Omörite akril dört oýun zawody - JAYI

Gysga düşündiriş:

Thenusgawy akril oýun “Connect Four” “Lýusit” akrilinden ýasaldy, “grid” we “Checker Piece” -ni öz islegiňize görä düzüp bilersiňiz, bu oýnuň ýylboýy bezeg görnüşinde saklanmagyna mümkinçilik berýär.JAYIAkril adatyZawodHytaýda NO.1 Strategiki Geňeş oýunlaryny öndüriji.Esasy oýun önümlerimizKüşt, Yzky görnüş, Tumbling diňi, X we O., 4 birikdiriň, Küşt tagtasy, Şaşkawe başgalar.JAYI Akril 2004-nji ýylda esaslandyryldy, öňdebaryjylardan biridirakril tagta oýnyHytaýda öndürijiler, zawodlar we üpjün edijiler, OEM, ODM, SKD sargytlaryny kabul edýärler.Dürli akril oýun görnüşleri üçin önümçilikde we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz bar.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.


 • NOOK element:JY-AG02
 • Material:Akril
 • Reňk:Reňkler / Custöriteleşdirilen
 • Garnituralar:42 sany kompýuter çipleri each her reňk 21 sany ; Iki reňk
 • Bukja:PP sumkalar + aýratyn aýratyn guty + ekspress karton
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Katalog ýüklemek

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Akril dört öndüriji

  Lýuks akril birikme 4 oýun häzirki zaman oýun toplumlarynda iň esasydyr.Bu maşgala gyzykly 4 oýun bilen oýnuňyzy dowam etdiriň.Bu kaşaň lýusit oýny galyň akril we oýun bölekleri lýusitiň iki adaty reňkidir.Bu oýun maşgala we dostlar üçin ajaýyp sowgat.

  Nostalgiýa täze, ýumşak dizaýn bilen dört tagt oýunlaryny birleşdirýär.Şonuň üçin ajaýyp, oýunlar gutarandan soň sungat obýekti bolup hyzmat edýär.

  Çalt sitata, iň gowy bahalar, Hytaýda öndürildi

  Customörite akril öndüriji we üpjün ediji dört oýny birleşdirýär

  Saýlamak üçin dört sany akril birikmämiz bar.

  Akril 4 oýun
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Oryörite akril dört oýun ululygy

  Islegleriňize we islegleriňize görä “Connect 4” oýunlarynyň adaty ululygyny goldaýarys.Her kimiň islegleriniň we giňişlik çäklendirmeleriniň dürli bolup biljekdigine düşünýäris, şonuň üçin şahsylaşdyrylan ululyk görnüşlerini hödürleýäris.

  Akril dört ululyk

  Custörite akril birikme 4 gözenek we barlaýjy bölek reňki

  Grid we Checker böleklerini islegleriňize görä dürli reňklerde düzüp bileris.Toruň reňkini sazlamak bilen kompaniýaňyzyň ýa-da guramaňyzyň markasyna degişli ediň.

  Akril dört set

  Custörite akril birikme 4 gaplama gutusy ýokarky we guty aşagy

   Kompaniýaňyzyň ýa-da guramaňyzyň gözýetimini görkezmek üçin gutyňyzyň ýokarsyny düzüň.Boxörite guty aşagy oýnuňyzy görkezýär we öz habaryňyzy döretmäge mümkinçilik berýär.

  akril 4 oýun
  akril 4 tagta oýun

  Hususy şahsylaşdyrylan akril birikmesi Dört

  Jayi, aýratyn zerurlyklaryňyza we şahsy islegleriňize laýyk “Connect Four” oýunlaryny özleşdirmegi goldamakdan has hoşal.Her kimiň oýun talaplarynyň üýtgeşikdigine düşünýäris, şonuň üçin üýtgeşik “Connect 4” oýunyny alyp bilersiňiz, çeýe özleşdirme opsiýalaryny hödürleýäris.

  Diwar akril birikmesi 4
  https://www.jayiacrylic.com/custom-classic-acrylic-connect-four-game-factory-jayi-product/
  dört tagtany birikdiriň
  “Lucite Connect Dört”
  Lýuks dört birikdirýär
  https://www.jayiacrylic.com/custom-classic-acrylic-connect-four-game-factory-jayi-product/
  Yzygiderli 4
  Lucite Connect 4
  https://www.jayiacrylic.com/custom-classic-acrylic-connect-four-game-factory-jayi-product/
  Akril we metal birikmesi 4
  şahsylaşdyrylan Connect 4
  Dört akril birikdiriň
  Şahsylaşdyrylan Dört
  Uly ululyk 4
  edbf150f-381b-448b-8a17-eef5072ea87a
  Dört sany birikdirme

  Akril birikme 4 gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

  Aýratynlaşdyrma zerurlyklaryňyzy we pikirleriňizi bize habar beriň we size “Connect 4” oýunlaryny özleşdirmek hyzmatyny hödürlemekden we şahsy stiliňize we islegleriňize laýyk gelýän özboluşly oýun almagyňyzy üpjün ederis.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen Huizhou Jayi Akril Products Co., Ltd. dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen hünärmen akril öndüriji.10,000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdanyndan we 100-den gowrak hünärmen tehnikden başga.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyşlary, degirmen, polishing, bökdençsiz termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, üflemek we ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 80-den gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  zawod

  Şahadatnama

  JAYI ISO9001, SGS, BSCI we Sedex şahadatnamalaryny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz, Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly dünýäde meşhur markalar.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we beýleki 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

  Müşderiler

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 微 信 图片 _20220616165724

  Akril tagtanyň oýun katalogy

  Dört tagt oýnuny birleşdirmek üçin näçe bölek?

  Iki oýunçy hem başlaýar21 meňzeş bölekwe dört birikdirilen bölekleriň hataryna ýeten ilkinji oýunçy oýunda ýeňiş gazandy.42 erkek adamyň hemmesi oýnalsa we hiç bir oýunçynyň yzly-yzyna dört bölegi ýok bolsa, oýun çekilýär.

  Dört baglanyşyk oýnunda näçe mümkin hereket bar?

  “Dört baglanyşyk” oýnunyň çylşyrymlylygynyň bir çäresi, mümkin bolan oýun tagtasynyň pozisiýalarynyň sanydyr.Klassiki “Connect Four” üçin 7 sütünli, 6 hatar beýik setde oýnalanlar bar4,531,985,219,092 wezipe0 bilen 42 bölek aralygyndaky ähli oýun tagtalary üçin.

  Dört tagtany birleşdirmegiň maksady näme?

  Oýunyň maksady birinji bolmaköz nyşanlarynyň dördüsiniň keseligine, dikligine ýa-da diagonaly çyzygyny emele getirmek.“Dört baglanyşyk” çözülen oýun.Ilkinji oýunçy elmydama dogry hereket etmek bilen ýeňip biler.

  Oýun haçan dört oýlap tapyldy?

  Oýun ilkinji gezek fewral aýynda Milton Bredli tarapyndan “Connect Four” söwda belligi astynda satyldy1974.

  Cdört gezek birikdiriň, oýun haçan gutarýar?

  Oýun “gutardy” hasaplanýaroýunçylaryň biri öz reňkli disklerinden 4-sini diagonally, keseligine ýa-da dikligine almagy başarsa;.

  “Connect 4” oýny näme?

  Birikdirmek-dört“Tic-tac-toe” iki oýunçy ýaly oýun, onda oýunçylar dik tagta 7 sütün we 6 hatar beýiklikde bölekleri ýerleşdirýärler.

  “Connect 4” -i gazanmagyň hilesi näme?

  4-nji baglanyşyk üçin ýeňiş strategiýalary

  Garşydaşyňyzyň hereketlerini çaklaň.

  Positionseriňizi ortada saklaň.

  Oýun gutarýan ýerlere göz aýlaň.

  Oýun gutarýan ýeriň aşagynda göni oýnamaň.

  Mümkin boldugyça çeňňek howplaryny ulanyň.

  '7 ′ formasiýa dörediň.