Custörite akril şaý-sepler ekrany

Jewörite şaý-sepler görkezilýär

Hytaýda iň oňat lomaý akril şaý-sepleri öndüriji hökmünde Jayi Akril köp ýyllaryň dowamynda dünýäniň köp sanly meşhur şaý-sepleri bilen hyzmatdaşlyk edip, ýokary hilli adaty şaý-sepleri görkezýär.Şol bir wagtyň özünde, her kiçi dükan bilen iň oňat bahadan öz işini goldamak üçin işleýäris.Önümleriňizi has gowy görkezmek üçin ýörite dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Jayi Akril 20 ýyldan gowrak wagt bäri ajaýyp ýasalan şaý-sepler displeýlerini üns bilen gurmaly we dizaýn etmeli kompaniýalar üçin ynamdar öndüriji bolup durýar we biz siziň işiňiz üçin ýörite akril displeý stendlerini taýýarlamaga şat bolarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý adaty akril şaý-sepleri görkezmek çözgütleri üpjün ediji

“Jayi Akril” -de müşderilerimize adaty lucite şaý-sepleri görkezýän çözgütleri hödürlemek bilen buýsanýarys, bu bolsa takyk aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän şaý-sepler akril displeýini kabul edip biljekdigiňizi aňladýar.Size kiçijik göçme akril şaý-sepleri görkezmek üçin stendler ýa-da uly we näzik akril şaý-sepler gerek bolsa, biz oňa ýetip bileris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, Jayi Akril bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Jayi kompaniýasy
akril sowgat gutusy
Akril şaý-sepleri görkezmek stendi - Jaýi akril

Elegant amatly displeýlerimiz bilen monjuklaryňyzy, gulakhalkalaryňyzy, halkalaryňyzy we beýleki şaý-sepleriňizi görkeziň

Dükanyňyzda şaý-sepler satylsa, müşderiniň ünsüni özüne çekmekde we opsiýalaryňyzy öwrenmäge çagyrmakda displeýiň nähili üýtgeşiklik döredip biljekdigini bilýärsiňiz.Dogry görkeziş usuly habardarlygy we satuwy ýokarlandyrmagyň açarydyr.Jayi, Hytaýda ýokary hilli ýalpyldawuk akrilden ýasalan berk we özüne çekiji şaý-sepler stendleriniň giň toplumyny hödürleýär.Zergär şaý-seplerimizden monjuklaryňyzy, gulakhalkalaryňyzy, halkalaryňyzy we beýleki zatlaryňyzy asyň.

Müşderileriňizi begendirmek üçin ýöriteleşdirilen akril şaý-sepleri görkeziň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Umumy akril şaý-sepleriňizi görkeziň

Zergärçilik displeýlerimiziň hemmesi, marka keşbiňizi ýokarlandyrmak we dükanyňyzyň satuw nyrhyny ýokarlandyrmak üçin doly özleşdirildi!

Şaý-sepler, adamyň owadan tebigata bolan söýgüsini görkezip biler.Söwdagär hökmünde müşderileriňizi özüne çekmek we satuwy artdyrmak üçin şaý-sepleriňizi iň oňat we döredijilikli görnüşde görkezmeli.Aç-açan şaý-sepleriň görkezilmegi, şübhesiz, iň gowy saýlawdyr.

Bu displeý enjamlaryna sagat, halkalar, gulakhalkalar, monjuklar, bilezikler we olaryň hemmesini öz içine alýar.Olar, esasan, akril, daşky gurşawa örän amatly we marka keşbiňizi ep-esli ýokarlandyrjak materialdan ýasalýar.

Jayiprofessionalhli şaý-sepleri görkezýän stendleriňiz üçin aýratyn dizaýnerler bilen üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril önümleri görkezýärHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril şaý-sepleri görkezmäge kömek edýäris.

Custörite akril halka ekrany

Akril gulakhalkalaryň displeýi ýüzügiňizi diňe tertipli we tertipli görkezip bilmez, ýüzügiňiziň zaýalanmagyndan ýa-da ýitmeginden gorap biler.Onuň aýdyň materialy halkanyň reňkini we gurluşyny aýdyň görkezýär, ýüzügiňizi has owadan we gözüňi özüne çekýär.Ringörite halka displeýleri şaý-sepler dükanlary, sowgat dükanlary, sergiler we ş.m. täjirçilik ýagdaýlarynda, şeýle hem halkalaryň we şaý-sepleriň kolleksiýalaryny görkezmek ýaly şahsy ýagdaýlarda ulanylyp bilner.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril halka görkeziş stendini arassalamak - Jaýi akril

Akril halka görkeziş stendini arassalaň

9 derejeli arassa akril halka ekrany - Jaýi akril

9 derejeli arassa akril halka görkeziş stendi

Konus akril halka ekrany - Jaýi akril

Konus akril halkasy görkezilýär

Custörite akril gulakhalka displeýleri

Akril gulakhalka displeýi moda we amaly gulakhalka displeýidir.Aç-açan akril material, displeý tekerini gaty owadan edýär we gulakhalkalaryň owadan görnüşini doly görkezip biler.Bu displeý tekjesi, adatça, köp gatlakly dizaýna eýe bolup, birnäçe jübüt gulakhalka ýerleşdirip biler, bu bolsa dürli gulakhalkalary kategoriýalarda görkezmegi we zerur gulakhalkalary tapmagy aňsatlaşdyrar.Bu displeý tekjesi diňe bir şahsy gulakhalkalar ýygyndysy üçin amatly bolman, eýsem dükan ýa-da görkeziji displeý rafy, satuw üçin gulakhalkalar görkezmek, önümiň gözelligini we satuw täsirini ýokarlandyrmak üçin hem ulanylyp bilner.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril gulakhalka görkeziş stendi - Jaýi akril

Akril gulakhalka aýlanyş stendi

Akril gulakhalka displeýini arassalamak - Jaýi akril

Akril gulakhalka displeýini arassalaň

Custörite akril gulakhalka displeýi - Jaýi akril

Custörite akril gulakhalka displeýi

Custörite akril monjuk displeý stendleri

Bu adaty monjuk stendleri diňe täjirçilik maksatly däl, şahsy peýdalanmak üçin hem amatly.Boýnuňyzy has görnükli etmek, giňişligiňize nepislik we moda duýgusy goşmak üçin ony öýüňizdäki hasapda ýa-da penjirede goýup bilersiňiz.Her monjugyň doly görkezilmegi we görkezilmegi üçin monjugyňyzyň görkezilmegini has köpeltmek üçin birnäçe gatlakda düzülendir.Mundan başga-da, ekranyň çarçuwasynyň egilmezligi we ýykylmazlygy üçin monjugyňyzyň ekrany has ygtybarly we ygtybarly bolmagy üçin durnukly esasy dizaýny bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril monjuk displeýi logo bilen dur - Jaýi akril

Akril monjuk displeýi logo bilen dur

Boýnuň görkezilmegi üçin akril büst - Jaýi akril

Boýnuň ekrany üçin akril büst

Planşet akril monjuk displeýi - Jaýi akril

Planşet akril monjuk displeýi

Custörite akril bilezik displeýleri

Akril bilezik displeýi, bilezikleri tertipläp bilýän, önümiň özüne çekijiligini we gymmatyny ýokarlandyrmak üçin ýokary derejeli we owadan görkeziş guralydyr.Thepleksiglas durAdatça dizaýnda ýönekeý we jomart bolup, bilezikiň daş görnüşini we gurluşyny has aýdyň görmek üçin bilezigi doly görkezmek üçin aç-açan materialdan peýdalanýar.Mundan başga-da, displeýiň ýerlikli gurluşy bilezikleriň ýykylmagynyň ýa-da ýerleşdirilmeginiň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen ekranyň howpsuzlygyny netijeli gorar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril bilezik tegelek bar ekrany - Jaýi akril

Akril bilezik tegelek bar ekrany

Custörite akril bilezik displeýi - Jaýi akril

Custörite akril bilezik displeýi

Akril bilezik displeýini arassalamak - Jaýi akril

Akril bilezik displeýini arassalaň

“Jayiacrylic”: Hytaýda öňdebaryjy akril şaý-sepleri öndüriji we lomaý satyjy

Biz Hytaýda ýöriteleşdirilen akril displeýleri öndürýän B2B öňdebaryjy.Şaý-sepler dükany ýa-da bölek dükany üçin ajaýyp, asylly we özüne çekiji garşydaş displeýleri düzüp bileris.Mundan başga-da, ulanýan akril materiallarymyz iň ýokary hilli.Gysgaça aýdanymyzda, biz siziň ynamdar akril şaý-sepler displeýi lomaý öndüriji we üpjün ediji.Bu gün biziň bilen habarlaşyň we hünärmenlerimize ajaýyp ýasalan şaý-sepleri görkezmäge rugsat beriň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Customörite şaý-sepleriň görkezilmegi

Jewörite şaý-sepler displeýleri uly ähmiýete eýe, sebäbi şaý-sepler markalary üçin özboluşly we şahsylaşdyrylan displeý çözgütlerini berip biler.Şaý-sepler, özboluşly özüne çekijiligine we ajaýyp ussatlygyna laýyk gelýän ýokary bahaly we ýokary derejeli haryt.Şaý-sep markalarynyň aýratyn zerurlyklary we stil talaplary adaty şaý-sepler arkaly kanagatlandyrylyp bilner.

 

Jewörite şaý-sepleri görkezýän raflar ilki bilen şaý-sepleriň görnüşine we görnüşine görä dizaýn edilip bilner, mysal üçin monjuklar, bilezikler, halkalar we ş.m.Şaý-sepleriň ajaýyp görkezilmegi we sarp edijileriň ünsüni özüne çekmegi üçin amatly displeý we goldaw gurluşyny üpjün edip biler.

 

Ikinjiden, şaý-sepleriň ýöriteleşdirilen stendleri şekiline we stiline görä şahsylaşdyrylyp bilnermarka.Amatly materiallary, reňkleri we bezegleri saýlap, şaý-sepler markasynyň ýerleşiş we dizaýn düşünjesine laýyk bolup, markanyň özboluşlylygyny we ussatlygyny görkezip biler.Şeýle displeý markanyň tanalmagyny güýçlendirip, marka keşbini we bahasyny ýokarlandyryp biler.

Hususy şaý-sepleriň displeýini dizaýn etmek

Şaý-sepleriňiz üçin iň oňat adaty displeýi dizaýn etmek çylşyrymly iş: köp dürli elementleri göz öňünde tutmaly, şolaryň arasynda:

Logotipiňiziň reňki we görnüşi

Markaňyzyň şahsylaşdyrylmagy

Şaý-sepleriňiziň stili

Şaý-sepleriňiziň maksatly diňleýjileri

Bäsdeşleriňizden tapawut

We ş.m.

Tejribeli iş toparymyz we dizaýnerler topary, size ajaýyp şaý-sepleri görkezmek üçin hünärli çözgütleri hödürlemäge hemişe taýýardyr.Şahsylaşdyrylan taslamalary ara alyp maslahatlaşyp bileris we ýerine ýetirmek üçin bilelikde işleşip bileris!

Hususy akril şaý-seplerimiziň artykmaçlyklary

Şaý-sepler üýtgeşik we seýrek gözellikden çykmak üçin seresaplylyk bilen ýasalýar.Bu bahasyna ýetip bolmajak hazynalar satylanda, alyjylaryň isleg bildirýän şaý-sepleriniň geýilende nähili görünjekdigini görmek möhümdir.Jayi akril adaty şaý-sepler displeýinden başga hiç zat size kömek edip bilmez.Mundan başga-da, özüne çekiji akril şaý-seplerimizi görkezmek bilen, penjire satyjylaryň ünsüni çekip, alyjylara öwrüp bilersiňiz.

Ynamly we uzak möhletli kooperatiw gözleýärsiňizmi?akril displeý öndüriji?Hytaýda iň uly akril şaý-sepleri görkezýän öndürijilerden biri, size iň gowy lomaý bahany hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;ýokary hilli önümler.Customörite akril şaý-sepleri zerur ölçegde ussatlyk bilen ýasamak üçin elimizden gelenini ederis.

Jaýi Akril bilen işleşip başlamak üçin şu gün bize ýüz tutuň.Size zerur hünär şaý-sepleri we nädip kömek edip boljakdygymyzy ara alyp maslahatlaşmakdan hoşal bolardyk.Zergär satýanlara, lomaý satyjylara we dünýädäki marketologlara iň professional hyzmaty hödürleýäris.

Hususy bölek şaý-sepleri sargyt etmek prosesi bilen henizem bulaşýarsyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Häzirki wagtda Hytaýda öndürilen lomaý ýöriteleşdirilen akril şaý-sepler ekrany!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin JAYI akrilini saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.JAYI akril önümleriniň her bir adaty akril önümi daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Akril displeý öndürijisinden we zawoddan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaýadaty akril şaý-sepler zawodHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Şol bir wagtyň özünde, akril şaý-sepleri görkezýän stend paýlaýjylarymyz we akril şaý-sepler bilen üpjün ediji üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Sedex-1
Jayi ISO9001 şahadatnamasy
CTI

Akril şaý-sepleri üpjün edijiden hyzmatdaşlar

Jayi Akril, Hytaýda üpjün edijiler we akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijileriniň iň ussat perspeks şaý-sepleriniň biridir.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Akril” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Dünýä derejesindäki hyzmatdaşakril displeý zawodähli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

Hyzmatdaşlar

Custygy-ýygydan soralýan akril şaý-sepleri görkezmek üçin raf / stend

Şaý-seplerimiň displeýini sazlamak prosesi nähili?

1. Spesifikasiýa we logotip prosesi, Finörite gutarnykly maslahat
2. Sitata
3. Mugt dizaýn we prototip görnüşi
4. Töleg we önümçilik
5. ippingük daşamak we eltip bermek

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Şaý-seplerim üçin mugt dizaýn berip bilersiňizmi?

Elbetde!Uly dizaýn we önümçilik tejribesi bolan hünärmenler toparymyz bar.Mugt dizaýn kömegi üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Sargytym kemçilikli bolsa ýa-da hil taýdan näsazlyklar bar bolsa näme etmeli?Yzyna gaýtaryp bilerinmi?

Eger kemçilikler ýa-da hil meselesi ýüze çyksa, doly jogapkärçiligi kabul edýäris we çalşylmagyna, yzyna gaýtarylmagyna ýa-da karzyna sebäp bolup biljek çözgüt taýýarlamak üçin işjeň işleýäris.

Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da önümimizi Logotipimizi goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.Autarym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

Diňe akril displeý ýasaýarsyňyzmy?

Customörite akril önümleri professional üpjün ediji.Şaý-seplerimiziň displeýini akril materialdan ýasamakdan başga-da, akril + metal, akril + agaç we akril + deri ýaly kombinasiýa materiallaryny hem ulanyp bileris.Müşderileriň isleglerine görä hünär dizaýnyny ýerine ýetirip bileris.

Eltip bermek bahasy näçe?

Adatça, açyk akril şaý-sepleri Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

Akril şaý-sepleri görkezmek üçin gap näme?

Akril şaý-sepler, şaý-sepleri görkezmek we goramak üçin aç-açan şkaflardyr.Highokary aýdyňlyk we çydamlylyk üçin akril materialdan ýasalýar.

Akril şaý-sepleri görkezmek üçin şaý-sepler, şaý-sepleri özüne çekiji görnüşde görkezmäge mümkinçilik berýän we şol bir wagtyň özünde şaý-sepleri tozandan, zeperden ýa-da ogurlykdan goraýar.

Adatça şaý-sepler dükanlarynda, sergi meýdançalarynda we şahsy kolleksiýalarda bolýar we şaý-sepleriň keşbini ýokarlandyryp, howpsuz we hünär görkeziş gurşawyny üpjün edip biler.

Akril şaý-sepleri görkezmek üçin gap

Custöriteleşdirilen aýlanýan akril displeý kassasy

Custörite akril şaý-sepler: Iň soňky gollanma

Akril şaý-sepler näme?

Akril şaý-sepler ekrany, akril materiallardan ýasalan şaý-sepler önümidir.Akril ýokary güýçli, ýokary aç-açan plastmassa materialdyr, köplenç displeý gutulary, displeýler we ş.m. ýaly dürli displeý önümlerini öndürmek üçin ulanylýar.

Akril şaý-sepler ekrany, adatça aç-açan akril materialdan ýasalýar, bu görkezilen şaý-sepleri has özüne çekiji edip biler, şeýle hem şaý-sepleri tozandan, çyglylykdan we beýleki täsirlerden gorap biler.Bu displeý önümi, şaý-sepleriň displeýiniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin şaý-sepleri görkezýän guty, displeý rafy, displeý stoly we ş.m. ýaly dürli görnüşlere we dizaýnlara eýe bolup biler.

Pleksiglas şaý-sepler stendiniň ulanylyşy näme?

Pleksiglas şaý-sepleri görkezmek stendiniň esasy maksady şaý-sepleri görkezmek we tertiplemek.Şaý-sepleriň aýdyň we görnükli görkezilmegine mümkinçilik berýän oňat gurluşly, estetiki taýdan ýakymly we amaly platforma üpjün edýär.

Akril materialyň aç-açan tebigaty şaý-sepleri ekranda has görnükli edýär we dizaýnynyň, ussatlygynyň we jikme-jiklikleriniň gözelligini görkezip biler.Mundan başga-da, akril şaý-sepleriň displeýleri, şaý-sepleri bulaşdyrmakdan we bulaşyklyklardan gaça durmak üçin isläp boljak aksessuarlary çalt saýlamagy aňsatlaşdyryp biler.

Söwda bölekleýin gurşawda ýa-da şahsy kolleksiýada bolsun, akril şaý-sepleri ulanmak täsirli we amatly displeý we saýlama çözgüdi berip biler.Çydamlylygy we häzirki zaman görnüşi ony şaý-sepleriň bahasyny we özüne çekijiligini ýokarlandyrmak üçin meşhur saýlama edýär.

Akril şaý-sepleriň displeýi önümlerime zeper ýetirermi?

Umuman aýdanyňda, akril şaý-sepleri görkezýän stend has ygtybarly we önümleriňize zyýan bermez.Ine, käbir sebäpler:

1. Akril, aýnadan has güýçli plastik materialdyr.Täsir garşylygy we çeýeligi bar, şonuň üçin çaknyşyk bolsa-da, döwülmek ähtimallygy azdyr.

2. Akril önümleriňizi gowy görkezýär, şol bir wagtyň özünde olary tozan, kir we beýleki daşky gurşaw faktorlaryndan goraýar.

3. Akril UV şöhlelerine duçar bolmaýar, şonuň üçin gün şöhlesine uzak wagtlap täsir edensoňam solup ýa-da sary bolýar.

Şeýle-de bolsa, önümiňizde ýiti gyralar ýa-da burçlar bar bolsa, akril şaý-sepleriň displeýini çyzyp bilerler.Şonuň üçin önümiňiziň ekran stendi bilen gönüden-göni aragatnaşyga girmegi ähtimal bolsa, dyrmaşmak mümkinçiligini azaltmak üçin ekran stendine goraýjy film ýa-da köýnek goşmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.

Şaý-sepleri görkezmek üçin iň gowy reňk haýsy?

Şaý-sepleri görkezýän displeý stendleri, ýagtylygyň şöhlelenmegi sebäpli önümiň reňk tapawudy bolmazlygy üçin aç-açan, gara, çal ýa-da ak bolmaly.Akril şaý-seplerimiziň displeýleri, islegleriňize görä dürli reňklerde düzülip bilner.

Akril şaý-sepleri görkezýän stendleri öýde ulanyp bolarmy?

Akril şaý-sepleri görkezýän stendler öýde ulanylyp bilner, esasanam öýüňizde görkezmek ýa-da saklamak isleýän aýratyn gymmatly ýa-da owadan şaý-sepleriňiz bar bolsa, bu displeý şaý-sepleriňizi görkezmegiň ygtybarly we özüne çekiji usuly bolup biler.Adatça, aýna displeýlerinden has ýeňil we çydamly, şeýle hem arassalamak has aňsat.Şeýle-de bolsa, displeý stendleriniň ýykylmazlygy ýa-da döwülmezligi üçin howpsuz, çaknyşmaýan ýerde goýulmagyny üpjün etmek möhümdir.

akril saklaýyş gutusy gaplamak

Akril şaý-sepleriň displeýini nädip gaplarsyňyz?

Akril şaý-sepleriň ekrany bilen örtmek üçin şu ädimleri ýerine ýetirmek maslahat berilýär:

1. Gaplaýyş materiallaryny taýýarlaň: Ekrany goramak üçin köpük ýa-da köpürjikli örtük ulanylyp bilner.Lenta we karton gutular hem zerur.

2. Ekranyň stendini arassalaň: Gaplamazdan ozal, tozan ýa-da hapa bolmazlygy üçin displeý stendini seresaplylyk bilen arassalamaly.

3. Ekranyň stendiniň ýüzüni goraň: Köpük ýa-da köpürjikli filmde ýerleşdireniňizde, stendiň ýüzüni çyzmazlyk ýa-da zaýalanmazlyk üçin seresap bolmaly.

4. Söýgini dakyň: stendiň töwereginde ýeterlik goragyň bardygyna göz ýetirmek üçin köpük ýa-da köpürjikli örtük ulanyň.Tranzit wagtynda stendiň hereket etmezligi üçin gaplaýyş materialyny lenta alyň.

5. Kartona ýerleşdiriň: Stendiň ululygyna laýyk kartony saýlaň we stendi kartonda goýuň.Tranzit wagtynda stendiň gymyldamazlygyny üpjün etmek üçin gapyň içini dolduryň.

6. Gutyny ýapyň: Gutyny lenta bilen ýapyň we "gowşak" ýa-da "Seresaplyk bilen işlediň" diýip belläň.

Aboveokardaky ädimler, daşaýyş wagtynda displeýiň ýeterlik derejede goralmagyny üpjün eder.

Akril şaý-sepleriň dürli görnüşli görnüşleri bar?

Akril şaý-sepleri görkezýän stendler şaý-sepleri görkezmegiň meşhur usulydyr, adatça düşnükli we ýalpyldawuk bolup, şaý-sepleriň görnüşini ýokarlandyryp biler.Akril şaý-sepleri görkezýän raflaryň käbir umumy görnüşleri:

Şaý-sepler dur: Bu displeý stend, halka, bilezik ýa-da monjuk ýaly şaý-sepleri ýerleşdirjek platforma bilen köplenç inedördül ýa-da gönüburçly.Käbir displeý stendleri şaý-sepleri ýerinde saklamak üçin kiçijik çeňňekler ýa-da ýaýlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Şaý-sepler görkezilýär: Bu displeý stendi, adatça, dürli belentliklerde birnäçe şaý-sepleri görkezip bilýän üç ölçegli dizaýn.Käbir displeý stendleri sarp edijilere şaý-sepleri has aňsat görmäge mümkinçilik berýän çalt hereket edýär.

Şaý-sepleriň gapagy: Bu displeý şaý-seplerini saklaýan ykjam dizaýn.Adatça halkalar we gulakhalkalar ýaly ajaýyp şaý-sepleri görkezmek üçin ulanylýar.

Şaý-sepler diwary görkezilýär: Bu displeý şaý-sepleri, adatça şaý-sepler dükanlarynda ýa-da ýarmarkalarda şaý-sepleriň diwara asylmagyna mümkinçilik berýär.Has köp ýer görkezip bilerler we şaý-sepleri görmegi aňsatlaşdyryp bilerler.

Şaý-sepleri görkezmek üçin gap: Bu displeý, adatça halkalar, monjuklar, bilezikler we gulakhalkalar ýaly şaý-sepleri görkezmek üçin ulanylýan ýapyk dizaýn.Ekranyň gaplary adatça şaý-sepleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gulplar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Akril şaý-seplerimiň stendini nädip arassalamaly?

Akril şaý-sepleri görkezýän stendi arassalamagyň usuly:

1. softumşak mata ulanyň: Akril displeýi arassalamak üçin arassa, ýumşak mata ulanyň.Kagyz polotensalaryny ýa-da eşikleri ulanmazlyk maslahat berilýär, sebäbi olar üstünde çyzyklar galdyryp bilerler.

2. Arassalaýjy serişde: Isleseňiz, suwa az mukdarda ýumşak ýuwujy serişde goşuň we displeýi arassalamak üçin ýumşak mata ulanyň.Alkogol, ammiak ýa-da akartyjy arassalaýjylardan gaça duruň, sebäbi akrilleriň sary öwrülmegine sebäp bolup biler.

3. Arassa suw: Akril displeýi arassa suw bilen ýuwuň we arassa ýumşak mata bilen guradyň.

4. Dyrma gurallaryndan gaça duruň: Akril ekran tekjelerini arassalamak üçin dyrma gurallaryny, sim toplaryny ýa-da himiki arassalaýjylary ulanmaň, sebäbi olar ýüzüni çyzyp ýa-da sary öwürip bilerler.

5. Saklamak: Akril şaý-sepleriň ekranyny gurak we şemalladylýan ýerde saklaň, gün şöhlesine ýa-da ýokary temperatura gurşawyna sezewar boluň.Şaý-sepleri ýa-da beýleki zatlary akril displeýlerde uzak wagtlap goýmaň, sebäbi olar yzda yz galdyryp bilerler.

Aboveokardaky akril şaý-sepleriň displeýlerini arassalamagyň usuly, size kömek ederin diýip umyt edýärin.

Akril şaý-sepleri görkezýän stendleri ulananyňyzda haýsy ýalňyşlyklardan gaça durmaly?

Akril şaý-sepler displeýini ulananyňyzda aşakdaky umumy ýalňyşlyklardan gaça durmaly:

1. Arassaçylyga üns bermäň: Akril şaý-sepleri görkezýän polkalary ulanmak, ýüzleriniň gutarmagyny we aýdyňlygyny saklamak üçin yzygiderli arassalanmagy talap edýär.Yzygiderli arassalanmasa, tozan we kirler toplanar we ekrana täsir eder.

2. Agyr ýük: Akril şaý-sepleri görkezýän rafyň göterijilik ukyby çäklidir.Artykmaç şaý-sepler ýa-da görkezilýän zatlar ekranyň üstünde basyş döreder, deformasiýa ýa-da döwülmegine sebäp bolar.Ekranyň tekjesini saýlanyňyzda, ekranyň obýektiniň agramyna görä degişli ululygy we galyňlygy saýlanmalydyr.

3. storagealňyş saklanyş ýagdaýy: Akril şaý-sepleri görkezýän raf, gereksiz täsir etmezlik ýa-da egilmezlik üçin tekiz ýere goýulmalydyr.Şol bir wagtyň özünde, displeýiň ýüzüne zeper ýetmezligi üçin ekran tekerini göni gün şöhlesine goýmaň.

4. Nädogry ulanmak: Akril şaý-sepleri görkezýän stendler her dürli şaý-sepleri we şaý-sepleri görkezmek üçin amatly, ýöne başga maksatlar üçin amatly däl.Beýleki enjamlar ýa-da ammar maksatlary bilen ulanyp, displeý stendine zeper ýetirmäň.

5. Nädogry arassalama usuly: Akril şaý-sepleri görkezýän raflary ýumşak arassa mata bilen arassalamaly, poslaýjy arassalaýjy serişdeleri ýa-da çotgany arassalamaly däl, üstüni çyzmaz ýaly.

Akril displeýiň beýleki görnüşleri

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň