Custörite arassa akril aýakgap gutusy üpjün ediji - JAYI

Gysga düşündiriş:

Bu aýakgap ammaryakril gutyagyr el bilen ýasalan akril materialdan gurlupdyr.Aýakgap ölçegleri diýen ýaly erkeklere we aýallara hyzmat etmek üçin dürli ululykda bar.Uly aýakgaplary (Erkekleriň ululygy 13 we ondan ýokary) we beýik ökjeli saklamak üçin amatly!


 • NOOK element:Y-AB04
 • Material:Akril
 • Ölçegi:13,4 x 9 x 6,3 dýuým
 • Reňk:Arassala
 • Şekil:Gönüburçly
 • MOQ:100 bölek
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Akril aýakgap gutusy öndürijisini arassalaň

  Aýakgaplaryňyzy kaşaňlyk bilen stilde tertipläňgapagy bilen ýörite akril guty.Bu element, gap-gaçlary açman aýakgabyňyzy aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýän ähli tarapdan doly aç-açan.Şeýle hem, kolleksiýaňyzy görkezmäge mümkinçilik berýär.Gapakly guty, aýakgabyňyzy täze ýaly görmek üçin suw geçirmeýän we tozana garşy.Şol bir wagtyň özünde, gutyňyzy has şahsylaşdyrmak üçin gutynyň üstünde isleýän logotipiňizi hem düzüp bilersiňiz.

  Çalt sitata, iň gowy bahalar, Hytaýda öndürildi

  Customöriteleşdirilen akril aýakgap görkeziş gutusyny öndüriji we üpjün ediji

  Bizde giň zat barýörite görkezilen akril gutysaýlamak üçin.

  akril köwüş ekrany
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Kolleksiýaňyzy arassa we tertipli saklaň, zawodymyzdan akril aýakgap gutusy çekiş şkafy.Aç-açan aýakgap gutulary, köwşüňiziň dişlenmezligi we degişli jübütlerde bolmagy üçin ajaýyp.Aýallaryň aýakgaplary, stiletto ýa-da sandal, erkekleriň köýnek aýakgaplary, dizaýner ýa-da saklaýan tälimçiler, şeýle hem debriya bag sumkalary, guşak ýa-da jadylaýjy enjamlar üçin ajaýyp.Programmalaryň giň toplumy bar we has köp ulanyş usullary gözlegiňize garaşýar.

  Aýakgaplaryňyzy Lýuks bilen stilde tertipläňAkril displeý gutusy.Bu element, gap-gaçlary açman aýakgabyňyzy aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýän ähli tarapdan doly aç-açan.Şeýle hem kolleksiýaňyzy görkezmäge mümkinçilik berýär.Bu arassa aýakgap gutusy agyr aýakgap gutusy, ýasalan akril bilen gurlup, dürli aýakgaplary üpjün etmek üçin dürli ululykda elýeterlidir.Spaceer çäkli bolsa, olary gapdala goýup ýa-da ýygnap bilersiňiz.Her aýakgap ekranynda iň gymmatly aýakgaplaryňyzy gorap saklamak üçin akril gapak bar.Şeýle hem şkafyňyza döwrebap rahatlyk duýgusyny getirýär.Uly ululygy erkekleriň ýa-da aýallaryň aýakgaplaryny saklap biler.

  akril aýakgap gutusy

  Önüm aýratynlygy

  Ultra Clear

  Aç-açanlygyny saklaýan we wagtyň geçmegi bilen sary reňkli premium derejeli ultra-akril ulanyp elde ýasalan.Akrilimiz aýna ýaly açyk, 95% -e çenli aýdyňlyk.

  Gowy ventilyasiýa

  Customörite laýyk gapak, aýakgabyňyzyň ysyndan gaça durmak üçin aýakgabyňyzyň kislorod almagyna mümkinçilik berýän tersine 2 şemalladylýan açyk lazer bilen kesilýär.Bu üýtgeşik dizaýn, aýakgabyňyzyň ömrüni gorap saklaýar we birnäçe ýyllap goraýar.

  Stackable

  Agyr akril aýakgap gutulary berkdirilip, egilmez we döwülmez.El bilen ýygnalan we ýalpyldawuk goşmaça galyň akril.Halaýan krossowkalaryňyzy has gowy görkezmek.

  Beýleki ulanyşlar

  Bu köptaraply gutular ammar sungaty we senetçilik önümleri, kitap ýazmak, geýim, esbaplar we beýleki bezeg önümleri üçin hem ajaýyp.Mümkinçilikler sansyz.

  Üýtgeşiklikler

  Erkekleriň we aýallaryň aýakgaplaryna, şeýle hem beýik depeler, nasoslar, pes aýakgaplar we ş.m. ýaly uzyn aýakgaplara laýyk gelýän köp ululykda bar.

  Luxörite lýuks akril aýakgap gutusy, Uly:

  Aýakgap saklamagyň ajaýyp usuly

  Bu aýakgap gutusy ýokary hilli akril bilen elde ýasalan

  Adaty aýakgap ululygyny diýen ýaly saklap bilýär

  Kärende edilen akril gapak, aýakgaplary birnäçe ýyllap saklamaga kömek edýär

  Gutyny açmak zerurlygy bolmazdan aýakgaplaryňyzy aňsatlyk bilen görüň

  Bu arassa aýakgap gutusy, çäkli neşir kolleksiýaňyzy görkezmäge mümkinçilik berýär

  Uly ölçeg 13,4 "x 9" x 6.3 "

   

  akril magnit aýakgap gutusy

  Magnit bilen akril aýakgap gutusy

  https://www.jayiacrylic.com/acrylic-box/

  Çyzgyly akril aýakgap gutusy

  Omörite sargyt gurşun wagty

  Bu adaty ululykdaky akril gutular gapakly / çekme / magnit bilen sargyt etmek üçin we adatça 4-6 iş gününde iberilýär.

  Sargydyňyz has ir gerek bolsa, bize ýüz tutuň we sizi ýerleşdirmek üçin elimizden gelenini ederis.

  Customhli adaty sargytlarda bolşy ýaly, aýrylýan gapakly bu akril gutular yzyna gaýtarylmaýar.

  Düzeltmegi goldaň: biz düzüp bilerisululygy, reňki, stilitalaplaryňyza görä zerur.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen Huizhou Jayi Akril Products Co., Ltd. dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşdirilen akril öndüriji.6000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdany we 100-den gowrak hünärmen tehnik.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyş, degirmen, polat, bökdençsiz termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, üflemek we ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 80-den gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  akril displeý zawody

  Şahadatnama

  JAYI SGS, BSCI, Sedex şahadatnamasyny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

  akril displeý kepilnamasy

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly dünýä belli markalardyr.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we beýleki 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

  Müşderiler

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Akril gutularyň artykmaçlyklary näme?

  Akril gutynyň peýdalary Önümleriňizi saklamak üçin açyk akril gutulary ulanmagyň köp peýdasy bar we bölek satuw dükanlarynda önümleriňizi howpsuz, ygtybarly we owadan görkezmek üçin displeý gutusy ýaly idealdyr.Garnituralar, gaplanan süýjüler, gözellik önümleri, şaý-sepler we bezegler ýaly zatlar açyk akril gutularda ajaýyp görkezilýär.

  Akril displeý gutulary, önümleriňizi tozandan, galyndylardan, tozandan we suwdan gorap, hilini saklamaga kömek edýär.Şol bir wagtyň özünde, hammamda ýa-da aşhanada pagta toplaryny, sabyny, aşhana enjamlaryny we beýleki öý hajathanalaryny saklamak üçin ulanyň.Hereket etmek we tertipleşdirmek aňsat, akril gutular zatlary tertipli saklaýar we yzygiderli üýtgeýän dinamiki wizual displeýler üçin pozisiýalaryny aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar.

  Akril gutular güýçlimi?

  Hawa, akril gutular çydamly we ygtybarlydyr.Aýna gutulara täsire çydamly alternatiwa hökmünde amatly, olar aýna gutyndaky kärdeşlerine garanyňda has güýçli, döwülmäge we elementlere we eroziýa çydamly.Akril gutular dükanyň içindäki displeýler üçin iň oňat çözgüt bolup, döwülmäge çydamlylygy sebäpli, wizual prezentasiýa üçin akylly wariant bolýar.Akril gutulary aýna bilen deňeşdireniňde döwmek üçin ep-esli güýç gerek, şonuň üçin diňe bir satyjy üçin has ygtybarly bolman, tygşytly we uzak möhletli maýa goýumdyr.

  Akril displeý gutulary elektronikada, elektrik enjamlarynda, gündelik zerur zatlarda, senet sowgatlarynda, hrustal önümlerde we ş.m. giňden ulanylýar we korporatiw sergilerde hem ulanylyp bilner we önümiň görkezilmegini has ýagtylandyrmak üçin birnäçe stil bilen dizaýn edilip bilner.Akril butik displeýi sarp edijileriň ünsüni we gyzyklanmasyny özüne çekdi.

  Akril gutynyň artykmaçlyklary

  1. Akril ýokary aç-açanlyk aýratynlyklaryna eýedir we aýdyňlygy 92% -e ýetýär.Şol bir wagtyň özünde, akril material gaty, döwmek aňsat däl we dürli özleşdirme zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän açyk reňkde bolýar.

  2. Akril guty dürli ýörite şekilleri özleşdirmegi goldaýar, lazer kesýän maşynyň üsti bilen akril islän görnüşiňize nagyşlanyp bilner, bu bolsa akril displeý gutusynyň görnüşini has şahsylaşdyryp we arassalap we başgaça görünip biler.

  3. Aç-açan akril gutynyň egri gyrasy tekiz we ýokary takyklykly lazer kesiji maşyn, eliňize zyýan bermezden akril gyrasyny tekiz we tegelek edip biler.

  Akril guty hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

  Akril displeý gutularymyzyň / akril sowgat gutularymyzyň hemmesi özleşdirildi, daşky görnüşi we gurluşy zerurlyklaryňyza görä şahsylaşdyrylyp bilner, dizaýnerimiz hem gaty ökde, önümiň hakyky ulanylyşyna görä göz öňünde tutar we iň oňat hünärmen bilen üpjün eder maslahat.Şol bir wagtyň özünde, akril gümrük önümleriniň lomaý öndürijisi bolanymyz üçin, her bir element üçin MOQ talaby bar, iň bolmanda100 bölekululygyna / reňkine.

  Akril gutynyň özleşdirilmegi barada

  Akril displeý gutulary üçin anyk talaplaryňyz ýok bolsa, önümleriňizi bize bermegiňizi haýyş edýäris, hünärmen dizaýnerlerimiz size dürli döredijilik çözgütleri hödürlär, iň gowusyny saýlap bilersiňiz, OEM we ODM hyzmatlaryny hem hödürleýäris.