr.Her bir ammar owadan görnüşi we berk berkligi üçin ýokary hilli akril materialdan ýasalýar.Dürli ammar islegleriňize görä dürli reňkleri we ululyklary hödürleýäris.

Akril pomada saklaýyş gutusy, adatça pomada, pomada we beýleki kosmetika serişdelerini saklamak üçin ulanylýan aç-açan, güýçli we tekiz saklaýyş gutusydyr.Onuň materialy ýokary hilli akril, owadan görnüşi we ajaýyp gurluşy, deformasiýa we geýmek aňsat däl.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Kirpik gurnaýjylarymyz we saklaýan akril guty, ekologiýa taýdan arassa, yssyz we zäherli däl ýokary hilli akril materialdan ýasaldy.Şeýle hem çydamly we dargadyjy, suw geçirmeýän, tozana garşy, uçuş we arassalamak aňsat.Kirpikleriňizi gözüňiziň öňünde gowy görkezip biler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril maska ​​saklaýyş gutusy - Makiýaup gurnaýjy.Maska makiýaup kolleksiýaňyzy bu açyk akril makiýaup guramaçysy bilen tertipli saklaň!Maska önümleriňiziň hemmesini tertipli, tertipli we tapmak aňsat saklaň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril göz kölgesi palitrasy guty owadan görnüşi we ýumşak gurluşy.Gutynyň içi, kosmetikany tertipleşdirmegi we tertipleşdirmegi aňsatlaşdyrmak üçin adatça birnäçe bölüme bölünýär.Dürli ululykda we şekilde bolýar we dürli zerurlyklara görä saýlanyp bilner.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril atyr saklaýyş gutusy köp bölekler bilen enjamlaşdyrylandyr, olar atyr çüýşesini has gowy gorap, biri-birini gysmazdan dürli atyrlary aňsatlyk bilen saklap biler.Gutynyň gapagy, ysyny täze we hoşboý ysly saklap, açmagy we ýapmagy aňsatlaşdyrýan magnit adsorbsiýasy bilen bezelendir.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril derini saklaýan gutular köplenç derini bejermek önümlerini, kosmetika we beýleki ownuk zatlary saklamak üçin ulanylýar.Bu guty, adatça, birnäçe bölümlere eýe bolup, dürli ölçegdäki ammar ýerleri, kosmetika serişdeleriňiziň tertipli we tertipli görkezilmegi üçin dürli deri bejeriş we kosmetika serişdelerini saklamagyň zerurlygyna görä bolup biler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril kirpik gutusy

Custörite akril kirpik saklaýyş gutusy

Bu akril kirpik saklaýyş gutusy çydamly materiallardan ýasalyp, durnukly gurluşa eýe.Kirpikleriňizi we gurallaryňyzy saklamak üçin amatly.5 gatly dizaýn, uly kuwwatly, amaly.Professional gözellik salony üçin ajaýyp gural.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril makiýaup saklaýjy çotga gutusy we guramaçy.Makiýaup kolleksiýaňyzy bu açyk akril makiýaup guramaçysy bilen tertipli saklaň!Makiýaup çotgalaryňyzyň hemmesini tertipli, tertipli we tapmak aňsat saklaň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän akril ammar gutyňyzy tapmadyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril saklaýyş gutulary Gurama we estetikany ulaldýar

Gutular ýaly akril saklaýyş çözgütleri dürli gurşawda guramaçylygy we nepisligi saklaýan köptaraply we göze ýakymly görnüşlerdir.Kärhanalar, bölek satyjylar we şahsyýetler netijeliligi estetika bilen birleşdirmek üçin bu köpugurly önümleri gözleýärler.

Köpdürlüligi we işleýşi: Dürli gurşawlara uýgunlaşýan ammar çözgütleri

Ajaýyp ammar, gurama we görkeziş gurallary hökmünde köp ulanylyşy hödürleýär.Olaryň aýdyň tebigaty, dürli sazlamalarda saklamak we görkezmek üçin amatly edip, görnükliligi üpjün edýär.

Estetika we nepislik: Saklamagyň we hödürlemegiň wizual ýüzlenmesini gowulandyryň

Akril saklaýyş ergininiň aýdyň we tekiz dizaýny nepislik elementini getirýär.Bu önümler diňe bir guramaçylyk duýgusyny ýokarlandyrman, eýsem gözelligi amaly bilen garyşdyryp, umumy atmosfera çylşyrymlylyk duýgusyny goşýar.

Özbaşdaklaşdyrma we şahsylaşdyrma: Täsin zerurlyklara laýyk ammary sazlamak

Custörite akril saklaýyş çözgütleri şahsylaşdyrylan gurama we görkezmäge mümkinçilik berýär.Kärhanalar we şahsyýetler, bu giňişlik we estetiki talaplara laýyk gelýän ajaýyp, ýöriteleşdirilen displeýleri döretmek üçin bu saklaýyş opsiýalarynyň aç-açan we döwrebap dizaýnyndan peýdalanýarlar.

Çydamlylygy we ygtybarlylygy: Uzak möhletli ammar çözgütlerini üpjün ediň

Akril saklaýyş çözgütleri wagtyň geçmegi bilen guramaçylykly we göze ýakymly gurşawy saklamak üçin zerur bolan berkligi we ygtybarlylygy hödürleýär.Çydamly tebigaty, uzak möhletli işlemegi üpjün edýär we dürli saklamak we görkezmek üçin amatly edýär.

Integrasiýa we utgaşyklyk: Häzirki zaman gurşawy bilen bitewi integrasiýa

Akril saklaýyş ergininiň döwrebap we aç-açan görnüşi häzirki zaman gurşawa synanyşyp biler.Ofisde, bölekleýin ýerlerde ýa-da öýde bolsun, bu köpugurly saklaýyş çözgütleri işlemegi we estetikany sazlaşykly we täsirli birleşdirýär.

Customörite arassa akril ammar gutusynyň artykmaçlyklary

Ynamly we uzak möhletli kooperatiw gözleýärsiňizmi?akril guty öndüriji?Biz iň ulularyň biriýörite akril gutyHytaýda satyjylar, iň gowy lomaý bahany size hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;ýokary hilli önümler.Hünär taýdan ýasamak üçin elimizden gelenini ederisýörite pleksiglas gutusyzerur ölçegde.

1. Zäherlenmedik we ekologiýa taýdan arassa önüm.

2. storageörite saklanylýan guty lomaý enjamlar owadan, ajaýyp we dizaýnda modully.

3. Uly akril saklaýyş gutusy, adaty ammar gutularyna we agaç gutulara garanyňda has ýeňil we götermek we hereket etmek aňsat.

4. Akril saklaýyş gutularyny diňe ýyly suw we sabyn bilen ýuwup, arassa mata bilen guratmak arkaly arassalamak aňsat.

5. Akril saklaýyş gutulary zatlary tozandan we çyglylykdan netijeli gorap biler.

6. Akril saklaýyş gutularyny biri-biriniň üstünde goýup bolýar, ammar ýerini tygşytlaýar, şol bir wagtyň özünde zatlaryňyzy tertipli we tertipli saklamaga kömek edýär.

7. Akril saklaýyş gutulary kanselýariýa, kosmetika, şaý-sepler, aýakgap, aşhana önümleri we başgalar ýaly dürli zatlary saklamak üçin ulanylyp bilner.

8. Akril saklaýyş gutusynyň daşky görnüşi ýönekeý we jomart, dürli reňkler otagyň gözelligini we bezeg täsirini artdyryp biler.

akril saklaýyş gutusy
6. Gyzgyn egilmek
akril sowgat gutusy

Akril saklaýyş gutusyny nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril ammar gutyňyz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril ammar gutusynyň ululygy barada sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril saklaýyş gutusyny näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril saklaýyş gutusynyň üstünde çap etmek isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Hytaýda akril saklaýyş gutulary ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril saklaýyş gutularyny we beýleki ýöriteleşdirilen akril guty önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, diňe akril ammar gutularyny dolandyrmak üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Customörite akril saklaýyş gutusyny sargyt etmek prosesi bilen bulaşykmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Jaýi: Öňdebaryjy ýörite ammar gutusy öndürijisi

“Jayi Akril Industry Limited” ýerliýörite akril guty öndürijiHytaýda.

Bilen20 ýylakril guty adaty önümçilik tejribesi, Jayi gapakly akril gutulary ygtybarly öndüriji.Siziň işiňizi tamamlamaga kömek edip bilerisýörite lusit gutularwagtynda taslama.

Akril gutulary size gapak bilen sazlap bileris.Dürli şekillerde, ululyklarda we reňklerde ýokary hilli bezeglere garaşylýar.

Indi bizden soraň we size professionallaşdyrylan çözgütler hödürläris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Akörite akril aýakgap saklaýyş gutusy

Bu akril aýakgap saklaýyş gutusy ajaýyp we amaly öý goşlarydyr.Qualityokary hilli akrilden ýasalan, gutynyň içindäki aýakgaplaryň stilini we reňkini açyk görkezýän ýumşak, açyk daşky görnüşi bar.

Aýakgap saklaýyş gutusynyň ýönekeý we owadan dizaýny, beýik ökjeli, tekiz we krossowka ýaly dürli aýakgaplary saklamagy aňsatlaşdyrýar, şol bir wagtyň özünde aýakgaplary tozandan we kirden goraýar.

Gutynyň gysgyç dizaýny, aýakgaplary aýyrmagy aňsatlaşdyrýar, şol bir wagtyň özünde täzeligini we görnüşini netijeli saklaýar.Akril material güýçli we çydamly, döwmek we deformasiýa etmek aňsat däl we uzak wagtlap ulanmak üçin örän amatly.Şeýle hem çygly mata bilen süpürip, açyk görnüşini dikeltmek, arassalamak we saklamak aňsat.

Custörite akril süýji saklaýyş gutusy

Bu akril süýji gutusy ajaýyp we amaly öý goşlarydyr.Highokary hilli akril materialdan ýasalyp, gutynyň içindäki süýjüleriň sanyny we dürlüligini anyk görkezýän tekiz we aç-açan görnüşe eýe.

Bu süýji gutusynyň dizaýny ýönekeý we sahy, dürli süýji, süýji barlary, hoz we beýleki ownuk naharlary aňsatlyk bilen saklap bilýär.Gutynyň gysgyç dizaýny, süýjülige girmegi aňsatlaşdyrýar, şol bir wagtyň özünde süýjüligiň täzeligini we tagamyny netijeli saklaýar.

Akril material güýçli we çydamly, döwmek we deformasiýa etmek aňsat däl we uzak wagtlap ulanmak üçin örän amatly.Şeýle hem çygly mata bilen süpürip, açyk görnüşini dikeltmek, arassalamak we saklamak aňsat.Bu ajaýyp we amaly akril süýji gutusy, otaglary, planşet we ş.m. bezemek üçin ajaýyp amaly element we myhmanlary gyzyklandyrmak üçin ajaýyp kiçijik guty.

Customörite akril saklaýyş gutusy barada ýygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

3. Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

4. Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

5. Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da Logotipimizi önüme goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

6. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.

7. Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

8. iberiş bahasy näçe?

Adatça akril saklaýyş gutusyny Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

9. Önümleri ýokary hilli aljakdygymyza nädip göz ýetirip bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary iň çalt iberip biler.

(5) Şeýle hem, zawodymyza islän wagtyňyz baryp görýäris.

Akril saklaýyş gutulary: Iň soňky gollanma

1. Akril saklaýyş gutusyny nädip arassalamaly?

Akril saklaýyş gutulary, daşky görnüşini we arassalygyny saklamak üçin yzygiderli arassalanmagy talap edýän umumy öý ammarlarydyr.Akril saklaýyş gutusyny arassalamak üçin ädimler:

Stepdim 1. Goşundylaryňyzy taýýarlaň: ýyly suw, ýumşak ýuwujy serişde (saçak sabyny ýaly), ýumşak polotensa we gury mata.

Stepdim 2. Akril saklaýyş gutularyny şkaflardan ýa-da tekjelerden aýyryň, ähli ýüzleri aňsatlyk bilen arassalap bilersiňiz.

Stepdim 3. Bir tabaga ýyly suw we arassalaýjy garyşdyryň we polotensany suwa batyryň.

4-nji ädim. Akriliň ýüzüni, esasanam tozan we kir bilen reňklenen ýerleri ýuwaşlyk bilen süpüriň.Akril ýüzüni çyzmazlyk üçin gaty güýç ulanmaň.

Stepdim 5. Akril saklaýyş gutusyny gury mata bilen guradyň, üstünde suw tegmilleriniň galmazlygy üçin.

6-njy ädim. Akril saklaýyş gutusyny şkafyň ýa-da tekjäniň üstünde goýuň we ulanmazdan ozal doly guramagyna garaşyň.

Maslahat: Alkogolly ýa-da çözüji arassalaýjylardan gaça duruň, sebäbi olar akril ýüzüne zeper ýetirip biler.Mundan başga-da, ýüzüni çyzmaz ýaly akril süpürmek üçin çotga ýa-da gaty bir zat ulanmaň.

2. Birnäçe akril saklaýyş gutusyny biri-biriniň üstünde goýup bilerinmi?

Adatça, akril saklaýyş gutularyny biri-biriniň üstünde goýup bolýar, ýöne aşakdaky nokatlary bellemeli:

Her gutynyň hiliniň ýokarydygyna, betbagtçylyklardan gaça durmak üçin zyýany ýa-da ýarylmagy ýokdugyna göz ýetiriň.

Olaryň biri-birine durnukly saklanmagyny üpjün etmek üçin her gutynyň deň ölçegdigine göz ýetiriň.

Durnuksyz ýagdaýdan gaça durmak üçin biri-biriniň üstüne gaty köp guty goýmaň.

Gutyny ýoýup ýa-da zaýalap bilýän gaty agyr ýa-da uly zatlary gutyda goýmaň.

Süýşmezligi ýa-da tötänleýin hereket etmezligi üçin aşagyndaky gutulary ulanmak iň gowusydyr.

Gysgaça aýdanyňda, köp akril saklaýyş gutusy ýer tygşytlap we dogry saklansa ammary has amatly edip biler.

3. Akril saklaýyş gutusy wagtyň geçmegi bilen reňk berermi?

Akril gaty çydamly materialdyr, artykmaçlyklary ýokary aç-açanlygy, ýokary gatylygy, ýeňil we UV garşylygy öz içine alýar, şonuň üçin ammar gutularyny we beýleki öý goşlaryny öndürmekde giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, gün şöhlesine ýa-da ýokary temperatura gurşawyna uzak wagtlap ulanmak we akril saklaýyş gutularyna belli bir täsir edip biler:

• Deformasiýa: Uzak wagtlap ulanylanda ýa-da ýokary temperatura gurşawynda akril ýylylyk sebäpli deformasiýa bolup biler, netijede guty deformasiýasy bolup biler.

• Reňksizligi: akril uzak wagtlap ýagtylykda ýa-da ýokary temperaturaly gurşawda reňkini üýtgedip biler, esasanam açyk akril ultramelewşe ýagtylygyň we sary täsirine sezewar bolup biler.

Şonuň üçin akril saklaýyş gutusynyň daşky görnüşini we hilini saklamak üçin gün şöhlesine ýa-da ýokary temperatura gurşawyna duçar bolmazlyk we yzygiderli arassalamak we goldamak maslahat berilýär.Şol bir wagtyň özünde, akril zeper ýetirmezligi üçin alkogol ýa-da erginleri öz içine alýan ýuwujy serişdeleri ulanmazlyga hem üns berilmelidir.

4. Iýmit saklamak üçin akril ammar gutusyny ulanyp bilerinmi?

Akril saklaýyş gutulary käbir iýmitleri saklamak üçin ulanylyp bilner, ýöne ähli iýmitler bu materialdan ýasalan gutularda saklamak üçin amatly däl.

Akril, aç-açan saklaýyş gutularyny we tekjeleri görkezmek üçin köplenç ulanylýan gaty, aç-açan materialdyr.Has çydamly, arassalamak aňsat we saklanylýan zatlary has aňsat görmäge kömek edýän ajaýyp wizual effekt bar.

Şeýle-de bolsa, iýmit barada aýdylanda, onuň howpsuzlygyny we täzeligini üpjün etmek üçin degişli ammar gapyny saýlamak möhümdir.Akril saklaýyş gutulary üçin iýmitleriň gowy görnüşleri:

• Kartoşka çipleri, biskwit, süýji we ş.m. ýaly çalt zaýalanmaýan iýmitler.

• Gury önümler, un, tüwi we ş.m. açylmadyk gaplanan iýmitler.

• Suw, şire, süýt tozy we ş.m. ýaly kislotasyz suwuk iýmit.

Akril saklaýyş gutularynyň zaýalanýan we kislotaly iýmitleri saklamak üçin amatly däldigini bellemelidiris, sebäbi materiallaryň zaýalanmagyna ýa-da reňklenmegine sebäp bolup biler we bakteriýalary we wiruslary ösdürip biler.Bu zatlary saklamaly bolsaňyz, has gowy möhürlenen aýna ýa-da keramiki ammar gaplary maslahat berilýär.

Mundan başga-da, haýsy ammar konteýneriniň ulanylýandygyna garamazdan, yzygiderli arassalamak, hapalanmazlyk we saklanyş temperaturasyna üns bermek ýaly azyk howpsuzlygy düzgünleri berjaý edilmelidir.

5. Akril saklaýyş gutusynyň agramy nämeden ybarat?

Akril saklaýyş gutusynyň agramy gutynyň ululygyna we galyňlygyna baglydyr.Umuman, kiçi gutularyň agramy az, uly gutularyň agramy has köp.Mundan başga-da, has galyň akril materiallardan ýasalan gutular has agyr bolar.

Akril saklaýyş gutusynyň aýratyn agramyny bilmeli bolsaňyz, önüm gollanmasyny barlamak ýa-da takyk maglumat üçin öndüriji bilen habarlaşmak maslahat berilýär.

6. Akril ammar gutusy daşarda ulanmak üçin amatlymy?

Akril saklaýyş gutulary açyk howada ulanmak üçin amatly, ýöne aşakdaky faktorlary göz öňünde tutmaly:

• Çydamlylygy: akril materialyň özi howa çydamlylygy we çydamlylygy gowy, ýöne açyk gurşawda ultramelewşe, ýokary temperatura, sowuk we reňkleriň ýitmegine ýa-da deformasiýa we beýleki problemalara sebäp bolup biljek beýleki faktorlar täsir eder.Şonuň üçin akril saklaýyş gutularyny saýlanymyzda, has berkligi bolan önümleri saýlamaly ýa-da yzygiderli saklamaly.

• Suw geçirmeýän: Akril ammar gutusyny açyk gurşawda saklamaly bolsa, ýagyşyň girmeginiň we gutynyň mazmunyna zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin, onuň gowy suwa çydamlylygyny üpjün etmeli.

• Howpsuzlyk: Akril saklaýyş gutusy açyk gurşawda daşalmaly bolsa, gutynyň döwülmeginiň ýa-da zatlaryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin gutynyň gowy howpsuzlyk ýerine ýetirijiligini üpjün etmeli.

Umuman alanyňda, akril saklaýyş gutularyny açyk gurşawda ulanmak mümkin, ýöne laýyk önümleri saýlamagyň zerurlygy, degişli ideg we tehniki hyzmat.

7. Akril ammar gutusyndaky çyzgylaryň öňüni nädip almaly?

Akril saklaýyş gutularyndaky çyzuwlaryň öňüni almagyň käbir usullary:

• softumşak matalary ulanyň: Akril gutynyň ýüzüni süpürmek üçin gödek matalardan ýa-da polotensalardan gaça duruň, sebäbi olar ýüzüni çyzyp bilerler.Munuň ýerine pagta ýa-da mikrofiber mata ýaly ýumşak, abraziw däl mata ulanyň we ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpüriň.

• Himiki arassalaýjylardan gaça duruň: Akril himiki taýdan duýgur materialdyr, şonuň üçin akril saklaýyş gutularyny arassalamak üçin güýçli kislotany, gidroksidi ýa-da alkogol arassalaýjylary ulanmaň.

• Skotç lentasyny ulanyň: Akril saklaýyş gutusynyň ýüzüne Scotch lentasyny ulanmak, üstüň könelmegine garşylygy ýokarlandyrýar we çyzmagyň mümkinçiligini azaldar.

• Ygtybarly ýerde goýuň: Akril saklaýyş gutusyny çaknyşmaga we dyrmaşyp bilmejek ýerde goýuň we çaknyşmaga ýa-da süýşmäge meýilli ýerde goýmaň.

• Yzygiderli arassalamak: Akril saklaýyş gutularyny yzygiderli arassalamak tozanyň, tegmilleriň we beýleki hapalaryň üstünde ýygnanmagynyň öňüni alýar, şeýlelik bilen dyrma mümkinçiligini azaldar.

8. Akril ammar gutusynyň ululygyny ýa-da görnüşini sazlap bilerinmi?

Hawa, akril saklaýyş gutusynyň ululygyny we görnüşini düzüp bilersiňiz.Kompaniýamyz, saklaýyş gutularyny goşmak bilen, akril önümler hyzmatyny hödürleýär.Islän ululygyňyz we görnüşiňiz bilen biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size sitata bereris we taýýarlap başlarys.

Biz bilen habarlaşanyňyzda, ammar gutusynyň ini, beýikligi, çuňlugy we görnüşi ýaly mümkin boldugyça jikme-jik maglumatlary bermek gowy zat.Şeýle hem akril saklaýyş gutyňyzyň islegleriňize we islegleriňize laýykdygyny anyklamak üçin aç-açanlygy, reňkini, galyňlygyny we beýleki özleşdirme opsiýalaryny saýlap bilersiňiz.

Customörite akrilika, zerur iş mukdary we zerur iş sebäpli köplenç önümden has köp çykdajy edýär.Şeýle-de bolsa, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän özboluşly önüm alarsyňyz, bu siziň üçin maýa goýumyna laýyk bolup biler.

9. Akril ammar gutusy çydap bilýän iň ýokary temperatura näme?

Akril, takmynan 160-220 ° C ereýän nokady bolan pleksiglas materialy, ýöne onuň ýylylyga çydamly temperaturasy öndüriji we önümiň hili ýaly faktorlara baglydyr.Umuman, akril saklaýyş gutulary -20 ° C-den 70 ° C çenli temperaturalara çydap biler.Akril bu aralykdan ýokary bolsa, çişip ýa-da döwülip biler, şonuň üçin ammar gutusyny göni gün şöhlesi ýa-da ýylylyk çeşmesiniň ýanynda ýokary temperaturaly gurşawda goýmaň.

10. Akril ammar gutusyna zeper ýetirmän nädip howpsuz daşamaly ýa-da saklamaly?

akril saklaýyş gutusy gaplamak

Akril saklaýyş gutularyny ygtybarly daşamak ýa-da saklamak we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin aşakdaky teklipleri göz öňünde tutup bilersiňiz:

• Degişli gaplaýyş materiallaryny ulanyň: Akril saklaýyş gutusyny titremeden, çaknyşmakdan we sürtülmeden goramak üçin köpük tagtasy ýa-da köpük tagtasy ýaly ýumşak material bilen gaplaň.Boşluklary doldurmak we gutyny ýokarky we aşaky böleklere ýerleşdirmek üçin köpürjikli örtük ýa-da styrofoam ulanyp bilersiňiz.

• Dogry bellik: gutujygy seresaply işlemegiň zerurdygyny bilmek üçin gutyny "näzik" ýa-da "akril" diýip belläň.

• Gün şöhlesiniň täsirinden gaça duruň: Gün şöhlesine uzak wagtlap täsir etmek akrilleriň reňklenmegine we deformasiýasyna sebäp bolup biler.Şonuň üçin saklanylanda ýa-da daşalanda, ammar gutusyny gün şöhlesine sezewar etmäň.

• Temperaturany we çyglylygy dolandyrmak: Akril ýokary temperaturada ýumşaýar we pes temperaturalarda döwülýär.Şol bir wagtyň özünde ýokary çyglylyk akriliň hiline täsir eder.Şonuň üçin saklanylanda ýa-da daşalanda daşky gurşawyň temperaturasynyň we çyglylygynyň degişli aralykda bolmagyny üpjün ediň.

• Seresaplylyk bilen işlemek: Akril saklaýyş gutusy bilen iş salyşanyňyzda, gaty urulmakdan ýa-da zeper ýetmezligi üçin seresap boluň.Gutyny götermek we göni saklamazlyk üçin tigir arabasy ýa-da beýleki enjamlary ulanmak iň gowusydyr.

Bu ädimleri ätmek bilen, akril saklaýyş gutularyny ygtybarly saklap we daşap bilersiňiz we daşamak we saklamak wagtynda hiç hili zyýan çekmezligini üpjün edip bilersiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň