Akril guty

Hytaý NO1 Hususy akril gutular öndürijisi

 

“Jayi” akril gutularynyň lomaý satuwyna hoş geldiňizmeýdany!Tejribeli hökmündeOEM & ODM zawody, akril gutyny lomaý öndürip bilýärismüşderileriň dizaýn isleglerine görä.Köp ýyllyk tejribämiz bilen we Hytaýda iň uly akril guty öndürijisidiris, müşderilerimize nusga ibermek arkaly dogry perspeks gutularyny kesgitlemekde goldaw berýäris.Bar bolan gutynyň görnüşini, ululygyny we reňkini üýtgedip we üýtgedip bileris.Biz Hytaýda tanalýan perspeks guty öndürijileri!

 

Dürli goldaw berýärisýörite akril gutular: gül gutulary adaty, ammar gutulary adaty, gül gutusy adaty, saýlaw gutusy adaty, aýakgap gutusy adaty,dokuma gutulary adaty, sowgat gutulary adaty, kosmetiki ammar gutulary adaty, şaý-sepleri saklaýan gutular adaty, süýji gutulary adaty, faýl gutulary adaty, ellik saklaýan gutular adaty,ýöriteleşdirilen akril gutularwe başgalar.Onlaýn lomaý bahalary onlaýn ýagdaýda hödürleýäris.Lomaý hilli akril gutulary öndürmek üçin her bir müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda dizaýn we öndürýäris.Her “Jayi Akril” müşderisine anyk dizaýn düşünjesine, korpus dizaýnynyň nusgasyna, önümiň dizaýnyna we önüminiň eltilmegine gözegçilik edýän önüm dolandyryjysy bellenýär.

 

Islegleriňize laýyk “Custom Lucite” gutularyny ulanyň

 

Açyk plexi gutymyzyň dürlüligi, çykyşyňyz üçin tükeniksiz mümkinçilikleri döredýär.Gapakly ýa-da açyk akril gutyny saýlap bilersiňiz.Şeýle hem, howpsuzlygy üpjün etmek bilen bir hatarda zatlary aç-açan görkezmek üçin doly pleksiglas ýörite gutujygyny döretmek mümkinçiligimiz bar - elbetde aç-açan gutulary saýlasaňyz.

 

Customörite perspeks gutymyz ýokary hilli akril materialdan ýasaldy, akril hem umumy adypleksiglas(adamlar pleksiglas ýa-da akril hakda gürlänlerinde käwagt pleksiglas sözüni hem eşidýärsiňiz).Bular Lýusit bilen meňzeş, pleksiglas, akril ýa-da lusit ýaly adalgalaryň ulanylmagy möhüm däl.Bularyň hemmesi plastik görnüşler bolany üçin, müşderi hyzmat toparymyz islendik programma üçin iň oňat material, galyňlyk we kompozisiýa kesgitlemekde köp bilim we düşünje getirýär.

 

Sargyt aýdyňgapak lomaý lomaý akril gutyýa-da 5 taraply akril gutular we bölek ýeriňiz üçin açyk akril gutulary düzeliň.Şeýle hem, açyk akril gabyklary, gutulary ýa-da ikisiniň kombinasiýasyny ulanyp, özboluşly ýerleri dizaýn etmäge kömek edip bileris.Önümler üçin dürli belentlikleri döretmek üçin gutulary we gutulary ýygnap bilersiňiz we önüm çyzygyňyzy iň gowy görkezýän dogry aç-açan ekran sahnasyny gurmaga kömek etmek üçin dürli ululykdaky we ýerleşýän ýerleri ulanyp bilersiňiz.

 

Özümizi akril adaty ölçegli gutulary öndüriji we üpjün ediji hasaplaýarys.Bütin dünýäde lomaý satuw önümlerini gönüden-göni zawodymyzdan hödürleýäris.Şahsy kömek we sargyt çäreleri üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz ýa-da onlaýn habarlary we poçta ulanyp bilersiňiz.