Custörite akril küşt oýun tagtasy toplumy üpjün ediji - JAYI

Gysga düşündiriş:

Biz ýasaýarysadatreňkliakril küşt oýun tagtasy toplumywe küşt söýüjiler üçin ajaýyp we üýtgeşik sowgatlar.El bilen ýasalan häzirki zaman küşt dizaýnlarymyzy adaty reňkler we nagyşly tagtalar bilen şahsylaşdyryp bolýar.Öndürýän ýokary hilli lýusit küşt, dünýäniň köp müşderisi tarapyndan gowy görülýär.Customörite dizaýn akril küşt oýny üçin bize ýüz tutuňdüzmeksargyt.JAYI Akril2004-nji ýylda esaslandyryldy, öňdebaryjylardan biridirakril oýunlarHytaýda öndürijiler, zawodlar we üpjün edijiler, OEM, ODM, SKD sargytlaryny kabul edýärler.Dürli üçin önümçilik we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz barAkril oýun görnüşleri.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.


 • NOOK element:JY-AG06
 • Material:Akril
 • Ölçegi:260 * 260 * 36mm
 • Reňk:Reňkli (düzülip bilner)
 • MOQ:100 bölek
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Katalog ýüklemek

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  JAYI ýokary hilli akril küşt oýun tagtasyny alyň

  Müşderiler

  JIAYI ACRYLIC-de akriliň uly toplumy baradatHytaýda küşt tagtalary.Biziň ýokary hilli oýun önümlerimize we ygtybarly hyzmatymyza bil baglap bilersiňiz.Amallary satyn almak kynçylygy bolmazdan, köp sargytlaryňyzy gaýtadan işlemek üçin güýçli önümçilik ukybymyz bar.

  https://www.jayiacrylic.com/acrylic-games/

  Lomaý akril küşt oýun toplumy

  Esasan akril küşt oýun tagtasyna mätäç bolsaňyz we köp zakaz etmek isleseňiz, mesele ýok!Biziň hödürleýän akril küşt oýun toplumymyz, 100% täze akril.

  https://www.jayiacrylic.com/acrylic-board-game/

  Agyr standart akril küşt toplumy

  JAYI ACRYLIC diňe bir üpjün ediji bolman, eýsem agyr standart akril küşt toplumynyň iň oňat öndürijisidir.Highokary çydamlylygy we hili bar, ony dürli ulanmak üçin ideal edýär.

  akril küşt oýny

  Şahsylaşdyrylan akril küşt oýun toplumy

  JAYI ACRYLIC zakaz etmek isleýän akril küşt kolleksiýaňyzyň hemmesi bar.Şeýlelik bilen, başga ýere gitmek üçin azar bermeli däl.Iň soňky adaty çözgüt bilen üpjün edip bileris.

  akril küşt oýun toplumy

  Lýusit akril küşt oýun toplumy

  JAYI ACRYLIC, dürli iş islegleriňizi kanagatlandyryp bilýän düşnükli akril küşt toplumlaryny öndürmekde ýöriteleşendir.JAYI ACRYLIC-den satyn alanyňyzda çykdajylary tygşytlap bilersiňiz.

  https://www.jayiacrylic.com/custom-acrylic-chess-board-game-supplier-jayi-product/

  Lazer kesilen akril küşt toplumy

  JAYI ACRYLIC, akril küşt toplumynyň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Elmydama islegiňize görä lazer bilen kesilen akril küşt toplumlary ýaly ýokary hilli akril küşt toplumlaryny öndürýäris.

  düşnüksiz küşt toplumy

  Hytaý akril küşt toplumyny öndüriji

  Hytaýda “JAYI ACRYLIC” islendik waka oýunlary üçin döwrebap, çeýe we ajaýyp akril küşt oýun tagtalaryny hödürleýär.Çykdajylary azaltmak üçin özüne çekiji ýörite dizaýnlar bar.

  JAYI ACRYLIC: Öňdebaryjy akril küşt oýun toplumyny öndüriji

  JAYI ACRYLIC iň gowusyakril önüm öndürijiHytaýda.Akril küşt öndürmek üçin size bir gezeklik çözgüt hödürleýäris.

  Biz boldukakril tagta oýnyönümçilik pudagy 19 ýyldan gowrak wagt bäri müşderilerimizi begendirmek we taslamalaryny göwnejaý tamamlamak üçin çözgütler bermäge üns berýäris.Sargydyňyz üçin takyk çözgütleri bermäge has köp üns berýäris.

  Akril küşt toplumlarymyzyň hemmesi 100% kepillendirilen hil.Täsirlere çydamly we söýgüli müşderileriňiziň gyzyklanmasyny çekmäge mümkinçilik berýän özüne çekiji gurluşy bar.

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen Huizhou Jayi Akril Products Co., Ltd. dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen hünärmen akril öndüriji.6000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdany we 100-den gowrak hünärmen tehnik.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyşlary, degirmen, polishing, bökdençsiz termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, üflemek we ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 80-den gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  zawod

  Şahadatnama

  JAYI SGS, BSCI, Sedex şahadatnamasyny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

  akril displeý kepilnamasy

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly dünýä belli markalardyr.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we beýleki 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

   Müşderiler

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 微 信 图片 _20220616165724

  Akril tagtanyň oýun toplumy katalogy

  küşt oýun tagtasy guruldy?

  Hküşt tagtasyny gurmaly

  Tagtany dogry ugrukdyryň.…

  Lombarlary tagtada guruň.…

  Çeňňekleriňizi (galalaryňyzy) tagta ýerleşdiriň.…

  Rysarlaryňyzy (atlaryňyzy) tagta ýerleşdiriň.…

  Bishepiskoplaryňyzy tagta ýerleşdiriň.…

  Şa aýalyňyzy tagta ýerleşdiriň.…

  Patyşaňyzy tagta ýerleşdiriň.

  Küştde 20 40 40 düzgün näme?

  20/40/40 düzgüne eýeriň

  Ine, 20/40/40 düzgüni amatly bolýar.2000-den pes baha berlen oýunçy üçin wagtyň 20% -ini, 40% -ini Middlegame we 40% -ini Endgame-de geçirmegiň manysy bar..Mundan başga-da, tejribe oýunlaryny oýnamaly, taktikalary çözmeli we analiz etmeli.

  Küşt toplumynda 16 bölek haýsylar?

  Her tarap 16 bölekden başlaýar:sekiz lombard, iki ýepiskop, iki rysar, iki çeňňek, bir şa aýal we bir patyşa.

  Küştde 3 barlag düzgüni näme?

  3-Check bir anyk meseläni göz öňünde tutup ýönekeý wariant:Patyşany mümkin boldugyça barlaň!Adaty düzgünler ulanylýar, ýöne jemi 3 gezek barlamak (ýa-da barlamak) arkaly bir oýunda ýeňiş gazanyp bilersiňiz (ýa-da utup bilersiňiz!).Oýunlar henizem adaty ýoldaş ýoldaş, dartgynly we wagt gutarmak bilen gutaryp biler.

  Küşt toplumynda näme bar?

  Adaty küşt toplumy bar32 bölek, her tarapynda 16.Bu eserlere käwagt küştçiler diýilýär, ýöne tejribeli oýunçylaryň köpüsi öz eserlerine “material” diýýärler.Küşt düzgünleri her bir eseriň nähili ýerleşdirilendigini, her bölekiň näçe kwadratdan geçýändigini we haýsydyr bir ýörite hereketiň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýär.