Akril ýykylmak diňiniň adaty

Custörite akril ýykylmak diňi oýny

Professional akril ýykylýan diň diňini özleşdiriş öndürijisi hökmünde, akril ýykylan diňleriň göwrümini, görnüşini, reňkini we gaplanyşyny müşderileriň isleglerine görä düzüp bileris.Şeýle hem akril ýykylan diň bloklarynda we akril gaplarda isleýän logotipiňizi düzüp bileris.

“Custom Tumble Tower” oýun blok toplumy

Işgärleriňiz we müşderileriňiz bilen baglanyşyk gurmaga kömek etmek üçin mahabat sowgady

Her kim gyzykly, gyzykly we döredijilik oýnuny gowy görýär, şeýlemi?Akril ýykylan diň oýun toplumy şeýle oýunlaryň biridir.Bu diňe bir aň-bilim ukybyňyzy ösdürmäge kömek etmän, täzelikleriňizi we döredijiligiňizi stoluň başyna getirýär.Custörite “Lucite” ýykylan minara blok oýun toplumlaryMüşderileriňiz, işgärleriňiz we gyzyklanýan taraplaryňyz üçin ajaýyp mahabat sowgady edip biler.Nädip boljakdygyny aýdaýyn.

Uly ýa-da kiçi her bir iş üçin täze dünýä bilen yzarlamak üçin döredijilik marketing strategiýalaryna maýa goýmak gaty möhümdir.Customörite ýykylan diň oýun toplumyna maýa goýmak bir akylly wariant bolar.Kompaniýaňyz ýa-da markaňyz ýa-da logotipiňiz bilen lomaý bahalarda köp sanly ýöriteleşdirilen diň küşt oýnuny hödürläp bileris.Marka logotipiňizi ýa-da adyňyzy görkezýän bu adaty ýykylan diň bloklary, işiňizi ýa-da markaňyzy oňyn ösdürmäge kömek eder.Lomaý bahalarymyz, täze başlangyçlar we köpmilletli korporasiýalar üçin elýeterlidir.

Bu şahsylaşdyrylan elde ýasalan ýykylan diň oýun toplumlaryny toparlaýyn iş hökmünde kompaniýanyň ussahanalarynda tanadyp bilersiňiz.Işgärleriňize, müşderileriňize we gyzyklanýan taraplaryňyza döredijilik marketing strategiýalaryňyza şaýat boluň.Marketing zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin doly özleşdirilen ýokary hilli ýykylan diň bloklaryny hödürleýäris.

Işgärleriňiziň ýa-da müşderileriňiziň bu adaty “Lucite” ýykylan diň oýun oýunlary bilen oýnamakdan lezzet almajakdygyny duýsaňyz, çagalaryna sowgat berip bilersiňiz.Çagalar ýöriteleşdirilen diň diňi blok oýunlary bilen oýnamagy halaýarlar.Müşderileriňiz maşgalasy barada alada edýändigiňizi we oýlanyşykly sowgat berendigiňizi görenlerinde, markaňyzy ýa-da kompaniýaňyzy oňyn ýatda saklarlar.

Akril jenga klassiki oýun
Akril jenga klassiki oýun v

Klassiki oýunlar ýykylýan diň, fiziki we akyl başarnyklarynyň tagtasydyr.Bloklaryň ýönekeý binasynda gurlan ýykylan diň, dürli medeniýetlerde dürli ýaşdaky oýunçylary özüne çekýär.Tumble diňiniň üstünligi, berk oýnamak bahasyna bagly.Oýunçylar nobatdaky minaradan bir blok aýyrmak we üstünde deňagramlaşdyrmak üçin, oýun dowam edende has uzyn we barha durnuksyz gurluş döredýärler.Customörite ýykylan diň oýnuňyz, şahsy nagyşlar ýa-da adaty markaly yzlar bilen hasam özboluşly bolýar!

Funksiýalar

Wizual duýgurlyk ukyby:

Dürli we açyk reňkler bäbekleriň görüş duýgurlygyny höweslendirýär.Gurluşyk oýny arkaly çagalar dürli reňkdäki tapawutlandyryş ukyplaryny ösdürip bilerler.

Üns beriň:

Umbleykylan minaranyň gurluşyk blokunyň özi ýokary konsentrasiýany talap edýär.Otherwiseogsam, bloklar aňsatlyk bilen ýykylar.Çagalaryň ünsüni amal etmegiň gaty gowy usuly.

Balans ukyby:

Gurluşyk gutaransoň, çagalar bloklary çykaryp, täzeden gurup bilerler.Çagalaryň aralyklaryny we pozisiýalaryny gözegçilikde saklamagyny talap edýär.Bularyň ikisi hem gözleriň we elleriň arasynda utgaşdyrmak mümkinçiliklerini, çagalaryň sabyrlylygyny we seresaplygyny ösdürýär.

Göz öňüne getiriş we döredijilik:

Çagalar towşan we tabak ýaly dürli gyzykly şekilleri gurmak üçin açyk we reňkli ýykylan diň Bloklaryny ulanyp bilerler.Çagalaryňyz hyýallaryna we döredijiligine doly oýnasyn!

Örän klassiki tagta oýny

Korporatiw wakalar, toýlar, doglan günler we wakalar üçin ajaýyp!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

“Custom Tumble Tower” oýunyny islendik ýerde oýnaň

f

Maşgala partiýalary

d

Korporatiw wakalar

a

Doglan günler

s

Tomus oturylyşyklary

2

Toýlar

1

Talyp oýunlary

Aýratynlyklary

Düşündiriş: Edil planşet diňiniň oýny ýaly, ýöne has ulurak we dizaýnlaryňyz bilen bezelen.Açyk we içerde ulanmak üçin niýetlenen ýykylan diň bolup bilerululygy, beýikligi we bloklaryň sany boýunça düzülen.Bloklar ýokary hilli akrilden ýasalýar we aňsat saklamak we daşamak üçin çydamly akril gutyda gelýär.

U LUXURY -Lazer kesilen 3D CrystaLuxe akril bilen elde ýasalan.Islendik jaý ýa-da ofis üçin kaşaň dizaýn.

♦ TERJIME EDIP BOLMAK -Aýna ýaly görünmek üçin hersi aýratyn ýalpyldawuk akril 48 sany ýörite lazer oýun böleklerini öz içine alýar.Şeýle hem açyk akril saklaýyş gutusyna gabat gelýär.

♦ SYITYASY -Wagtyň geçmegi bilen sary bolmaz ýaly iň ýokary akril bilen gurlan.Her bölek gaty akril.

ER GOWY SOWGAT -Höwesjeň oýunçy ýa-da ýykylan diň oýnuny halaýanlar üçin ajaýyp sowgat.

https://www.jayiacrylic.com/portfolio/items/acrylic-jenga-classic-game/

Hususy şahsylaşdyrylan akril ýykylýan diňiň ululyklary, reňkleri

Omörite ululyklar

Customörite kiçi ululygy, yzygiderli ululygy, tutawaç ululygyny we ululygyny goldap bileris.Beýleki ululyklary sazlamak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Akril ýykylmak diňi

Omörite reňkler

Öň ýasan dürli reňk bloklarymyz: düşnükli, gaty, aç-açan reňk, ýöriteleşdirilen reňkler, güneşli durmuş reňkleri.Başga reňkleri sazlamak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Akril jenga klassiki oýun g

Arassala

Akril ýykylmak diňi

Omörite gaty

Akril jenga klassiki oýun b

Gaty

Akril Tumble Tower Oýun

Birnäçe reňk

https://www.jayiacrylic.com/acrylic-board-game/

Arassalamak + gaty

adaty jenga

Güneşli durmuş

Logörite logotip Akril ýykylan diň bloklarynda, akril gapda we gaplamada çap edildi

Omörite bloklar

Çökýän diň bloklarynda wizual dizaýny sazlamak we kompaniýanyňyzyň markasyny, mowzugyny, nagşyny, nyşanyny ýa-da tekstini çap etmek ýa-da ýazmak isleseňiz, biz muny siziň üçin edip bileris.

Akril ýykylýan diňiň bloklary

Adaty diň oýun bloklary

ýykylan diň

Omörite nagyşlanan, markaly ýa-da şahsylaşdyrylan

Her bir diň oýun bloky dürli nagyşlar we şekiller bilen düzülip bilner, ýykylan diň blokuňyzyň tapawutlanmagyny üpjün etmek üçin takyk lazer ulanyp, bir tarapa aýratynlykda nagyşlanyp bilner.

Akril meselesinde ýörite LOGO

Edil şonuň ýaly-da, akril korpusda isleýän logotipiňizi has şahsylaşdyrmak üçin çap edip bileris!

Akril ýykylmak diňi oýny

LOGO-ny işde çap ediň

Akril ýykylmak diňi

Umuman wizual effekt

Omörite gaplama

Salgylanmak üçin gaplaýyş usullarymyz (dürli wariantlar, dürli çykdajylar).Isleýän gaplamalaryňyzy doly düzüp bilersiňiz!

Akril ýykylmak diňi

1-nji wariant

Örän özüne çekiji nagyşlar we tekstler bilen reňkli gaplama.Polifam bolmasa, birnäçe bölek / karton.

Akril ýykylmak diňi

2-nji wariant

Çykdajylaryňyzy tygşytlap biljek ygtybarly gaplama.Her biri polifoam + içki guty, aýratyn eltip bermek üçin amatly.

Akril ýykylmak diňi

3-nji wariant

Polifoam, 4pc / karton bilen köp paket

Adaty ýykylan diň bloklarymyz çagalara gizlin mümkinçiliklerini we zehinlerini açmaga kömek edip biler.Çagalara täze dostluk gurmaga we netijeli wagt geçirmäge kömek edýän oýun.Internet oýunlary we sosýal mediýa dünýäsinde çagalara ýykylan diň ýaly döredijilikli we gyzykly oýun oýnamaga mümkinçilik bermek peýdaly bolar.

 

Onda näme üçin garaşmaly?

 

 

Jayi bilen habarlaşyňAkril oýunlar zawodymarketing zerurlyklaryňyzy we strategiýalaryňyzy biziň bilen ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün.Islän zadyňyzy saýlamak üçin bizde ýykylan diň diňleriniň oýun toplumy bar.Şeýle hem, islegleriňize görä doly özleşdirilen mahabat sowgatlaryny we önümlerini almak mümkinçiligini hödürleýäris.Hünärmen dizaýnerlerimiz we döredijilerimiz, pikirleriňizi diňlemekden we islegleriňize görä ýykylan diň oýun oýunlaryny döretmekden hoşal bolarlar.Biz ýokary hilli önümçilik we eltiş hyzmatlaryna söz berýäris.Kompaniýaňyz ýa-da markaňyz üçin köp önüm öndürip bileris we bu hem arzan lomaý bahadan.

 

Sen biziň üçin möhüm!Markaňyzy ýa-da kompaniýaňyzy ýokary hilli çaphana hyzmatlarymyz bilen indiki derejä çykarmaga kömek edip bileris.Şonuň üçin bize jaň etmekden ýa-da bize habar bermekden çekinmäň.Müşderi hyzmatynyň aýratyn wekilleri siziň soraglaryňyza hiç wagt jogap bermezler.Häzirki wagtda ýokary hilli mahabat sowgatlarymyz we adaty önümlerimiz bilen müşderileriňiziň we gyzyklanýan taraplaryňyzyň aňynda oňyn we uzak wagtlap täsir galdyryň!Şereketiňiz, täsinlerimiziň kömegi bilen oňyn mahabat alaradaty akril oýuntoplumlary!

Şahsylaşdyrylan Tumble Tower Blok oýnuňyzy nädip sazlamaly?

1-nji ädim:

Logotip dizaýn faýlyny wektor görnüşinde iberiň (PDF, AI ikisem ok)

2-nji ädim:

Dizaýn çyzgysy size berler

3-nji ädim:

Mysal üçin 3-7 gün

Wadalarymyz

20 ýyldan gowrak wagt bäri professional lucit ýykylýan diň bilen üpjün ediji hökmünde önümlerimiz üçin ajaýyp akril çig mal ulanýarys.Bu material howpsuz, ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl

Iberilmezden ozal 100% hil barlagy.Köpçülikleýin önümçilik hilini önümçilikden öňki nusga bilen deň derejede saklaň.

Bäsdeşlik bahalaryna, ýokary hilli we gyssagly eltip bermäge borçlanýarys.Eltip beriş takyklygymyz soňky 19 ýylda 98 göterimden ýokary derejede saklandy.Häzir biziň bilen habarlaşyň we 24 sagadyň dowamynda jogap bermegi wada berýäris.

Kiçijik sargytlar kabul edilýär we uzak möhletli iş gatnaşyklaryny gurmagy umyt edýäris

Customörite dizaýn / ideýa hoş geldiňiz. Düzülen dizaýn, ýöriteleşdirilen logotip we OEM sargytlary hemmesi elýeterli we hoş geldiňiz.

Professionallaşdyrylan çözgüt berip biljek güýçli gözleg we barlag toparymyz bar.

Sorag-jogap

Nädip lezzet almaly?

Kerpiçleri deňagramly minara guruň

Kerpiç aýyrmak we üstünde goýmak üçin nobatçylyk ediň

Strategiýa düzmäge we garşydaşyňyzy gowşatmaga synanyşyň!

Çagalara fizikanyň esaslaryny öwrediň!

Bir ýykylan diňde näçe blok bar?

“Tumble Tower Blok Oýun” - Bloklary ýygnamak, klassiki tagta oýny, bloklaryň sany adatça30, 48, 54, 72 bölek, 6 we ondan ýokary, 2-4 oýunçy üçin amatly.

Umbleykylan diň oýnuny nädip oýnamaly?

Bu gyzykly interaktiw oýny oýnamak üçin akril bloklary diňlere salyň we minara degmezden bloklary çekiň.

Umbykylan diňiň bölegi näme?

Tutuş maşgala üçin gyzykly we interaktiw tagta oýunlary bilen bilelikde döredilen nusgawy bilim ýykylýan diň, bu öwrenmegi we gülkini ýokary galdyrýan sapakdyr.

Okamagy maslahat beriň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň