Akril ammar gutusyny ýörite lomaý arassalamak - JAYI

Gysga düşündiriş:

Bu kosmetikaakril gutyamatly tutawaçly göçme ululykda.Easyeňil görünmek üçin arassa dizaýn, size zerur zatlary has anyk görmäge we ähli kosmetika we şaý-sepleriňizi ajaýyp geýim stolunda tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Lomaý bahadan ýörite arassa akril saklaýyş gutusyny alyňJIAYI Akril!Diňe akril däl, sazlap bilersiňizmakiýa storage saklaýyş gutusygörnüşi, ýöne dizaýny we reňki hem.Haýsy dizaýny saýlasaňyzam, akril gutular toparymyz ony siziň üçin ýasar.Senet edip bilersiňýörite akril saklaýyş gutularyçalt we gaplaýyş müşderilerimize hödürleýän beýleki hyzmatlarymyzy saýlaň.

f size dizaýn bilen baglanyşykly kömek gerek, biz size bu mugt kömek edip bileris.


 • NOOK element:JY-AB02
 • Material:Akril + metal + deri
 • Ölçegi:5.9 x 6,5 dýuým
 • Reňk:Arassala
 • Agramy:1,28 funt
 • Tutuş / leňňer:Merkez
 • Gurnama görnüşi:Mugt durmak
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  katalog göçürip almak

  Haryt bellikleri

  Hytaý akril ammar gutusy üpjün ediji

  Bu aýdyň akrilýöriteleşdirilen gutyulanmak gaty amatly we isleýän zadyňyzy çalt tapyp bilersiňiz.Uzak möhletli ulanylandan soň tegmiller bar bolsa, şu wagt daşky görnüşe we ulanylyşyna täsir etmek hakda kän alada etmegiň zerurlygy ýok.Diňe ýumşak sabyn we ýyly suw taýýarlamaly, tegmilleri aňsatlyk bilen süpürip bolýar.Öýüňizde makiýaup gurnaýjysy gelende ulanmaga taýyn hiç hili gurnama talap edilmeýär.

  1. Ykjam we moda dizaýny, kosmetikaňyzy düzmek ýakymly

  2. highokary hilli akril materialdan, çydamly we degmek üçin amatly

  3. Bu kosmetika ammary, köp kosmetika serişdesi bolan adam üçin ýörite döredildi

  4. Täze we ýokary hilli marka, iň gowy saýlan zadyňyz bolar

  https://www.jayiacrylic.com/clear-acrylic-cosmetic-organizer-storage-box-china-manufacturer-jayi-product/
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Buýörite akril gutyuly göwrümli kiçijik beden, makiýaup gurnaýjy estetiki çin, kontakt ýeriňizi tygşytlaýar we paltany arassa edýär.Şol bir wagtyň özünde, kiçi göwrüm transport çykdajylaryny hem azaldyp bilýän transport üçin amatlydyr.Köpugurly ammar, bu islendik otagda, stollarda, geýimlerde ýa-da stollarda ulanmak üçin amatly we şaý-sepleriňizi we kosmetika serişdeleriňizi bir ýerde tertipleýär.Biz Hytaý akril şaý-seplerini saklaýan guty öndüriji,adaty akril displeý gutusyöndüriji, çin göçme makiýaup saklaýjy üpjün ediji, çin akril saklaýyş gutusy zawody we çin aç-açan makiýaup gurnaýjy öndüriji.

  • Simönekeý ammar: Bugapagy bilen akril saklaýyş gutusytoý funksiýalary, bejergiler, “Candy Mini” sowgatlary we ş.m.Şeýle hem, makiýaup galamlary, dodaklaryň reňki, maskaras we başgalar ýaly kosmetiki önümleriňizi tertiplemek üçin ulanyp bilersiňiz;Şeýle hem bu aýal, ýetginjek ýa-da gyz üçin ajaýyp sowgat eder

  • Arassalamak aňsat: Sabyn we suw bilen ideg etmek we arassalamak aňsat;Aç-açan akril diwarlar gutynyň mazmunyny aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär.Açyk dizaýn, önümleriňizi tozandan we galyndylardan halas edip, içindäki zatlary görmäge mümkinçilik berýär

  • GATNAŞYK: Müşderilerimiz üçin iň amatly bahadan diňe iň oňat akril materiallardan gowy önümleri öndürmäge çalyşýarys!Haýsydyr bir sebäbe görä önümimizden düýbünden razy däl bolsaňyz, müşderiniň wekili bilen habarlaşyň we ony dogry edeliň

  Iň oňat hilli material, akril ammar gutusyny taýýarlamakda ulanylýar, görnüşi, ululygy, ýerleşişi, dizaýny, ölçegleri we başga-da köp taraplaýyn özleşdirilýär!

   

  https://www.jayiacrylic.com/clear-acrylic-cosmetic-organizer-storage-box-china-manufacturer-jayi-product/

  Önüm aýratynlygy

  Saklamak çydamly gurluşyk

  Kosmetika üçin bu guty gaty güýçli akril materialdan ýasalýar, çydamlylygydyr.Akril kosmetiki guramaçylarymyz we ammar gutusy hünärmenler tarapyndan elde ýasalýar, bu her bir eseriň özboluşly stili we özüne çekijiligi bilen özboluşly ownuk jikme-jiklikleriň bardygyny aňladýar, kosmetiki guramaçyny “lego minifigure” displeýi hökmünde goýup bilersiňiz, 95% geçiriş has açyk görkezip biler halaýan kolleksiýalar we size 360 ​​° düşnükli görnüş berýär, hiç tarapdan wizual çäklendirme ýok.

  Klassiki we özboluşly daşky görnüşi

  Kosmetiki ammar gutusynda diňe bir aňsatlyk bilen götermek üçin ajaýyp gaýyş we demir çelek däl, eýsem ähli zatlaryňyzy saklamak üçin slaýd örtügi hem bar, şonuň üçin tertipli we tertipli.

  Uly mümkinçilik

  Bu kosmetiki ammar, äýnekleriňizi, pomada we beýleki ownuk zatlary aňsatlyk bilen saklap bilýän uly kuwwata eýedir.

  Ulanmak aňsat

  Esassyz ýerleşdirmek üçin kosmetiki guramaçylary we ammarlary ýygnamak ýa-da sökmek hökman däl.Bu aýdyň dizaýn, bu kosmetiki ammar gutusynyň içinde saklan zatlaryňyzy görmegi aňsatlaşdyrýar.

  Ldeal sowgat

  Kosmetiki ammar gutusy aýallara islendik ýubileý sowgadydyr.Mysal üçin, söýgüliler gününde gyzyňyz üçin, aýalyňyz üçin doglan gün sowgady ýa-da dostuňyz üçin ajaýyp sowgat.

  Düzeltmegi goldaň: biz düzüp bilerisululygy, reňki, stilitalaplaryňyza görä zerur.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen Huizhou Jayi Akril Products Co., Ltd. dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen hünärmen akril öndüriji.6000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdany we 100-den gowrak hünärmen tehnik.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyş, degirmen, polat, bökdençsiz termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 80-den gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

  Şahadatnama

  JAYI SGS, BSCI, Sedex şahadatnamasyny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

  akril displeý kepilnamasy

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz, Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly meşhur markalardyr.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

  Müşderiler

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gulplanyp boljak akril gutularyň artykmaçlyklary näme?

  Bölek satuw şertlerinde örän peýdaly, gulplanyp boljak akril gutular ýokary bahaly zatlar üçin ygtybarly we ýumşak prezentasiýa berýär.Köp sanly ululykda bar bolan gulplanyp boljak akril gutular, ygtybarly harytlaryňyzy ygtybarly üpjün etmek bilen bir hatarda gymmatly harytlaryňyzy görkezer.Wizual displeýler dükanyň içindäki dürli ýerlerde ýerleşýändigi sebäpli, töweregindäki işjeňlige gözegçilik etmek kyn.Inwentarlary gulplap boljak akril gutynyň içine ýerleşdirmek, önümleriňiziň ogurlykdan goranmagyny üpjün etmek üçin goşmaça howpsuzlyk bilen adaty akril gutynyň iň az, häzirki zaman görkezilmegini üpjün edýär.Elektronika, şaý-sepler, öý täzelikleri, esbaplar, egin-eşik, kosmetika we başgalar üçin ajaýyp.

  Akril gutular güýçlimi?

  Hawa, akril gutular çydamly we ygtybarlydyr.Aýna gutulara täsire çydamly alternatiwa hökmünde amatly, olar aýna gutyndaky kärdeşlerine garanyňda has güýçli, döwülmäge we elementlere we eroziýa çydamly.Akril gutular dükanyň içindäki displeýler üçin iň oňat çözgüt bolup, döwülmäge çydamlylygy sebäpli, wizual prezentasiýa üçin akylly wariant bolýar.Akril gutulary aýna bilen deňeşdireniňde döwmek üçin ep-esli güýç gerek, şonuň üçin diňe bir satyjy üçin has ygtybarly bolman, tygşytly we uzak möhletli maýa goýumdyr.

  Saklamak üçin haýsy gutular iň gowusy?

  Akril gaplarsaklamak üçin amatly gutulardyr, sebäbi olar aňsatlyk bilen saklanýar we zatlaryňyzy çyglylykdan, yssydan we içeri girmäge synanyşýan başga zatlardan has gowy goraýar.Şeýle hem lentany gaplamak barada alada etmeli däl, sebäbi akril gaplar öz-özünden möhürlenýär.

  pdf

  Akril makiýaup saklaýyş gutusy katalogy