Qualityokary hilli ýörite akril displeýi nädip düzmeli?

Akril displeýtäjirçilik displeýinde we şahsy kolleksiýalarda giňden ulanylýar we olaryň aç-açan, owadan we aýratynlyklaryny sazlamak aňsat.Hünär endigi hökmündeakril displeý zawody, ýokary hilli etmegiň möhümdigini bilýärisadaty akril displeý.Bu makala, dizaýn meýilnamalaşdyryşdan başlap, material saýlamak, önümçilik prosesi we ünsi çekmek üçin esasy nokatlara çenli akril displeýi nädip düzmelidigi barada jikme-jik maglumat berer, size hünär we jikme-jik görkezme berer.

Dizaýn meýilnamalaşdyryş

Customörite akril displeý stendini düzmezden ozal, dizaýn stendiniň işleýiş we estetiki talaplara laýyk gelmegini üpjün etmegiň açarydyr.Akril displeýi düzmek üçin dizaýn meýilnamalaşdyryş ädimleri:

 

1. Ekranyň zerurlyklaryny kesgitläň:Ekranyň stendiniň maksadyny we görkeziş elementleriniň görnüşini aýdyňlaşdyryň.Ekranyň stendiniň ululygyny we gurluşyny kesgitlemek üçin displeý elementleriniň ululygy, görnüşi, agramy we mukdary ýaly faktorlara serediň.

 

2. Ekranyň stendiniň görnüşini saýlaň:Ekranyň zerurlyklaryna görä degişli displeý görnüşini saýlaň.Akril displeý stendleriniň umumy görnüşlerine tekiz ekran stendleri, basgançakly stendler, aýlanýan displeý stendleri we diwar displeýleri degişlidir.Ekranyň elementleriniň aýratynlyklaryna we görkeziş meýdançasynyň çäklendirmelerine görä, iň amatly displeý görnüşini saýlaň.

 

3. Materiallara we reňklere serediň:Ekranyň materialy hökmünde ýokary aýdyňlygy we berk berkligi bolan ýokary hilli akril plitalary saýlaň.Ekranyň elementleriniň aýratynlyklaryna we ekran gurşawynyň stiline görä, akril listiň reňkini we galyňlygyny saýlaň.

 

4. Gurluş dizaýny:Görkezilýän zatlaryň agramyna we ululygyna görä, durnukly gurluş çarçuwasyny we goldaw tertibini düzüň.Ekranyň stendiniň agramyna çydap biljekdigine we ygtybarly we ygtybarly displeý effektini üpjün etmek üçin deňagramlylygy saklap biljekdigine göz ýetiriň.

 

5. Salgy we giňişlikden peýdalanmak:Ekran elementleriniň sanyna we ululygyna görä, displeýiň ýerleşişiniň ýerlikli tertibi.Her elementiň dogry görkezilip we tapawutlandyrylyp bilinjekdigine göz ýetirmek üçin görkezilen elementleriň görkeziliş effektini we görnükliligini göz öňünde tutuň.

 

6. Stil we markanyň ýerleşişi:Marka ýerleşişiňiz we displeý zerurlyklaryňyza görä, displeýiň umumy stilini we dizaýn elementlerini kesgitläň.Marka şekiline laýyk geliň, jikme-jikliklere we estetika üns beriň we görkeziş effektini we ulanyjy tejribesini ýokarlandyryň.

 

7. Aýrylyp bilinýän we sazlanylýan:Ekranyň elementleriniň üýtgemegine we düzediş zerurlyklaryna uýgunlaşmak üçin aýrylyp bilinýän we sazlanyp bilinýän displeýi dizaýn ediň.Ekranyň stendiniň çeýeligini we amalylygyny ýokarlandyryň we ekranyň elementlerini çalyşmagy we sazlamagy ýeňilleşdiriň.

Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Materiallary we gurallary taýýarlaň

Akril displeý taýýarlamazdan ozal, degişli materiallary we gurallary taýýarlamak gaty möhümdir.Ine, size zerur käbir umumy materiallaryň we gurallaryň sanawy:

Materiallar:

Akril list:Highokary aýdyňlygy we berkligi bilen ýokary hilli akril kagyzy saýlaň.Dizaýn meýilnamasyna we talaplaryna laýyklykda akril listiň galyňlygyny we ululygyny satyn alyň.

 

Nurbatlar we hozlar:Akril listiň aýry böleklerini birikdirmek üçin degişli nurbatlary we hozlary saýlaň.Nurbatlaryň we hozlaryň ululygynyň, materialynyň we sanynyň displeýiň gurluşyna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

 

Ueelim ýa-da akril ýelim:Akril listiň böleklerini baglanyşdyrmak üçin akril material üçin laýyk ýelim ýa-da akril ýelim saýlaň.

 

Kömekçi materiallar:Talap edilişi ýaly, displeýiň durnuklylygyny we goldawyny ýokarlandyrmak üçin burç demir, rezin pad, plastmassa we ş.m. ýaly käbir kömekçi materiallary taýýarlaň.

Gurallar:

Kesiş gurallary:Akril listiň galyňlygyna görä, akril lazer kesiji maşyn ýaly degişli kesiş gurallaryny saýlaň.

 

Buraw enjamy:Akril listlerde deşik burawlamak üçin ulanylýar.Degişli buraw bitini saýlaň we deşigiň ululygynyň we çuňlugynyň nurbat ölçegine laýykdygyny anyklaň.

 

El gurallary:Ekranyň stendini ýygnamak we sazlamak üçin otwýortkalar, penjeler, faýllar, çekiçler we ş.m. ýaly umumy el gurallaryny taýýarlaň.

 

Polat gurallary:Akril listiň gyrasynyň tekizligini we ekran stendiniň daşky görnüşini gowulandyrmak üçin akril listiň gyrasyny süpürmek we kesmek üçin göwher ýalpyldawuk maşyn ýa-da mata tigirleri ýuwýan maşyn ulanyň.

 

Arassalaýjy enjamlar:Akril listiň ýüzüni arassalamak we düşnükli we ýagty saklamak üçin ýumşak mata we ýörite akril arassalaýjy taýýarlaň.

Önümçilik prosesi

Aşakda ýokary hilli ýörite displeý ýasap biljekdigiňizi üpjün etmek üçin akril displeý stendlerini taýýarlamak prosesi:

 

CAD dizaýny we simulýasiýa:Ekran stendleriniň dizaýn çyzgylaryny çekmek üçin kompýuter kömegi bilen dizaýn programma üpjünçiligini ulanmak.

 

Bölekler ýasamak:Dizaýn çyzgysyna görä, akril kagyzy zerur böleklere we panellere kesmek üçin kesiş guralyny ulanyň.Kesilen gyralaryň tekiz we tekizdigine göz ýetiriň.

 

Buraw:Buraw guralyny ulanyp, bölekleri birikdirmek we nurbatlary berkitmek üçin akril liste deşik burawlaň.Akril listiň ýarylmagyndan we zaýalanmazlygy üçin buraw çukurynyň çuňlugyna we burçuna gözegçilik ediň.(Üns beriň: bölekler displeý stendi bilen ýelimlenen bolsa, burawlamak hökman däl)

 

Mejlis:Dizaýn meýilnamasyna laýyklykda akril listiň bölekleri ýygnaldy.Gaty we gurluş taýdan durnukly birikmek üçin nurbatlary we hozlary ulanyň.Baglanyşygyň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin zerur bolanda ýelim ýa-da akril ýelim ulanyň.

 

Düzediş we kalibrleme:Gurnama tamamlanandan soň, displeýiň durnuklylygyny we deňagramlylygyny üpjün etmek üçin düzediş we kalibrleme amala aşyrylýar.Goldaw we durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin burç demir, rezin pad we ş.m. zerur bolanda kömekçi materiallary ulanyň.

 

Pollamak we arassalamak:Akril listiň gyralaryny tekiz we ýagty etmek üçin polat gurallaryny ulanyň.Ekranyň ýüzüni açyk we ýagty bolmagy üçin ýumşak mata we akril arassalaýjy bilen arassalaň.

Bellemeli esasy nokatlar

Customörite akril ekran stendi ýasalanda, bellemeli käbir möhüm nokatlar:

 

Akril kagyzy kesmek:Akril listleri kesmek gurallary bilen keseniňizde, hereketiň ýa-da titremäniň öňüni almak üçin akril listiň iş ýüzüne pugta berkidilendigine göz ýetiriň.Akril listiň ýarylmagyna getirýän aşa basyşdan gaça durmak üçin degişli kesiş tizligini we basyşyny ulanyň.Şol bir wagtyň özünde, howpsuz işlemegi üpjün etmek üçin kesiş guralynyň görkezme gollanmasyna eýeriň.

 

Akril kagyzy burawlamak:Burawlamazdan ozal, akril listiň böleklerini we ýarylmagyny azaltmak üçin buraw ýerini bellemek üçin lentany ulanyň.Slowlyuwaş-ýuwaşdan we yzygiderli burawlamak üçin dogry we dogry tizligi saýlaň.Buraw işinde durnukly basyşy we burçy saklamaga üns beriň we akril plastinkanyň ýarylmazlygy üçin aşa basyşdan we çalt hereketden gaça duruň.

 

Baglanyşyklary ýygnaň:Baglanyşyklary guranyňyzda, nurbatlaryň we hozlaryň ölçegleriniň we aýratynlyklarynyň akril listiň galyňlygyna we dykyzlygyna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.Baglanyşygyň berk bolmagyny üpjün etmek üçin, şeýle hem akril plastinkanyň zaýalanmagyna sebäp bolýan nurbatlaryň berkidiş güýjüne üns beriň.Howpsuz baglanyşygy üpjün etmek üçin nurbatlary we hozlary dogry berkitmek üçin wilka ýa-da otwýortka ulanyň.

 

Deňagramlylyk we durnuklylyk:Gurnama tamamlanandan soň deňagramlylyk we durnuklylyk barlanýar.Ekranyň egilmändigine ýa-da durnuksyzdygyna göz ýetiriň.Düzediş zerur bolsa, goldaw we deňagramlylygy sazlamak üçin burç demir we rezin pad ýaly kömekçi materiallar ulanylyp bilner.

 

Polatlamak we arassalamak çäreleri:Gyrasy ýalpyldawuk gurallar ulanylanda, akril listiň aşa gyzmagynyň we zaýalanmagynyň öňüni almak üçin, polat maşynynyň tizligini we basyşyny gözegçilikde saklaň.

 

Bejeriş we tehniki hyzmat teklipleri:Akril listiň üstüni arassalanyňyzda, ýumşak mata we ýörite akril arassalaýjy ulanyň, ýuwaşlyk bilen süpüriň we akril listiň ýüzüni çyzmakdan ýa-da zaýalanmazlyk üçin poslaýjy arassalaýjylary we gödek matalary ulanmaň.

 

Hil gözegçiligi we synag:Önümçilik tamamlanandan soň hiline gözegçilik we synag geçirilýär.Daşky görnüşiň hilini, birikmäniň berkligini we displeýiň durnuklylygyny barlaň.Harytlary displeý stendine ýerleşdiriň we displeý stendiniň garaşylýan ekran zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljekdigini anyklamak üçin ýük göterijilik ukybyny we durnuklylygyny barlaň.

Gysgaça mazmun

Akril displeý ýasamak, seresaply meýilleşdirmegi, takyk işlemegi we hil gözegçiligini talap edýär.Dogry dizaýn, material saýlamak, kesmek, burawlamak, gurnamak, deňagramlaşdyrmak we ýalpyldawuk ädimler arkaly ýokary hilli akril displeý stendlerini döretmek bolýar.Şol bir wagtyň özünde, üýtgeýän gowulaşmak we müşderiler bilen ýakyn hyzmatdaşlyk, üýtgeýän bazar isleglerini we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin aýrylmaz elementlerdir.Hünärmen akril displeý stend öndürijisi hökmünde, müşderilere has gowy displeý çözgütleri bilen üpjün etmek üçin täzeligi we kämilleşmegi dowam etdireris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: Noýabr-24-2023