Custörite akril waza

Iň oňat akril waza ýörite öndüriji, Hytaýdaky zawod

Jayi akril Hytaýda adaty akril wazalary öndüriji.Akril gül wazalaryny isleg boýunça zawod bahalarynda sazlap bileris.Müşderilere bir bitewi çözgütler we ajaýyp satyn alyş tejribeleri hödürleýäris.Customörite akril wazalarymyz bir hili akril bölekden ýasalýar we dowam etdirilýär.Jaý akrilinde ýörite akril girip bolýar.Daşary ýurtdan ilkinji gezek satyn alşyňyz bolsa-da, ýerli satyn alýan ýaly duýmak üçin ädimme-ädim ýol görkezeris.8000-den gowrak adaty akril önümleri taslama tejribesi bilen, size ajaýyp gözleg tejribesi we bazaryňyz üçin dogry önümler bilen üpjün etmäge ýeterlik derejede ynanýarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý adaty akril gül wazalary çözgütleri üpjün ediji

Jayi Akril Hytaýda ýokary hilli önümlerimiz bilen tanalýar.Biz Hytaýdaky köp sanly kärhanalara satylýan aç-açan akril wazalary öndüriji we üpjün ediji.Dünýädäki zawodlarymyzdan gönüden-göni lomaý satýarys we size ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty ölçegli açyk akril wazalary hödürläp bileris.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, Jayi Akril bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy

Jaýy akril zawody

akril sowgat gutusy
Akril waza - Jaýy akril

Akril gül wazalary adaty

Bu ajaýyp we owadan akril waza, tutuş wazanyň üstü hiç hili ýokary galdyrylan nagyş ýa-da dokumasyz gaty tekiz.Onuň aýdyň gurluşy gülleriň we wazanyň içindäki suwuň derejesini aýdyň görkezýär.Designönekeý we jomart dizaýnda, bu akril waza islendik ýapyk waka üçin ajaýyp.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: Açyk, ak, gara, gyzyl, gök ýa-da ýöriteleşdirilen

Gaplamak: omörite gaplama

MOQ: 100 sany

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Umumy akril gül wazalaryňyzy düzüň

JAYI AKRILIKakril wazalaryňyzyň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril önümleriHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril wazalary hödürlemäge kömek edýäris.

Akril wazany arassalamak - Jaýi akril

Akril wazany arassalaň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Iridescent akril waza - Jaýi akril

Iridescent akril waza

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Reňkli akril waza - Jaýi akril

Reňkli akril waza

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril kitap waza - Jaýy akril

Akril kitap waza

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril waza görkeziň - Jaýi akril

Akril waza görkeziň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Aýna akril waza - Jaýi akril

Aýna akril waza

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril ýürek waza - Jaýi akril

Akril ýürek waza

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Neon akril waza - Jaýi akril

Neon akril waza

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril gönüburçly waza - Jaýy akril

Akril gönüburçly waza

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hususy akril wazalarymyzyň artykmaçlyklary

Ygtybarly we uzak möhletli kooperatiw akril waza adaty lomaý üpjün ediji gözleýärsiňizmi?Biz iň ulularyň biriadaty akril damarlarHytaýda satyjylar, iň gowy lomaý bahany size hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;ýokary hilli önümler.Customörite akril gül wazalaryny zerur ölçegde hünär taýdan ýasamak üçin elimizden gelenini ederis.

Lightagtylyk

Aýna wazalar bilen deňeşdirilende akril wazalar has ýeňil we hereket etmek we ýerleşdirmek has aňsatdyr.

Highokary aýdyňlyk

Akril wazalar gülleriň gözelligini has gowy görkezip biljek gowy aç-açanlyga eýe.

Arassalamak aňsat

Akril wazalary ýumşak sabynly suw bilen süpürip arassalamak we saklamak aňsat.

Ygtybarly we zäherli däl

Akril material howpsuz we zäherli däl, şonuň üçin akril wazalary aňsatlyk bilen ulanyp bolýar.Beýleki plastik wazalardan tapawutlylykda akril zyýanly maddalary goýbermeýär.

Gowy dokma

Akril wazalar, häzirki zaman manysy we ýokary derejeli manysy bilen özboluşly gurluşa eýe.

Omöriteleşdirilip bilner

Akril wazalary dürli ýagdaýlarda, ululykda we reňklerde aýratyn ýagdaýlaryň isleglerine laýyklaşdyryp bolýar.

Güýçli plastisit

Akril wazalar güýçli plastisitlidir we gyzgyn emele geliş we beýleki amallar arkaly dürli şekillere we ululyklara gaýtadan işlenip bilner.

Uv goragy

Akril wazalar UV zeperlenmeginden goraýar we güne uzak wagtlap täsir etmekden sary ýa-da reňk öwürmeýär.

Iň köp satylýan

Akril wazalar gül üpjünçiligi, öý bezegi we toý meýilleşdiriş pudaklarynda iň köp satyjydyr, sebäbi köp ýerlerde aýna gap-gaçlara rugsat berilmeýär.Öý bezegçilerinden başlap, çäreleri meýilleşdirýänlere çenli her kim ýokary hilli akril wazany ulanýar.Güller we şahalar bilen doldurylanda, islendik romantiki wakany özüne çeker we islendik oturylyşygy ýagtylandyrar.

Akril wazalary nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril wazalaryňyz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril wazalaryň ululygy barada sizden sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril wazalary näçe wagtdan almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril wazalaryň üstünde çap etmek isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Biz Hytaýda akril waza ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril wazalary we beýleki ýöriteleşdirilen akril waza önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, akril wazalary ugratmak üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Adaty akril wazalary sargyt etmek prosesi bilen henizem bulaşýarsyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Professional ýörite akril gül waza öndürijisi

 “Jayi Acrylic” 2004-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaýda ýöriteleşdirilen akril önümlerini öndüriji hökmünde, elmydama özboluşly dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen akril önümlerine ygrarly bolduk.

10 000 inedördül metrlik zawodymyz bar, 100 hünärli tehnik we 90 sany ösen önümçilik enjamy bar, ähli amallar zawodymyz tarapyndan tamamlanýar.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.Akril gutulary, akril displeý raflary, akril oýunlary, akril öý ammary, akril ofis ammary we akril haýwan önümlerini öz islegiňiz boýunça dürli görnüşli modellemek bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin JAYI akrilini saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.JAYI akril önümleriniň her bir adaty akril önümi daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Customörite akril wazalar hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

3. Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

4. Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

5. Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da Logotipimizi önüme goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

6. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.Autarym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

7. Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

8. iberiş bahasy näçe?

Adatça akril wazalary Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

9. Önümleri ýokary hilli aljakdygymyza nädip göz ýetirip bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary iň çalt iberip biler.

(5) Şeýle hem, zawodymyza islän wagtyňyz baryp görýäris.

Akril waza öndürijilerinden we zawodlaryndan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaýadaty akril waza zawodyHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Bütin dünýäde akril waza paýlaýjylarymyz we akril gül waza üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Dior ynanç haty
SEDEX
Jayi ISO9001 şahadatnamasy
BSCI
CTI

Akril waza üpjün edijisinden hyzmatdaşlar

Jayi akril, Hytaýda iň ökde “Plexiglass” önümlerini üpjün edijiler we akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijilerinden biridir.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Akril” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

Hyzmatdaşlar

Custörite akril wazalar: Iň soňky gollanma

Akril wazalary nädip arassalamaly?

Akril wazalary arassalamak, ýüzüň çyzylmazlygy ýa-da zaýalanmazlygy üçin jikme-jikliklere birneme üns berilmegini talap edýär.Akril wazany arassalamak üçin ädimler:

1. Arassalaýjy taýynlaň: Sabynly suw ýa-da akril üçin ýumşak arassalaýjy saýlaň.Alkogol, ammiak, benzin ýa-da sirke ýaly poslaýjy maddalary öz içine alýan arassalaýjylary ulanmaň.

2. theüzüni arassalaň: Akril wazanyň ýüzüni çygly mata ýa-da gubka bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň, güýçli sürtmäň ýa-da abraziw ulanmaň.Theer ýüzünde tegmiller ýa-da ýag tegmilleri bar bolsa, ýyly we sabynly suwuň garyndysy bilen ýuwuň.

3. Suw tegmillerini aýyryň: Suw tegmilleriniň yz galdyrmazlygy üçin gury akril ýüzleri arassa polotensa ýa-da gubka bilen süpüriň.

4. Üns beriň: Akril ýüzüni çyzyp bilýän gödek matalary ýa-da gubkalary ulanmaň.Şeýle hem akril wazalary göni gün şöhlesine goýmaň, sebäbi akril sary ýa-da döwük bolup biler.

Bu ädimler bilen akril wazany arkaýyn arassalap, arassa we owadan saklap bilersiňiz.

Akril wazalaryň görnüşleri haýsylar?

Akril wazalar akril materiallardan ýasalan wazalar, köplenç ýapyk ýerleri bezemek üçin ulanylýar, artykmaçlyklary ýokary aç-açanlyk, ýeňil gurluş, döwmek aňsat däl we ş.m.Dürli dizaýn dizaýnyna we işleýiş talaplaryna görä akril wazalary aşakdaky görnüşlere bölmek bolar:

Silindr görnüşli akril waza: formasy ýönekeý, bu wazalar köplenç ofisler we mejlisler otaglary ýaly ýapyk ýerleri bezemek üçin ulanylýar.

Kwadrat akril waza: Bu waza planşetiň bezegi üçin amatly, sebäbi stoluň görnüşine laýyk gelýär we tutuş meýdany has sazlaşykly edýär.

Sferik akril waza: Bu waza görnüşi boýunça özboluşly we ýaşaýyş otagyny, otagy we beýleki giň ýerleri bezemek üçin amatly.

Düzgünsiz akril waza: Bu wazalar dizaýn we şekilleriň dürlüligi bilen özboluşlydyr.Olar köplenç sukkulentler ýaly käbir ýörite ösümlikleri görkezmek üçin ulanylýar.

Aýrylyp bilinýän akril waza: Bu waza aýrylýan dizaýn, gülleri arassalamak we üýtgetmek aňsat we ulanmak aňsat.

Gysgaça aýdanyňda, akril wazalaryň dürli görnüşleri we funksiýalary bar, dürli ýagdaýlara we zerurlyklara görä dürli görnüşleri saýlap bilersiňiz.

Akril waza aňsat syzýarmy?

Umuman, akril wazalar syzmaýar, sebäbi adatça howa geçirmeýär we suwa çydamlylygy bar.Şeýle-de bolsa, akril wazalar çyzylan ýa-da döwülen bolsa ýa-da tikişleri howpsuz bolmasa, syzmak ähtimallygy bar.Mundan başga-da, suw bilen doldurylanda ýa-da gül goýlanda, suwuň syzmazlygy üçin wazadan suw dökülmezligi üçin seresap bolmaly.

Akril wazalary açyk howada ulanmak ygtybarlymy?

Akril, köplenç mebel, bezeg, oýunjak, elektron önümleriniň gabygy we ş.m. ýasamak üçin ulanylýan plastmassa materialdyr. Içerki şertlerde akriliň ulanylmagy birneme howpsuz, ýöne akriliň daşarda ulanylmagy daşky gurşaw faktorlaryna täsir edip biler, netijede adam bedenine bolup biljek howplar.

Açyk gurşawda, akril wazalar ultramelewşe ýagtylygy, ýokary temperatura, sowuk we beýleki faktorlar sebäpli garramak, siňdirmek, deformasiýa we beýleki hadysalar bolup biler, bu bolsa asyl güýjüniň we çydamlylygynyň ýitmegine sebäp bolup biler.Mundan başga-da, akril wazalar uzak wagtlap güneşde bolsa, adamyň saglygyna zyýan ýetirip biljek stirol, etilen we ş.m. ýaly zyýanly maddalary çykarar.

Şonuň üçin akril wazalary açyk howada ulanmaly bolsaňyz, güýçli howa garşylygy, UV garşylygy, ýokary we pes temperatura garşylygy we aýna, keramika, metal we ş.m. ýaly daşky gurşaw faktorlaryny saýlamak maslahat berilýär.

Akril waza näçe wagt dowam eder?

Akril wazalaryň hyzmat ediş möhleti maddy hil, ulanyş gurşawy, tehniki hyzmat usullary we ş.m. ýaly köp faktorlara baglydyr. Umuman aýdylanda, akril wazalar dogry ulanylsa we saklansa köp ýyllap ýa-da on ýyldan gowrak dowam edip biler.Akril wazanyň ömrüni uzaltmaga kömek edýän käbir tehniki maslahatlar:

Gün şöhlesine ýa-da ýokary temperatura täsir etmekden gaça duruň, sebäbi akril wazalar ýylylyk sebäpli çişip ýa-da ýarylyp biler.

Surfaceerüsti zeper ýetmezligi üçin akril wazalary arassalamak üçin poslaýjy arassalaýjy serişdeleri ýa-da himiki serişdeleri ulanmaň.

Wazany ýumşak, sabynly suwda yzygiderli ýuwuň we ýumşak mata bilen guradyň.

Wazany çyzmak ýa-da çyzmak üçin ýiti zatlary ýa-da pyçaklary ulanmakdan gaça duruň.

Gysgaça aýdylanda, akril wazalary dogry ulanmak we hyzmat etmek, hyzmat möhletini uzaldyp biler, haýsydyr bir kynçylyk ýa-da zeper bar bolsa, wagtynda abatlamaly ýa-da çalşylmaly.

Akril wazalary nädip gaplamaly?

Akril wazalary örtmek üçin şu ädimleri ýerine ýetirmek maslahat berilýär:

1. Gaplamak üçin materiallary taýýarlaň: Wazany goramak üçin köpük ýa-da köpürjikli örtük ulanylyp bilner.Lenta we karton gutular hem zerur.

2. Wazany arassalaň: Gaplamazdan ozal tozanyň ýa-da hapanyň bolmazlygy üçin waza seresaplylyk bilen arassalanmalydyr.

3. Wazanyň ýüzüni goraň: Köpük ýa-da köpürjikli filmde goýanyňyzda wazanyň ýüzüni çyzmazlyk ýa-da zaýalamazlyk üçin seresap bolmaly.

4. Wazany örtüň: Wazanyň töwereginde ýeterlik goragyň bardygyna göz ýetirip, wazany örtmek üçin köpük ýa-da köpürjikli örtük ulanyň.Tranzit wagtynda wazanyň hereket etmezligi üçin gaplaýyş materialyna lenta beriň.

5. Kartona ýerleşdiriň: Wazanyň ululygyna laýyk kartony saýlaň we wazany kartonda goýuň.Tranzit wagtynda wazanyň gymyldamazlygyny üpjün etmek üçin gapagyň içini dolduryň.

6. Gutyny ýapyň: Gutyny lenta bilen ýapyň we "gowşak" ýa-da "Seresaplyk bilen işlediň" diýip belläň.

Aboveokardaky ädimler wazanyň daşalýan wagtynda ýeterlik derejede goralmagyny üpjün eder.

akril saklaýyş gutusy gaplamak

Akril wazalarda dyrnaklary nädip aýyrmaly?

Akril wazalarda dyrnaklary aýyrmagyň birnäçe usuly bar:

Diş pastasy bilen: Akril wazanyň üstündäki yzygiderli diş pastalaryny gysyň we bellik ýok bolýança ýumşak mata bilen süpüriň.

Awtoulag reňkini ulanyň: Maşyn polisini ýumşak mata salyň we wazadaky dyrnaklary ýitýänçä ýuwaşlyk bilen süpüriň.

: Ag: Akril wazadaky dyrnaga zeýtun ýagyny ýa-da nahar ýagyny çalyň we bellik ýok bolýança ýumşak mata bilen süpüriň.

Akril arassalaýjy bilen: Akril arassalamak we görkezmelerde görkezilişi ýaly ulanmak üçin ýörite arassalaýjy satyn alyň.

Bu usullary ulananyňyzda, has köp çyzylmazlyk üçin ýuwaşlyk bilen süpüriň.Mundan başga-da, akril ýüzüni çyzmaz ýaly gaty zatlary ýa-da arassalaýjy bölejikleri ulanmaň.

Akril waza we aýna waza

Akril wazalar we aýna wazalar wazalaryň umumy görnüşidir we olaryň hersiniň aşakdaky ýaly artykmaçlyklary we kemçilikleri bar:

Akril wazanyň artykmaçlyklary:

Lighteňil we göçme: akril material ýeňil we götermek we hereket etmek aňsat.

Durakary çydamlylygy: akril wazalar aýna wazalardan has çydamly, döwmek ýa-da döwmek aňsat däl, döwmek aňsat däl.

Safetyokary howpsuzlyk: akril wazany döwmek aňsat däl we ýiti bölekleri öndürmez, has ygtybarly.

Arassalamak aňsat: Akril wazanyň üstü tekiz, tozany tutmak aňsat däl, arassalamak hem aňsat.

Akril wazanyň kemçilikleri:

Açyklyk: akril wazalar aýna waza ýaly aç-açan däl we ýagtylygyň geçirilmegi ýeterlik däl we gülleriň gözelligine täsir edip biler.

Dyzamak aňsat: akril wazanyň üstüni çyzmak aňsat, ulananyňyzda üns bermeli.

Aýna wazanyň artykmaçlyklary:

Gowy aýdyňlyk: Aýna wazalaryň gülleriň gözelligini ajaýyp görkezip bilýän ýokary açyklygy bar.

Gowy görüş effekti: Aýna wazalaryň ajaýyp şöhleleri we gurluşy bar, wizual effektleri görkezmek üçin dürli güller bilen gabat gelip bilýär.

Gowy gurluşy: Aýna wazalar özlerini rahat duýýar we gurluşy gowy.

Uv goragy: Aýna wazalar UV täsiriniň öňüni alyp, gülleri gorap biler.

Aýna wazanyň kemçilikleri:

Çişikli: Akril wazalar bilen deňeşdirilende, aýna wazalar has döwük we aňsat döwülýär.

Uly agram: Aýna wazalar agyr we götermek we hereket etmek aňsat däl.

Howpsuzlygyň pesligi: Aýna wazalar döwülenden soň, ýiti bölekleri döreder we adam bedenine zyýan berip biler.

Akril wazalar we plastik wazalar

Akril wazalar we plastmassa wazalar ikisi hem plastik önümler, daşky görnüşi we materialy boýunça tapawutlanýar.

Akril wazalar, adatça, plastiki wazalara garanyňda has ýokary görünýär, sebäbi has aýdyňlygy we ýalpyldawuklygy bar, bu wazany has aýdyň we ýagty görkezýär.Mundan başga-da, akril wazalar, adatça, plastiki wazalardan has güýçli we döwülmäge we deformasiýa az bolýar.Şeýle hem has ýokary poslama we ýylylyga garşylygy bar we gün şöhlesiniň we beýleki tebigy elementleriň täsirine çydap bilýärler.

Plastiki wazalar, adatça, daşky görnüşi boýunça has ýönekeý we akril waza ýaly ýokary däl.Plastiki wazalar, adatça akril wazalardan has ýeňil we arassalanýar.Şeýle hem, plastmassa wazalar, akril wazalardan has arzandyr, sebäbi öndürmek üçin arzan.

Umuman aýdanyňda, özüne çekiji, çydamly we owadan waza gerek bolsa, akril waza gowy saýlawdyr.Cheapöne arzan, ýeňil we arassalamak üçin waza gerek bolsa, plastik waza has amatlydyr.

Akril wazalarda haýsy reňkler bar?

Akril wazalar öndürijiniň we üpjün edijiniň elýeterliligine baglylykda adatça dürli reňklerde bolýar.Ine, akril waza reňkleriniň käbirleri:

Aç-açan: Arassa akril wazalar iň köp ýaýran saýlaw, sebäbi olar islendik pursatda ulanylyp bilner.

Gara: Gara akril wazalar öý bezegine döwrebap we çylşyrymly täsir edip biler.

Ak: Ak akril wazalar öý bezegine ýönekeý, ýagty atmosfera goşup biler.

Mawy: Gök akril wazalar täze we amatly öý bezegini getirip biler.

Greenaşyl: Greenaşyl akril wazalar öý bezegine tebigaty we janlylygy getirip biler.

Gyrmyzy: Mawy akril wazalar öý bezegine syr we romantika duýgusyny getirip biler.

Aboveokardaky umumy reňklerden başga-da, akril wazalar gülgüne, mämişi, sary, gyzyl we ş.m. ýaly beýleki reňkleri hem saýlap biler.

Akril wazany ýaryp ýa-da sary öwrülmezligi üçin nädip saklamaly?

Akril wazalary saklamak we olaryň ýarylmagynyň ýa-da sarylmagynyň öňüni almak üçin, şu ýerde göz öňünde tutmaly birnäçe teklip bar:

1. Gün şöhlesine göni täsir etmekden gaça duruň: gün şöhlesi akril sary reňkde bolup biler we onuň çişmegine ýa-da ýarylmagyna sebäp bolup biler.Şonuň üçin wazany kölege ýa-da jaý ýaly göni gün şöhlesinden uzaklaşdyryň.

2. temperatureokary temperaturaly zatlar bilen aragatnaşykdan gaça duruň: Akril aýnadan has pes ereýär, şonuň üçin ýokary temperaturaly zatlar aňsatlyk bilen zaýalanýar.Şonuň üçin akril wazalary peçler, peçler we peçler ýaly ýokary temperaturaly zatlaryň ýanynda goýmaň.

3. softumşak mata ulanyň: Wazany ýüzüni çyzmajak ýumşak mata bilen süpüriň.Wazany arassalamak üçin himiki arassalaýjylary ýa-da gödek kagyz polotensalary ulanmaň, bu bolsa çyzylmagyna ýa-da sary bolmagyna sebäp bolup biler.

4. Nädip saklamalydygyna üns beriň: Akril wazalary uzak wagtlap saklamaly bolsaňyz, olary gurak, şemalladylýan ýerde saklaň we agyr zatlary goýmazlyk ýa-da wazalara başga zatlary goýmazlyk haýyş edýäris.

5. Bükülmäň we bukulmaň: Akril wazalar aýnadan has aňsat döwülýär, şonuň üçin olary çişirmezlik ýa-da bukulmazlyk üçin seresaplylyk bilen dolandyryň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň