Custörite akril ýumruk diňiniň oýun toplumy - JAYI

Gysga düşündiriş:

Maşgala halaýanýykylan diň oýnyakril bloklaryň spektrinde gaýtadan göz öňüne getirildi.Birnäçe sagat gyzykly hödürleýän owadan otag merkezi.Toplum aakril gutyny arassaladiňiňizi tertipli saklamak üçin.JAYI Akril2004-nji ýylda esaslandyryldy, öňdebaryjylardan biridirakril tagta oýun öndürijileri, OEM, ODM, SKD sargytlaryny kabul edýän Hytaýdaky zawodlar we üpjün edijiler.Dürli üçin önümçilik we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz barAkril oýun görnüşleri.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.


 • NOOK element:JY-AG03
 • Material:Akril
 • Blok ölçegi:75 * 25 * 15mm (L * W * H) ýa-da adaty
 • Blok mukdary:30/48/54 bölek
 • Akril gutynyň ululygy:85 * 85 * 248mm (L * W * H) ýa-da adaty
 • Gaplamak gutusynyň ululygy:305 * 135 * 145mm (L * W * H) ýa-da adaty
 • Gaplamagyň agramy:2.1kg
 • Reňk opsiýalary:Ak, gara, açyk ýa-da ýöriteleşdirilen reňkli
 • Standart gaplama:Akril guty → PP gorag filmi → Styrofoam → leeke karton guty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Katalog ýüklemek

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Custörite akril ýykylan diň önümleri

  “Akril Tumble Tower Game”, elde ýasalan kristal arassa akril oýny.Toplaýyş diňimiziň enigma oýunlar toplumy, 30/48/54 lazer bilen kesilen kiçijik oýun bölekleri we diňiňizi täzeden dikeltmäge kömek edip boljak açyk akril ammar bilen doly.Her toplum aýna ýaly görünmek üçin elde ýasalan we ýalpyldawuk.Lýuksdaky iň ajaýyp we islendik jaý üçin ajaýyp oýun.

  Çalt sitata, iň gowy bahalar, Hytaýda öndürildi

  Customörite akril ýykylan diň oýun önümlerini öndüriji we üpjün ediji

  Bizde saýlamaly giň akril oýun önümlerimiz bar.

  Akril jenga klassiki oýun v

  Akril Tumble Tower Set ajaýyp maşgala oýny bolup, häzirki zaman oýun otagynyň bezegine häzirki zaman reňk goşýar.Açyk reňkli akrilden ýasalan bu ýykylan diň, uzak möhletli hilini kepillendirýär.Baý Lýusit reňki, häzirki zaman dizaýnyna goşup, ony görkezmek üçin ajaýyp döwrebap oýun edýär.Açyk reňkde, bu Lýusit ýykylan diň açyk akril gap bilen gelýär.

   

  Akril jenga klassiki oýun b

  Önüm aýratynlygy

  Iň ýokary hilli akril we çagalar üçin howpsuz

  Tumble diň Bloklary, NON-Zäherli, Bölünmeýän we uzak dowamly çydamlylygy üpjün edýän premium akril önümden ýasalýar.El bilen ýasalan, Blok burç gyralary jikme-jik tegelek we goşmaça tekiz bolup, çagalaryňyz we maşgalaňyz üçin howpsuz edýär.Maşgala çäreleriniň we dostlaryň oturylyşyklarynyň arasynda gyzykly dynç alyş wagtyny üpjün ediň.

  Ajaýyp maşgala oýny we topar oturylyşygy

   

  Biziň ýykylan diňler toplumymyz, dürli ýaşdaky adamlar, çagalar, çagalar, ulular, maşgala ýaly oýnamak aňsat.Ageaş aratapawudyny öz içine alýan iň gowy maşgala işjeňligi.Toplumy şahsylaşdyryp, oýnamak üçin dostlaryňyzyň töweregine ýygnap bilersiňiz.Scoreboard, Marker Pen we Dice bilen, Dice, White Scoreboard, Marker Pen-i oýna goşup, öz düzgünleriňizi düzüň.Çylşyrymly we hemmeler üçin oýnamak aňsat däl.

   

  Göçme dizaýn

   

  Bu akril ýykylan diň oýun toplumy, akril blokyň hemmesini saklamaga mümkinçilik berýän tutawaçly ýokary hilli arassa akril gap bilen üpjün edilýär.Dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz bilen ýokary hilli wagt geçirip, akril ýykylan diň “Game Set” -i islendik ýere alyp bilersiňiz.Arassalamak hem aňsat.

   

  Ajaýyp sowgat we 100% kanagatlanarly

   

  “Klassiki akril stacking oýunlary” dostlaryňyz, çagalaryňyz üçin ajaýyp sowgat.Taraplar, “BBQ”, “Tailgating”, “Topar wakalary”, “Toýlar”, “Kemping” we başgalar üçin ajaýyp topar ýapyk ýa-da açyk oýun, “Tumble Tower Set” boş wagtyňyz üçin esasy bolup biler!Satuwdan soň 100% abatlamagy we çalyşmagy teklip edýäris.Islendik sorag, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

   

  JAYI OAMUNLAR

   

  2004-nji ýyldan bäri dünýäde iň oňat däp bolan oýun oýnamak. Oýunlarymyz, jikme-jikliklere üns bermek bilen ýokary hilli durnukly materiallar bilen ýasaldy.JAYI oýunlary, durmuşyň iň kyn kynçylyklaryny başdan geçirýän mätäç çagalara kömek etmek üçin Oýnawaç gaznasyna wagt we serişdeleri bagyşlaýar

   

  Düzeltmegi goldaň: biz düzüp bilerisululygy, reňki, stilitalaplaryňyza görä zerur.

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen Huizhou Jayi Akril Products Co., Ltd. dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen hünärmen akril öndüriji.6000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdany we 100-den gowrak hünärmen tehnik.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyşlary, degirmen, polishing, bökdençsiz termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, üflemek we ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 80-den gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  zawod

  Şahadatnama

  JAYI SGS, BSCI we Sedex şahadatnamasyny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

  akril displeý kepilnamasy

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz, Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly dünýäde meşhur markalar.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we beýleki 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

  Müşderiler

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • pdf

  Akril tagtanyň oýun katalogy

  Hköp blok ýykylan diňde?

  Umbleykylan diňler toplumy51 akril blokminara gurlan.Oýunyň maksady, ýykylan diňi sökmek we bloklary ýitirmän ýa-da ýykylan diňiň ýykylmagyna sebäp bolmazdan täzeden gurmak.

  Umbleykylan diňi nädip oýnaýarsyňyz?

  Minarany guran oýunçy oýuna başlaýar.Iň ýokary gatly gatyň aşagyndan bir bloky aýyrmak üçin nobata duruň we minaranyň ýokarsynda aşakdaky bloklara dogry burçda ýerleşdiriň.Bloky aýyrmak üçin bir gezek eliňizi ulanyň.Islän wagtyňyz eliňizi çalşyp bilersiňiz.

  Tumbling diňinde nämeler bar?

  Bu element hakda.TOWER-i dostuňyz ýa-da maşgalaňyz bilen guruň - Oýunçylar nobat ýa-da kartoçkalary saýlamak üçin nobatçylyk edýärler.Zar we kartoçkadaky haýwan haýsy bloky aýyrmalydygyny aýdýar.

  Jenga bilen ýykylan diň birmeňzeşmi?

  Asyl Tumble Tower oýny Jenga boldy, Afrikada oýlanyp tapyldy we adyny suwahili sözünden 'gurmak' sözünden aldy.Nusgawy oýun häzirki döwürde meşhurlyk gazanyp, hakyky maşgala söýgüsine öwrüldi.Asyl Jenga şuňa meňzeş önümleriň köpüsini, şeýle hem oýnuň ägirt görnüşlerini döretdi.