Akril gül gutusy adaty

Iň oňat akril gül gutusy ýörite öndüriji, Hytaýdaky zawod

JAYI ACRYLIC, kristallar ýaly ýalpyldawuk bolup bilýän ýokary derejeli materiallardan ýasalan iň oňat we iň möhüm Hytaý akril gül gül gutujydyr.Öndürýän açyk akril gül gutularymyzda dürli kombinasiýalary we mukdarda gülleri ýerleşdirmek üçin deşikler bar, ajaýyp kontrol ekrany döredilýär.Lýuks akril gül gutusynyň gapagy açyk we aýrylýar.JAYI ACRYLIC gül gutularynyň iň gowy tarapy, güýçli, döwmek kyn we restoranlarda, myhmanhanalarda, ýaşaýyş otaglarynda, hajathanalarda, baglarda, balkonlarda, okuw otaglarynda, dükanlarda, ýatylýan otaglarda, aşhanalarda, butiklerde, oturylyşyklarda ýa-da toýlarda giňden ulanylýar. , kafeler, ofisler we başga ýerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Markaňyzy we täsiriňizi ýokarlandyrmak üçin “Jayi” akril gül gül gutusy

Jayi pleksiglas gül gutularyny professional öndüriji.Hemmesinde ýöriteleşýärisýörite akril gutyönümçilik hyzmatlary.Customörite akril guty zerurlyklaryňyzy bize iberiň we size ýokary hilli çözgütler we hyzmatlar bilen begeneris!Jayi, ýerine ýetiriji OEM akril gül gutusy üpjün edijilerinden we öndürijilerinden biridir.Ösüp barýan işiň maksadyna ýetmäge hakykatdanam kömek edip bileris!Size kömek etmek üçin ýeterlik tejribämiz we başarnygymyz bar, bize ynanyň!

Leeke akril gül gutusy

Leeke-täk akril gül gutusy

Akril gül gutusy, adatça aç-açan akril materialdan ýasalan gül saklamak üçin ulanylýan gap.Akril gül gutulary ýokary mehaniki güýç, oňat çydamlylyk we ajaýyp izolýasiýa häsiýetleri ýaly akriliň umumy aýratynlyklaryna eýedir.Onuň ýokary aç-açanlygy, gülleriň reňkini we görnüşini gowy görkezip, adamlara wizual lezzet berýär.Akril gül gutulary söwda merkezlerinde, gülçülerde, maşgalalarda we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
3 deşik Akril gül gutusy

3 sany deşik akril gül gutusy

3 deşik akril gül gutusy zäherli däl, ekologiýa taýdan arassa we suw geçirmeýär, ýokary açarlyk akril dürli tarapdan seredilip bilner.Olar güller, ýokary açyk akril gül küýzeleri ýaly güller üçin amatly, hakyky söýgini alamatlandyrýan gül gowşurmagyň täze tendensiýasyny döredýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
9 deşik Akril gül gutusy

Omörite 9 deşik akril gül gutusy

9 deşikli akril gül gutusy ajaýyp bezeg gutusydyr.Aç-açan akril material adamlara gutynyň içindäki gülleri görmäge mümkinçilik berýär.Gül gutusy dokuz gül üçin dokuz deşik bilen bezelendir we her deşik uzyn boýly gülleri ýerleşdirmek üçin çuň.Gutynyň aşagy suw goşmak we gül çalmak üçin açyk.Bu gül gutusy diňe bir öý bezegi üçin ulanylman, eýsem dostlaryňyza we ýakynlaryňyza sowgat hökmünde berlip, amaly we owadan sungat eserine öwrüler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
12 deşik Akril gül gutusy

12 sany deşik akril gül gutusy

12 deşikli akril gül gutusy, ownuk zatlary saklamak we görkezmek üçin ulanyp boljak amaly artefaktdyr.Ol dürli şekilli we ululykdaky 12 çukurdan ybarat bolup, olaryň hersi akril materialdan ýasalan gül saklap bilýär.Dürli şekilli akril güller, gül görnüşi, liliýa we platikodon şekilli.Ululygy boýunça 12 deşikli akril gül gutusyna 12 dürli akril gül goýup, owadan gül mowzugyny dörediň.12 deşikli akril gül gutusy hem sungat eseri, hem-de jaýlary we dükanlary bezemek üçin amatly kiçijik bezegleri saklamak üçin ajaýyp guraldyr.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
25 deşik akril gül gutusy

25 sany deşik akril gül gutusy

Akril gül gutusy, çüýşeleri saklamak we görkezmek üçin ulanyp boljak ammar gutusydyr.25 deşikli akril gül gutusy, aç-açan plastmassa materialy bolan akrilden ýasaldy.Bu gül gutusynda gulakhalkalary, halkalary, broşkalary we beýleki ownuk esbaplary saklamak üçin dürli ölçegdäki 25 tegelek deşik bar.Her deşikde şaý-sepleriň süýşmezligi üçin goýup boljak akril wilka bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
36 Deşik akril gül gutusy

36örite 36 deşik akril gül gutusy

36 deşikli akril gül gutusy ýönekeý we ajaýyp dizaýna eýe bolup, stoluň, penjiräniň ýa-da diwara ýerleşdirilip bilner.Akril materialy gülleriň täzeligini üpjün edýär we ys bermeýär.Birmeňzeş ululykdaky 36 tegelek deşik, gülleri simmetrik we tertipli tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär, rahatlandyryjy estetiki lezzet berýär.Bu aç-açan gül gutusy, öýleri, ofisleri we dükanlary bezemek üçin amatlydyr, sebäbi iş we estetiki taýdan uly kanagatlanma berýär.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril gül gutusy

Omörite SÖVEGI Akril gül gutusy

Akril gül görkeziş gutusyny söýüň, özboluşlylygy sebäpli, otagyňyza, ýatylýan otagyňyza, geýim stoluňyza, restorana, ofisiňize ýa-da dükanyňyza romantik we ajaýyp öwüşgin berersiňiz.Täsir galdyryň we moda gül gutusymyza aşyk boluň.Gül gül gutusy, toý senesi ýa-da şem nahary ýaly köp ssenariýa üçin amatly.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
çekme bilen lomaý gül gutusy

Çekiş bilen ýörite akril gül gutusy

Bu çyzgyly akril gül gutusy.Akril aç-açan sintetiki rezin materialy, bu gül gutusy gaty näzik görünýär.Akril jemi iki gatlak bar, birinji gatlak gülleri goýup biler, ikinji gatlak bolsa şokolad, kosmetika we ş.m. ýaly ownuk zatlary goýup biler.Aňsatlyk bilen çekmek üçin çekmäniň öň tarapynda kiçijik tutawaç bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
çekiji lomaý satyjy bilen gül gutusy

Aýna akril gül gutusy

Bu näzik aýna akril gül gutusy.Akril materialyň ýalpyldawuk aýna bezegi bilen gurşalan kümüş şöhle bar.Gutynyň daş ýüzüne gül ýaly gül ýaly çylşyrymly nagyşlar oýulypdyr.Gül gutusyna ýagtylyk düşende, tutuş guty ýyly altyn çyra çykarar we nagşyň her jikme-jigi çäksiz ulaldylyp, täsin we ajaýyp täsir eder.Bu akril gül gutusy diňe bir daşky görnüşi bilen çäklenmän, içerki görnüşi hem ajaýyp, käbir ownuk esbaplary ýa-da şaý-sepleri ýerleşdirip bilersiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
ýöriteleşdirilen gül displeýi

Heartörite ýürek akril gül gutusy

Heartürek şekilli akril gül gutusy gaty romantik sowgat.Kristal arassa effekti görkezýän ýokary hilli arassa akril materialdan elde ýasalan.Gutynyň görnüşi, gutyda doňan gül ýaly akril ýüzünde çap edilen ýürek şekilli, gülleýän gül gül nagşydyr.Gutyny açyň, içindäki şokolad, şaý-sepler we ş.m. köp sanly ownuk zatlary goýmak üçin giňdir.Boxhli guty gülleriň ysly ysyny çykarýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.jayiacrylic.com/flower-boxes/

Custörite gönüburçly akril gül gutusy

Gönüburçly akril gül gutusy, akril materialdan ýasalan açyk guty.Bu gutuda dört sag burç, iki uzyn we iki gysga tarap bar.Uzyn tarapy adatça 10-30 sm, gysga tarapy bolsa dürli maksatly gutynyň ululygyna baglylykda 5-15 sm aralygyndadyr.Akril gül gutularynda adatça tolkun nagyşlary, nokatlar, kwadratlar we ş.m. ýaly nagyşlar we dizaýnlar bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril gül gutusy öndürijileri

Omörite tegelek akril gül gutusy

Tegelek akril gül gutusy ýakymly we amaly guty.Aç-açan akril materialdan, görnüşi silindr görnüşinde.Gutynyň gapagy hem tegelek bolup, içindäki zatlary daşarky dünýäden saklap, düýbüni doly örtüp biler.Akril gül gutulary stoluň bezegine ýerleşdirilip bilner, şeýle hem kagyz gysgyçlary, rezin zolaklar, barmaklar we ş.m. ýaly ownuk zatlary saklamak üçin hem ulanylyp bilner. Gül gutusynyň üstü owadan gül nagşy bilen çap edilip, örän näzik görünýär. .

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän akril gül gutyňyzy tapmadyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Akril gül gutusynyň görkeziş elementini özleşdiriň!Customörite ululygy, reňki, görnüşi, çap we oýma görnüşlerinden saýlaň.

Indiki taslamaňyz we Jaýiniň müşderilerimiziň isleglerinden has ýokarydygy barada şu gün bize ýüz tutuň.

Customörite arassa akril gül gutusynyň artykmaçlyklary

Ynamly we uzak möhletli kooperatiw gözleýärsiňizmi?akril gutulary lomaý arassalamaküpjün ediji?Biz iň ulularyň biriýörite akril gutularHytaýda satyjylar, iň gowy lomaý bahany size hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;ýokary hilli önümler.Customörite akril gül gutularyny hünär derejesinde ýasamak üçin elimizden gelenini ederis.

1. Zäherlenmedik we ekologiýa taýdan arassa önüm.

2. Akril gül gutusynyň lomaý bölümleri owadan, ajaýyp we dizaýnda modully.

3. Gapagy bolan suw saklaýjy waza, tozan we tegmilleriň öňüni alyp bilýän tozan geçirmeýär.

4. Akril gül gutusy gülleriň täzeligini üpjün etmek üçin uzak wagtlap suw saklap bilýär.

5. Akril gül gutusynyň aşagy möhürlenenligi sebäpli, stend ýa-da ýalpyldawuk waza ýaly ulanylyp bilner.

6. Akril gül gutusy paneli we gapaklary lomaý satyjylar, dilerler, gül buket dükanlary, satyjylar we isleg, amazon, aliexpress, lazada, ebay we başgalar ýaly aýrylýan we surat üçin ajaýyp saýlawdyr.

7. Akril gül gutusy öýlerde bezeg elementi, gül saklaýan bölüm hökmünde ulanylyp bilner, şeýle hem aýalyna, gyz dostuna we dostlaryna aýratyn sowgat hökmünde berlip bilner.

8. Mundan başga-da, akril gül gutusy nusga gülleri, hakyky gülleri, kirpikleri, gaş galamlaryny, oýunjaklary, kosmetika serişdelerini, jübi telefonlaryny, nauşnikleri, kabelleri, güneşleri, stasionar we ş.m. saklamak üçin ulanylyp bilner.

Akril gül gutusyny nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril gül gutyňyz jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril gül gutusynyň ululygy barada sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril gül gutusyny näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril gül gutusynyň üstünde çap edilmegini isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Hytaýda akril gül gutulary ýaly ýöriteleşdirilen akril önümleri bilen üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril gül gutularyny we beýleki ýöriteleşdirilen akril guty önümlerini öndürmek ukybyna buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Käbir müşderilerimiziň harytlaryny özleri üçin barlaýan edara bar.Bahasy bolsa köplenç gaty ýokary.

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, diňe akril gül gutularyny ibermek üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Adaty akril gül gutusyny sargyt etmek prosesi bilen henizem bulaşdyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Hytaý adaty akril gül gutusy çözgütleri üpjün ediji

JAYI ACRYLIC Hytaýda ýokary hilli önümlerimiz bilen tanalýar we örtük bölüjileri bolan akril gül gutusy çydamlylygy, döwülmegine garşylygy we gözelligi bilen bazarda tanalýar.Customörite dizaýn we logotip çap etmegi mugt hödürleýäris.W.e, garaşýanlaryňyza laýyk geljekdigine we aşjakdygyna ynanýarsyňyz.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin Jaýy akrilini saýlaýarsyňyz?

Bizi iň gowy edýän zatperspex guty öndürijileri

Mugt dizaýn

Professional dizaýnerlerimiz şoňa laýyklykda işlärler we derrew mugt dizaýn bilen üpjün ederler!

Hünärmen

19+ ýyllyk önümçilik we 10 ýyllyk eksport tejribesi bilen, ajaýyp çözgütleri bermäge borçlanýarys.

Kepillik

Performanceokary öndürijilik, wagtynda eltip bermek, doly satuw goldawy, 1 ýyl zawod kepilligi.

Hünär bilimleri

Satuw inersenerlerimiz size öňdebaryjy dizaýn we önümi gowulandyrmak boýunça maslahatlar berýär.

Şahadatnama

Customhli adaty akril önümleri SGS, ROHS, BSCI, SEDEX we beýleki hil şahadatnamalaryndan geçdi.

Iň az sargyt mukdary

Hususy akril displeýiňizi JAYI ACRYLIC-den 100 bölekden alyp bilersiňiz!

Wagty gowşurmak

Köpçülikleýin önümçilik üçin 12-15 gün!Marketing meýilnamaňyza laýyk gelip biler!

Professional çap etmek

Logotipiňizi / grafikany çap etmegiň iň amatly we dogry usulyny saýlamaga kömek edýäris.

Customörite akril gül gutusy barada ýygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

3. Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

4. Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

5. Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da Logotipimizi önüme goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

6. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.Autarym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

7. Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

8. iberiş bahasy näçe?

Adatça akril gül gutusyny Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

9. Önümleri ýokary hilli aljakdygymyza nädip göz ýetirip bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary iň çalt iberip biler.

(5) Şeýle hem, zawodymyza islän wagtyňyz baryp görýäris.

Akril gül gutusy öndürijisinden we zawodyndan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaýýörite akril zawodyHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril ammar gutujy paýlaýjylarymyz we akril displeý stend üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Dior ynanç haty
SEDEX
Jayi ISO9001 şahadatnamasy
BSCI
CTI

Akril gül displeýi üpjün edijisinden hyzmatdaşlar

Jayi akril, Hytaýda iň ökde “Plexiglass” önümlerini üpjün edijiler we akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijilerinden biridir.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Akril” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

sah
Kooperatiw müşderi12
Hyzmatdaş müşderi15
Hyzmatdaş müşderi2
Hyzmatdaş müşderi10
Hyzmatdaşlyk müşderisi
Hyzmatdaşlyk müşderisi5
Hyzmatdaş müşderi13
Kooperatiw müşderi6
Hyzmatdaş müşderi9
Hyzmatdaşlyk müşderisi16
Kooperatiw müşderi7
Hyzmatdaş müşderi14
Hyzmatdaşlyk müşderisi17
Hyzmatdaş müşderi8

Akril gül gutulary: Iň soňky gollanma

1. Akril gül gutusyny nädip arassalamaly?

Arassalamak üçin ýyly suwy we bitarap ýuwujy suwuk usuly ulanyp, gül gutusynyň ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpürip, soňra suw bilen ýuwuň we tebigy howa guradyň.Güýçli kislotany we gidroksidi arassalaýjy serişdeleri ulanmaň we gaty arassalaýjy gurallary ulanmaň.

2. Akril gül gutusyny nädip dezodizasiýa etmeli?

Akril gül gutusyna işjeňleşdirilen uglerodyň kiçijik tabagyny goýup, işjeňleşdirilen uglerody hepdede bir gezek çalşyp we dezodizasiýa täsirini oýnap bilersiňiz.Şeýle hem gül gutusyna lawanda, orkide we beýleki ýakymly ysly zatlary goşup bilersiňiz.

3. Akril gül gutularynyň sarylygynyň öňüni nädip almaly?

Anti-UV akril gül gutusyny saýlap bilersiňiz, bu material has sary garşylyga eýe.Şeýle hem sarylygyň öňüni almakda gowy rol oýnaýan gül gutusynyň ýüzüni goramak üçin UV garşy akril gorag filmini yzygiderli ulanyp bilersiňiz.

4. Akril gül gutusyny çyzmakdan nädip saklanmaly?

Akril gül gutularyny ulananyňyzda, çyzylmagynyň öňüni almak üçin gaty zatlar bilen gatnaşykdan gaça duruň.Bilgeşleýin azajyk dyrnak öndüren bolsa, daşlaşdyryjy pasta ýuwujy bejergini, soňra daşky görnüşini ep-esli gowulaşdyryp bilýän gorag filminiň gatlagynda ulanyp bilersiňiz.

5. Akril gül gutularynyň hyzmat ediş möhleti näçe?

Dürli materiallardan akril gül gutularynyň hyzmat ediş möhleti başga.Ordinaryönekeý akril gül gutularynyň hyzmat möhleti adatça 1-2 ýyl, UV çydamly akril gül gutularynyň 3-5 ýyla çenli dowamlylygy, güýçlendirilen akril gül gutularynyň iň uzak ömri 5-10 ýyla çenli.Hyzmat ömri daşky gurşawy ulanmak, tehniki hyzmat we ş.m.

6. Akril gül gutusy güne ýerleşdirilip bilnermi?

Uzak wagtlap göni gün şöhlesine goýmak maslahat berilmeýär.Akril materiallaryň garramagyny we reňk üýtgemegini çaltlaşdyrjak güýçli ultramelewşe şöhlelerinden gaça durup biler.Güne goýulmaly bolsa, UV garşy akril gül gutularyny saýlap bilersiňiz we gorag üçin UV garşy gorag filmini yzygiderli ulanyp bilersiňiz.

7. Akril gül gutularynyň deformasiýasyndan nädip saklanmaly?

Akril materialyň ýylylyk deformasiýasyna ýa-da sowuk deformasiýasyna sebäp boljak uzak ýa-da pes temperaturaly gurşawda uzak wagtlap ýerleşdirilip bilinmez.Şeýle hem gül gutusynyň deformasiýasyna sebäp bolup biljek agyr basyşdan gaça duruň.Ulanylanyňyzda gutynyň deňagramlylygyny saklamaga synanyşyň, egilmekden gaça duruň.Usuly bejermek üçin ýyladyş arkaly azajyk deformasiýa bolup bilýän bolsa.

8. Akril gül gutusynyň ýarylmagyndan nädip saklanmaly?

Gutyny ulananyňyzda, ony ýeňil almaly we ýarylmazlyk üçin güýçli täsirden ýa-da titremeden gaça durmaly.Kiçijik çatryklar bar bolsa, bejergini möhürlemek üçin akril abatlaýyş erginini ulanyp bilersiňiz, soňra gorag filminiň bir gatlagyny netijeli bejerip bilersiňiz.Has uly çatryklar üçin täze akril gül gutusyny çalyşmak maslahat berilýär.

9. Akril gül gutularyny haýsy güllere ýerleşdirip bolar?

Akril gül gutulary, adatça, gül, çigildem, liliýa, orkide we başgalar ýaly täze kesilen gülleri ýerleşdirmek üçin ulanylýar. Günebakar, hrizantema we ş.m. ýaly guradylan güllere hem ýerleşdirilip bilner. Şol gülleri goýmazlyk gerek gül gutusyna ýapyşmazlyk üçin nektar gaty köp bolar.

10. Akril gül gutusyny nädip saklamaly?

Ulanylmaýan bolsa, akril gül gutusyny asyl halta bilen möhürländen soň gurak we salkyn ýerde saklap bilersiňiz.Gutujyk zaýalanan ýa-da deformasiýa edilen bolsa, yzygiderli gözden geçirmek, mümkin boldugyça gysga wagtda abatlamaly ýa-da çalyşmaly.Materiallaryň garramagyny we hil üýtgemelerini çaltlaşdyrjak ýokary temperaturaly, çygly şertlerde uzak saklamaň.Deformasiýa ýa-da zeper ýetmegine sebäp bolup biljek gül gutusyna agyr zatlary goýmaň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň