Custörite akril çarçuwa

Iň oňat akril çarçuwaly ýörite öndüriji, Hytaýdaky zawod

20 ýyldan gowrak wagt bäri Jayi Akril Hytaýda ýetişen akril surat çarçuwasy öndürijisine öwrüldi.Akril surat ramkalarymyz kompaniýamyzyň nyşanydyr.Islegleriňize, islegleriňize we islegleriňize laýyk bir zat almagyňyzy üpjün etmek üçin ýokary hilli akril surat çarçuwalaryna eýe bolandygymyza buýsanýarys.Akril önümçiliginde innowasiýa güýjüni çykarýan köp ugurly kompaniýa.Müşderilerimize iň arzan bahadan iň oňat hilli akril önümleri bilen üpjün etmegi dowam etdirmäge çalyşýarys.Biziň döreden akril surat ramkalarymyz gaty näzik we zatlary tertipli saklamak üçin dürli bezeg stillerine aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bilýär. 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaý, akril surat çarçuwalarynyň çözgütlerini üpjün ediji

Jayi Akril Hytaýda ýokary hilli önümlerimiz bilen tanalýar.Biz Hytaýyň köp sanly kärhanasyna satylýan aç-açan akril surat çarçuwalaryny öndüriji we üpjün ediji.Dünýädäki zawodlarymyzdan gönüden-göni lomaý satýarys we size ajaýyp uly, kiçi ýa-da adaty ölçegdäki açyk akril surat çarçuwalaryny hödürläp bileris.Nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Support ODM/OEM duşuşmak Müşderiniň şahsy zerurlyklary

Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallaryny kabul ediň.Saglyk we howpsuzlyk

Köp ýyllyk satuw we önümçilik tejribesi bolan zawodymyz bar

Müşderilere ýokary hilli hyzmat edýäris, JAYI ACRYLIC bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
akril sowgat gutusy

Jaýy akril zawody

akril sowgat gutusy
Akril çarçuwa

Akril surat çarçuwasy adaty

Akril surat çarçuwasy, akril materialdan ýasalan aç-açan surat çarçuwasydyr.Olar köplenç döwrebap we moda, sebäbi akrilleriň ýokary aç-açanlygy, surat howada ýüzýän ýaly gaty açyk görkezýär,bu gaty ajaýyp!

Ölçegi: omörite ölçeg

Reňk: Açyk, ak, gara, gyzyl, gök ýa-da ýöriteleşdirilen

Gaplamak: omörite gaplama

MOQ: 100 sany

Çap etmek: küpek ekran, Sanly çap etmek, lazer kesmek, stiker, nagyş

Gurşun wagty: nusga üçin 3-7 gün, köp mukdarda 15-35 gün

Umumy akril surat çarçuwasyny düzüň

JAYI AKRILIKakril surat çarçuwasynyň hemmesi üçin aýratyn dizaýnerleri üpjün edýär.Öňdebaryjy öndüriji hökmündeýörite akril önümleriHytaýda, işiňiz üçin amatly ýokary hilli akril surat çarçuwasyny hödürlemäge kömek edýäris.

Akril magnit surat çarçuwalary

Akril magnit surat çarçuwalary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
T şekilli hasaplaýyş akril çarçuwasy

T şekilli hasaplaýyş akril çarçuwasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Diwara gurlan akril surat çarçuwalary

Diwara gurlan akril surat çarçuwalary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril surat eýesi

Akril surat eýesi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril surat çarçuwalary

Akril surat çarçuwalary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Agaç bazasy bilen akril surat çarçuwasy

Agaç bazasy bilen akril surat çarçuwasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Akril ýüzýän çarçuwalar

Akril ýüzýän çarçuwalar

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Egrilik akril magnit surat çarçuwasy

Egrilik akril magnit surat çarçuwasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
L şekilli hasaplaýyş akril çarçuwasy

L şekilli hasaplaýyş akril çarçuwasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Customörite arassa akril surat çarçuwasynyň artykmaçlyklary

Ygtybarly we uzak möhletli kooperatiw akril surat çarçuwasynyň adaty lomaý üpjün edijisini gözleýärsiňizmi?Biz iň ulularyň biriýörite akril surat çarçuwasyHytaýda satyjylar, iň gowy lomaý bahany size hödürläp bileris;iň gowy hyzmat;ýokary hilli önümler.Customörite akril surat çarçuwasyny zerur ölçegde hünär taýdan ýasamak üçin elimizden gelenini ederis.

Lighteňil we götermek aňsat: Adaty agaç ýa-da metal çarçuwalar bilen deňeşdirilende, akril surat çarçuwasy has ýeňil we götermek we hereket etmek aňsat.

Transokary aýdyňlyk: Akril çarçuwanyň materialynyň özi ýokary aç-açanlyga eýe bolup, çarçuwadaky suraty ýa-da çeper eseri has düşnükli we ýagtylandyrýar.

Durokary çydamlylygy: akril çarçuwa aýna çarçuwadan has çydamly, täsirine, ýykylmagyna we beýleki hadysalara garşy durup biler.

Güýçli UV garşylygy: akril surat çarçuwasy UV täsiriniň öňüni alyp biler we güne uzak wagtlap täsir etmegi we ýitmegi, ýaramazlaşmagy sebäpli suratlaryň ýa-da sungat eserleriniň öňüni alyp biler.

Arassalamak aňsat: akril surat çarçuwasy adaty surat çarçuwasyndan has aňsat, diňe süpürmek üçin arassa mata ulanmaly.

Çyglylyga we çyglylyga garşy: akril surat çarçuwasynyň çyglylyga we çyglylyga garşy häsiýetleri bar, bu çarçuwadaky suratyň ýa-da çeper eserleriň çygly gurşawda zaýalanmazlygyny üpjün edip biler.

Baý modellemek: akril surat çarçuwalary has çeýe we önümçilikde dürli-dürli bolup, dürli zerurlyklary we şahsylaşdyrylan bezeg talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli şekilde ýasalyp bilner.

Securityokary howpsuzlyk: aýna çarçuwasyna garanyňda akril surat çarçuwasy has ygtybarly, döwük bolsa-da, galyndylar aýna ýiti gyrasy ýaly bolmaz, şahsy howpsuzlyga howp salmaz.

Akril surat çarçuwasyny nädip düzmeli?

Taslamaňyzy başlamak üçin bary-ýogy 8 aňsat ädim

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
1-nji ädim: Akril surat çarçuwasy jikme-jik tassyklama maglumatlaryna mätäç

Ölçegi:Akril surat çarçuwasynyň ululygy barada sizden sorarys.Önümiň ululygynyň isleýän ululygyna göz ýetirmek.Adatça, ululygynyň içerki ýa-da daşarkydygyny kesgitlemeli.

Eltip bermegiň wagty: Customöriteleşdirilen akril surat çarçuwasyny näçe wagt almak isleýärsiňiz?Bu siziň üçin gyssagly taslama bolsa, bu möhümdir.Soň bolsa önümçiligiňizi özümizden öň goýup biljekdigimizi göreris.

Ulanylan materiallar:Önümiňiz üçin haýsy materiallary ulanmak isleýändigiňizi anyk bilmelidiris.Materiallary barlamak üçin bize nusga iberip bilseňiz gowy bolardy.Bu gaty peýdaly bolardy.

Mundan başga-da, haýsydygyny siziň bilen tassyklamalyLOGO we nagyşakril surat çarçuwasynyň üstünde çap edilmegini isleýärsiňiz.

2-nji ädim: Sitata

1-nji ädimde beren jikme-jiklikleriňize esaslanyp, size sitata bereris.

Hytaýda akril surat çarçuwalary ýaly ýöriteleşdirilen akril önümlerini üpjün ediji.

Kiçi öndürijiler we zawodlar bilen deňeşdirilende bizde barullakan baha artykmaçlyklary.

3-nji ädim: Önümiň nusgasy

Nusgalar örän möhümdir.

Ajaýyp nusga alsaňyz, partiýa önümçiliginde ajaýyp önüm almak mümkinçiligiňiz 95% bolar.

Adatça, nusgalar ýasamak üçin töleg alýarys.

Sargydy tassyklandan soň, bu pullary köpçülikleýin önümçilik bahasy üçin ulanarys.

4-nji ädim: Taýýarlyk we tassyklama

Nusga taýýarlamak we tassyklamak üçin size ibermek üçin bir hepde töweregi wagt gerek.

5-nji ädim: Awans tölegi

Nusgany tassyklanyňyzdan soň, ýagdaýlar gowy bolar.

Jemi önümçilik bahasynyň 30-50% töleýärsiňiz we köpçülikleýin önümçilige başlaýarys.

Köpçülikleýin önümçilikden soň, tassyklamak üçin ýokary kesgitli suratlar alarys we balansy töläris.

6-njy ädim: Köpçülikleýin önümçilik

On müňlerçe birlikden zakaz etseňizem, adatça bir aý töweregi wagt gerek.

JAYI ACRYLIC akril surat çarçuwalaryny we beýleki ýöriteleşdirilen akril çarçuwaly önümleri öndürip bilendigine buýsanýar.

Hatda önüm hem talap edýärköp el işi.

7-nji ädim: Barlaň

Köpçülikleýin önümçilik tamamlanandan soň hoş geldiňizzawodymyza baryp görüň.

Adatça müşderilerimiz tassyklamak üçin ýokary hilli surata düşmegimizi haýyş edýärler.

Zawodymyz üçünji tarap barlagyny goldaýar

8-nji ädim: Ulag

Shük daşamak meselesinde, diňe akril surat ramkalaryny ibermek üçin gowy iberiji agent tapmak gerek.Bu barada alada etmek islemeýän bolsaňyz, ýurduňyz / sebitiňizdäki müşderiler üçin ýük ekspeditoryny maslahat berip bileris.Bu size pul tygşytlar.

Ightük hakda soramagyňyzy haýyş edýäris:Ightük daşaýyş gullugy tarapyndan alynar we harytlaryň hakyky göwrümine we agramyna görä hasaplanar.Köpçülikleýin önümçilikden soň, gaplaýyş maglumatlary size ibereris, ýük daşamak gullugy bilen ýük daşamak barada sorap bilersiňiz.

Manifesti berýäris:Ightükleri tassyklanyňyzdan soň, ekspeditor biziň bilen habarlaşar we manifesti olara iberer, şonda gämini bron ederler we galan zatlary biziň üçin alarlar.

Size B / L iberýäris:Hemme zat gutaransoň, ýük daşaýyş gullugy gämi portdan çykandan bir hepde soň B / L çykarar.Soňra harytlary almak üçin gaplama sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy bilen bilelikde BILL LADING we teleks ibereris.

 Customörite akril surat çarçuwasyny sargyt etmek prosesi bilen henizem bulaşdyňyzmy?Haýyş edýärinbilen habarlaşyňderrew.

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Professional ýörite akril surat çarçuwasy öndürijisi

 “Jayi Acrylic” 2004-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaýda ýöriteleşdirilen akril önümlerini öndüriji hökmünde, elmydama özboluşly dizaýn, ösen tehnologiýa we ajaýyp gaýtadan işlemek bilen akril önümlerine ygrarly bolduk.

10 000 inedördül metrlik zawodymyz bar, 100 hünärli tehnik we 90 sany ösen önümçilik enjamy bar, ähli amallar zawodymyz tarapyndan tamamlanýar.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt dizaýn bilen mugt dizaýn edip biljek hünär dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.Akril gutulary, akril displeý raflary, akril oýunlary, akril öý ammary, akril ofis ammary we akril haýwan önümlerini öz islegiňiz boýunça dürli görnüşli modellemek bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin JAYI akrilini saýlamaly?

Dizaýndan başlap, önümçilige we bezege çenli ýokary hilli önümleri bermek üçin tejribe we ösen enjamlary birleşdirýäris.JAYI akril önümleriniň her bir adaty akril önümi daşky görnüşi, berkligi we bahasy bilen tapawutlanýar. 

Gysga gurşun wagty

Biziň tejribämiz, çalt we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwatyny we güýçli üpjünçilik zynjyryny doldurýar.

Dizaýn hyzmaty

Hünärmenlerimiz, üýtgetmeler barada maslahat bermek we iň oňat adaty dizaýny hödürlemek üçin dizaýn tapgyrynda size ýol görkezer.

Talap boýunça önümçilik

Biz diňe bir akril ýasaýjy däl-de, özboluşly talaplara esaslanýan önümleri eltip bermäge taýýar. 

Hil kepillendirilýär

Productshli önümlerimize 100% kepillik berýäris.Şahadatnamalarymyz, diňe ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin iň oňat materiallary we enjamlary ulanýandygymyzy görkezýär. 

Bir gezeklik çözgüt

Taslama we önümçilik toparymyz uly we kiçi göwrümli şertnamalary üstünlikli tamamlap, örän täsirli.Taslamany ýiti dolandyrmak bizi bäsdeşlikden öňde goýýar. 

Möhüm baha

Bahalarymyz adalatly we bäsdeşlik edýär, garaşylmadyk çykdajylary ýa-da garaşylmadyk çykdajylary öz içine almaýar. 

Customörite akril surat çarçuwasy barada ýygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Hilini barlamak üçin bir nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgany barlamagy maslahat berýäris.Dizaýny, reňki, ululygy, galyňlygy we ş.m. hakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, masgaralamakda baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Pikirleriňizi aýdyň we dizaýnlaryňyzy ajaýyp durmuşa geçirmäge kömek ederis.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary, logotipiňizi we tekstiňizi iberiň we olary nädip tertiplemek isleýändigiňizi aýdyň.Tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

3. Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 3-7 günüň içinde gowşurylar.

4. Bahany nädip we haçan alyp bilerin?

Ölçegler, mukdar, senetçilik bezegi ýaly elementiň jikme-jikliklerini bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzy aýdyň, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutarys.

5. Custöriteleşdirilen dizaýnymyza düşünip bilersiňizmi ýa-da Logotipimizi önüme goýup bilersiňizmi?

Elbetde, muny zawodymyzda edip bileris.OEM ýa-da / we ODM mähirli garşylanýar.

6. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, CDR ýa-da Ai.Autarym awtomat PET çüýşesini üfleýän maşyn çüýşäni öndürýän maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.

7. Haýsy tölegi goldaýarsyňyz?

PayPal, bank geçirimleri, günbatar bileleşigi we ş.m. kabul edip bileris.

8. iberiş bahasy näçe?

Adatça akril surat çarçuwasyny Dedex, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS ýaly ekspress arkaly iberýäris.Harytlaryňyzy goramak üçin iň oňat bukjany hödürläris.

Uly sargytlar deňiz ýük daşamalaryny ulanmalydyr, ähli iberiş resminamalaryny we proseduralaryny çözmäge kömek edip bileris.

Sargydyňyzyň mukdaryny we barmaly ýeriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonda siziň üçin iberiş bahasyny hasaplap bileris.

9. Önümleri ýokary hilli aljakdygymyza nädip göz ýetirip bilersiňiz?

(1) qualityokary hilli halkara standart materiallar.

(2) 10 ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ökde işçiler.

(3) Maddy satyn almakdan başlap eltişe çenli her önümçilik prosesi üçin berk hil gözegçiligi.

(4) Önümçilik suratlary we wideolary iň çalt iberip biler.

(5) Şeýle hem, zawodymyza islän wagtyňyz baryp görýäris.

Akril surat çarçuwasynyň öndürijisinden we zawodyndan şahadatnamalar

Biz iň gowy lomaýýörite akril çarçuwaly zawodHytaýda önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Bütin dünýäde akril surat çarçuwalaryny paýlaýjylarymyz we akril çarçuwaly üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Dior ynanç haty
SEDEX
Jayi ISO9001 şahadatnamasy
BSCI
CTI

Akril surat çarçuwasy üpjün edijisinden hyzmatdaşlar

Jayi akril, Hytaýda iň ökde “Plexiglass” önümlerini üpjün edijiler we akril adaty çözgüt hyzmaty öndürijilerinden biridir.Iň ýokary hilli önümlerimiz we ösen dolandyryş ulgamymyz sebäpli köp guramalar we bölümler bilen baglanyşýarys.“Jayi Akril” ýeke-täk maksat bilen başlandy: premium akril önümlerini işleriniň islendik döwründe markalar üçin elýeterli we elýeterli etmek.Worldhli ýerine ýetiriş kanallaryňyzda marka wepalylygyny ylhamlandyrmak üçin dünýä derejesindäki akril önümleri zawody bilen hyzmatdaş.Dünýäniň köp sanly kompaniýalary bizi gowy görýärler we goldaýarlar.

Hyzmatdaşlar

Akril surat çarçuwalary: Iň soňky gollanma

Akril surat ramkamy nädip arassalamaly?

Akril surat çarçuwalaryny arassalamak seresaplylygy talap edýär, sebäbi akril ýüzler çyzylmaga we zaýalanmaga ýykgyn edýär.Akril surat çarçuwasyny arassalamak üçin birnäçe ädim:

1. Arassalaýyş materiallaryňyzy alyň: bir topar ýumşak mikrofiber mata, gap-gaç ýuwýan suwuklyk we suw.

2. Akril surat çarçuwasyny ýüzüň çyzylmazlygy üçin ýumşak ýere goýuň.

3. Mikrofiber mata ýyly suw bilen gap-gaç ýuwýan suwuklygyň garyndysyna batyryň we akril çarçuwanyň ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpüriň.

4. Akril çarçuwany süpürmek üçin däne arassalaýjy ýa-da polotensany ulanmakdan gaça duruň, sebäbi bu ýeriň çyzylmagyna ýa-da zeperlenmegine sebäp bolup biler.

5. Akril çarçuwanyň üstünde çynlakaý hapalar ýa-da tegmiller bar bolsa, ýöriteleşdirilen akril arassalaýjyny ulanyp görüň, ýöne arassalaýjynyň görkezmelerindäki görkezmeleri ýerine ýetiriň.

6. Ahyrynda, suwuň ýa-da galyndy arassalaýjynyň yzlaryny aýyrmak üçin akril çarçuwanyň ýüzüni arassa, gury mikrofiber mata bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň.

Akril ramkalaryňyza mümkin boldugyça ýumşak çemeleşmegi ýatdan çykarmaň we ýer ýüzüne zeper ýetmezligi üçin himiki arassalaýjylary ýa-da doňan materiallary ulanmaň.

Akril surat çarçuwalaryny diwara asyp bolarmy?

Hawa, akril surat çarçuwalary, adatça, diwara asylmak üçin niýetlenendir.Adatça, akril surat çarçuwalarynda ulanyjylaryň diwardan asylmagyna rugsat bermek üçin arka tarapynda çeňňekler ýa-da çyzyklar bolar.Akril surat çarçuwasyny nädip gurmalydygyny bilmeýän bolsaňyz, çarçuwanyň görkezmelerini barlaň ýa-da has köp kömek üçin öndürijä ýüz tutuň.

Akril surat çarçuwasynyň iň uly ululygy nämeden ybarat?

Akril surat çarçuwalarynyň iň uly ululygy öndürijä we üpjün edijä baglydyr.Umuman, akril surat çarçuwasynyň iň uly ululygy adatça 36 "x48".Şeýle-de bolsa, bu ululyk öndürijä, üpjün edijä, material we ş.m. baglylykda üýtgäp biler.Has uly akril surat çarçuwalaryny sazlamaly bolsaňyz, has takyk maglumat üçin göni “Jayi Akril” öndürijisine ýüz tutmagyňyz maslahat berilýär.

Akril surat çarçuwalaryny nirede ulanmaly?

Akril surat çarçuwalary, aç-açanlygy we ýeňil tebigaty köp dürli ýagdaýlarda ulanmaga mümkinçilik berýän surat çarçuwasynyň iň meşhur görnüşidir.Akril surat çarçuwalarynyň ulanylmagy üçin aşakdaky ýagdaýlar:

1. Öý bezegi: Akril surat çarçuwalary diwara asylmak ýa-da kitap tekjesinde dynç almak ýaly islendik öý bezegi taslamasy üçin ulanylyp bilner.Aç-açanlygy surat ýa-da çeper eserleri tapawutlandyryp biler we islendik içerki bezeg stili bilen gabat gelip biler.

2. Söwda taýdan ulanmak: Akril surat çarçuwalary, önümi ýa-da hyzmaty görkezýän bildiriş tagtalary ýaly täjirçilik ýagdaýlary üçin hem amatlydyr.Aç-açanlyk, potensial müşderileriň duýmagyny aňsatlaşdyryp, önümi ýa-da hyzmaty tapawutlandyryp biler.

3. Sowgat: Akril surat çarçuwalary, dostlaryňyza we garyndaşlaryňyza sowgat hökmünde dürli suratlar ýa-da çeper eserler bilen jübütlenip boljak özboluşly sowgat görnüşidir.

Umuman aýdanyňda, akril surat çarçuwalarynyň aç-açanlygy we ýeňil tebigaty, olary islendik pursatda ulanyp boljak surat çarçuwasynyň köp taraply görnüşine öwürýär.

Akril surat çarçuwasyny näçe wagtlap ulanyp bolar?

Akril surat çarçuwalary uzak wagtlap ulanylyp bilner, aýratyn hyzmat ömri önümçiligiň hiline, ulanyş şertlerine we tehniki hyzmat usullaryna meňzeş dürli faktorlara baglydyr.Aşakda akril surat ramkalarynyň durmuşy barada umumy maglumatlar bar:

1. Önümçiligiň hili: Akril surat çarçuwalarynyň önümçilik hili, hyzmat ömrüniň esasy faktorlaryndan biridir.Qualityokary hilli akril surat çarçuwalary, adatça, ýokary hilli materiallardan we ajaýyp önümçilik proseslerinden ýasalýar, bu olara has uzak ömrüni kepillendirýär.

2. Ulanyş şertleri: Akril surat ramkalaryny ulanmagyň şertleri olaryň hyzmat ediş möhletine hem täsir eder.Mysal üçin, surat çarçuwasy göni gün şöhlesine ýerleşdirilen bolsa, ultramelewşe şöhläniň täsirinden sary ýa-da döwük bolup biler.Şeýle hem, ramka ýygy-ýygydan bükülse ýa-da ýykylsa, zaýalanmagy mümkin.

3. Bejeriş tertibi: Akril surat çarçuwalarynyň hyzmat ediş tertibi hem örän möhümdir.Çarçuwany yzygiderli süpürmek, tozanyň we tegmilleriň ýygnanmagynyň öňüni alyp biler we şeýlelik bilen çarçuwanyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.Mundan başga-da, akril materialyna zeper ýetirip biljek alkogol ýa-da güýçli kislota we aşgar maddalary öz içine alýan arassalaýjylary ulanmaň.

Umuman aýdanyňda, akril surat çarçuwalary köp ýyllap ýa-da on ýyldan gowrak ulanylyp bilner, ýöne anyk hyzmat möhleti ýokardaky faktorlara görä bahalandyrylmalydyr.

Akril ramkamdaky çyzyklaryň öňüni nädip almaly?

Akril surat ramkalaryny çyzmak aňsat, ýöne çyzmagyň öňüni almagyň birnäçe usuly bar:

1. Arassalanyňyzda ýumşak matany ulanyň: Akril çarçuwanyň ýüzüni arassalamak üçin ýumşak, daralmadyk matany ulanyň.Süpürmek üçin polotensalar ýa-da kagyz polotensalar ýaly abraziw maddalary ulanmaň.

2. Himiki arassalaýjylardan gaça duruň: Akril surat çarçuwalaryny arassalamak üçin ýumşak arassalaýjylary ulanyň.Alkogol ýa-da erginleri öz içine alýan himiki arassalaýjylary ulanmaň, sebäbi olar çyzylmagyna sebäp bolup biler.

3. Akril arassalaýjylary ulanyň: Akril üçin ýörite taýýarlanan arassalaýjylary satyn alyň.Bu arassalaýjylar akril zeper ýetirmän, ýerini netijeli arassalap bilerler.

4. Gün şöhlesiniň täsirinden gaça duruň: Akril çarçuwalary gün şöhlesine sezewar etmekden gaça duruň, sebäbi günüň yssy akriliň has döwülmegine we aňsat çyzylmagyna sebäp bolup biler.

5. Dyzamakdan gaça duruň: Akril surat çarçuwasynyň ýüzüne çyzylmazlyk üçin ýiti zatlar ýa-da ýiti zatlar bilen degmekden gaça duruň.

6. Gurak ýerde saklaň: Akril çarçuwalaryny gurak, çygly ýerde saklaň, sebäbi çyglylyk akriliň üstünde dumanyň döremegine sebäp bolup biler, bu bolsa görüş effektine täsir eder.

Akril surat çarçuwalarynyň görnüşleri haýsylar?

Akril surat çarçuwasy, aç-açanlygy, berkligi we ýeňil tebigaty sebäpli surat çarçuwasynyň meşhur görnüşidir, şonuň üçin öý bezeginde, täjirçilik sergisinde, sungat sergisinde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Akril surat çarçuwalarynyň käbir umumy görnüşleri:

1. Tekiz akril çarçuwasy: Akril çarçuwanyň iň esasy görnüşi, suraty ýa-da arasynda sandwiç çekilen iki sany açyk akril panelden durýar.

2. Stereoskopiki akril surat çarçuwasy: tekiz akril surat çarçuwasyna meňzeýär, ýöne üç ölçegli effekt döretmek üçin surat çarçuwasynyň öňünde birnäçe akril paneller goşulýar.

3. Magnit akril surat çarçuwasy: dört akril panelden durýar, paneliň her tarapy suratyň ýa-da suratyň ortasy bolup bilýän birnäçe güýçli magnit bilen enjamlaşdyrylandyr.

4. Akril çarçuwany süýşüriň: Magnit akril çarçuwa meňzeş, ýöne suratlary ýa-da suratlary üýtgetmegi aňsatlaşdyrmak üçin bir panelde süýşüriň.

5. Köp taraply akril surat çarçuwasy: Üç ýa-da has köp akril panelden, birnäçe surat ýa-da suratlar aýratyn görkezilip bilner.

6. Pearlescent akril surat çarçuwasy: Surat çarçuwasyny has ýagtylandyrmak üçin akril paneline birneme merjen yşyk goşuň.

7. Reňk akril surat çarçuwasy: Dürli wizual effektleri döredip bilýän akril panelde reňk örtügi goşulýar.

Aboveokardakylar akril surat çarçuwalarynyň käbir umumy görnüşleri, dürli ssenariýalar we zerurlyklar üçin dürli görnüşler.

Akril surat çarçuwalary üçin haýsy reňkler bar?

Akril surat çarçuwalary adatça açyk, ak, gara, altyn, kümüş we beýleki reňklerde bolýar.Mundan başga-da, käbir öndürijiler älemgoşar, gül altyn we ş.m. ýaly beýleki reňkleri we dizaýn wariantlaryny hödürleýärler.Bar bolan soňky reňkler öndürijiden öndürijä we satyja görä üýtgäp biler, şonuň üçin satyn almazdan ozal bar bolan reňkleri tassyklamak üçin önümiň beýanyny barlamak ýa-da Jayi Akril bilen habarlaşmak maslahat berilýär.

Akril çarçuwany nädip gaplamaly?

Akril surat çarçuwalaryny gaplamak üçin aşakdaky ädimleri maslahat berýäris:

1. Akril surat çarçuwalaryny arassalaň.Çarçuwanyň gury, tozansyz we kirsiz bolmagyny üpjün etmek üçin çarçuwanyň ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpürmek üçin arassa mata ýa-da kagyz polotensasyny ulanyň.

2. Dogry gaplaýyş materiallaryny tapyň.Çarçuwany goramak üçin köpük tagtasyny ýa-da styrofoam ulanmagy maslahat berýäris.Şeýle hem köpürjikli örtük ýa-da köpük granulalaryny ulanyp bilersiňiz.

3. Akril surat çarçuwasyny gaplaýyş materialyna goýuň.Çarçuwany pugta tagtada ýa-da styrofamda goýuň, onuň pugta berkidilendigine göz ýetiriň.Köpürjikli örtük ýa-da köpük bölejiklerini ulanýan bolsaňyz, çarçuwany ýerleşdiriň we ony gurşap almak üçin ýeterlik material bilen ýapyň.

4. Lenta bilen möhürläň.Akril çarçuwanyň gymyldamazlygy ýa-da zaýalanmazlygy üçin gaplaýyş materialyny berk möhürlemek üçin skotç lentasyny ulanyň.

5. Gaplamany bellik ediň.Daşaýjynyň aýratyn aladanyň gerekdigine göz ýetirmek üçin bukjada "näzik" ýa-da "Akril surat çarçuwasyny" ýazyň.

6. Degişli transport hyzmatyny saýlaň.Ygtybarly iberiş hyzmatyny saýlaň we akril surat çarçuwalaryňyzy dogry dolandyryp we daşap biljekdigine göz ýetiriň.

Aboveokardaky esasy ädimleriň akril surat çarçuwasy.Akril surat çarçuwasyny gaplamak we ugratmak wagtynda barmaly ýerine howpsuz baryp ýetmek üçin seresap boluň.

akril saklaýyş gutusy gaplamak

Akril çarçuwanyň galyňlygyny nädip kesgitlemeli?

Akril surat çarçuwasynyň galyňlygyny kesgitlemek üçin aşakdaky faktorlary göz öňünde tutmaly:

1. Suratyň ululygy: Akril çarçuwanyň galyňlygy, çarçuwanyň suraty berk saklap we tekiz saklamagyny üpjün etmek üçin suratyň ululygyna laýyk gelmelidir.

2. Asmak usuly: Surat çarçuwasyny diwara asmak üçin dyrnaklary ýa-da çeňňekleri ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, çarçuwanyň agramyny goldamak üçin ýeterlik galyňdygyny ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutuň.Galyň akril çarçuwalar has gowy goldaw berýär.

3 Programma: Dürli amaly ýagdaýlar akril surat çarçuwalarynyň dürli galyňlygyna mätäç.Mysal üçin, täjirçilik sergilerinde ulanylýan akril surat çarçuwalary, suraty tomaşaçylaryň degmeginden ýa-da zaýalanmagyndan goramak üçin has galyňlygy talap edip biler.

Umuman aýdanyňda, umumy akril surat çarçuwasynyň galyňlygy 2mm, 3mm, 4mm we 5mm.Suratyň ululygyna we ulanylyşyna görä degişli galyňlygy saýlap bilersiňiz.Haýsy galyňlygy saýlamalydygyňyzy bilmeýän bolsaňyz, hünärmen Jayi Akril öndürijisine ýüz tutuň.

Akril çarçuwa we agaç çarçuwasy

Akril we agaç çarçuwalarynyň hersiniň islegleriňize we islegleriňize baglylykda artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.

Akril surat çarçuwasynyň artykmaçlyklary:

1. Ekranyň arassa effekti: akril surat çarçuwasynyň aç-açanlygy gaty ýokary we gaty aýdyň görkeziş effektini berip biler.

2. Lighteňil we göçme: agaç çarçuwasy bilen deňeşdirilende akril çarçuwasy has ýeňil we ykjam, şonuň üçin wagtlaýyn görkeziş guraly hökmünde has amatlydyr.

3. Güýçli berklik: akril surat çarçuwasynyň materialy gaty çydamly, geýmek we döwmek aňsat däl we uzak wagtlap ulanylyp bilner.

Akril surat çarçuwasynyň kemçilikleri:

1. Dyzamak aňsat: Akril surat çarçuwasynyň ýüzüni çyzmak has aňsat, esasanam uzak möhletli ulanylanda.

2. Statiki päsgelçilige sezewar: Akril surat çarçuwasynyň üstü statiki elektrik energiýasyny siňdirer, şonuň üçin tozan we hapalar bilen hapalanmagy has ähtimal.

Agaç surat çarçuwasynyň artykmaçlyklary:

1. Güýçli durnuklylyk: çarçuwanyň görnüşini uzak wagtlap saklap bilýän agaç surat çarçuwasynyň gurluşy durnuklydyr.

2. Giň ulanylyşy: Agaç surat çarçuwalary dürli bezeg stillerine uýgunlaşyp biler, şeýle hem dürli zerurlyklara görä boýalmagy ýa-da boýalmagy mümkin.

3. Ajaýyp dokumasy: Agaç surat çarçuwasy ajaýyp dokumasy bilen wizual effekt berip biljek tebigy materialdan ýasalýar.

Agaç surat çarçuwasynyň kemçilikleri:

1. Çyglylyga we mör-möjeklere duýgur: Agajyň özi çyglylyga we mör-möjeklere sezewar bolýar.Uzak wagtlap ulanylsa ýa-da daşky gurşaw çygly bolsa, deformasiýa we çüýremek aňsat.

2. Uly agram: akril surat çarçuwasy bilen deňeşdirilende, agaç surat çarçuwasy has uludyr we uzak wagtlap götermek we hereket etmek üçin amatly däl.

Akril çarçuwa we aýna çarçuwa

Akril we aýna surat çarçuwalary, suratlary ýa-da çeper eserleri bezemek üçin ulanylýan umumy materiallardyr.Hersiniň mazmunyna we şahsy islegine baglylykda artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.

Akril çarçuwanyň artykmaçlygy ýeňil, döwmek we zaýalamak aňsat däl.Şeýle hem, aýna surat çarçuwalaryna garanyňda has çydamly we arassalamak aňsat.Mundan başga-da, akril çarçuwanyň ýokary aç-açanlygy bar, aýdyň görkeziş effektini berip biler we suratlaryň ýa-da sungat eserleriniň ýitmegini azaldyp biljek UV çyrasyndan has gowy goragy bar.

Şeýle-de bolsa, akril surat ramkalarynyň käbir kemçilikleri hem bar.Aýna surat çarçuwalaryndan has aňsat çyzýarlar we seresaply tehniki hyzmaty talap edýärler.Şeýle hem, akril statiki elektrik toguna ýykgyn edýändigi sebäpli, käbir adamlar tozanyň ýa-da hapanyň duzagyndan gorkup bilerler.

Aýna çarçuwalar, tersine, has aç-açan, çyzylmaga has az we akril çarçuwalardan has arzan bolmagy artykmaçlygyna eýe.Şeýle-de bolsa, aýna surat çarçuwalary has gowşak, döwülmäge we döwülmäge ýykgyn edýär we seresaply işlemegi talap edýär.

Şonuň üçin ýeňil, çydamly, arassalamak aňsat we has ýokary baha tölemäge garşy däl ramka gerek bolsa, akril çarçuwalar has gowy saýlama bolup biler.Youöne size has aç-açan we arzan surat çarçuwasy gerek bolsa we oňa ideg edip bilýän bolsaňyz, aýna surat çarçuwasy zerurlyklaryňyza has laýyk bolup biler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň