Customörite konserwirlenen gül akril guty üpjün ediji |JAYI

Gysga düşündiriş:

Saklanan gül akril gutymyzy saýlamak üçin adaty sowgat gutusyndan ýüz öwüriň.Açyk akril inedördül gül guty wazasynda gülleri, liliýalary, çigildemleri we başgalary ajaýyp görkeziň.Bu gül gül gutusy, moda baryňyzda, ýokary derejeli restoranda, naharhana çäresinde we başgalarda merkezi böleklere döwrebap öwrülişik getirýär.

 

Akril gül gutularyzäherli däl, ekologiýa taýdan arassa we suw geçirmeýän, ýokary aç-açan akril dürli tarapdan seredilip bilner.Olar güller, ýokary açyk akril gül küýzeleri ýaly güller üçin amatly, hakyky söýgini alamatlandyrýan gül gowşurmagyň täze tendensiýasyny döredýär.

 

Hytaý akril zawodynda öndürilen, akril gül gutusy lomaý satuwda ýöriteleşýär, şeýle hem lomaý gül akril gutusy, çekme bilen arassa gül gutusy we ş.m. öz içine alýar, Iň oňat artykmaçlygymyz akril ýasamakdyr.


 • NOOK element:JY-AF10
 • Material:Akril
 • Ölçegi:Omörite
 • Reňk:Omörite
 • MOQ:100 bölek
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Custörite saklanan gül akril guty aýratynlygy

  MATERIAL:

  Qualityokary hilli akril.Gül küýzeleri pleksiglasdan, berk, täsire çydamly we dury.

  AÇYLAN PANEL:

  Gutujykdaky iki panel we dört sütün gutuda berkidilenok, şonuň üçin aýrylyp bilner we çykaryp bilersiňiz.

  DIZAYN:

  Pleönekeý we döwrebap dizaýn, nepisligiň, stiliň we täzeligiň ajaýyp garyndysy.Ony otagyňyza, geýinýän stoluňyza, ofisiňize, oturylyşygyňyza ýa-da toýuňyza goýup bilersiňiz.

  Bezeg:

  Thecustomörite konserwirlenen gül akril gutusy gapagy bilen hakyky gülleri ösdürip ýetişdirmek we biraz wagtlap saklamak üçin suw saklap biler.Şeýle hem, bezemek üçin gutyda galp güller goýup bilersiňiz.

  KÖP MAKSAT:

  Gutyny arassalamak aňsat we ähli kosmetika serişdeleriňizi saklamak üçin makiýaup gurnaýjysy hökmünde ulanyp bilersiňiz.Ejeňize, söýgüliňize, aýalyňyza ýa-da söýýänleriňize ajaýyp sowgat.

  Akril gül gutusy Custom & OEM prosesi

  Güller üçin akril guty we Jeýden gelen beýleki akril guty önümleri, bizden sargyt edip satyn alyş çykdajylaryňyzy azaltmagy meýilleşdirýän bolsaňyz aňsat.Akril önümlerini eksporta gönükdirilen we 20 ýyldan gowrak wagt bäri bu pudakda bolanymyz üçin, aladalaryňyza gaty gowy düşünýäris.

  Aşakda sargyt we import prosesini anyk düşündirýäris.Üns bilen okasaňyz, sargyt proseduralarynyň gyzyklanmalaryňyzyň gowy goralmagyny üpjün etmek üçin gowy düzülendigini görersiňiz.Customöriteleşdirilen akril gutynyň hili siziň talaplaryňyza doly laýyk gelýär.

  1-nji ädim: Akril gutyňyz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

  JAYI AKRILIKakril halka gutusy, akril pul gutusy, akril toý kartoçkasy gutusy, akril şaý-sepleri gutusy, akril makiýaup gutulary we beýleki akril gutulary öndürijiler we üpjün edijiler.Gerekli akril gutynyň ululygyny, reňkini, görnüşini, çap edilmegini we dizaýnyny düzüp bilersiňiz.

  Ölçegi:Heartürek akril gutusynyň, Aýna akril gutusynyň, akril çaý gutusynyň, akril pomada saklaýyş gutusynyň we beýleki ýöriteleşdirilen akril önümleriniň göwrümi barada sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

  Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril gutyny näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

  Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

  Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril gutynyň üstünde çap edilmegini isleýärsiňiz.

  2-nji ädim: Sitata

  1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

  Biz tegelek akril guty, gulply akril guty, akril ellik gutusy we Hytaýda akril şlýapa gutusy ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

  Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

  3-nji ädim: Önümiň nusgasy

  Nusgalar örän möhümdir.

  Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

  Adatça nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

  Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

  4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

  Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

  5-nji ädim: Awans tölegi

  Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

  Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

  Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

  6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

  On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

  JAYI ACRYLIC, akril faýl gutularyny, akril tort gutularyny, akril surat gutularyny we beýleki ýöriteleşdirilen akril guty önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

  Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

  7-nji ädim: Barlaň

  Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

  Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

  Käbir müşderilerimiziň harytlaryny özleri üçin barlaýan edara bar.Bahasy bolsa köplenç gaty ýokary.

  8-nji ädim: Ulag

  Shük daşamak meselesinde, diňe akril gutulary ibermek üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

  Ightük bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugyndan ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

  Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

  Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

  Customörite akril guty zakaz etmek prosesi bilen henizem bulaşýarsyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

  Iň oňat saklanylýan gül gutusy öndürijileri, Hytaýdaky zawod

  JAYI iň gowusyýörite akril öndüriji, 2004-nji ýyldan bäri Hytaýda zawod we üpjün ediji, kesmek, egilmek, CNC Machining, ýerüsti bezeg, termoforming, çap we ýelimlemek ýaly toplumlaýyn işleýiş çözgütleri bilen üpjün edýäris.Şol bir wagtyň özünde JAYI, gapagy bilen konserwatiw gül akril gutusyny dizaýn etjek tejribeli inersenerlerdirmüşderileriň talaplaryna laýyklykda CAD we Solidworks.Şonuň üçin JAYI ony tygşytly işleýiş çözgüdi bilen dizaýn edip we öndürip bilýän kompaniýalaryň biridir.

  OEM / ODM elýeterli, akril guty üçin erkin dizaýn edýär.

  Bölek satyjylar, lomaý satyjylar, paýlaýjylar ýa-da in engineeringenerçilik kompaniýalary üçin MOQ çäkleri ýok.

  Özbaşdaklaşdyrma elýeterli.

  akril sowgat gutusy
  Akril önüm zawody - Jaýy akril

  Akril zawody

  Müşderiler

  Akril gül displeýini zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryň

  Collectionygyndymyzdaky güller üçin adaty akril gutynyň dürlüligi, çykyşyňyz üçin tükeniksiz mümkinçilikleri döredýär.Gapakly ýa-da açyk akril gutyny saýlap bilersiňiz.Şeýle hem, birneme howpsuzlygy üpjün etmek bilen bir hatarda has görnükli bolmagy üçin doly açyk akril gapagy döretmek ukybymyz bar - eger akril gapagy gapak bilen saýlasaňyz, elbetde.

  Haçan-da ýokary hilli konserwirlenen gül guty zawody gerek bolsa, Jaýi gowy saýýar.Dürli ululykda we reňkde bar bolan iň soňky akril gutular üçin Jaýa bil baglap bilersiňiz.Akril guty paýlaýjy, lomaý satyjy ýa-da satyjy bolsaňyzam, Jayi ajaýyp çözgüt üpjün edijiňiz we elmydama ajaýyp iş hyzmatdaşyňyzdyr.Markaňyzy tanatmak üçin köp dizaýn tejribämiz bar.

   

  Akril gül gutusy öndürijisinden we zawodyndan şahadatnamalar

  Biz Hytaýda iň oňat lomaý akril gutulary üpjün ediji, önümlerimiziň hilini kepillendirýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril ammar gutujy paýlaýjylarymyz we akril displeý stend üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

  Sedex-1
  Jayi ISO9001 şahadatnamasy
  CTI

 • Öňki:
 • Indiki: