Custörite akril displeý meselesi

Öňdebaryjy akril displeý önümini öndüriji, Hytaýdaky zawod

Öňdebaryjylardan biri hökmündeýörite akril displeý öndürijilerHytaýda JAYI Akril 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär we deňsiz-taýsyz hyzmat bermäge ukyply.Her bir akril displeý önümi, köp ýyllyk bilimiň, ussatlygyň we tejribäniň jemidir we müşderilerimiziň isleglerine görä bir bölekden köpçülikleýin önümçilige çenli ähli zady öndürip bilýäris.Birinji derejeli akril displeýi üpjün ediji hökmünde biz elmydama siziň hyzmatyňyzda. 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy
Akril önüm zawody - Jaýy akril

Jaýy akril zawody

Hytaýda ýokary hilli akril displeý önümini öndüriji

JAYI AkrilKompaniýa ýokary hilli önümleriň doly toplumyny üpjün edýär we öndürýärakril displeý2004-nji ýyldan bäri önümler. Akril displeý önümlerini öndüriji, üpjün ediji we eksport ediji, lomaý we köp mukdarda gönüden-göni zawodymyzdan satýarys.

Biziňkiakril displeý halatlarypleksiglasyň umumy ady (Lýusite meňzeş pleksiglas hem diýilýär) akril bilen ýasalýar, bularyň hemmesi ýokary hilli displeý halatlaryny döredýän plastmassa görnüşleridir.Bölek satuw akril displeýini siziň üçin düzüp bileris.

Meşhur ekran ölçegleri:Ssöwda merkezi, uly, uzyn, uzyn.

Görnüşleri:Gat, hasaplaýjy we diwar dagy.

Ekran üçin:Kollektiwler, ýadygärlik sowgatlary, gurjaklar, modeller we kuboklar.

Nirede ulanmaly:Bölek satuw dükanlary, dükanlar, butikler, mekdepler, galereýalar, ofisler, restoranlar we beýleki mahabatlar, bölek ýa-da korporatiw gurşaw.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril displeýiň dürli görnüşleri

Bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýäris.Satuwyňyzyň girdejisiniň artmagyna garaşyň.

Kompýuterleşdirilen kesiş ulgamymyzyň kömegi bilen, önümiňize laýyk gelýän we tomaşaçylaryňyza gönükdirilen islendik ýörite dizaýny öndürip bileris.Dükanlar üçin adaty akril halatlarda öňdebaryjydyrys.Uzyn, uzyn, kiçi, uly ýa-da ajaýyp kublar, size islendik ululykda görkezilen islendik ululygy görkezip bileris - onluk nokada çenli takyk!Açyk ulanmagyň ähli artykmaçlyklaryndan lezzet alyňpleksiglas displeýi, ýöne isleýän ululygyňyzy saýlaň.Internetde biziň bilen habarlaşyň, içerki müşderi hyzmatymyz, inersenerlerimiz we öndürijilerimiz ikinji orunda! 

https://www.jayiacrylic.com/acrylic-bakery-display-case-manufacturer-jayi-product/

Gapak we gapak bilen ýörite görkeziş hadysasy

Birnäçe düşnükli hödürleýärisgapakly akril displeý halatlary, bularyň hemmesiniň özboluşly saklaýyş mümkinçilikleri we hünär görnüşi bar we köp amaly funksiýalary üpjün edip biler.Berkidilen gapaklar, aýakgap gapaklary ýa-da köp gulplanýan gapaklardan gorag gapaklaryndan saýlaň.Harytlaryňyzy tertipli we aýdyň görmek üçin bölekleýin displeýler üçin açyk akril displeý gaplaryny ulanyň.Ekranyň göwrümini, ululygyna we gapak görnüşine garamazdan saýlaň we örtülen akril displeý halatlarynda näme üçin iň gowudygymyzy tiz görersiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril bilim oýny

Akril hasaplaýyş displeýi

Içinde näme görkezilýändigine garamazdan, biziňakril kontakt displeýiMüşderileriňiz üçin başga bir gatlak goşup, bar bolan bölek satuw önümleriňizi ösdürmäge mümkinçilik berýär.Wizual söwda hünärmenleri, has ýokary bahaly inwentar aşaky aç-açan gutyda ýa-da ekranda goýlanda has arzan zatlary satmak üçin iň ýokary derejeli displeýi ulanmagy maslahat berýärler.Bölek satuw dizaýnlaryňyzy ýa-da dükan meýilnamalaryňyzy ýerine ýetirmek üçin orta bahadan ýokary derejeli displeý halatlaryna we akril displeý halatlaryny saýlaň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-display-case/

Kollektiwler üçin akril displeý meselesi

Bir stocka we ýörite kollektiwler üçin dürli displeý halatlaryny hödürleýäris.Höwesjeň we hünärmen kollektorlar uly we kiçi zatlarymyzy gowy görýärlerakrilýygnamak displeýleri.Kollektiwler üçin çydamly arassa akril, akril displeý gutulardan ýasalan heýkeljikleriňizi, şekilleriňizi, modelleriňizi we başgalary görkezmek we goramak üçin iň amatly çözgütdir.Kolleksiýaňyzy görkezeniňizde, displeý halatlary dükanyňyzyň, galereýaňyzyň ýa-da ýaşaýyş ýerleriňiziň gözelligini artdyrýar.Özüňiz ulanýarsyňyzmy, satýarsyňyzmy, görkezersiňizmi ýa-da ýygnaýarsyňyzmy, akril model görkeziş halatlarymyz şahsy kolleksiýalary, model otlylary, model awtoulaglary, ownuk zatlary we beýleki kollektiwleri dükanyňyzda ýa-da söwda giňişligiňizde görkezmegiň iň oňat usulydyr.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/acrylic-display-case/

Diwara gurlan akril ekrany

Poluňyzyň meýdany çäkli bolsa, a saýlap bilersiňizdiwara gurlan akril displeýwe diwarlaryňyzy hekaýaňyzy aýtmaga kömek etsin.Enjamyňyzy diwara berkidiň we diwara gurlan akril displeý bilen pol boşlugyny boşadyň.Köp derejeli, bir derejeli, bezegli we kiçi displeýlerde harytlar, kollektiwler ýa-da heýkeller üçin diwara gurlan displeýiň dürli görnüşleri bar.Diwara gurlan arassa akril displeýlerimiz, bölek satuw söwdasyny ýokarlandyrmak üçin harytlaryňyzy ygtybarly asýar.Tomaşaçylaryňyzy kollektiwleriňize ýa-da ýatlamalaryňyza, ýa-da gymmat bahaly şaý-sepleriňize ýa-da elektronikaňyza ýakynlaşdyryň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Esasy akril displeý

Esasy akril displeý

Gymmat zatlaryňyz barada aýdylanda, olary goramak gaty möhümdir.Has arzan plastmassa gaplary çözmäň - ýokary hilli, uly we kiçi açyk akril displeý gapyňyz, halaýan zatlaryňyzy dükanyňyzdaky ýaly gowy görer, klassiklerimizden gara ýa-da ak akril bazany saýlaň !

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Gatyň durýan akril displeýi

Gatyň durýan akril displeýi

Akril displeý halatlary dizaýnyňyzdaky iň uly elementleriň käbiri bolar.Saýlawlarymyzy satyn alanyňyzda, bu bölekleri kosmosa labyr berýänler hökmünde pikir ediň.Markaňyzyň häzirki zaman, minimal ýa-da adaty stilini doldurýan aç-açanlyklardan, reňklerden, bezeglerden we stil elementlerinden saýlaň.Collectionygyndymyz her stil, her býudjet we her tagam üçin ölçeg görnüşlerini hödürleýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Aýna akril displeýi

Aýna akril displeýi

Bölek satuw displeýiňizi ýa-da planşet iýmit stendini ösdürmek isleýärsiňizmi?Aýnaly akril displeýlerimiz diňe şeýle edýär we dürli reňklerde we ululykda bolýar!Ownuk we uly aýnaly gaplarymyzy owadan göteriji hökmünde ulanyň ýa-da köpeldiji effekt üçin beýleki zatlaryň gapdalynda goýuň.Harytlaryňyzy biziň bilen indiki derejä çykaryňaýnaly akril displeý gaplary!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Printörite çap edilen akril we pleksiglas kassasy

Printörite çap edilen akril displeýi

Indi islän grafikalaryňyzy - kompaniýanyň logotiplerini, mahabat suratlaryny, suratlaryny ýa-da bir akril halatda islän zadyňyzy çap edip bileris.Öňdebaryjy çaphana tehnologiýasyny bazardaky iň oňat akril bilen utgaşdyryp, akril displeýiň ähli zerurlyklaryny saýlaýarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril formasy

Sport Memorabilia Akril Ekranyň Kassasy

Basketbollardan basketbollara, formalara çenli iň gowy sport önümleri akril displeýi bar!Sport ýadygärlik şarlaryňyzy görkezmek üçin sport görkeziş halatlarymyz ýörite ölçelýär.Premium akril esaslarymyzy gara ýa-da ak reňkde saýlaň, hersinde ýadygärlik topuňyzy konturlamak we saklamak üçin döredilen ýörite tegelek akril göteriji bar.Biziň kiçijik akril displeýimiz, beýsbol kolleksiýaňyz we kiçi kuboklaryňyz üçin ajaýyp displeýdir.Akril saklaýan gaplarymyz çydamly we arassalamak aňsat pleksiglasdan ýasalýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Bizde akril displeýiň 200+ görnüşi bar, ýöriteleşdirilen hyzmaty hem kabul ediň,bilen habarlaşyň has giňişleýin maglumat üçin.

Haýsy akril hadysalary gözleýärsiňiz?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril displeý halatlary Öýde, ofisde ýa-da bölekleýin gurşawda ýadygärlikleri görkezýär

Önümi ýa-da ýadygärlik sowgat etmegiň iň oňat usulyny gözleýärsiňizmi?

Tygşytly dizaýny bolan akril displeý, dürli harytlar üçin displeýi üpjün edip biler.Bu aç-açan displeý gutulary kollektiwleri, heýkelleri we gurjaklary öýde ýa-da şaý-sepleri we beýleki önümleri bölekleýin ýagdaýda saklamak üçin ulanylyp bilner.

Arassa pleksiglas displeýleri ýokary derejeli elektronikany ýa-da muzeý eserlerini görkezmek üçin aýratyn peýdalydyr.Söwda dükanlarynda sport ýadygärliklerini ýa-da kosmetika serişdelerini görkezeniňizde, açyk akril displeý halatlary hem gowy saýlawdyr.

Aç-açan akril gutular islendik harydy görkezmegiň tygşytly we ýeňil usulydyr.Gadymy zatlary, ownuk äýnekleri ýa-da örtükli awtoulaglar üçin dükan enjamlaryny satyn almak bolsun, bu pleksiglas tozan örtükleri ilkinji saýlawyňyz bolmaly.

uly akril displeý
ýörite akril displeý
Akril sahypa

Ekran üçin haýsy plastmassany ulanmak iň gowusy?

Görkezilýän halatlar üçin ulanmagyň iň oňat görnüşi açyk akril, käwagt pleksiglas diýilýär.Plastmassanyň bu görnüşi, aýna garanda ýokary ulagly ýerlerde ulanmak üçin ygtybarlydyr.Akril aýnadan has ýeňil, şonuň üçin diwara goýlanda, göz öňünde tutulýan agram az bolýar.Akril we pleksiglas süzgüç aýnadan has köp UV şöhlelerini süzýär we has gowy umumy görkeziş döretmäge mümkinçilik berýän optiki taýdan has düşnüklidir.

Akril displeý kassasy VS aýna displeýi

Akril aýna displeýi bilen meňzeş bolup biler, ýöne açyk akril ulanmagyň köp artykmaçlygy bar.

1. Akril aýnadan has aýdyňdyr.Stakanda görüşi birneme ýoýýan, ýaşyl reňk bar, zatlar görkezilende ideal däl.

akril

2. Akril aýnadan has ygtybarly we güýçlidir.Aýnany akril bilen döwmek has aňsat, sebäbi akril döwülmäge has çydamlydyr.

3. Akril plastmassa, aýnadan has ýeňil, bu ýük daşamagy aňsatlaşdyrýar we iberiş çykdajylaryny azaldýar.

4. Netijede, akril aýnadan has aňsat, dizaýnlarymyzy has çeýe we döredijilikli edýär.

5. Akril aýnanyň agramynyň ýarysy we önümleriňiziň islendik urgydan goralýandygyna 10 esse güýçlidir.

Ajaýyp üpjün ediji gatnaşyklary we pes çykdajylar

Önümlerimize ajaýyp hil, dizaýn we bahalar bilen güýçli, uzak möhletli üpjün ediji gatnaşyklarymyzy saklaýarys.

Bazardaky iň bäsdeş lomaý we gümrük bahalaryny üpjün edip, arzan bahalarymyzy müşderilerimize geçirýäris.

20 ýyllyk önümçilik tejribesi

Islegleriňize laýyk gelýän ululykda ýokary hilli akril displeý önümlerini öndürmekde ýöriteleşýäris.

Qualityokary hilli akril

Önümleriňizi mümkin boldugyça hünär taýdan görkezmäge kömek etmegi biz öz işimiz etdik.

Sargyt etmek üçin ýasalan

Akril displeý halatlarymyza göz aýlaň ýa-da göz öňünde tutýan dizaýn bilen kömek almak üçin biziň bilen habarlaşyň, islendik sazlama üçin islendik akril displeýi ýasap bileris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril önüm
https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Jayi akril önüm öndürmek ussahanasy

Size hödürläp biljek zatlarymyz…

Iň gowy hil

Akril gutulary öndürmekde, dizaýn etmekde we ulanmakda baý tejribämiz bar we dünýädäki 100-den gowrak müşderä hyzmat etdik.

Bäsdeşlik bahasy

çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Satuwdan soň

3-5 ýyl kepillik syýasaty berýäris.Kepillik möhletinde bizde ýüze çykan hil meselesi bar bolsa, näsaz akril gutular üçin ähli çykdajylar hasabymyzda bolar.

Çalt eltiş wagty.

“Air Express”, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin iň oňat iberiji ekspeditorymyz bar.

Akril displeý önüm öndürijisinden we zawoddan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaýýörite akril displeýi üpjün edijiHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril korpus paýlaýjylarymyz üçin SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar weakril gap öndürijibütin dünýäde.

Jayi ISO9001 şahadatnamasy
Dior ynanç haty
SEDEX
BSCI
CTI

Specialörite talap barmy?

Umuman, akril displeý önümleri we ätiýaçlyk çig mallarymyz bar.Specialörite islegiňiz üçin size özleşdiriş hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly:

Spesifikasiýa

Kusom üçin talaplary aýdyň;uzynlyk, ini we beýikligi, reňkleri ýa-da galyňlygy we ş.m. ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa.

Mukdar

MOQ çägi ýok.Emma Maks mukdary üçin, arzan bahany almaga kömek eder.Has köp mukdarda sargyt edilip bilner.

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Omörite we lomaý akril displeý meselesi barada soraglar

Önümim üçin dogry akril displeý görnüşini nädip saýlamaly?

Akril displeý korpusyny saýlanyňyzda, görkezmek isleýän önümiňizi göz öňünde tutuň.Käbir faktorlara önümiň göwrümi, agramy we näzikligi degişlidir.

Akril displeýi ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

Akril displeý halatlaryny ulanmagyň birnäçe peýdasy bar.Ilki bilen, displeý gaby önümiňizi zeperlerden goraýar.Şeýle hem önümleriňizi görkezmäge kömek edip biler.Mundan başga-da, vitrin önümleriňize ünsi çekýän özüne çekiji displeý döredip biler.

Aýry-aýry akril displeý halatlaryny sizden satyn alyp bilerinmi?

JAYI Akril dürli pleksiglas önümlerini satýan lomaý kompaniýa.Şeýle-de bolsa, belli bir önüm gözleýän bolsaňyz we köp mukdarda satyn almak islemeýän bolsaňyz, aýratyn önümleri satýan käbir distribýutor hyzmatdaşlarymyz ýaly dükan dükanymyz bar.Bu, sarp edijilere köp mukdarda satyn almazdan önüm satyn almak aňsatlygyny üpjün edýär.JAYI Akril, köp mukdarda ýa-da ýeke satyn alsaňyzam, arzan bahadan ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär!

Akril displeýiňizde çap edilen grafika?

Näme üçin öz logotipiňizi, markaňyzy ýa-da habaryňyzy ekranyň gapdalynda goýmaň?Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öýde dizaýn studiýasy, sanly çap we ekran çap ediş hyzmaty bar.

Custörite ölçegli akril displeý hadysalary?

Sanawda görkezilmedik akril gabyň ululygy bar bolsa, problema ýok.Customörite öndürilen halatlarymyz üçin bahany çagyrmagyňyzy haýyş edýäris - hemmesi Hytaýdaky zawodymyzda öndürilýär.

MOQ näme?

Tehniki taýdan minimal derejämiz ýok, ýöne mukdar näçe az bolsa, transport bahasy şonça-da ýokarydyr.

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz 500-den gowrak işgäri bolan we 2004-nji ýyldan bäri 5000 inedördül metr meýdany eýeleýän zawod. Bizde aşakdaky ussahanalar bar: polat ussahanasy, doly ýapyk tozan boýag ussahanasy, enjam ussahanasy, gurnama ussahanasy, ammar, zawod ofisi we sergi zaly.Zawodymyz Guangdong welaýatynyň Huizhou şäherinde ýerleşýär, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

Esasan işiňiz näme?

Dükan mebellerinde şaý-sepler, sagat, kosmetika, egin-eşik, sanly harytlar, optiki, sumka, aýakgap, içki eşik, kabul ediş stoly we ş.m. dükan mebellerini hödürleýäris.

Eltip bermek wagty näçe wagt?

Taslamanyňyza bagly, meselem, ululygy, stili we ussatlygy we ş.m. Adatça, gowşuryş wagty ähli materiallar tassyklanandan soň 15-35 günüň içinde bolýar.

Önümiň hiline nädip kepil geçip bilersiňiz?

Önümçilikden ozal müşderiler bilen jikme-jiklikleri barlamak üçin önümçilikden öňki nusgalar taýýarlanar.Önümçilik we gaplamak döwründe önümleri gowy hilli we dogry jikme-jiklikler bilen üpjün etmek üçin önümleri barlamak üçin hünärmen QC bolar.

Custörite akril hadysalar gerekmi?

Contact us today for a quote for a custom acrylic box or plexiglass display case. Email: sales@jayiacrylic.com

Lazer kesmek / oýmak we UV nyşany çap etmegi hödürleýäris.

Siziň islegiňiz boýunça beýleki ýörite dizaýnlary berip bileris.

Akril displeý hadysalary: Iň soňky gollanma

Simpleönekeý gurluşygyna garamazdan, displeý halatlary dürli görnüşleri we funksiýalary alyp biler - esasanam köp taraply arassa akril displeýlerimiz.Uly birlikleri ýa-da çylşyrymly akril displeý gaplaryny goşmak bilen dürli ululykdaky wariantlary hödürleýäris.Displayhli önümler displeý gutusynda zerur zatlara ýetmek üçin seresaplylyk bilen saýlandy.Gap-gaçlardan başlap, göterijilere, gapaklara we gutulara, gapakly we gulply gutulara, saýlaw gutularyna we ýörite stillere çenli önümleriňizi görkezmäge we satuwy artdyrmaga kömek etmek üçin dürli we ýokary hilli saýlamany hödürleýäris.Uly we kiçi akril displeý korpusymyz we guty opsiýalarymyz dürli reňklerde açyk, gara, ak, sary, gök ýa-da isleýän reňkiňizi sazlamak ýaly dürli reňklerde bar.

Akril displeýiň umumy ulanylyşy haýsylar?

Kiçijik we uly akril displeý halatlary üçin köp ulanylýanlar bar.Ekran halatlary baýraklary, sungaty, heýkeltaraşlygy, gadymy zatlary, kollektiwleri, şaý-sepleri, iýmit we sport ýadygärliklerini görkezmek üçin köplenç ulanylýar.Ekranyň gapagy bölek satuw dükanlary, muzeýler, galereýalar, mekdepler, hünär ofisleri we ýaşaýyş şertleri üçin ajaýyp görkeziji guraldyr.Arassa akril gaplar, haýyr-sahawat we saýlaw gutulary, broşýura eýeleri, şaý-sepler we kosmetiki ammarlar we kollektiwleri we täzelikleri goramak üçin dürli maksatlar üçin ulanylýar.

Akril displeýiň aýratynlygy

AT MATERIAL】Kristal Super Clear Akril, ýokary aç-açanlyk, himiki durnuklylyk we howa ukybyndan ýasalan akril displeý gutulary.Ajaýyp aýdyňlyk, ýagtylygyň 98% -den ýokary bolmagy;

Ust Tozany goramak】Kolleksiýany tozansyz saklamak we gün şöhlesini we ultramelewşe şöhlelerini azaltmak üçin ilik ýa-da gapak gutusy.Gymmat bahaly kollektiwleriňizi tekjedäki düzlükden owadan görkezmäge öwürýär.Pagta toplaryny we çişleri barmaklaryňyzyň ujunda saklanyňyzda, banketiňizi tertipli saklamaga kömek edýär.

ES DIZAYN】Bu displeý gutulary kolleksiýany tozansyz saklaýar we gün şöhlesini we ultramelewşe şöhlelerini azaldýar.Gymmat bahaly kollektiwleriňizi tekjedäki düzlükden owadan görkezmäge öwürýär.Forgetatdan çykarmaň - aksiýamyzyň ölçeglerine laýyk gelmeýän belli bir obýektiňiz bar bolsa, ýörite döredijilik döretmek üçin bize ýüz tutuň.

【KÖP MAKSATNAMA GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI GÖRNÜŞI】Bu displeý göterijiler kollektiwleriňizi, artefaktlaryňyzy, sport ýadygärlikleriňizi, oýunjaklary, heýkeljikleri, gadymy zatlary, şaý-sepleri, gurjaklary, hereket şekillerini, ýadygärlik sowgatlaryny, modellerini, heýkellerini, miraslaryny we heýkellerini görkezmegiň ajaýyp usulydyr.Öýde, bölek dükanlarda, muzeýlerde ýa-da söwda sergilerinde ulanylyp bilner.

【Arassalamak】Saklamak we arassalamak aňsat, bu akril model gap-gaçlary iberýär.sabyn we ýumşak mata bilen sürtülip bilner.

Wizual marketing üçin akril displeýi ulanmagyň usuly

Akril displeý halatlarymyz, köp sanly wizual söwda maksatly ulanylyp bilinýän köptaraply önümlerdir.Iň täsirli ulanyşlaryň biri, satuwda bolýan zatlara ünsi çekmek üçin aýratyn önümleri ýa-da ýörite önümleri görkezip biljek nokatlara ýerleşdirmekdir.

Şeýle hem şaý-sepleri, moda önümlerini ýa-da beýleki ownuk önümleri kiçijik akril displeý gutularymyzda görkezip bilersiňiz.Elegant we tertipli, polda duran we erkin görünýän displeýlerimiz uly we kiçi önümleri guramak we goramak üçin ulanylyp bilner.Döwülmeýän akril displeý, gymmat bahaly zatlary ýa-da kollektiwleri görkezmek, ownuk zatlary we önümleri görkezmek üçin gulplamak ýa-da owadan penjire ekrany hökmünde ajaýyp.

Netijede, dükan meýdançalarynda ýa-da galereýalarda bölüm bölümlerini merkezleşdirip bilersiňiz.Şeýle etmek bilen tomaşaçylar we müşderiler bu bölümleriň üstünden baryp bilerler;

Bölekleýin gurşawda ýadygärlikleri görkezmek üçin akril displeý

Önümleri ýa-da ýadygärlik sowgatlaryny görkezmegiň ajaýyp usulyny gözleýärsiňizmi?Akril displeýlerde satuw üçin ajaýyp netijeleri döredýän elýeterli plastmassa dizaýnlary bar.Bu aç-açan displeý halatlary öýde kollektiwleri, heýkeljikleri we gurjaklary, ýa-da bölekleýin ýerlerde şaý-sepleri we beýleki gymmat bahaly zatlary saklap biler.

Aç-açan pleksiglas displeýleri ýokary derejeli elektronika ýa-da muzeý artefaktlary görkezilende has peýdalydyr.Bölek satuw dükanlarynda sport ýadygärlikleri ýa-da kosmetika serişdeleri görkezilende hasaplaýyş enjamlary we ýeke-täk akril displeý halatlary ajaýyp wariantdyr.Aç-açan displeý gutulary islendik harydy görkezmegiň tygşytly we ýeňil usulydyr.Gadymy, örtükli awtoulag dükany enjamlaryny satyn alýarsyňyzmy, bu ýokary açyk pleksiglas tozan örtükleri siziň girmeli.

Akril displeýi nädip arassalamaly?

Hapany aýyrmak üçin gutyny asma mata ýa-da gubka (kagyz polotensasy däl) we suw ýa-da akril arassalaýjy serişde bilen süpüriň.

Custörite akril displeýiň peýdasy näme?

Harytlaryňyzy ýa-da kollektiwleriňizi aç-açan akril displeý halatlarynda goýmagyň köp peýdasy bar.Şeýle hem ajaýyp görnüş we düşnükli prezentasiýa hödürlemek bilen gorag hödürleýärler.Önümiňiz ýa-da önümiňiz, müşderileriňiz we müşderileriňiz tarapyndan ähli tarapdan aňsatlyk bilen gözden geçirilip bilner.“Plexiglass” (Perspex hem diýilýär) ýagdaýlary içindäki zatlaryň hemmesini hapa we galyndylardan goramaga kömek edýär.Akril gap, ýokary ulagly ýerlerde zatlary howpsuz saklamakda hem örän peýdalydyr.Aç-açan bolany üçin, ýöriteleşdirilen, arassa akril displeý korpusy islendik bezeg stiline we giňişligine garyşyp biler.

Akril ýagdaýyňyz suw geçirmeýärmi?

Akril gabymyz suwa çydamly, ýöne suw geçirmeýär.Suw çydamly, belli bir derejede suwuň aralaşmagyna garşy durup biljekdigini aňladýar, ýöne düýbünden däl.Suw geçirmeýän, suwda we suw basyşynda näçe wagt sarp edýändigine garamazdan, suwuň geçip bolmajakdygyny aňladýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň