Custörite akril ruçka eýesi

Iň oňat akril ruçka eýesi, Hytaýda zawod

Hytaýda iň oňat akril ruçka saklaýan zawod hökmünde Jaýi Akril köp ýyllap dünýäde meşhur ruçka markalary bilen hyzmatdaşlyk edip, ýokary hilli akril ruçka eýeleri bilen üpjün etdi.Şol bir wagtyň özünde, her kiçi dükan bilen iň oňat bahadan öz işini goldamak üçin işleýäris.Önümleriňizi has gowy görkezmek üçin ýörite dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Jaýi Akril 20 ýyldan gowrak wagt bäri owadan ýasalan akril ruçka eýelerini üns bilen gurmaly we dizaýn etmeli kompaniýalar üçin ynamdar öndüriji bolup durýar we biz siziň işiňiz üçin ýörite ruçka saklaýjy displeýleri taýýarlamaga şat bolarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý adaty akril ruçka we galam eýesi çözgütleri üpjün ediji

Jayi Akril Hytaýda ýokary hilli önümleri bilen tanalýar.Biz Hytaýdaky köp sanly kärhanalara satylýan aç-açan akril ruçkalary öndüriji we üpjün ediji.Dünýädäki zawodlarymyzdan gönüden-göni lomaý satýarys we size ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty ölçegli akril galam saklaýjy stend bilen üpjün edip bileris.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, Jayi Akril bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy
Akril önüm zawody - Jaýy akril

Jaýy akril zawody

Akril ruçka saklaýan zawod - Jaýi akril

Custörite akril ruçka eýesi

Akril ruçka eýesi, ýazuw gurallaryňyzy tertipli we ulanmak aňsat bolmagy üçin döredilen ajaýyp, ýöne häzirki zaman iş stoly esbaplarydyr.Custörite ruçka / galam eýelerinde adatça ruçkalary, galamlary, markerleri ýa-da beýleki ownuk ofis esbaplaryny saklamak üçin birnäçe bölüm ýa-da ýazgy bar.Açyk akril material, ruçkany aňsatlyk bilen görmäge we ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär, ony amaly we işleýişli edýär.

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: omörite reňk

Gaplamak: omörite gaplama

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Umumy akril ruçkany saklaň

Jayi Akrilakril ruçka eýeleriňiziň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril ruçka saklaýjy önümlerHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril ruçka saklaýjy stend hödürlemäge kömek edýäris.

ODM akril ruçka saklaýjynyň görkeziş stendi - Jaýi akril

ODM akril ruçka stendi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril ruçkany arassalaň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril ruçkany we galam saklaýjyny arassalaň - Jaýi akril

Akril ruçkany we galam saklaýjyny arassalaň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
12-ýeri akril ruçkany arassalaýjy - Jaýi akril

12-ýeri akril ruçkany arassalaň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Custöriteleşdirilen akril ruçka eýesi - Jaýi akril

Custöriteleşdirilen akril ruçka eýesi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Diwar akril ruçka eýesi - Jaýi akril

Diwar akril ruçka eýesi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Reňkli akril ruçka eýesi - Jaýi akril

Reňkli akril ruçka eýesi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Slantirlenen akril ruçka eýesi - Jaýi akril

Akril ruçka eýesi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Aýlanma akril ruçka eýesi - Jaýi akril

Akril ruçka eýesi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Blemgoşar akril ruçkanyň eýesi - Jaýi akril

Blemgoşar akril ruçka eýesi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Razylan akril blok ruçkasy eýesi - Jaýi akril

Akril blok ruçka eýesi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril ruçkanyň eýesi - Jaýi akril

Akril ruçkany saklaň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hususy akril ruçkamyzyň artykmaçlyklary

Jaýi Akril bilen işleşip başlamak üçin şu gün bize ýüz tutuň.Size zerur akril açyk ruçka saklaýjyny we nädip kömek edip boljakdygymyzy ara alyp maslahatlaşmakdan hoşal bolardyk.Dünýädäki ruçka eýelerine satyjylara, lomaý satyjylara we marketologlara iň professional hyzmaty hödürleýäris.

Hil önümleri

Müşderilere çydamly ýokary hilli akril ruçka önümleri bilen üpjün edip, akril ruçka eýelerini güýçli üpjün ediji hökmünde tanalýarys.

Dizaýnyň giň gerimi

Müşderilere dürli isleglere we zerurlyklara laýyk gelýän dürli dizaýn we stil bilen üpjün etmek üçin öz dizaýn toparymyz bar.

Özbaşdaklaşdyrma

Akril galam eýelerini aýratyn talaplara ýa-da marka maksatlaryna görä düzüp bileris.

Bäsdeşlik bahalary

Hiline zyýan bermezden bäsdeşlik bahalaryny hödürleýäris.

Wagty gowşurmak

Harytlary wada berlen möhletde eltip bileris.Güýçli önümçilik kuwwatymyz bar.

Jikme-jikliklere üns

Akril ruçkanyň eýesiniň jikme-jikliklerine, şol sanda gutarnykly, gurluşyk we ululygyna üns berýäris.

Ajaýyp müşderi hyzmaty

Soraglara we soraglara gyssagly jogaplary goşmak bilen ajaýyp müşderi hyzmatyny edýäris.

Durnukly ösüş

Durnukly ösüşi we ekologiýa taýdan arassa akril materiallary we amallary ulanmagy maksat edinýäris.

Akril ruçka eýesini nädip sazlamaly?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril ruçka eýesi jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril ruçkanyň ululygy barada sizden sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril ruçkany näçe wagtdan almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril ruçkanyň ýüzünde çap etmek isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Biz Hytaýda ruçka eýeleri ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril ruçka eýelerini we beýleki ýöriteleşdirilen ruçka önümlerini öndürip bilendigine buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, akril ruçkanyň eýesini size ugratmak üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Şeýle-de bolsa, adaty galam eýesiniň sargyt prosesi bilen bulaşdyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Omörite akril ruçka eýesi hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

3. Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

4. Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

5. Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da Logotipimizi önüme goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

6. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.Autarym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

7. Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

8. Diňe akril ruçka ýasaýarsyňyzmy?

Customöriteleşdirilen ruçka eýesiniň hünärmen üpjünçisi.Akril ruçkamyzy akril materialdan ýasamakdan başga-da, akril + metal, akril + agaç we akril + deri ýaly kombinasiýa materiallaryny hem ulanyp bileris.Müşderileriň isleglerine görä hünär dizaýnyny ýerine ýetirip bileris.

9. iberiş bahasy näçe?

Adatça akril kanselýariýa eýesini Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

10. Önümleri ýokary hilli aljakdygymyza nädip göz ýetirip bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary iň çalt iberip biler.

(5) Şeýle hem, zawodymyza islän wagtyňyz baryp görýäris.

Professional ýörite ruçka eýesi öndüriji

 “Jayi Acrylic” 2004-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaýda ýöriteleşdirilen ruçka eýeleriniň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde biz hemişe özboluşly dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen akril önümlerine ygrarly bolduk.

10 000 inedördül metrlik zawodymyz bar, 100 hünärli tehnik we 90 sany ösen önümçilik enjamy bar, ähli amallar zawodymyz tarapyndan tamamlanýar.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.Akril gutulary, akril displeý stendleri, akril oýunlar, akril öý ammary, akril ofis ammarlary we öz islegiňiz üçin akril haýwan önümleriniň dürli ajaýyp modelleri bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin JAYI akrilini saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.JAYI-den her bir şahsylaşdyrylan ruçka eýesi daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Akril ruçka we marker eýesi öndürijilerinden şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaý däpakril ruçka saklaýan zawodHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Bütin dünýäde akril leksiýa paýlaýjylarymyz we akril ruçka üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Dior ynanç haty
SEDEX
Jayi ISO9001 şahadatnamasy
BSCI
CTI

Akril ruçka saklaýjynyň hyzmatdaşlary

Jayi akril, Hytaýda iň ökde “Plexiglass” önümlerini üpjün edijiler we akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijilerinden biridir.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Akril” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

Hyzmatdaşlar

Custörite akril ruçka eýesi: Iň soňky gollanma

Penörite ruçka eýesi, ýazuw gap-gaçlaryňyzy tertipli we aňsat elýeterli etmek üçin döredilen ýumşak we döwrebap iş stolydyr.Islendik ofis ýa-da öý bezeginiň üstüni ýetirýän arassa we döwrebap görnüşi üpjün edip, ýokary hilli arassa akrilden ýasalýar.Galam eýesi adatça ruçkalary, galamlary, markerleri ýa-da beýleki ownuk ofis esbaplaryny saklamak üçin birnäçe bölümleri ýa-da ýerleri öz içine alýar.Mundan başga-da, onuň durnuksyzlygy üçin giň bazasy bolup biler.Aç-açan akril material, ruçkalaryňyzy aňsatlyk bilen görmäge we tapmaga mümkinçilik berýär, olary amaly we amatly edýär.Akril adaty galam eýeleri, iş ýerleriňize ajaýyp we amaly goşundy bolup, iş stoluňyza owadanlyk goşmak bilen ýazuw gurallaryňyzy tertipli tertipleşdirmäge kömek edýär.

Akril ruçka eýesi näme?

Akril ruçka eýesi, ruçkalary, galamlary ýa-da beýleki ýazuw gap-gaçlaryny saklamak we görkezmek üçin açyk ýa-da reňkli akril materialdan ýasalan stol garniturasydyr.Penörite ruçka eýeleri käseler ýa-da bloklar ýaly dürli şekilde we ululykda bolýar we logotipler, grafika ýa-da tekst bilen düzülip bilner.Ofislerde, öýlerde, mekdeplerde we beýleki şertlerde iş ýerlerini tertipsiz saklamak üçin ulanylýan meşhur guramaçylyk guraly, henizem ýygy-ýygydan ulanylýan ýazuw gurallaryna aňsat girip bilýär.

Akril ruçka Hplder üçin gowymy?

Hawa, akril ruçka eýeleri üçin ajaýyp materialdyr.Çydamly we ýeňil, çydamly, ýeňil we köpugurly material.Şeýle hem aňsat arassalamak we tehniki hyzmat etmek üçin çyzmaga çydamly.Mundan başga-da, akril aç-açan bolup, ruçkalaryňyzy anyk görmäge mümkinçilik berýän açyk we göze ýakymly ruçka eýelerini döretmek üçin amatly edýär.Akril ruçka eýeleri dürli şekillerde we reňklerde bolýar we logotipler, grafikalar ýa-da tekstler bilen düzülip, ​​iş ýeriňiziň daş keşbini we duýgusyny artdyryp biljek meşhur we ajaýyp stol aksesuaryna öwrüler.

Akril ruçka eýesi güýçlimi?

Hawa, akril güýçli we çydamly material bolup, ony ruçka eýesi üçin ýeterlik derejede güýçlendirýär.Agaç ýa-da metal ýaly beýleki materiallar bilen deňeşdirilende ýeňil we has ýuka bolsa-da, ruçkalary, galamlary ýa-da beýleki ofis esbaplaryny aňsatlyk bilen döwmän ýa-da döwmän saklamaga ýeterlik derejede güýçlidir.Akril hem döwülmäge çydamly, şonuň üçin döwülse ýa-da döwülse-de, şikes ýetmegine sebäp bolup biljek ownuk böleklere bölünmez.Mundan başga-da, akril galam eýelerini arassalamak we saklamak aňsat we şekilini we reňkini uzak wagtlap dogry ideg bilen saklar.Umuman aýdanyňda, akril ruçka eýeleri berk, çydamly we göze ýakymly stol aksesuarlaryny gözleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.

Akril ruçka eýesi sarymy?

Hawa, akril ruçka eýeleri UV şöhlelerine, ýylylyga ýa-da käbir himiki maddalara sezewar bolmak sebäpli wagtyň geçmegi bilen sary bolýar.Bu sary täsir "material sary" diýilýär we wagtyň geçmegi bilen ýüze çykýan tebigy reaksiýa.Akril çydamly material bolsa-da, reňkine we solmagyna ýykgyn edýär.Sarylygyň öňüni almak üçin akril önümlerini göni gün şöhlesinden ýa-da UV şöhleleriniň islendik çeşmesinden uzaklaşdyrmak möhümdir.Şeýle hem, akril ruçkany saklaýjyny ýumşak sabyn, suw we ýumşak mata bilen arassalamak maslahat berilýär, bu hem reňklenmegine sebäp bolup biler.Akril galam eýeleri, dogry ideg edilse, köp ýyllap aýdyňlygyny we reňkini saklarlar.

Akril ruçkada Windex ulanyp bilersiňizmi?

Akril ruçkasynda ammiak saklaýan Windex ýa-da başga aýna arassalaýjy ulanmak maslahat berilmeýär.Akril plastmassanyň bir görnüşidir we Windex ýaly ammiak esasly arassalaýjylar, bulutly, reňksiz ýa-da ýarylmagyna sebäp bolup, akril ýüzlere zeper ýetirip biler.

Akril ruçkany arassalamak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli:

1. Boş kirleri ýa-da galyndylary aýyrmak üçin ruçkany ýumşak, linsiz mata ýa-da mikrofiber mata bilen ýuwaşlyk bilen tozanlaň.

2. ildumşak sabyn bilen suwuň garyndysyny taýýarlaň.Birnäçe damja ýumşak tagam sabyny ýa-da ýumşak, abraziw arassalaýjy ulanyň we arassa gapda suw bilen garmaly.

3. Sabynly suw garyndysy bilen ýumşak mata ýa-da gubkany nemlendiriň we ýeňil basyş we tegelek hereketleri ulanyp, akril ruçkany saklaýjyny ýuwaşlyk bilen süpüriň.

4. Sabyn galyndysyny aýyrmak üçin ruçkany saklaýjyny arassa suw bilen gowy ýuwuň.

5. Galam saklaýjyny arassa, gury, linsiz mata ýa-da mikrofiber mata bilen guradyň, suw tegmilleriniň ýa-da çyzyklarynyň öňüni alyň.

Akril ýüzlerde abraziw materiallary, gaty himiki serişdeleri ýa-da gödek matalary ulanmakdan gaça duruň, sebäbi olar materialy çyzyp ýa-da zaýalap biler.Akril ruçka saklaýjyda ýa-da başga bir akril önümde arassalaýyş önümini ulanmazdan ozal öndürijiniň arassalamak we tehniki hyzmat etmek boýunça görkezmelerini ýa-da maslahatlaryny barlamak gowy zat.Ynanmasaňyz, seresaplylyk bilen ýalňyşyp, akril ruçka saklaýjyny arassalamak üçin ýumşak, abraziw däl arassalaýjy ulanyň.

Akril ruçka eýesi aňsatlyk bilen dyrnaýarmy?

Akril ruçka eýeleri, adatça çydamly we çyzmaga çydamly, ýöne käbir ýagdaýlarda henizem dyrnalyp bilner.Pleksiglas ýa-da akril aýna diýlip hem atlandyrylýan akril, ýeňil, döwülmäge çydamly we aç-açan plastmassa görnüşidir.Köpugurlylygy we estetiki özüne çekijiligi sebäpli köplenç ruçka eýelerini goşmak bilen dürli programmalarda ulanylýar.

Akril ruçka eýeleri, adatça islenýän görnüşde şekillendirilen we akril gaty gatlaklardan ýasalýar.Akriliň üstü, adatça ulanylanda ownuk çyzgylara garşy durup bilýän, tekiz we ýalpyldawuk.Şeýle-de bolsa, beýleki materiallar ýaly akril gaty zatlar ýa-da abraziw materiallar bilen çyzyp bolýar.

Akril ruçka eýeleri, güýçli ulanylsa ýa-da aşa basyş bilen ulanylsa, demir ruçka uçlary, düwmeler ýa-da beýleki gaty zatlar ýaly ýiti zatlardan dyrmaşyp bilýär.Gödek himiki maddalar ýa-da abraziw süpüriji padler ýaly gödek ýa-da abraziw arassalaýyş materiallary akril ýüzleri hem çyzyp biler.

Akril ruçkanyň eýesini çyzmak howpuny azaltmak üçin arassalamak üçin ýumşak matalary ýa-da mikrofiber arassalaýjy matalary ulanmak, abraziw materiallary ýa-da himiki serişdeleri ulanmazlyk maslahat berilýär.Galam saklaýjynyň içine ruçkalary ýa-da başga zatlary ýerleşdireniňizde, ýiti zatlar bilen çyzylmazlyk üçin ýuwaşlyk bilen ediň.Şeýle hem ruçkalary we ruçkany saklaýanlary dyrmaşmakdan goramak üçin ruçkalary gapak ýa-da ruçka ýeňleri bilen saklamak gowy pikir.

Umuman aýdanyňda, akril ruçka eýeleri adatça çydamly we çyzmaga çydamly bolsa-da, olary seresaplylyk bilen dolandyrmak we ýüzüni çyzyp bilýän abraziw materiallardan ýa-da ýiti zatlardan gaça durmak möhümdir.Dogry ideg bilen akril ruçka eýeleri uzak wagtlap ajaýyp ýagdaýda bolup bilerler.

Akril ruçkany nädip gaplamaly?

Akril ruçka saklaýjyny saklamak ýa-da daşamak üçin gaplamak, potensial zeperlerden goramak üçin seresaply işlemegi talap edýär.Akril ruçkany saklaýjyny howpsuz gaplamak üçin käbir umumy ädimler:

1. Akril ruçkany arassalaň: Gaplamazdan ozal akril ruçkanyň saklaýjysynyň arassa we gurakdygyna göz ýetiriň.Galam saklaýjynyň üstündäki tozany, barmak yzlaryny ýa-da kirleri ýuwaşlyk bilen aýyrmak üçin ýumşak mata ýa-da mikrofiber arassalaýjy mata ulanyň.

2. Mümkin bolsa, söküň: ruçkanyň eýesiniň birnäçe bölegi bar bolsa ýa-da esasy we ýokarky bölek ýaly aýrylyp bilinýän böleklerden ybarat bolsa, mümkin bolsa öndürijiniň görkezmesine laýyklykda seresaplylyk bilen aýryň.Bu gaplamak we daşamak wagtynda zeper ýetmek howpuny azaltmaga kömek eder.

3. Gorag materialy bilen örtüň: Akril ruçkany saklaýjyny ýasamak we çyzylmagynyň öňüni almak üçin gorag materialynyň gatlagyna örtüň.Munuň üçin köpürjikli örtük, köpük örtük ýa-da ýumşak mata ulanyp bilersiňiz.Her bölegi aýratynlykda örtüň we gorag materialyny berkitmek üçin lenta ýa-da rezin zolaklardan peýdalanyň.

4. Berk gutujyga ýerleşdiriň: Goşmaça gaplamaga rugsat bermek üçin ruçkanyň eýesinden birneme uly bolan gutyny saýlaň.Gaplanan gatlagy döretmek üçin gutynyň düýbüni köpürjikli örtük ýa-da nohut gaplamak ýaly gaplaýyş materiallary bilen çyzyň.

5. Örtülen ruçkany saklaýjyny gutujyga salyň: Örtülen akril ruçkany saklaýjynyň merkezine we gutynyň gyralaryna degmezligine üns beriň.Gutujykdaky boş ýerleri doldurmak we goşmaça ýassyk bermek üçin köpürjikli örtük ýa-da nohut gaplamak ýaly goşmaça gaplaýyş materiallaryny goşuň.

6. Gutyny möhürläň we bellik ediň: Akril ruçkanyň eýesi gutujyga ygtybarly ýerleşdirilenden soň, gutyny gaplaýyş lentasy bilen möhürläň.Gutujyga näzik zatlaryň bardygyny görkezmek üçin "Çalaja" ýa-da "Seresaplyk bilen işlediň" diýip bellik ediň.

7. Saklaň ýa-da daşaň: Gaplanan akril ruçkany saklaýan bolsa, göni gün şöhlesinden uzakda gurak, salkyn ýerde saklaň.Daşaýan bolsaňyz, gutyny seresaplylyk bilen dolandyryň we üstüne agyr zatlary goýmaň.

Bu ädimleri ýerine ýetirmek bilen, akril ruçka saklaýjyny saklamak ýa-da daşamak wagtynda bolup biljek zeperlerden goramak üçin arkaýyn gaplap bilersiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň