Akril dokma gutusy adaty

Iň oňat akril dokma gutusy ýörite öndüriji, Hytaýdaky zawod

10 ýyldan gowrak wagt bäri Jayi Akril Hytaýda ýetişen akril dokuma gutusy öndürijisine öwrüldi.Akril dokuma gutularymyz kompaniýamyzyň nyşanydyr.Islegleriňize, islegleriňize we islegleriňize laýyk bir zat almagyňyzy üpjün etmek üçin köp sanly akril dokuma gutularyna eýedigimize buýsanýarys.Aç-açan akril dokuma gutularymyz, häzirki zaman bezegi we ajaýyp jikme-jiklikleri bilen örän meşhurdyr.Adatça bölek satuw bazarlarynda, hammamlarda, ofislerde we ş.m. bolýar. Açyk guty kagyz polotensalary üçin ajaýyp.Akril önümçilik hünärmenleri hökmünde ideal ideal akril dokuma gutusyny çalt öndürip bileris.

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý adaty akril dokma gutusy çözgütleri üpjün ediji

Jayi Akril Hytaýda hilimiz bilen tanalýarakril lomaý önümler.Biz birakril öndürijiwe Hytaýdaky köp sanly kärhanalara satylýan aç-açan akril dokuma gutularyny üpjün ediji.Dünýädäki zawodlarymyzdan gönüden-göni lomaý satýarys we size ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty ölçegli açyk akril dokuma gutularyny hödürläp bileris.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, JAYI ACRYLIC bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

akril sowgat gutusy
akril sowgat gutusy
akril dokuma gutusy arassa
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril dokma gutusy adaty

Akril dokuma gutusy, adatça dokumalary ulanmak aňsatlygy üçin saklamak üçin ulanylýan açyk we berk dokuma gutusydyr.Adatça daşky görnüşi inedördül ýa-da gönüburçly bolup, ýokary derejeli we ýalpyldawuk akril materialdan ýasalýar.Dokma gutulary, adatça ýokarsynda dokumany aňsatlyk bilen aýyrmaga we täze dokuma goşmaga mümkinçilik berýän açyklyk bar.Akril dokuma gutusynyň dizaýny ýönekeý, moda we öý, ofis, restoran, myhmanhana we ş.m. ýaly dürli ýagdaýlar üçin amatly.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: Açyk, ak, gara, gyzyl, gök ýa-da ýöriteleşdirilen

Gaplamak: omörite gaplama

MOQ: 100 sany

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, stiker, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Umumy akril dokma gutularyňyzy düzüň

JAYI AKRILIKakril dokuma gutularyňyzyň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril önümleriHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril dokuma gutularyny hödürlemäge kömek edýäris.

akril dokuma gutusy
Akril dokma gutusyny arassala

Açyk akril dokuma gutusy dokumalary saklamagy we gurak we arassa saklamagy aňsatlaşdyrýan umumy öý önümidir.Dokuma gutusy, adatça, her tarapynda galyň diwarly we dokumany aňsatlyk bilen salmak we çykarmak üçin ýokardaky açyk gönüburçly dizaýn.

Kwadrat akril dokuma gutusy
Kwadrat akril dokma gutusy

Kwadrat akril dokuma gutulary, adaty akril materialdan ýasalan umumy öý önümidir.Iki tarapynda dogry burçly ýönekeý inedördül dizaýn bar we adaty ölçegli dokuma gutularyny ýerleşdirip biler.Onuň ölçegleri adatça uzynlygy 15 santimetr, ini 15 santimetr we beýikligi 10 santimetr.

gara akril dokuma gutusy
Gara akril dokma gutusy

Belli bir ýerde gara akril dokuma gutusy ýerleşdirilip bilner.Banyoda, aşhanada we ulagda size gaty amatly.El polotensalary, ýüz dokumalary we kagyz polotensalary üçin ulanyň.Akril dokuma gutusy gaty dokumany çekip, ýerinde galmak üçin ýeterlikdir.

reňkli akril dokuma gutusy
Reňkli akril dokma gutusy

Bu reňkli akril dokuma gutusy näzik görnüşe eýe bolup, içindäki dokumany aýdyň görkezýän açyk akril materialdan ýasalýar.Dokuma gutusynyň daşky görnüşi gaty açyk we reňkli dizaýn, dürli reňkleriň ulanylmagy janly duýgyny görkezýär.

ýürek şekilli akril dokuma gutusy
Heartürek şekilli akril dokma gutusy

Bu ýürek şekilli akril dokuma gutusy, daşky görnüşi, ýatylýan otagyň, myhman otagynyň ýa-da okuw otagynyň stoluna ýerleşdirmek üçin adamlara ýakymly duýgy berýän ajaýyp ýürek şekilli dizaýny hödürleýär.

Akril dokma gutusynyň gapagy
Akril dokma gutusynyň gapagy

Akril dokuma gutusynyň gapagynyň gyralary rahat duýmak üçin ýumşadyldy.Mundan başga-da, dogry ölçeg bolup, islän wagtyňyz kagyz polotensasyna aňsatlyk bilen girip bilersiňiz, iş stoluna, gijeki oturgyçlara we beýleki ýerlere aňsatlyk bilen ýerleşdirilip bilner.

akril dokuma gutusy
Diwar akril dokma gutusy

Diwara gurlan akril dokuma gutusy, diwara berkidilip bilinýän dokuma gutusydyr, adatça açyk akril materialdan ýasalýar we dokumanyň mukdary aýdyň görünýär.Guty gönüburçly görnüşde bolup, dokumalary aňsat ýerleşdirmek üçin ýokarsynda açyklyk bar.Gutynyň aşagy kagyz polotensalaryny aňsatlyk bilen aýyrmak üçin açykdyr.

çekme bilen akril dokuma gutusy
Çyzgy bilen akril dokma gutusy

Bu çekme bilen açyk akril dokuma gutusy, daşky görnüşi gaty ýönekeý, ajaýyp bezegi ýok, ýöne örän amaly.Dokuma gutusy iki bölekden durýar: aşaky çekme we ýokarky guty.Aşaky çekme ownuk zatlary saklamak üçin gutynyň aşagyndan aňsatlyk bilen çykyp biler.

Customörite arassa akril dokma gutusynyň artykmaçlyklary

Ynamly we uzak möhletli kooperatiw gözleýärsiňizmi?akril önüm öndürijiler?Biz iň ulularyň biriýörite akril gutyHytaýda satyjylar, iň gowy lomaý bahany size hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;ýokary hilli önümler.Customörite akril dokuma gutularyny zerur ölçegde hünär taýdan ýasamak üçin elimizden gelenini ederis.

1. Akril dokuma gutulary wagt we gündelik ulanyş synagyna çydap bilýän ýokary hilli akril materialdan ýasalýar.

2. Akril dokuma gutusy ýokary aç-açanlyga eýe, içindäki dokumany görkezip bilýär we galan mukdary aňsatlyk bilen görüp bilýär.

3. Akriliň tekiz ýüzüni çygly mata bilen süpürip arassalamagy aňsatlaşdyrýar.

4. Akril dokuma gutusynyň ýeňil dizaýny götermegi aňsatlaşdyrýar we öýde, ofisde ýa-da ulagda ulanmak üçin amatly bolýar.

5. Akril dokuma gutusynyň daşky görnüşi ýönekeý we owadan, dürli öý we ofis bezeg stillerine laýyk gelýär, otagyň gözelligini ýokarlandyryp biler.

6. Akril material, ygtybarly materialdyr, döwmek we deformasiýa etmek aňsat däl, ulanyja zyýan bermez.

7. Akril material daşky gurşawy goramak materialynyň bir görnüşidir, gaýtadan ulanylyp bilner, serişdeleriň sarp edilişini azaldyp bolar.

8. Akril dokuma gutusy öý, ofis, ulaglar, dükanlar we ş.m. ýaly dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner, köpugurly dokuma gutusy.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril dokuma gutusy
akril sowgat gutusy
https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Akril dokma gutusyny nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril dokumanyň gutusy jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril dokuma gutusynyň ululygy barada sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril dokuma gutusyny näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril dokuma gutusynyň üstünde çap edilmegini isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Hytaýda akril dokuma gutulary ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril saklaýyş gutularyny we beýleki ýöriteleşdirilen akril guty önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, akril dokuma gutularyny size ibermek üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Adaty akril dokuma gutusyny sargyt etmek prosesi bilen henizem bulaşdyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Professional ýörite akril önümleri öndüriji

 Jayi Akril öňdebaryjy hökmünde 2004-nji ýylda esaslandyryldyakril guty üpjün edijiHytaýda elmydama ajaýyp dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen akril önümlerine ygrarly bolduk.

6000 inedördül metrlik zawodymyz bar, 100 ökde tehnik, 80 toplumlaýyn önümçilik enjamy bar, ähli amallar zawodymyz tarapyndan tamamlanýar.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.Akril gutulary, akril displeý raflary, akril oýunlary, akril öý ammary, akril ofis ammary we akril haýwan önümlerini öz islegiňiz boýunça dürli görnüşli modellemek bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gapakly ýörite akril dokma gutusy

Bu gapakly owadan akril dokuma gutusy, aç-açan akril material dokumany bir göz bilen edýär, şol bir wagtyň özünde dokumany tozandan we kirden goraýar.

Gutynyň göwresi ýokary hilli akril, tekiz görnüşi we aç-açan dokumasyndan, otag, ýatylýan otag, ofis we beýleki ýagdaýlar üçin örän amatlydyr.

Gysgyç dizaýny kagyz polotensalaryna aňsat girmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem çyglylygyň we hapalanmagyň öňüni alýar.Boxhli guty dizaýny ýönekeý we jomart, ýer tutmaýar we durmuşyňyzda möhüm amaly ownuk zat.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Omörite aç-açan akril dokma gutusy

Orage Saklamak Adaty ölçeg dokumasy】 Ölçegi: takmynan 5.88 X4.72 X4,14 dýuým. Adaty ölçegli dokma / salfetkalar / guradyjy listler / maskalar / kagyz polotensalary / el polotensalaryny ammarda goýup bilersiňiz.durmuşyňyzy has amatly ediň.

【Çydamly we ykjam high qualityokary hilli 8 mm suw geçirmeýän akril materialdan ýasalan.Dokuma gutusynyň esasy bedeni, has berk bolmagy üçin toplumlaýyn egilmek tehnologiýasyny kabul edýär.Gündelik öý durmuşyňyzda köp dokuma / salfetka / polotensa zerur bolan hammam / naharhana / aşhana üçin eşik.

Use Ulanmak aňsat magnetic Magnit dizaýny kagyz polotensalaryny saklamagy aňsatlaşdyrýar.Dokma gutusynyň aşagyndaky dört magnit, aşaky gapagy saklamagy we aşaky gapagyň süýşmeginiň öňüni alýar;Dokumany aňsatlaşdyrmak üçin gyzykly bahar pad.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Custörite akril salfet eýesi

GÖRNÜŞLI SIZE: Kwadrat salfetkanyň eýesi 7,1 x 7.1 x 2,6 dýuým bolup, adaty ölçegli günortanlyk salfetkalara / agşamlyk naharyna ýa-da kokteýl salfetkalaryna / ussalaryna / ýatlamalaryna we ş.m. laýyk gelýär.

DIZAYN: Her gezek beýlekileri bulaşdyrmajak we elmydama arassa we tertipli saklamaz ýaly bir salfetka üçin gapdalda U görnüşli açyklyk bar.

US BIZI SAYLA içerde ýa-da daşarda ulanmak üçin ajaýyp.

RE Uly bezeg: Kristal aç-açan reňkli ýönekeý döwrebap dizaýn, islendik bezege gabat gelýär, salfetka eýesi aşhana stoluňyz, ofis stoluňyz, bufetiňiz, bar ýa-da hammam otagyňyz üçin ajaýyp ammar üpjün edýär.

Näme üçin Jaýy akrilini saýlaýarsyňyz?

Bizi iň gowy edýän zatlomaý pleksiglas üpjün ediji

Mugt dizaýn

Professional dizaýnerlerimiz şoňa laýyklykda işlärler we derrew mugt dizaýn bilen üpjün ederler!

Hünärmen

19+ ýyllyk önümçilik we 10 ýyllyk eksport tejribesi bilen, ajaýyp çözgütleri bermäge borçlanýarys.

Kepillik

Performanceokary öndürijilik, wagtynda eltip bermek, doly satuw goldawy, 1 ýyl zawod kepilligi.

Hünär bilimleri

Satuw inersenerlerimiz size öňdebaryjy dizaýn we önümi gowulandyrmak boýunça maslahatlar berýär.

Şahadatnama

Customhli adaty akril önümleri SGS, ROHS, BSCI, SEDEX we beýleki hil şahadatnamalaryndan geçdi.

Iň az sargyt mukdary

Hususy akril displeýiňizi JAYI ACRYLIC-den 100 bölekden alyp bilersiňiz!

Wagty gowşurmak

Köpçülikleýin önümçilik üçin 12-15 gün!Marketing meýilnamaňyza laýyk gelip biler!

Professional çap etmek

Logotipiňizi / grafikany çap etmegiň iň amatly we dogry usulyny saýlamaga kömek edýäris.

Customörite akril dokma gutusy barada ýygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

3. Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

4. Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

5. Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da Logotipimizi önüme goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

6. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.Autarym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

7. Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

8. iberiş bahasy näçe?

Adatça akril dokuma gutusyny Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

9. Önümleri ýokary hilli aljakdygymyza nädip göz ýetirip bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary iň çalt iberip biler.

(5) Şeýle hem, zawodymyza islän wagtyňyz baryp görýäris.

Akril dokma gutusy öndürijisinden we zawoddan şahadatnamalar

Biz Hytaýda iň oňat lomaý akril gutulary üpjün ediji, önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril dokuma guty paýlaýjylarymyz we akril displeý stend üpjün edijilerimiz üçin SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

TUV
Dior ynanç haty
SEDEX
SGS
BSCI
CTI

Akril dokma gutusy üpjün edijisinden hyzmatdaşlar

Jayi Akril iň ökde Plexiglass önümleri üpjün edijilerinden biridir &kwadrat akril dokuma gutusy öndürijileriHytaýda.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Akril” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

sah
Kooperatiw müşderi12
Hyzmatdaş müşderi15
Hyzmatdaş müşderi2
Hyzmatdaş müşderi10
Hyzmatdaşlyk müşderisi
Hyzmatdaşlyk müşderisi5
Hyzmatdaş müşderi13
Kooperatiw müşderi6
Hyzmatdaş müşderi9
Hyzmatdaşlyk müşderisi16
Kooperatiw müşderi7
Hyzmatdaş müşderi14
Hyzmatdaşlyk müşderisi17
Hyzmatdaş müşderi8
Hyzmatdaş müşderi1

Akril dokma gutulary: Iň soňky gollanma

1. Akril dokumam gutusyny nädip arassalamaly?

Akril dokuma gutusyny arassalamak üçin ädimler aşakdakylar:

1-nji ädim: Dokuma gutusynyň üstündäki tozany we hapany aýyrmak üçin ýumşak, arassa mata ulanyň.Akril ýüzüni çyzýan gödek çotgalardan ýa-da matalardan gaça duruň.

2-nji ädim: Bir tabaga ýyly suw guýuň we gap-gaç ýuwýan suwuk ýa-da ak sirke ýaly az mukdarda bitarap arassalaýjy goşuň.

3-nji ädim: Matany suwa batyryň, süpüriň we akriliň ýüzüni süpüriň.Surfaceeriň ýüzüni çyzmazlyk üçin gaty sürtmekden gaça duruň.Dokuma gutusyna suw goýbermezlik üçin seresap boluň.

4-nji ädim: Galyndy arassalaýjy we çyglylygy aýyrmak üçin akril ýüzüni arassa çygly mata ýa-da siňdiriji kagyz polotensasy bilen süpüriň.

5-nji ädim: Akriliň ýüzüniň doly guramagyna garaşyň we ýagtylygy dikeltmek üçin ýüzüni arassa, ýumşak mata bilen süpüriň.

Maslahat:Akril ýüzleri arassalamak üçin alkogol, ammiak ýa-da beýleki güýçli kislotaly / gidroksidi himiki maddalary öz içine alýan arassalaýjylary ulanmakdan gaça duruň.Bu maddalar akril ýeriň reňklenmegine ýa-da ýarylmagyna sebäp bolup biler.

2. Akril dokumam gutusyndan dyrnaklary aýyrmagyň iň gowy usuly haýsy?

Akril dokuma gutusyndaky çyzgylary aýyrmak üçin aşakdakylary synap bilersiňiz:

• Diş pastasyny ulanmak üçin: Akril dokuma gutusynyň dyrnagyna az mukdarda diş pastasy çalyň we ýumşak mata bilen süpüriň.Bu ýüzleý çyzgylary aýyrmaga kömek eder.

• softumşak mata we ýyly suw bilen arassalaň: Arassa ýumşak mata birnäçe damja ýyly suw goýuň we akril dokuma gutusynyň ýüzüne çyzgyny ýuwaşlyk bilen süpüriň.Superüzleý çyzgylary aýyrmak üçin bu ýeterlik bolup biler.

• Aseton ýa-da alkogol ulanyň: aseton ýa-da alkogol ýumşak mata guýuň we çyzgyny ýuwaşlyk bilen süpüriň.Bu has çuňňur çyzgylary aýyrmaga kömek eder, ýöne zyýanly himiki yslaryň dem almazlygy üçin ony gowy şemalladylýan ýerde ulanyň.

Bu usullaryň has çuňňur çyzgylary doly ýok edip bilmejekdigine üns beriň.Bu mesele bolsa, dokuma gutusyny çalyşmagy ýa-da dokuma saklaýjysyny çalşyp boljak dokuma gutusy bilen ulanmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.

3. Akril dokma gutymy gap-gaç ýuwýan maşyna goýup bilerinmi?

Akril dokuma gutusyny gap-gaç ýuwýan maşyna salmak maslahat berilmeýär.Dokum gutulary adatça ýokary temperatura we suw basyşyna çydap bilmeýän akril ýa-da plastmassadan ýasalýar, zyýanly himiki maddalaryň çişmegine, ýarylmagyna ýa-da çykmagyna sebäp bolýar.Şeýle hem, akril dokuma gutularynda köplenç gap-gaç ýuwýan maşynyň gabygyny aýryp we hapalap bilýän çap we örtükler bar.Şonuň üçin akril dokuma gutularyny zaýalanmazlygy ýa-da gap-gaç ýuwýan maşynlara we beýleki zatlara zeper ýetirmezligi üçin el bilen arassalamak iň gowusydyr.

4. Akril dokumam gutusynyň wagtyň geçmegi bilen sary bolmagynyň öňüni nädip almaly?

Akril dokuma gutulary, esasan gün şöhlesiniň we ýylylygyň täsiri sebäpli ulanylandan soň sary reňkde bolup biler.Akril dokuma gutusynyň sary öwrülmeginiň öňüni almagyň birnäçe usullary bar:

• Yzygiderli arassalaň.Akril dokuma gutusynyň ýüzüni tozany we hapany aýyrmak üçin ýumşak süýümli mata bilen yzygiderli süpüriň.

• Gün şöhlesine uzak wagtlap täsir etmekden gaça duruň.Akril dokuma gutusyny kölegede saklaň ýa-da göni gün şöhlesinden gaça durmak üçin öçürilen perdeleri ulanyň.

• temperatureokary temperaturadan gaça duruň.Akril dokuma gutulary, peçde ýa-da panjara ýaly ýokary temperaturanyň täsirinden goralmalydyr.

• Akril goraýjy ulanyň.Käbir akril goraýjylar akriliň ýüzüni saryk we zeperlerden goramaga kömek edip biler.Önüm görkezmelerine görä, dokuma gutusynyň ýüzüni goramak üçin akril goraýjy ulanyň.

• Dogry arassalama usullaryny ulanyň.Akril dokuma gutularyny arassalamak üçin alkogol ýa-da ammiak bolan arassalaýjylary ulanmaň, sebäbi bu himiki maddalar akril ýüzüne zeper ýetirip biler.Dokuma gutusynyň ýüzüni arassalamak üçin ýumşak sabynly suw ýa-da ýörite akril arassalaýjy ulanyň.

5. Adaty akril dokma gutusynyň ölçegleri nämeler?

Adaty akril dokuma gutusynyň ululygy üýtgäp biler, sebäbi önümiň öndürijisine we dizaýnyna bagly.Adatça 23 sm (uzyn) x 12 sm (ini) x 8 sm (beýik) ölçärler, ýöne takyk ululygy birneme üýtgäp biler.Akril dokuma gutusynyň belli bir markasyny ýa-da stilini gözleýän bolsaňyz, önümiň beýanyny barlaň ýa-da jikme-jik maglumat almak üçin öndürijä ýüz tutuň.

6. Akril dokma gutymyzy açyk hadysalarda ýa-da pikniklerde ulanmak ygtybarlymy?

Akril dokuma gutulary, adatça, açyk howada ýa-da piknikde ulanmak üçin howpsuz, ýöne bilmeli birnäçe zat bar:

• Degişli ýeri saýlaň: Dokuma gutusyny ulananyňyzda, onuň ýykylmazlygy ýa-da süýşmezligi we döwülmegine ýa-da egilmegine sebäp bolmazlygy üçin tekiz ýerde goýlandygyna göz ýetiriň.

• Çaknyşygyň we zeper ýetmeginiň öňüni alyň: Akril dokuma gutulary birneme gowşak we bükülmek ýa-da zaýalanmak aňsat.Şonuň üçin daşalanda ýa-da döwülende ýa-da çyzylmagynyň öňüni almak üçin aýratyn üns berilmelidir.

• Yzygiderli arassalamak: Akril dokuma gutularyny ulananyňyzda, olary arassa saklamak üçin yzygiderli arassalamaly.Warmyly suw we sabyn bilen arassalap bilersiňiz, ýöne akril zeper ýetirip biljek spirtli ýa-da himiki arassalaýjylary ulanmaň.

• heatylylykdan we gün şöhlesinden gaça duruň: Akril ýokary temperaturada ýumşaýan we deformasiýa edilýän plastik materialdyr.Şonuň üçin yssy howada ýa-da göni gün şöhlesinde ýoýulmagyň ýa-da reňklenmeginiň öňüni almak üçin dokuma gutularyny gün şöhlesine göni täsir etmekden saklamaly.

Gysgaça aýdanymyzda, akril dokuma gutusy ulanylanda, howpsuz we dowamly ulanylmagyny üpjün etmek üçin ony goramaga üns bermelidiris.

7. Akril dokumam gutusyna gabat gelýän dokumalaryň iň köp mukdary näçe?

Akril dokuma gutusyndaky dokumalaryň sany onuň ululygyna we dokumanyň ululygyna baglydyr.Adatça, akril dokuma gutusy takmynan 100-150 ölçegli dokumalary saklar, ýöne takyk kuwwaty öndürijiden öndürijä üýtgäp biler.Akril dokuma gutyňyzyň näçe dokumany saklap biljekdigini kesgitlemek üçin, dokuma gutusynyň içki ölçeglerini ölçäp, goýjak dokumanyň ölçegleri bilen deňeşdirip bilersiňiz.

8. Akril dokumanyň gutusynyň gapagyny nädip açmaly we ýapmaly?

Akril dokuma gutusynyň gapagyny açmagyň usuly gutynyň dizaýnyna baglydyr.Umuman, akril dokuma gutusynyň gapagy süýşürilip ýa-da süýşüp biler.

Tersine gapak üçin gapagyň gapdallaryny tutup, gapagy doly açylýança gaty ýokary basyp bilersiňiz.Soňra ýapmak üçin gapagy ýuwaşlyk bilen basmazdan ozal kagyz polotensasyny gutujyga ýerleşdirip bilersiňiz.

Süýşýän gapak üçin gapagyňyzyň ýokarsyny barmak bilen ýuwaşlyk bilen basyp, gapagy ýokaryk çekip bilersiňiz.Dokumany gutuda ýerleşdireniňizden soň, gapagyny yzyna süýşürmek üçin gapagy ýuwaşlyk bilen basyp bilersiňiz we guty ýapylýar.

Akril dokuma gutusynyň gapagyny ýapmagyň usuly hem gutynyň dizaýnyna baglydyr.Gapak agdarylýarmy ýa-da süýşýärmi, gapagy ýuwaşlyk bilen tutup, ýapmak üçin yzyna iteklemeli.

9. Akril dokumasy gutusyny zaýalanmagyň öňüni almak üçin iň gowy usul haýsy?

Akril dokuma gutyňyzy saklamak we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin birnäçe mümkin ýol bar:

• softumşak mata bilen arassalaň: Akril çyzylmaga ýykgyn edýär, şonuň üçin arassalanyňyzda ýumşak mata ýa-da gubka ulanyň we gödek mata ýa-da çotga ulanmaň.

• Himiki serişdelerden gaça duruň: Akril himiki maddalara sezewar bolýar, şonuň üçin kislotaly ýa-da aşgar maddalary öz içine alýan arassalaýjylary ýa-da himiki serişdeleri ulanmaň.

• Gün şöhlesinden göni gaça duruň: Akrilika günüň täsirine sezewar bolup, sary ýa-da döwük bolýar, şonuň üçin dokuma gutularyny göni gün şöhlesinden uzaklaşdyrmak iň gowusydyr.

• Ygtybarly ýerde saklaň: Saklanyňyzda, çagalar ýa-da öý haýwanlary degmezligi üçin dokuma gutularyny howpsuz ýerde saklaň.

• Agyr agramlardan gaça duruň: Akril materiallar birneme gowşak.Deformasiýanyň ýa-da zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin beýleki agyr agramlary dokuma gutusyna goýmaň.

Jemläp aýtsak, akril dokuma gutyňyzy saklamak we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin ony göni gün şöhlesinden daşda saklamaly, agramlamaly, ýumşak mata bilen arassalamaly, himiki maddalardan gaça durmaly we howpsuz ýerde saklamaly.

10. Akril dokma gutusyna zeper ýetirmän nädip howpsuz daşamaly ýa-da saklamaly?

akril saklaýyş gutusy gaplamak

Akril dokuma gutularyny ygtybarly daşamak ýa-da saklamak we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin aşakdaky teklipleri göz öňünde tutup bilersiňiz:

• Dogry bellik: gutujygy seresaply işlemegiň zerurdygyny bilmek üçin gutyny "näzik" ýa-da "akril" diýip belläň.

• Temperaturany we çyglylygy dolandyrmak: Akril ýokary temperaturada ýumşaýar we pes temperaturalarda döwülýär.Şol bir wagtyň özünde ýokary çyglylyk akriliň hiline täsir eder.Şonuň üçin saklanylanda ýa-da daşalanda daşky gurşawyň temperaturasynyň we çyglylygynyň degişli aralykda bolmagyny üpjün ediň.

• Gün şöhlesiniň täsirinden gaça duruň: Gün şöhlesine uzak wagtlap täsir etmek akrilleriň reňklenmegine we deformasiýasyna sebäp bolup biler.Şonuň üçin saklanylanda ýa-da daşalanda dokuma gutusyny gün şöhlesine sezewar etmäň.

• Degişli gaplaýyş materiallaryny ulanyň: Akril dokuma gutusyny titremeden, çaknyşmakdan we sürtülmeden goramak üçin köpük tagtasy ýa-da köpük tagtasy ýaly ýumşak material bilen gaplaň.Boşluklary doldurmak we gutyny ýokarky we aşaky böleklere ýerleşdirmek üçin köpürjikli örtük ýa-da styrofoam ulanyp bilersiňiz.

• Seresaplylyk bilen işlemek: Akril dokuma gutusy bilen iş salyşanyňyzda, gaty urulmazlygy ýa-da zeper ýetmezligi üçin seresap boluň.Gutyny götermek we göni saklamazlyk üçin tigir arabasy ýa-da beýleki enjamlary ulanmak iň gowusydyr.

Bu ädimleri ätmek bilen, akril dokuma gutularyny howpsuz saklap we daşap bilersiňiz we daşamak we saklamak wagtynda hiç hili zyýan çekmezligini üpjün edip bilersiňiz.

11. Akril dokma gutusyny ulanmak bilen baglanyşykly saglyk aladalary barmy?

Umuman, akril dokuma gutularyny ulanmak adam saglygyna ep-esli zyýan bermeýär.Akril materialyň özi güýçli, aç-açan, aňsat arassalanan plastmassadyr, öýlerde, ofislerde, bezeg we mebel önümçiliginde giňden ulanylýar.

Şeýle-de bolsa, akril dokuma gutusy resmi taýdan öndürilmedik we synagdan geçirilmedik bolsa ýa-da uzak wagtlap ulanylandan soň könelen ýa-da zeper ýetmedik bolsa, käbir saglyk problemalary bolup biler.Mysal üçin:

• Bakteriýalaryň ösüşi: Akril dokuma gutusy uzak wagtlap arassalanmasa ýa-da düýpli arassalanmasa, onda bakteriýalary köpeldip, keseliň ýaýramak howpuny ýokarlandyryp biler.

• Ys meselesi: Akril material ys ýa-da zyýanly gazy çykaryp biler, esasanam ýokary temperaturada ýa-da ýokary çyglylyk şertlerinde, ulanmak gaty uzyn ýa-da nädogry arassalamak.

Şonuň üçin akril dokuma gutusynyň yzygiderli markasyny satyn almak we howpsuz ulanylmagyny üpjün etmek üçin köplenç arassalamak we dezinfeksiýa etmek maslahat berilýär.

12. Akril dokma gutusynyň zerurlyklary üçin dogry ululygyny we stilini nädip saýlamaly?

Islegleriňize laýyk akril dokuma gutusyny saýlanyňyzda aşakdaky faktorlary göz öňünde tutuň:

• Hil: Gowy hilli akril dokuma gutusyny saýlamak, hyzmat ediş möhletiniň has uzyn we dowamly bolmagyny üpjün edip biler.Käbir pes hilli akril dokuma gutulary çyzylmaga, reňklenmäge ýa-da ýarylmaga meýilli bolup biler.

• Stil: Akril dokuma gutusynyň köp görnüşi bar, ýönekeý aç-açan stili saýlap bilersiňiz, bezeg nagyşlaryny, nagyşlaryny ýa-da reňk stilini saýlap bilersiňiz.Öý stiliňize laýyk stil saýlamak, jaýyňyzy has owadan edip biler.

• Ölçegi: Akril dokuma gutusynyň ululygy, goýmaly dokumanyň ululygyna laýyk gelmelidir.Uly dokumalary saklamaly bolsaňyz, ýeterlik uly dokuma gutularyny saýlamaly.

• Bahasy: Akril dokuma gutulary stiline, ululygyna we hiline baglylykda üýtgeýär.Saýlanyňyzda, býudjetiňize we zerurlyklaryňyza görä iň laýyk akril dokuma gutusyny saýlamaly.

• Arassalamak: Akril dokuma gutusyny arassalamagy göz öňünde tutuň.Käbir modeller has köp arassalanmagy we tehniki hyzmaty talap edýär, sebäbi tozany duzap biler ýa-da el yzlaryny galdyryp biler.Arassalamak aňsat bolan akril dokuma gutusyny saýlamak, oňat görünmegini aňsatlaşdyrar.

Akril gutularyň beýleki görnüşleri