Sorag-jogap

Müşderiňiziň maglumatlaryny nädip gizlin saklaýar?

Müşderi maglumatlary üçin gizlinlik şertnamasyna gol çekiň, gizlin nusgalary aýratyn saklaň, nusga otagynda görkezmäň we beýleki müşderilere surat ibermäň ýa-da internetde çap etmäň.

Akril önümçilik pudagynda kompaniýamyzyň artykmaçlyklary we kemçilikleri?

Üstünligi:

Çeşme öndürijisi, diňe 19 ýylda akril önümleri

400ylda 400-den gowrak täze önüm çykarylýar

Öňdebaryjy we doly enjamlaryň 80-den gowrak toplumy, ähli amallar özleri tarapyndan tamamlanýar

Mugt dizaýn çyzgylary

Üçünji taraplaryň barlagyny goldaň

Satuwdan soň 100% abatlamak we çalyşmak

Akril subutnama önümçiliginde 15 ýyldan gowrak tehniki işgär

6000 inedördül metr özbaşdak gurlan ussahanalar bilen masştab uly

Shortetmezçilik:

Zawodymyz diňe akril önümleri bilen meşgullanýar, beýleki esbaplary satyn almaly

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen akril önümleriniň howpsuzlyk aýratynlyklary haýsylar?

Howpsuz we elleri dyrmajak;material howpsuz, zäherli we tagamsyz;gabyk ýok, ýiti burç ýok;döwmek aňsat däl.

Akril önümleriň eltilmegi üçin näçe wagt gerek?

Nusgalar üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 20-35 gün

Akril önümlerinde MOQ barmy?Hawa bolsa, iň az sargyt mukdary näçe?

Hawa, azyndan 100 bölek

Akril önümlerimiz üçin hil prosesi nähili?

Çig malyň hilini barlamak;önümçiligiň hilini barlamak (nusgalary önümçiligiň öňünden tassyklamagy, önümçilik döwründe her bir prosesi tötänleýin gözden geçirmek we taýýar önüm gaplanylanda tutuşlygyna gaýtadan gözden geçirmek), önümiň 100% doly gözden geçirilmegi.

Akril önümlerinde öň ýüze çykan hil meselesi haýsylar?Nädip gowulaşdy?

1-nji mesele: Kosmetiki ammar gutusynda boş nurbatlar bar

Çözgüdi: Soňky her nurbat, ýene gowşamagynyň öňüni almak üçin biraz elektron ýelim bilen berkidilýär.

2-nji mesele: Albomyň aşagyndaky çyzylan bölek elleriňizi birneme çyzar.

Çözgüdi: Smoothumşak we elleriňizi dyrmajak bolmak üçin ot taşlaýyş tehnologiýasy bilen dowam etdiriň.

Önümlerimiz yzarlanýarmy?Şeýle bolsa, bu nähili amala aşyrylýar?

1. Her önümiň çyzgylary we önümçilik sargytlary bar

2. Önüm toparyna görä, hil barlagy üçin dürli hasabat formalaryny tapyň

3. Önümleriň her topary ýene bir nusga öndürer we nusga hökmünde saklar

Akril önümlerimiziň hasyly nämeden ybarat?Nädip gazanylýar?

Biri: Hil nyşany

1. Bir gezeklik önümi barlamagyň kwalifikasiýa derejesi 98%

2. Müşderiniň kanagatlandyryş derejesi 95% -den ýokary

3. Müşderiniň arz-şikaýatlaryna garamagyň derejesi 100%

Iki: Hil dolandyryş programmasy

1. Gündelik IQC iýmit hasabaty

2. Önümiň ilkinji barlagy we tassyklamasy

3. Maşynlary we enjamlary barlamak

4. AQC barlag sanawyndan nusga almak

5. Önümçilik prosesiniň hil ýazgysy

6. Önümiň gaplanyşyny gözden geçiriş görnüşi

7. Kwalifikasiýa ýazgy görnüşi (düzediş, gowulaşdyrmak)

8. Müşderiniň şikaýat formasy (gowulaşdyrmak, gowulaşdyrmak)

9. Aýlyk önümçiligiň hiliniň jemleýji tablisasy