Akril diwara gurlan displeý meselesi - JAYI

Gysga düşündiriş:

BiziňkiAkril diwar ekranySport Memorabilia-ny görkezmegiň ajaýyp usulydyr. Bir ululygy beýsbol, basketbol, ​​futbol, ​​futbol, ​​hokkeý we ş.m. ähli sport formalaryna laýyk gelýär.Thediwara gurlan akril displeýbaýdaklary, formalary, aspiranturalary, sport ýadygärliklerini, kollektiwleri we ýadygärlikleri görkezip biler.

Akril diwara gurlan displeýimiziň hemmesi adaty, Daş görnüşi we gurluşy talaplaryňyza görä dizaýn edilip bilner, Dizaýnerimiz amaly amaly göz öňünde tutup, size iň oňat we hünärli maslahat berer.Iň bärkisi, her element üçin MOQ bar100PCSululygyna / reňkine / elementine.

JAYI AKRILIK2004-nji ýylda esaslandyryldy we öňdebaryjylardan biridirakril adaty displeýHytaýda öndürijiler, zawodlar we üpjün edijilerOEM, ODM, weSKD sargytlary.Dürli akril önüm görnüşleri üçin önümçilikde we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz bar.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.


 • NOOK element:JY-AC02
 • Material:Akril
 • Ölçegi:31,25 "L x 23.25" W x 1.5 "D.
 • Reňk:Arassala
 • MOQ:100 bölek
 • Töleg:T / T, Western Union, Söwda kepilligi, Paypal
 • Önümiň gelip çykyşy:Huizhou, Hytaý (materik)
 • Gämi porty:Guan Guangzhouou / Şençzhenen porty
 • Gurşun wagty:Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin 15-35 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Akril diwara gurlan displeý kassasy öndüriji

  Bu diwar gurnamasyny ulanyňkorpus diwara asylan ýa-da ygtybarly gapdalda ýerleşdirilen kiçi zatlary we yzlary görkezmek üçin!Budiwara gurlan akril displeý5 mm galyňlykdaky arassa akril bilen ýalpyldawuk gyralary bar, pleksiglas gapagynyň aşagyndaky howpsuz ýagdaýda görkezilen zatlary doly görkezýär.Akril, görkezilen zatlarda gönüden-göni ýa-da tozan emele gelmeginiň öňüni almaga kömek edýär, ekranda bolsa olary gowy ýagdaýda saklaýar!JAYI ACRYLIC hünärmenakril önümleri öndürijiHytaýda.

  Çalt sitata, iň gowy bahalar, Hytaýda öndürildi

  Öndüriji we üpjün edijiýörite akril displeý

  Saýlamak üçin giň akril displeýimiz bar.

  https://www.jayiacrylic.com/custom-clear-acrylic-wall-mounted-jersey-display-case-with-lock-manufacturer-jayi-product/

  Buakril diwara gurlan displeý korpusy HD aç-açan we diňe bir islendik şertde häzirki zaman öý keşbini döretmän, ekrandaky zatlara ünsi jemlemäge hem kömek edýär.Kazyýetiň içki bölegi diňe bir yzlary däl, eýsem golýazmalar, şaý-sepler, artefaktlar we ş.m. ýaly kiçijik zatlary görkezmek üçin 31,25 "L x 23.25" W x 1.5 "D bolup durýar. , muzeý, mekdep, işewürlik lobbi ýa-da jaýyňyz JAYI ACRYLIC hünärmen!akril displeý üpjün edijileriHytaýda edip bilerisdüzmekzerurlyklaryňyza görä we mugt dizaýn ediň.

  https://www.jayiacrylic.com/custom-clear-acrylic-wall-mounted-jersey-display-case-with-lock-manufacturer-jayi-product/

  Önüm aýratynlygy

  Premium Hil

  Jersi displeýi täze 、 95% aç-açan akril panelden ýasaldy.5 mm galyňlykdaky akril örtük tozanyň döremeginiň öňüni alýar.Jersi ramkalary wagtyň geçmegi bilen sarymtyl öwüsmez we elmydama ultra açyk görnüşi hödürlär. Akriliň 98% UV gorag aýratynlygy, tebigy ýagtylyga sezewar bolanyňyzda formanyňyzyň, söýgüli sport ýadygärlikleriňiziň we kollektiwleriňiziň ýitmegini üpjün etmeýär.

  Görkeziş ýoly

  Topokarsy, halaýan formanyňyzy gowy goldap bilýän akril bilen ýasalan asgyçdyr.Jersi displeýi ýygnalýar, birnäçe minutda aňsat gurulýar!

  Zeper ýetmeginiň öňüni alyň

  Kölege gutusynyň gapdalynda ýa-da aşagynda size gulp gurup bileris.Bu gulp bilen kollektiwleriňiz aňsat zaýalanmaz.Örän ygtybarly we ony ynam bilen görkezip bilersiňiz.

  Ajaýyp diwar sungaty

  Suratlardaky ýaly häzirki zaman tötänleýin dizaýn, aýratyn söýgüli sport ýadygärliklerini, formasyny buýsanç bilen, futbolka, sowgat - baýraklar, ýadygärlikler, egin-eşikler, gutardyş önümleri we beýleki kollektiwleri görkezmek üçin displeý formasy bilen öýüňiz üçin ajaýyp görnüş dörediň. has köp baha berýärsiň.Diwardaky ähli buýsanjyňyz!Elbetde, ony taýakda görkezmek isleseňiz, hem görkezip bilersiňiz.

  Gorag gaplamasy

  Doly gorag almak üçin köpük bilen 360 dereje gurşalan näzik zatlaryň ygtybarly eltilmegini üpjün etmek üçin işlenip düzülen paket. Ynam bilen buýruk beriň, basyň we biziň bilen habarlaşyň.

  Düzeltmegi goldaň: biz düzüp bilerisululygy, reňki, stilitalaplaryňyza görä zerur.

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  JAYI hakda
  Şahadatnama
  Müşderilerimiz
  JAYI hakda

  2004-nji ýylda döredilen Huizhou Jayi Akril Products Co., Ltd. dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen hünärmen akril öndüriji.10,000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdanyndan we 100-den gowrak hünärmen tehnikden başga.CNC kesmek, lazer kesmek, lazer nagyşlary, degirmen, polishing, bökdençsiz termo-gysyş, gyzgyn egrilik, çäge basmak, üflemek we ýüpek ekrany çap etmek we ş.m. ýaly 80-den gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.

  Şahadatnama

  JAYI ISO9001, SGS, BSCI we Sedex şahadatnamasyny we köp sanly esasy daşary ýurt müşderileriniň (TUV, UL, OMGA, ITS) ýyllyk üçünji tarap barlagyndan geçdi.

   

  Müşderilerimiz

  Tanymal müşderilerimiz, Estee Lauder, P&G, Sony, TCL, UPS, Dior, TJX we ş.m. ýaly dünýäde meşhur markalar.

  Akril senet önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa we beýleki 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

  Müşderiler

  Bizden alyp boljak ajaýyp hyzmat

  Mugt dizaýn

  Mugt dizaýn we gizlinlik şertnamasyny saklap bileris we dizaýnlaryňyzy hiç wagt beýlekiler bilen paýlaşmarys;

  Şahsy isleg

  Şahsy islegiňizi kanagatlandyryň (R&D toparymyzdan alty tehniki we ussat agza);

  Gaty hil

  100% berk hil barlagy we gowşurylmazdan ozal arassa, Üçünji tarapyň barlagy bar;

  Bir duralga hyzmaty

  Bir duralga, gapydan gapy hyzmaty, diňe öýde garaşmaly, soň eliňize berer.


 • Öňki:
 • Indiki: