Akril displeý stend displeý gutularyny öndürijilere hoş geldiňiz!

Tejribeli dizaýn we in engineeringenerçilik topary-dizaýnerler we inersenerler ortaça 20 ýyldan gowrak senagat tejribesine eýe, hünär dizaýn ofis programma üpjünçiligini işletmäge ökde we önümçilik prosesleri we amallary bilen tanyş.Mysal tassyklamasy, iki ýa-da has köp orta möhletli barlaglar we gutujyň soňundaky tötänleýin tötänleýin barlaglar önümiň hiline berk gözegçilik edýär.

Akril önümleri zawody

Biz hakda

“Jayi Akril Industry Limited” 2004-nji ýylda döredildi. Bu gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we tehnologiýany birleşdirýän professional akril önümler zawody.Jayi garaşsyz önüm dizaýnyny, stili döretmek, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän senetçilik markasydyr.Her baglanyşyk üçin jogapkär we müşderilere ygrarlylygyny saklaýar.Supplyhli üpjünçilik zynjyryny gurşap alanda, global satyn almalara gönükdirilendir.Önüm dizaýnyndan we ösüşden başlap, önüm önümlerine çenli, displeý önümleri üçin umumy çözgütleri hödürleýäris we müşderilerimiziň sergi pudagy arzuwlary üçin has köp zat etmegi umyt edýäris.

Hytaýyň iň ýokary derejeli akril önümleriniň lomaý üpjün edijisi we akril önümleri ýörite öndüriji bolandygyna buýsanýaryn

 

Jayi akril, Hytaýda iň oňat akril önüm öndürijileriniň arasynda adatdan daşary at.Soňky 20 ýylyň dowamynda dünýäniň iň gowy markalary üçin pleksiglas önümlerini öndürýäris.Akril zawodlarymyzyň we akril lomaý üpjün edijilerimiziň güýji bilen uly we kiçi kompaniýalara özlerini täsirli ýagdaýda tanatmaga kömek edýäris.Köp ýyllyk önümçilik tejribesi, iň oňat akril öndüriji hökmünde özboluşly artykmaçlygymyz we akril lomaý önümçilik hyzmatlaryny hödürlemegimiz üçin berk kepillik bolan ähli önümçilik üpjünçilik zynjyryny aňsatlyk bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Planetamyzy goramak üçin akril önümleri öndürmek üçin elmydama ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmaga synanyşýarys.Akril önümlerini köpçülikleýin öndürmegiň we size eltmegiň has ygtybarly usullaryny tapmak, adaty akril önümlerimiziň köpüsini gözden geçirmek üçin täze önümleri ösdürýäris!

 

Jayi Plexiglass Dört esasy artykmaçlygy

 

Akril pleksiglas önümleriniň ýörite öndürijisine üns beriň

20 ýyldan gowrak tejribe

20 ýyldan gowrak tejribe

Akril önümleri pudagynda kompaniýalar we önümler bilen işlemekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, Jaýi Akril hyzmatdaşymyzyň iş ýerindäki netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýan täze pikirleri hödürleýär.

Ygtybarly we çalt jogap

Ygtybarly we çalt jogap

Iň ýokary akril önüm öndürijilerimiz, işiňiziň tizliginde çözgütler hödürlemek üçin köp işleýäris.Müşderä mahsus mukdary we wagtynda eltip bermegi hödürleýäris, zerur wagty zerur zatlary almagyňyzy üpjün edýäris.

Gaty hil gözegçilik ulgamy

Gaty hil gözegçilik ulgamy

Materiallar resmi üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär.Çig malda 100% QC.Rhli akril önümleri ýokary hilli bolmagy üpjün etmek üçin dürli synaglardan we partiýa önümçiliginden geçýär, her önüm iberilişe taýýarlanmazdan ozal berk barlagdan geçmeli.

Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Biz 1-nji akril adaty önüm öndüriji, biz çeşme.iň gowy bahany berip bileris.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan 150 sany gowy hünärli işçi, durnukly önümçilik kuwwatyny üpjün edip bileris.

Habarlar

Lýusit Koaster

Akril örtükleri nädip arassalamaly we goldamaly?

Döwrebap öýlerde durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen akril ussalary, owadanlygy, berkligi we arassalanmagy aňsatlygy we ş.m. sebäpli nahar saçaklary we kofe stollary üçin hökmany zat boldy, akril ussalaryň professional öndürijisi hökmünde ...

Akril altyburçly koasterler

Şahsylaşdyrylan akril örtükleri nädip ýasamaly?

Şahsylaşdyrma we döredijilik ugrunda şahsylaşdyrylan akril ussalar, özboluşly dizaýny we amalylygy bilen adamlaryň gündelik durmuşynda meşhurlyk gazandy.Şahsylaşdyrylan akril ussalar diňe bir ýokary derejede aç-açan däl ...

Custörite akril örtükler

Näme üçin ýörite akril örtükleri saýlamaly?

Häzirki zaman naharhana we öý bazarynda, ussalar amaly we bezegli ownuk önüm hökmünde sarp edijiler tarapyndan has köp halanýar.Ussalaryň köp materiallarynyň arasynda akril ussalar özboluşly artykmaçlyklary bilen tapawutlanýar.Hytaý hökmünde ...

Akril diwar displeýi

Köplenç ulanylýan akril diwar displeýi näme?

Netijeli we owadan görkeziş guraly hökmünde akril diwar displeýi soňky ýyllarda dürli ugurlarda giňden ulanyldy.Ajaýyp aýdyňlygy we çydamlylygy bolan aç-açan akril materialdan ýasalýar.Şol bir wagtyň özünde ...

Hyzmatdaşlar

 

Jayi Akril, Hytaýda iň ökde “Plexiglass” önümlerini üpjün edijiler we akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijisidir.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Acrylic” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Biz akril guramaçy guty öndürijiler;akril senenama eýesi zawody.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýädäki köp sanly kompaniýalar bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

 • Hyzmatdaş müşderi4
 • Hyzmatdaş müşderi2
 • Hyzmatdaşlyk müşderisi5
 • Hyzmatdaş müşderi9
 • Hyzmatdaş müşderi14
 • Kooperatiw müşderi12
 • Hyzmatdaş müşderi10
 • Hyzmatdaş müşderi13
 • Hyzmatdaşlyk müşderisi16
 • Hyzmatdaşlyk müşderisi17
 • Hyzmatdaş müşderi15
 • Hyzmatdaşlyk müşderisi
 • Kooperatiw müşderi6
 • Kooperatiw müşderi7
 • Hyzmatdaş müşderi8
 • Hyzmatdaş müşderi3
 • Hyzmatdaş müşderi1